logologo_small

Články podľa taguKľúčové slovo:športová činnosť

Prenos "Séria seminárov 2019" Žilina, Bratislava

30.12.2019 17:08

Je vzorec aplikovateľný i pre nesúťažný uznaný šport? Ak áno tak akým spôsobom?

23.10.2019 22:24

Projekt "Séria seminárov 2019"

19.10.2019 15:24

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 22:24

Spoločne sme silnejší

19.10.2019 15:24

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 02.02.2018)

13.4.2020 00:32

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 21:49

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 00:03

Projekt "Séria seminárov 2018" - odborné podklady a materiály k podujatiu a ON-LINE prenos z Trnavy

23.10.2019 22:25

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 22:21

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019 22:21

Otázka: A) Kde je hranica medzi amatérskym športovcom bez zmluvy a neorganizovaným športovcom?Pojem neorganizovaný športovec totiž zákonom vymedzený nie je.O amatérskych športovcoch športová organizácia musí viesť evidenciu, o neorganizovaných nie?B) Majme účastníka súťaže organizovanej športovou organizáciou (samostatné občianske združenie, bez príslušnosti k národnému športovému zväzu). Môžeme takéhoto účastníka súťaže (bez akéhokoľvek pracovno-právneho vzťahu so športovou organizáciou) považovať za neorganizovaného športovca?C) Mení sa odpoveď na predošlú otázku v závislosti od toho, či účastník je alebo nie je členom občianskeho združenia (športovej organizácie)? Myslíme iba členský vzťah, nie zmluvu - ani profesionálnu, ani amatérsku.

23.10.2019 22:21

1 z 12