logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 9

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE

19.3.2021 21:26

Musí mať každý spôsobilý prijímateľ verejných prostriedkov (FO i PO) zriadený osobitný účet na prijímanie verejných prostriedkov v zmysle ZoŠ?

23.10.2019 22:21

Futbalisti Muži hrajú bez zmlúv. Čo musíme splniť, aby sme im mohli poskytovať stravné, športovú obuv, prípadne uhradiť úrazové poistenie tak, aby tieto výdavky boli daňovo uznané?

23.10.2019 22:21

Národná rada SR prijala zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon je účinný od 01.01.2016. V zmysle uvedeného zákona o športe (konkrétne § 81 ods. 1 písm. o) zákona) sa do registra právnických osôb v športe zapisujú i fyzické osoby s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum, vzniku príslušnosti k športovej organizácii.Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do dnešného dňa neaktivovalo registre informačného systému športu v plnom rozsahu, do ktorých sa zapisujú údaje v zmysle § 81 ods. 1 zákona o športe, je povinnosťou športovej organizácie v zmysle § 104 ods. 2 zákona o športe zverejniť informácie požadované ustanovením § 81 ods. 1 zákona o športe na svojej webovej stránke.Zverejnením informácií o fyzickej osobe v zákonom požadovanom rozsahu dochádza k jednoznačnej identifikácii fyzickej osoby. V súvislosti s uvedeným poukazujeme na to, že zoznamy sa týkajú v prevažnom rozsahu neplnoletých fyzických osôb.Otázka:Zverejňovaním zoznamov fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia bez adekvátnej anonymizácie resp. ochrany sa neporušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

23.10.2019 22:21

Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádzkujeme športové objekty vo vlastníctve mesta, udržiavame verejnú zeleň, upratovacie služby, prevádzku parkovísk mesta. Na všetky tieto činnosti dostávame od mesta dotáciu vo výške 600 tis. €, z toho na športovú činnosť 220 tis. €. Vzniká pre nás povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom? Ak to mesto nepožaduje, sme povinní prostriedky od neho sledovať na samostatnom účte?

23.10.2019 22:21

Týmto si dovoľujeme požiadať sekciu legislatívno-právnu o posúdenie nášho právneho názoru a o stanovisko ako má sekcia športu ďalej postupovať pri neplnoletom športovcovi, ktorý chce vykonávať šport ako SZČO s prideleným IČO.

23.10.2019 22:21

Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločnosť dodáva tovary a služby zväzu?

23.10.2019 22:25

Chcel by som vedieť presné paragrafové ustanovenie v zákone č. 440/2015, kde je uvedené aké osoby majú platiť tzv. členské príspevky.

23.10.2019 22:22

Zaujímalo by ma, akým spôsobom má vyberať členské príspevky športová organizácia, ktorá nie je občianskym združením, ale je to s.r.o.- čka (jej 100% vlastníkom je ale občianske združenie) – je v tomto prípade za člena považované spomínané občianske združenie, ako vlastník? – toto doplnenie otázky nás zaujíma z toho dôvodu, že táto s.r.o.-čková športová organizácia je takisto prijímateľom verejných prostriedkov.

23.10.2019 22:22

Ročný členský príspevok - obdobie.Podľa § 9 ods.1 Športová organizácia, ktorá má právu formu občianskeho združenia, vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.Je táto povinnosť splnená, ak je v predpise NŠZ (Registračný poriadok) uvedené:Ročný poplatok za registráciu hráča/člena je 20€. Ročný poplatok sa hradí pri prvej registrácii hráča alebo pri jej obnove vždy vopred na obdobie trvania individuálnej registrácie (na dobu 2 rokov) vo výške 40€.Alebo je nutné aj skrátiť obdobie registrácie a vyžadovať od hráčov fyzicky uhradiť každoročný poplatok len vo výške 20€ na príslušný 1 rok?

23.10.2019 22:21

Členmi nášho športového klubu sú prevažne športovci mládežníckych kategórií, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov. Stanovy združenia (športového zväzu) riešia len vznik členstva podmienkou ktorého je napr. plnoletosť. V tomto prípade nám však rapídnym spôsobom klesne členská základňa nášho združenia. Môžeme mať v stanovách uvedené, že za maloletého člena koná a uskutočňuje právne úkony jeho zákonný zástupca? Stáva sa potom zákonný zástupca automaticky členom nášho združenia? Len pre vysvetlenie: v našom o.z. evidujeme prihlášky konkrétnych maloletých členov, ktorí sú za náš športový klub registrovaní ako členovia v príslušnom športovom zväze a zúčastňujú sa všetkých športových podujatí organizovaných týmto športovým zväzom.

23.10.2019 22:21

Vzťahuje sa na športovca, ktorý ma so zväzom alebo klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu povinnosť poskytnúť športovcovi cestovné náhrady?

23.10.2019 22:22

1 z 2