logologo_small

Články podľa taguKľúčové slovo:zverejňovanie v IS športu

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

03.5.2020 02:01

Pripomienky UčPS k návrhu novely zákona o dani z príjmov - LP/2019/329

19.10.2019 15:24

Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci - kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ?

23.10.2019 22:22

Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude následne dodanená daňovým úradom?

23.10.2019 22:21

Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

23.10.2019 22:21

V prípade príjmu sponzorského od fyzickej osoby na športovú organizáciu, môže športová organizácia tieto prostriedky použiť na čiastočnú úhradu odmien hráčom?

23.10.2019 22:21

Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

23.10.2019 22:21

K § 51 ods. 1 a 4,  § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015.Bude informačný systém športu pripravený tak, aby sa od 1. januára 2016 v ňom dali zverejňovať povinne zverejňované informácie, ktoré sú podmienkou pre využitie výhod, ktoré zákon prináša športovcom a športovým organizáciám?Ako sa budú zverejňovať zmluvy a výkazy použitia sponzorského, keď IS v športe nebude mať ešte túto funkcionalitu naprogramovanú?

23.10.2019 22:21

Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

23.10.2019 22:21

Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj "výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného", avšak zatiaľ takéto výpisy nikto nevydáva, ako ma informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu.Navyše podľa ustanovenia § 3 písm. r) zákona o športe sa zverejnením rozumie zverejnenie údajov v informačnom systéme športu a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o športe majú obe zmluvné strany zmluvy o sponzorstve povinnosť túto zmluvu zverejniť, ale na stránke http://sport.iedu.sk/company/SportClub/List, na ktorú odkazuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako na Informačný systém športu (viď napr. stránku: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/) som nenašla spôsob ani informácie ako zverejniť Zmluvu o sponzorstve. Ako máme teda postupovať pri zverejňovaní Zmluvy o sponzorstve v športe?

23.10.2019 22:21

Zákon o športe hovorí o sponzoringu.Je oblastný futbalový zväz (ObFZ) ako riadiaci zväz pre oblastné súťaže futbalu oprávnený prijať sponzorské od firmy podľa zákona o športe?

23.10.2019 22:21

K § 50 ods. 1 ZoŠ:K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

23.10.2019 22:21

1 z 2