logologo_small

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

pondelok, 14.03.2022|Posledná aktualizácia 14.3.2022 15:37
Autor: UčPS tím

Rozhodnutie, ktorému občianskemu združeniu poukázať 2 % (3 %), nie je ľahké. Všetci predsa chceme, aby boli naše peniaze využité účelne, aby znamenali prínos pre rozvoj spoločnosti a aby slúžili dobrému a poctivému cieľu. Starostlivý výber prijímateľa je preto dôležitým predpokladom, aby Vaše peniaze splnili účel, ktorého naplnenie ste ich darovaním sledovali.

Tak, ako mnohé iné občianske združenia, nadácie či neziskové organizácie, aj UčPS sa v tomto roku uchádza o Vašu priazeň a podporu poukázaním 2 % (3 %) dane z príjmov.

Dovoľte nám preto, aby sme Vám dali do pozornosti možnosť poukázať 2% (3 %) občianskemu združeniu Učená právnická spoločnosť.

Veríme, že projekty UčPS ako napr. bezplatne prístupný internetový portál (nielen) pre právnikov www.ucps.sk, bezplatný odborný časopis Magister Officiorum (MagOff) publikovaný v tlačenej i elektronickej verzii, Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (medzinárodný právnický futsalový turnaj), odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a právo a Šport a médiáImplementácia zákona o športe do praxe, ale i ďalšie naše aktivity, či tvorivé diela, ako aj spôsob akým ich prezentujeme, garantuje, že prostriedky, ktoré sa dostanú do dispozície UčPS sú použité zmysluplne na tvorbu duchovných hodnôt, na vytvorenie, zdieľanie a rozvíjanie znalostí v odbore práva i na podporu vytvorenia/prehĺbenia pozitívnych vzťahov členov právnickej komunity.

Financovanie aktivít UčPS sa vždy nieslo v duchu verejnej kontrolovateľnosti a neziskovosti (účelom/cieľom žiadneho podujatia nie je dosiahnúť zisk) a preto vyúčtovanie príjmov a výdavkov podujatí združenia je verejne dostupné na transparentnom bankovom účte. Ani v nasledujúcom období tomu nebude inak, a tak budete mať vždy možnosť sa presvedčiť, na ktorú konkrétnu činnosť boli Vaše peniaze vynaložené.

Ak sa rozhodnete naše aktivity podporiť aj týmto spôsobom, bude to pre nás ďalší záväzok, aby sme všetky naše činnosti vo vzťahu k Vám zdokonalili a zintenzívnili.

Ďakujeme


V prípade, ak ste sa rozhodli poukázať Vaše 2 % (3 %) Učenej právnickej spoločnosti, postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. V prípade, ak do 15.02.2022 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zamestnávateľ Vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Online vyplnenie tlačiva (editovateľné, stránka Finančnej správy) - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

V prípade, ak ste právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vyplňte v daňovom priznaní kolónku: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej (právnickej) osoby podľa § 50 zákona údajmi o Učenej právnickej spoločnosti.
Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42171318
Obchodné meno (názov): Učená právnická spoločnosť, o. z. 

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Potvrdenie nájdete TU a TU.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Partneri DVOJ-konferencie 2021

16.2.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

8.1.2022

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

4.1.2022

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021