logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 16

Futbalisti Muži hrajú bez zmlúv. Čo musíme splniť, aby sme im mohli poskytovať stravné, športovú obuv, prípadne uhradiť úrazové poistenie tak, aby tieto výdavky boli daňovo uznané?

23.10.2019 22:21

Športová organizácie nezverejní meno štatutárneho orgánu na svojej webovej stránke, na webovej stránke národného športového zväzu a ani v informačnom systéme športu. Aké to môže mať dôsledky pri poskytovaní dotácii od Miest/Obcí.

23.10.2019 22:21

V meste máme výrazne podfinancovaný šport zo strany samosprávy. Vytvorili sme automat prerozdelenia financií medzi kluby v meste a predpripravili športovú legislatívu mesta. Snažíme sa však dostať do športu väčšie množstvo financií. Po dlhšej celospoločenskej debate sme dospeli k presvedčeniu, že najlepší model pre nás by bolo vytvorenie Fondu na podporu športu v meste, kde by mohli prispievať dotáciami na šport mesto a aj iné právnické osoby. Miestni podnikatelia sú ochotní začať prispievať v tomto modeli financiami na šport.Prednostka úradu (tým pádom aj primátor), ako aj niektorí zamestnanci mesta však tvrdia, že vytvorenie takéhoto fondu nemá oporu v zákone, pričom však nie sú ochotní dať vypracovať žiadnu právnu analýzu, ktorá by priniesla odborné stanovisko k tejto téme.Preto som Vás chcel poprosiť, keďže máte skúsenosti s legislatívou v oblasti športu, či by ste nám vedeli pomôcť odbornou radou, či názorom. Bolo by možné vytvoriť v podmienkach miestnej samosprávy Fond na podporu športu s vlastným štatútom, ktorý by spĺňal vyššie uvedené parametre? Čo všetko by to obnášalo?

23.10.2019 22:21

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 22:21

V rámci diskusie som sa informoval o problematike úrazov športovcov počas vykonávania športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaujíma ma, či úrazy takýchto športovcov budú posudzované ako pracovné úrazy v zmysle zákonníka práce a ako sa bude riešiť zodpovednosť športovej organizácie, ak vieme, že športové úrazy často končia aj vážnejšími následkami, ktoré môžu športovca prinútiť ukončiť športovú kariéru a spôsobia športovcovi značnú ekonomickú ujmu.

23.10.2019 22:21

Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločnosť dodáva tovary a služby zväzu?

23.10.2019 22:25

Chcel by som vedieť presné paragrafové ustanovenie v zákone č. 440/2015, kde je uvedené aké osoby majú platiť tzv. členské príspevky.

23.10.2019 22:22

Čo rozhoduje o tom, že športovec sa považuje za talentovaného športovca a že má povinne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie konkrétneho športu?

23.10.2019 22:22

Je v zákone o športe upravená povinnosť pre národný športový zväz zabezpečiť cestovné náhrady pre športových reprezentantov?

23.10.2019 22:22

Vzťahuje sa na športovca, ktorý ma so zväzom alebo klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu povinnosť poskytnúť športovcovi cestovné náhrady?

23.10.2019 22:22

podľa § 16 ods. 1Nemalo by tu byť "podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 3"? Čo ak športová organizácia splní podmienky podľa ods. 3, ale nie všetky podľa odseku 1? Potom sú ustanovenia zákona v konflikte, lebo MŠVaV SR "rozhodne o odmietnutí".

23.10.2019 22:21

Tento odsek je myslený ako alternatíva k definícii podľa odseku 1? Alebo len doplnenie odseku 1, ktorý musí byť splnený tak či tak, pokiaľ chce byť šport.organizácia považovaná za zväz?

23.10.2019 22:21

1 z 2