logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 80

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE

19.3.2021 21:26

Keď národný športový zväz, národná športová organizácia, športový klub alebo iná športová organizácia prijme prostriedky zo štátneho rozpočtu (formou dotácie, príspevku na národný športový projekt, príspevku uznanému športu alebo príspevku na športový poukaz) a následne tieto prostriedky poskytuje svojim členom, ktorými sú právnické osoby (lokálne zväzy, kluby) alebo fyzické osoby (športovci alebo športoví odborníci najmä tréneri alebo iné osoby), majú tieto prostriedky naďalej povahu verejných prostriedkov alebo sú to z pohľadu posledného prijímateľa už iba bežné prostriedky, ktoré musí použiť podľa podmienok, ktoré mu určil poskytovateľ (napríklad národný športový zväz).

23.10.2019 22:21

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81. Športová organizácia (národný zväz alebo športový klub) má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka (len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každý jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)? ďakujem za odpoveď

23.10.2019 22:21

Športová organizácia má právnu formu obchodnej spoločnosti a chce podať na OR SR návrh na zmenu predmetu činnosti v zmysle zákona o športe. Kto vydáva výpis z informačného systému športu ako potvrdenie možnosti výkonu športovej činnosti a následného zápisu predmetu činnosti do OR SR?

23.10.2019 22:21

Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

23.10.2019 22:21

Chcela by som požiadať o výklad povinnosti zápisu športových odborníkov do registra fyzických osôb v športe.Vzťahuje sa táto povinnosť aj na fyzioterapeutov spolupracujúcich s národným športovým zväzom?

23.10.2019 22:21

Športovci a športové organizácie mali byť od 1.1.2016 zapísaní/é do registra a len vtedy sú športovcami podľa zákona o športe.Vzniká problém, ak sa títo športovci a športoví odborníci nezapísali do registra. Podľa výkladu Ministerstva financií sa napr. pri § 6 ods. 2 písm. e) ZDP považuje za športovca podľa osobitného predpisu, a to je podľa zákona o športe len ten, ktorý je zapísaný do informačného systému. Z daňového pohľadu uvedené znamená, že sa príjem športovcov/športových odborníkov nezapísaných do registra nemôže zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP ale len do iných príjmov podľa § 8 ZDP (obmedzenie možnosti uplatnenia daňových výdavkov, nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov...)?Môže sa športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaregistrovať na daňovom úrade pre účely zdaňovania príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP?

23.10.2019 22:21

Na včerajšom zasadnutí (06.09.2017) hlavná kontrolórka pre šport (pokiaľ mám korektné informácie) usmerňovala zástupcov národných zväzov, že na svojom webovom portáli (sídle) by mali mať zverejnený k menu a priezvisku športovca, aj dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. Vzhľadom na vyššie uvedené, je to správne usmernenie ohľadom adresy trvalého bydliska? Je možné uvádzať len rok narodenia?

23.10.2019 22:21

Národný športový zväz podľa § 17 ods. 1 písm. b) Zákona o športe povinne zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu okrem iného aj:„b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,“. Je možné uverejniť v prípade členov najvyššieho orgánu namiesto adresy trvalého pobytu adresu športového zväzu, vzhľadom na znenie: "... alebo obdobného pobytu“? Ide o situáciu, keď člen najvyššieho orgánu z titulu svojej pracovnej pozície v bežnom živote už má istú formu ochrany osobných údajov zo zákona, v rámci ktorej sa nezverejňuje jeho adresa trvalého bydliska (sudcovia, prokurátori, pracovníci bezpečnostných zložiek), avšak podieľajú sa na činnosti športových zväzov, ako bývalí, či aj súčasní športovci (amatérska úroveň). Zverejnením ich adresy trvalého bydliska by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich osôb, či rodinných príslušníkov, práve s poukazom na vyššie uvedené.

23.10.2019 22:21

K rozsahu zverejňovania údajov na športovom portáli.Podľa § 82 Zákona o športe za športovom portáli zverejňujú údaje podľa § 80 a § 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) /teda rodné číslo/ a g) /teda adresa trvalého pobytu/, ktoré sa nezverejňujú. Prečo by sa mali zverejňovať aj informácie § 80 ods. 1 písm. j) /teda adresa elektronickej pošty/ a k) /teda číslo bankového účtu na príjem a použitie 1. dotácie, 2. sponzorského/?Ide o uvedenie takých údajov, ktoré sú citlivé, vzhľadom na presne to isté, čo je uvedené v otázke č. 1. Postačovalo by uviesť číslo bankového účtu národného zväzu, kde by boli prostriedky poukázané ako dotácia, či sponzorské viazané na konkrétnu osobu športovca?Obdobne pri uvádzaní dátumu narodenia, nepostačoval by rok narodenia (obdobne to má v súčasnosti uvedené SFZ na svojej stránke ohľadom svojich členov)?

23.10.2019 22:21

Týmto si dovoľujeme požiadať sekciu legislatívno-právnu o posúdenie nášho právneho názoru a o stanovisko ako má sekcia športu ďalej postupovať pri neplnoletom športovcovi, ktorý chce vykonávať šport ako SZČO s prideleným IČO.

23.10.2019 22:21

Zaujímalo by ma, akým spôsobom má vyberať členské príspevky športová organizácia, ktorá nie je občianskym združením, ale je to s.r.o.- čka (jej 100% vlastníkom je ale občianske združenie) – je v tomto prípade za člena považované spomínané občianske združenie, ako vlastník? – toto doplnenie otázky nás zaujíma z toho dôvodu, že táto s.r.o.-čková športová organizácia je takisto prijímateľom verejných prostriedkov.

23.10.2019 22:22

1 z 2