logologo_small

INFORMAČNÝ SYSTÉM V ŠPORTE A JEHO APLIKÁCIA DO PRAXE V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE

piatok, 12.05.2017|Posledná aktualizácia 04.1.2020 14:58
Autor: Ing. Alexander Huba, Veronika Vicová

Príspevok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o športe“).

Information system in sport and its application in context of the Act on Sports 

Ing. Alexander Huba
Projektový manažér Informačného systému v športe
stengl a.s.
E-mail: alexander.huba@stengl.sk


Kľúčové slová:
zákon o športe, informačný systém v športe, podávanie žiadostí, zverejňovanie zmlúv

Key words:
act on Sports, Information system in sport, submission of applications, disclosure agreements

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o športe“).

Abstract/Summary:
This article deals with the formation of the Information system in sport, its history, actual (current) status and future vision. We mainly focus on the usage and benefits of the Information system in sport in the context of the Act on Sports.


ÚVOD

Článok sumarizuje informácie o aktuálnom stave a vízii do budúcnosti Informačného systému v športe (ďalej aj ako „ISŠ“) poskytnuté na konferencie „Šport a právo 2016“. Spoločnosť stengl a.s. vyvíja maximálne úsilie v oblasti podpory slovenského športu, čoho výsledkom je aj vznik Informačného systému v športe pod správou Národného športového centra, ktoré naše riešenie pre evidenciu kľúčových údajov o osobách a organizáciách v športe využíva už od roku 2010. V roku 2016 prešiel Informačný systém v športe výraznými úpravami s cieľom zabezpečiť nové funkcionality zadefinované v ustanoveniach zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas realizácie týchto úprav prihliadal tím expertov, zložený z analytikov a vývojárov spoločnosti stengl a.s., ale aj odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národného športového centra a zástupcu športových zväzov, na to, aby výsledný systém umožnil športovej verejnosti efektívne a bez zbytočnej administratívnej záťaže napĺňať literu zákona o športe. 

HLAVNÉ CIELE A KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI ISŠ

Informačný systém v športe vznikol za účelom zabezpečenia centralizovaného zberu informácií z oblasti športu, zjednodušenia administratívnych procesov vyplývajúcich z povinnosti zákona o športe, stransparentnenia vykazovania vynaložených finančných prostriedkov, poskytovania prehľadných štatistík o športovcov, športových odborníkoch, športových organizáciách a podujatiach a sprístupnenia zverejňovaných informácií športovej verejnosti. Pri tvorbe systému sa kládol dôraz na jeho jednoduchosť, prehľadnosť a poskytnutie dostatočného užívateľského komfortu pre potreby zberu a poskytovania jednotlivých informácií.

Medzi hlavné ciele ISŠ patria:

 • Vytvorenie a správa kľúčových registrov, ktoré mapujú reálny rozsah pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu.
 • Zber a zverejňovanie informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach v slovenskom športe s možnosťou vytvárať rozsiahle štatistické výstupy v rámci jednotlivých registrov.
 • Vytvorenie verejného portálu ISŠ ako centralizovaného informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej športovej verejnosti.
 • Vytvorenie modulu pre zabezpečenie bezpečnosti na športových podujatiach.
 • Evidencia finančných prostriedkov verejnej správy alokovaných v oblasti športu v rámci SR.

Medzi kľúčové vlastnosti ISŠ patria:

 • Zjednodušenie administratívnych procesov pre športovú verejnosť.
 • Podpora transparentného prostredia v oblasti športu.
 • Poskytovanie relevantných a aktuálnych štatistík.
 • Sledovanie trendov v oblasti športu.
 • Možnosť integrácie na verejné registre a informačné systémy športových organizácií.

KOMPONENTY ISŠ

Informačný systém v športe bol vybudovaných na najnovších technológiách Microsoft s cieľom zabezpečenia jeho udržateľného rozvoja do budúcnosti. Pri jeho budovaní boli použite najnovšie technologické postupy a štandardy vrátane výnosu o informačných systémoch verejnej správy a na jeho vývoji sa podieľali odborníci s mnohoročnými skúsenosťami z oblasti budovania informačných systémov podporujúcich procesy v oblasti športu, ako aj odborníci priamo zo športovej sféry.

Informačný systém v športe prevádzkuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v infraštruktúre jeho dátového centra.

Celý systém pozostáva z databázy, kde sa ukladajú všetky údaje z Informačného systému v športe a aplikačnej časti, ktorá je navrhnutá tak, aby zabezpečovala na základe prístupových práv a poverení jednotlivých užívateľov prístup k definovanej množine údajov. Aplikačná časť je pritom rozdelená na 4 časti – komponenty, z ktorých každá poskytuje určitú úroveň prístupu k údajom a práce s nimi.

 1. Slovenský športový portál (http://sport.iedu.sk) je verejne dostupný webový portál na ktorom sú zverejňované informácie z registrov Informačného systému v športe v zmysle zákona o športe.
 2. Portál na podávanie žiadostí v športe (http://ziadosti-sport.iedu.sk) je verejne dostupný webový portál, ktorý na základe prihlasovacích práv umožňuje zaregistrovaným užívateľom podávanie a správu žiadosti a zverejňovanie zmlúv v športe v zmysle zákona o športe.
 3. Intranetová časť Informačného systému v športe slúži na správu fyzických a právnických osôb v športe, správu a schvaľovanie žiadostí a zmlúv v športe a je sprístupnená na základe užívateľských práv poverenej skupine užívateľov.
 4. Integračné rozhrania slúžia na prepojenie Informačného systému v športe na externé systémy, ktorými môžu byť referenčné registre verejnej správy, sociálna poisťovňa, informačné systémy jednotlivých športových organizácií.

Huba_page_001

Obr. 1 : Komponenty Informačného systému v športe

TECHNOLOGICKÝ UPDATE A MODUL PRE SPRÁVU PRÍSPEVKU ŠPORTOVÉMU REPREZENTANTOVI

Ešte koncom roka 2015 prešiel Informačný systém v športe technologickým updatom, počas ktorého bola zabezpečená implementácia a aktualizácia jednotlivých technických platforiem, tak aby bola zabezpečená ich maximálna úroveň bezpečnosti a kompatibility. Technologický update bol zameraný aj na optimalizáciu systému z hľadiska rýchlosti odozvy a funkčnosti a efektívnejšie využívanie systémových zdrojov. Počas technologického updatu prešlo úpravou aj užívateľské prostredie, tak aby sa dosiahla úroveň najnovších štandardov spolu so zavedením responzívneho dizajnu.

Popri technologickom update bol v systéme vytvorený aj modul pre správu príspevku športovému reprezentantovi a priama integrácia ISŠ na Sociálnu poisťovňu za účelom výmeny informácii o športovcoch podľa zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

ÚPRAVA ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE – ETAPA I

Schválením zákona o športe vznikla potreba úpravy Informačného systému v športe, tak aby reflektoval potreby tohto zákona a umožnil jeho užívateľom plnohodnotné využitie v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z neho. Úprava systému bola rozdelená do niekoľkých etáp s cieľom naplniť zákonom stanovené lehoty. V rámci prvej etapy úprav Informačného systému v športe boli implementované nasledovné funkcionality:

 • úpravy registrov
  • úprava registra fyzických osôb v športe (ďalej aj ako „RFOŠ“) v zmysle §80 zákona o športe,
  • úprava registra právnických osôb v športe (ďalej aj ako „RPOŠ“) v zmysle §81 zákona o športe,
 • doplnenia potrebných číselníkov a dátových štruktúr,
 • vytvorenia systému na podávanie žiadostí,
 • podpora procesu zápisu fyzických osôb do RFOŠ,
 • podpora procesu zápisu právnických osôb do RPOŠ.

Výstupom prvej etapy bola úprava Slovenského športového portálu ako jednoduchého prístupového bodu pre športovú laickú a odbornú verejnosť (napr. dáta o športoch, zväzoch, kluboch, športovcoch, športových odborníkoch...). Slovenský športový portál dostal úplne nový design a štruktúru zameranú na publikovanie údajov z registrov v športe vrátane responzívneho designu. Rovnako boli doplnené časti pre publikovanie údajov z RFOŠ a RPOŠ.

Druhou časťou úprav bolo vytvorenie Portálu na podávanie žiadostí v športe ako nového komponentu ISŠ, ktorý umožňuje manažovanie jednotlivých užívateľov vrátane správy užívateľských účtov a profilov žiadateľov, podávanie žiadostí RFOŠ a RPOŠ.

V časti žiadosti boli vytvorené elektronické formuláre pre podávanie nasledovných žiadostí s možnosťou ukladanie ich rozpracovaného stavu a následných úprav:

 • RFOŠ
  • zápis nového druhu činnosti,
  • úprava druhu činnosti,
  • zrušenie druhu činnosti,
  • zrušenie evidencie v registri,
  • zmena materskej (registrujúcej) organizácie.
 • RPOŠ
  • zápis športovej organizácie,
  • uznanie národného športového zväzu,
  • zmena materskej (registrujúcej) organizácie,
  • zrušenie evidencie v registri.

Významnou úpravou prešla aj intranetová časť Informačného systému v športe tzv. BackOffice, kde sa realizovali tieto úpravy:

 • Úprava RFOŠ
  • doplnenie chýbajúcich / odstránenie nepotrebných atribútov,
  • sprístupnenie doplnených registrov pre rolu správca vlastného zväzu,
  • doplnenie tlačového výstupu detailu osoby za účelom podpisovania správnosti údajov.
 • Úprava RPOŠ
  • doplnenie chýbajúcich / odstránenie nepotrebných atribútov,
  • sprístupnenie doplneného registra pre rolu správca vlastného zväzu,
  • doplnenie tlačových výstupov detail organizácie za účelom podpisovania správnosti údajov.
 • Implementácia modulu pre schvaľovanie žiadostí.

V neposlednom rade boli vytvorené integračné rozhranie, ktoré umožňujú prepojenie Informačného systému v športe na externé systémy, ktorými môžu byť jednotlivé referenčné registre (Register právnických osôb, register fyzických osôb, register adries, register priestorových informácií), moduly Ústredného portálu verejnej správy, Sociálna poisťovňa a informačné systémy jednotlivých športových organizácií.

ÚPRAVA ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE – ETAPA II

Predmetom druhej etapy úprav Informačného systému v športe bolo vytvorenie modulu pre zverejňovanie zmluvy o sponzorstve v športe podľa §50 a §51 zákona o športe. Počas implementácie tohto modulu bolo zabezpečené:

 • Rozšírenie portálu na podávanie žiadostí.
 • Registrácia poskytovateľa sponzorských príspevkov vrátane zaregistrovania zmluvy o sponzorskej zmluve.
 • Registrácia zmluvy o sponzorskej zmluve k existujúcej organizácii.
 • Zrušenie sponzorstva.
 • Sumárna grafická interaktívna štatistika, kde si používateľ dokáže zistiť prehľad zazmluvnených prostriedkov a stav ich čerpania na základe zvolených kritérií.

Ďalšou úpravou bolo rozšírenie Informačného systému v športe o implementáciu elektronizovaného procesu na uznávanie národného športového zväzu v zmysle § 59 zákona o športe. V rámci tejto úpravy bolo potrebné vytvoriť proces pre:

 • Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz športovým zväzom vrátane potrebných príloh.
 • Schválenie, alebo zamietnutie podanej žiadosti.
 • Zverejnenie vydaného osvedčenia v prípade ak takého osvedčenie ministerstvo školstva vydá
 • Zverejnenie zrušenia vydaného osvedčenia v prípade ak takého osvedčenie ministerstvo školstva zruší.
 • Vytvorenie písomného rozhodnutia o vydaní, alebo zrušení osvedčenia podľa predchádzajúcich bodov.

ĎALŠIE ÚPRAVY ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE

Počas roka 2016 prešiel Informačný systém v športe výraznými úpravami ako na strane technologickej tak aj na strane implementácie nových funkcionalít s cieľom naplnenia niektorých ustanovení zákona o športe. Napriek tomu nemôžeme tvrdiť, že systém dnes dokáže zabezpečiť všetky procesy definované zákonom o športe. Nesporným faktom ostáva, že elektronizácia týchto procesov ešte viac odbremení športovú obec od administratívnych činností a prinesie ešte vyššiu úroveň transparentnosti do prostredia športu. Medzi ďalšie témy a procesy vyplývajúce priamo zo zákona o športe, ktorých elektronizácia by priniesla väčší priestor športovej odbornej verejnosti venovať sa primárne športu a nie administratíve okolo neho patria najmä:

 • Financovanie športu
  • Poskytovanie príspevku uznanému športu (§68 zákona),
  • Poskytovanie dotácií (§ 70 a 71),
  • Príspevok na národný športový projekt (§75 zákona),
  • Modul vykazovania použitia pridelených prostriedkov.
 • Zoznam najvýkonnejších športovcov podľa § 58 písm. r) zákona.
 • Evidencia športovej infraštruktúry podľa § 82 ods. 2 písm. k) zákona.
 • Zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
 • Zoznam prijímateľov verejných prostriedkov .
 • Oblasť kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom športu podľa § 61 zákona.
 • Elektronické voľby.
 • Povinnosti Národného športového zväzu podľa §16, §17 a §21.
 • Dobrovoľníctvo.
 • Činnosť antidopingovej agentúry podľa § 86 zákona o športe.
 • Príspevok na športový poukaz.
 • Zmluvné vzťahy v športe – § 31 až 51 zákona + § 80 ods. 2 písm. n) a § 82 ods. 2 písm. j) zákona.
 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl podľa § 58 písm. p) zákona.
 • Odborná príprava športových odborníkov podľa §79 písm. d).


Ing. Alexander Huba, Veronika Vicová
Mohlo by vás zaujímať

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: NÁHRADA SUBJEKTÍVNEHO ROZHODOVANIA POLITIKOV A PRIESTOR NA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝPOČTU

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, VERONIKA VICOVÁ

Povinne zverejňované zmluvy UčPS

25.3.2020 | UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (UČPS)

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

25.3.2020 | JUDR. MARCEL BLAŽO

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK, ING. ANDREJ PETROVAJ, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Súťažný poriadok SFZ (úplné znenie platné od 18.6.2019)

19.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA SFZ, VERONIKA VICOVÁ

Registračný a prestupový poriadok SFZ

19.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA SFZ, VERONIKA VICOVÁ

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, VERONIKA VICOVÁ

ZÁVERY Z DISKUSIE Z OKRÚHLEHO STOLA – „ŠPORT A PRÁVO 2018“

19.10.2019 | UČPS TÍM, VERONIKA VICOVÁ

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. IVAN GREGUŠKA, MGR. ING. PETER HENNEL, VERONIKA VICOVÁ

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „VZORY VYCHOVÁVAJÚ NAJLEPŠIE“

19.10.2019 | ING. JURIJ ČERŇAK, VERONIKA VICOVÁ