logologo_small

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení zvýhodní od 1.1.2020 zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov

nedeľa, 22.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: UčPS tím, Ing. Simoneta Sepešiová

Prinášame Vám aktuálne informácie o novele zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení schválenej Národnou radou SR dňa 17.3.2019 (parlamentná tlač 1530).

Schválená novela zvýhodnila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov, pri ktorých športové organizácie museli používať iné zmluvné typy, ktoré mali výhodnejší odvodový režim.

S účinnosťou od 1.1.2020 bude vďaka schválenej novele zmluvu o výkone činnosti športového odborníka najvýhodnejším univerzálnym zmluvným typom v športe v prípade pracovnoprávneho vzťahu športovej organizácie so športovým odborníkom.

Prinášame Vám informáciu o jednom z ďalších prínosov aktivity a činnosti komunity Učenej právnickej spoločnosti, ktorej výsledkom bolo schválenie pozmeňovacieho návrhu poslancov iniciovaného poslancom Jozefom Burianom a podporeného aj poslancom Jozefom Mihálom a ďalšími poslancami Národnej rady SR v rámci návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1530), ktorého súčasťou je aj novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým 17.9.2019 Národná rada Slovenskej republiky významne podporila používanie Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov úpravou odvodových povinností pri uzavretí tohto typu zmluvy. 

Na základe tejto zmeny bude môcť celý šport používať pre športových odborníkov na krátkodobé pracovnoprávne vzťahy jeden zmluvný typ - Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (vzor zmluvy - TU), čo administratívne, ale i právne zjednoduší život tak veľkým zväzom, ako aj malým športovým klubom, kde sa o všetko stará jeden, či dvaja zanietenci.

Ako sme už mnohých z Vás informovali počas série seminárov, ktoré Učená právnická spoločnosť bezplatne usporiadala v období od mája do septembra v rámci projektu "Séria seminárov 2019"  postupne v mestách Banská Bystrica, Košice, Prešov, Pieštany, Žilina, Nitra a Bratislava. (viac o projekte TU), Učená právnická spoločnosť sa aktívne snažila presadiť zmenu právnej úpravy, ktorá by zabezpečila zrovnoprávnenie inštitútu „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”, ktorá bola zapracovaná novelou.zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej len “Zákon o športe”), keď zákonom č. 335/2017 Z. z. s účinnosťou od 30.12.2017 bol do Zákona o športe vložený nový § 49a, ktorý predstavuje komplexnú úpravu výkonu činnosti športového odborníka podľa Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka ako jedného z právnych titulov - zmluvných vzťahov na základe ktorých môže športový odborník vykonávať pre športovú organizáciu činnosť športového odborníka, a to za odplatu a v rozsahu najviac 30 hodín týždenne. Takýto zmluvný vzťah sa právne považuje za „iný pracovnoprávny vzťah”, čo má svoje výhody oproti štandardnému pracovnoprávnemu vzťahu.

Základ a motív našej snahy a aktivity vychádzal z toho, že sme považovali nový zmluvný typ  Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka za obdobou Dohody o pracovnej činnosti podľa ustanovení Zákonníka práce prispôsobenej osobitným podmienkam športovej praxe. 

V športovej oblasti sa Zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku začala využívať v pomerne značnom rozsahu, a to najmä  pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, trénerov najmä mládeže či pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní.

Po uvedení Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do praxe sa však ukázalo, že na účely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je pri poberateľoch dôchodkov (ktorých mnoho je aktívnych pri záslužnej činnosti práce s mládežou v športe) výhodnejší zmluvný režim Dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch je výhodnejší zmluvný režim Dohody o brigádnickej práci študentov

Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú tri rôzne typy dohôd/zmluv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára Dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej Dohoda o pracovnej činnosti. 

Iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová Zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a Zákona o športe, pričom jedným z účelov a cieľov zavedenia tejto zmluvy bolo aj zjednodušenie zmluvnej a s tým súvisiacej administratívnej agendy športových zväzoch a najmä v športových kluboch, ktoré majú v drvivej väčšine právnu formu občianskych združení, v ktorých všetky činnosti športového klubu má na starosti iba jedna osoba (pri menších športových kluboch) alebo veľmi malý okruh osôb, ktoré vykonávajú tieto činnosti v prevažnej miere popri svojich hlavných zárobkových činnostiach a v ich voľnom čase. 

Na základe všetkého uvedeného sme považovali za rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť z hľadiska zákona o sociálnom poistení na rovnakú úroveň. To všetko pre to, aby sa v športovej oblasti zmluvná a s ňou súvisiaca administratívna agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala (bez dopadu na verejné financie) a to tým spôsobom, že sme sa zasadzovali a aj aktívne predložili viaceré alternatívy riešení tak, aby pre všetkých športových odborníkov bolo možné na tú istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere použiť predmetný zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe. Totižto zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe je aj s prihliadnutím na zákonom ustanovený maximálny týždenný rozsah odpracovaných hodín (30 hodín týždenne) pre športového odborníka aj pre športovú organizáciu vzhľadom na osobitnú povahu športu najvhodnejší a to predovšetkým z dôvodu rozsahu času odpracovaných hodín týždenne. Takýto časový rozsah oveľa viac zodpovedá športovej realite a je oveľa vhodnejšie nastavený, než to je v prípade Dohody o pracovnej činnosti pri ktorej je možné činnosť  športového odborníka vykonávať len v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Navrhovali sme, aby do zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bol do § 4 ods. 1 písm. a) na konci pripojený text: cit: „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku,”  a aby sa v § 4 ods. 1 písm.) b)  v jeho úvodnej vete slovo „alebo” nahradilo čiarkou a za slovo „činnosti” by sa vložili slová  „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.

Rovnako tak sme navrhovali, aby bol aj zmenený a doplnený zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a to tak, aby sa upravilo znenie § 10b ods. 1. písm. a) a aby bola do neho zapracovaná Zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a Zákona o športe, čím by došlo k vyňatiu zamestnávateľov z povinnosti platiť zdravotné odvody v prípade študentov a dôchodcov, ktorí majú uzavretú Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.

Schválené znenie novely zákona o sociálnom poistení si môžete pozrieť TU: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471342

V novele sú pre športových odborníkov podstatné: v čl. I body 1 a 15 a v čl. II body 1 a 2

UčPS tím, Ing. Simoneta Sepešiová
Mohlo by vás zaujímať

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Seminár v KE, PO - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Správa o seminári k Zákonu o športe, ktorý sa uskutočnil 26.9.2019 v Bratislave

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár/Bratislava/26.9.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Projekt "Séria seminárov 2019"

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Koncept pozmeňujúceho návrhu k zákonu o sociálnom poistení a zákonu o zdravotnom poistení

19.10.2019 | UČPS TÍM

Rozhovor s Petrom Sepešim k projektu Semináre 2018

26.12.2019 | MARTINA RADOŠOVSKÁ, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Projekt "Séria seminárov 2018" - odborné podklady a materiály k podujatiu a ON-LINE prenos z Trnavy

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár v Trenčíne, Banskej Bystrici, Trnave - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár v Žiline - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Prenos "Séria seminárov 2019" Žilina, Bratislava

30.12.2020 | BECOM SLOVAKIA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár/Nitra/6.6.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár/Piešťany/4.6.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár/Prešov/30.5.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ