logologo_small

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19479

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. „Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ... má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta“.
Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. „Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) okrem štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 4, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.“
Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní a ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.“
Podľa § 21b ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. „Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.“

Kľúčové je, že ak sa postupuje pri profesionálnych športovcoch, ktorí pôsobia podľa § 4 ods. 3 písm. a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 5/2004 Z. z., áno, športový klub uvedenú povinnosť má. Ale ak sa ale na takých profesionálnych športovcov zákon č. 5/2004 Z. z. nevzťahuje, ani športový klub uvedenú povinnosť nemá.

- Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. „Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.,

- prípadne podľa § 3 ods. 2 písm. d) sa za zamestnávateľa považuje aj „právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.“

Po starom, ak boli profišportovci zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, uvedené platilo. Ale po novom vykonávajú profišportovci činnosť na základe zmluvy o profesionánom výkone športu (okrem prípadov zamestnania v rezortnom stredisku, resp. SZČO).

Zodpovedať treba otázku: Je športový klub zamestnávateľom podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z. z.? (ak nie, § 21 je pre klub bezpredmetný)

a) Zamestnáva športový klub „fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu?

Podľa § 46 ods. 1 zákona o športe „Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)“, pričom odkaz 25) odkazuje na § 1 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého „Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“.

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nie je pracovným pomerom, ale ani „obdobným pracovným vzťahom“. Nakoľko je „iným pracovnoprávnym vzťahom“ (§ 46 ods. 1 ZoŠ), športový klub nie je zamestnávateľom podľa § 3 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. vo vzťahu k profesionálnemu športovcovi, ktorý pôsobí na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu.

b) Ak si povieme, že klub nie je zamestnávateľom podľa § 3 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z., má v takom prípade záujem „prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny“?

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. „Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. „Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.“

Výkon činnosti na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu je „iným pracovnoprávnym vzťahom“, t. j. ani pracovným pomerom ani obdobným pracovným vzťahom (Zákonník práce rozlišuje tieto tri kategórie). Teda ak má športový klub záujem s príslušníkom tretej krajiny uzatvoriť zmluvu o profesionálnom výkone činnosti, vzhľadom na použitú terminológiu nejde o prijatie „do zamestnania“ podľa zákona č. 5/2004 Z. z.

Na základe uvedeného sa možno prikloniť k záveru, že športový klub nie je vo vzťahu k profesionálnemu športovcovi zamestnávateľom podľa zákona č. 5/2004 Z. z., a to ani podľa § 3 ods. 1, ani podľa § 3 ods. 2 písm. d), a teda povinnosti podľa § 21 zákona č. 5/2004 Z. z. sa naňho nevzťahujú. V takom prípade odpadá 30 dní na oznámenie, 5 dní na vydanie potvrdenia ÚPSVaR, ...

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Prosím o usmernenie k otázkam súvisiacim s novým zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. januára 2016. Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu považuje za mzdu podľa Zákonníka práce (odvolávka na § 118).Považuje sa športový klub na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu za zamestnávateľa podľa č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov? Je športový klub na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu povinný tvoriť z hrubých miezd športovcov prídel do sociálneho fondu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V rámci diskusie som sa informoval o problematike úrazov športovcov počas vykonávania športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaujíma ma, či úrazy takýchto športovcov budú posudzované ako pracovné úrazy v zmysle zákonníka práce a ako sa bude riešiť zodpovednosť športovej organizácie, ak vieme, že športové úrazy často končia aj vážnejšími následkami, ktoré môžu športovca prinútiť ukončiť športovú kariéru a spôsobia športovcovi značnú ekonomickú ujmu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako je to s členstvom v klube nových členov? Dosť dlho bola v našom športe zaužívaná prax, že členský preukaz si kupovali cvičenci až na konci školského roka, pretože v našom športe je dosť veľká fluktuácia a deti veľakrát menia športy každé dva mesiace. Ak mám mladého športovca, ktorý po dvoch mesiacoch skončí, tak ho mám na začiatku roka zaevidovať a potom vymazať ?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS