logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 12

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020 20:54

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 22:21

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 22:21

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 22:21

Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

23.10.2019 22:21

Je možné, aby si slovenská firma zaplatila charitatívnu reklamu priamo u zahraničnej neziskovej organizácie napr. v Českej republike?Organizácia sa zaoberá podporou vedy a výskumu. Alebo napríklad priamo vo verejnej výskumnej inštitúcii v zahraničí?

23.10.2019 22:25

Skutočne je potrebné presne špecifikovať na aký účel budú prostriedky pouzité? Jedna sa o neziskovú organizáciu a preto sa chcem opýtať, či nestačí napísať, že prostriedky z charitatívnej reklamy budú použité na verejnoprospešné ciele v zmysle stanov poskytovateľa charitatívnej reklamy, resp. v zmysle § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, bez uvedenia konkrétneho účelu použitia?

23.10.2019 22:25

Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pokiaľ je študent? Ako je to s prihlásením do sociálnej poisťovne?

23.10.2019 22:21

Ako je to s platnosťou osvedčení. Osvedčenia vydávané našou asociáciou platia 2 roky, v tom prípade mi to je jasné. Avšak napríklad moje osvedčenie na trénera I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou na plávanie získané na FTVŠ nemá žiadne časové obmedzenie.

23.10.2019 22:21

Akým spôsobom vie dokladovať odbornú spôsobilosť tréner plávania 1. stupňa, ktorý získal svoju odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze v ČR. Doteraz bolo možné na účely živnostenského zákona uznať túto odbornú spôsobilosť získanú zo zahraničia a prevádzkovať na základe nej živnosť. Keďže ale táto činnosť už nie je živnosťou, mení sa tým niečo?

23.10.2019 22:21

Otázka k certifikátom, ktoré ako vy tvrdíte mali byť vydávané na dobu určitú avšak od roku 1990 ako aj predtým boli vydávané na dobu neurčitú, dokonca vo vzore certifikátu, ktorý MŠ SR zaslalo akreditovaným zariadeniam už v roku 2005 nebol uvedený dátum ukončenia platnosti certifikátu, bol to zámer alebo chyba, kto nahradí možné škody vzniknuté takouto chybou?a. Viete koľko živnostenských oprávnení a koľko takýchto certifikátov bolo v rámci Slovenska od roku 1990 vydaných a sú a budú ďalej platné?b. Viete koľko certifikátov v tejto oblasti získali naši občania v rámci krajín EÚ = aj platnosť týchto na území Slovenska zanikne ? Na základe akej právnej úpravy?c. Viete ako sa títo športoví odborníci (učitelia – inštruktori snežných športov) registrujú v ISŠ pri MŠ SR a koľkí sa predpokladáte zaregistrujú? (Môj odhad je menej ako 5%).

23.10.2019 22:21

Čo s trénermi a rozhodcami čo sú v systéme už nahodený a SZĽH nepreukazovali bezúhonnosť? Budeme ich musieť všetkých vyzvať? Musia to doložiť….alebo dáme prechodné obdobie a tréneri a rozhodcovia s doškolením (predlžením licencie) v priebehu 2/3 rokov vždy doložia výpis z registra trestov?

23.10.2019 22:21

1 z 2