logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 4

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe účinnej od 1.2.2020

25.8.2020 22:26

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019 22:53

Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými športami. Momentálne prebieha tak, že je určované rozhodnutím Mestského kultúrneho-športového strediska a následne schvaľované mestským zastupiteľstvom. Zaujíma ma, či znenie zákona (par. 68 Príspevok uznanému športu) je právne záväzné aj pre orgány verejnej správy (mesta, resp. ich organizácie), ktoré v rámci svojich rozpočtov financujú rozvoj športu.

23.10.2019 22:21

Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

23.10.2019 22:22

Športovci a športové organizácie mali byť od 1.1.2016 zapísaní/é do registra a len vtedy sú športovcami podľa zákona o športe.Vzniká problém, ak sa títo športovci a športoví odborníci nezapísali do registra. Podľa výkladu Ministerstva financií sa napr. pri § 6 ods. 2 písm. e) ZDP považuje za športovca podľa osobitného predpisu, a to je podľa zákona o športe len ten, ktorý je zapísaný do informačného systému. Z daňového pohľadu uvedené znamená, že sa príjem športovcov/športových odborníkov nezapísaných do registra nemôže zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP ale len do iných príjmov podľa § 8 ZDP (obmedzenie možnosti uplatnenia daňových výdavkov, nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov...)?Môže sa športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaregistrovať na daňovom úrade pre účely zdaňovania príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP?

23.10.2019 22:21

Národná rada SR prijala zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon je účinný od 01.01.2016. V zmysle uvedeného zákona o športe (konkrétne § 81 ods. 1 písm. o) zákona) sa do registra právnických osôb v športe zapisujú i fyzické osoby s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum, vzniku príslušnosti k športovej organizácii.Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do dnešného dňa neaktivovalo registre informačného systému športu v plnom rozsahu, do ktorých sa zapisujú údaje v zmysle § 81 ods. 1 zákona o športe, je povinnosťou športovej organizácie v zmysle § 104 ods. 2 zákona o športe zverejniť informácie požadované ustanovením § 81 ods. 1 zákona o športe na svojej webovej stránke.Zverejnením informácií o fyzickej osobe v zákonom požadovanom rozsahu dochádza k jednoznačnej identifikácii fyzickej osoby. V súvislosti s uvedeným poukazujeme na to, že zoznamy sa týkajú v prevažnom rozsahu neplnoletých fyzických osôb.Otázka:Zverejňovaním zoznamov fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia bez adekvátnej anonymizácie resp. ochrany sa neporušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

23.10.2019 22:21

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 22:21

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 22:21

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 22:21

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 22:21

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 22:21

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 22:21

1 z 3