logologo_small

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19525

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

Kontrolór má plniť nielen kontrolnú činnosť, ale najmä preventívnu a poradenskú činnosť nielen v rámci príslušného zväzu, ale aj pre osoby s príslušnosťou k danému zväzu. Mal by plniť aj metodickú a konzultačnú činnosť vo vzťahu ku kontrolórom športových organizácií, ktoré majú príslušnosť k danému zväzu. Je štandardné, ak má kontrolór plán svojej kontrolnej činnosti, ktorý zostaví na základe vlastných poznatkov, ale aj podnetov orgánov športovej organizácie, či osôb s príslušnosťou k športovej organizácii. Rovnako možno považovať za štandardné, ak predloží najvyššiemu orgánu športovej organizácie najmenej raz ročne správu o svojej kontrolnej činnosti.

Úlohy a postup kontrolóra pri výkone jeho činnosti sú podrobnejšie upravené v § 13 a 14 zákona o športe.

Kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe vykonáva podľa § 61 ods. 1 písm. d) zákona o športe hlavný kontrolór športu, pričom v § 61 ods. 2 zákona o športe sú uvedené skutočnosti, na základe ktorých je táto kontrola vykonávaná – podľa písm. d) to môže byť aj podnet kontrolóra športovej organizácie.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Ako má postupovať hlavný kontrolór športu pri vykonávaní športu, keď jeho kontrolnú činnosť upravuje viacero právnych predpisov, ktorých úprava sa prekrýva?

23.10.2019 | PETER KAČINEC