logologo_small

VZORY právnych dokumentov, FORMULÁRE a PRACOVNÉ nástroje vypracované pracovnou skupinou UčPS k uľahčeniu implementácie zákona o športe do praxe

štvrtok, 22.10.2020|Posledná aktualizácia 21.7.2021 20:01
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám pomôcky, vzory právnych dokumentov a ďalšie nástroje vypracované členmi pracovnej skupiny občianskeho združenia UčPS, ktoré sa spoločne so svojimi spolupracovníkmi snaží poskytnúť odbornú podporu a pomoc štátu, národným športovým zväzom, národným športovým organizáciam, športovým klubom ale i športovým odborníkom, športovcom, sponzorom a ďalším subjektom dotknutým novým zákonom o športe pri jeho implementácii do každodennej praxe.

AKO PRACOVAŤ SO VZOROVÝMI DOKUMENTMI:

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU (Sepeši, Šumichrast, Zajíčková, P. Mihál)

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM (Rybánsky, Sepeši) športový zväz / športový klub / športová organizácia

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU (Zajíčková, Sepeši, P. Mihál, Pitek)

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU (Blažo, Šumichrast, Sepeši)

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV ŠPORTOVÉHO KLUBU - pre klub s viacerými športmi (Blažo)

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

ZMLUVA o SPONZORSTVE v ŠPORTE - informácie a VZOR zmluvy (Šumichrast, Sepeši)

Zákon č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje v § 50 a 51 nový zmluvný typ - ZMLUVU o SPONZORSTVE v ŠPORTE, ktorá je inštitútom vypĺňajúcim v slovenskom právnom poriadku priestor medzi darovacou zmluvou a zmluvou o reklame. Možnosť použitia zmluvy o sponzorstve v športe je obmedzená na priestor športových organizácií športových odborníkov a športovcov registrovaných v informačnom systéme v športe, ktoré sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo je medzinárodnej športovej organizácie.

Najčastejšie OTÁZKY a ODPOVEDE k Zmluve o sponzorstve v športe nájdete na stránke UčPS - TU

VIDEOPREDNÁŠKA p. Jozefa Mihála prináša pohľad na zmluvu o sponzorstve v športe z pohľadu sponzora i sponzorovaného - TU

POROVNANIE zmluvy o sponzorstve v športe so zmluvou o reklame nájdete v článku Petra Sepešiho s názvom "Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?" - TU

PREZENTÁCIU k zmluve o sponzorstve v športe Petra Sepešiho nájdete - TU

VZOR ZMLUVY o SPONZORSTVE v ŠPORTE, ktorý si môžete stiahnúť a doplniť podľa toho či je prijímateľom sponzorského (SPONZOROVANÝM):

 • ŠPORTOVEC/ŠPORTOVÝ ODBORNÍK - TU
 • ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA - TU

ZMLUVA o CHARITATÍVNEJ REKLAME - informácie a VZOR zmluvy (Blažo, Sepeši)

Charitatívna reklama bola do nášho právneho poriadku zavedená novelou č. 344/2017 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1 2018.

Novou právnou úpravou sa zaviedlo u občianskych združení (väčšina športových klubov a zväzov), nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len “neziskové subjekty”) oslobodenie príjmu plynúceho z reklamy na charitatívne účely od dane z príjmov, a to celkovo až do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

Pri objednávateľoch charitatívnej reklamy (podbnikateľoch) nie je obmedzený ani počet zmlúv ani objem prostriedkov, ktoré môžu objednávatelia (podnikatelia) na charitatívnu reklamu poskytnúť neziskovým subjektom a uplatniť si v nákladoch.

Jeden neziskový subjekt však môže uplatniť oslobodenie od dane na maximálne 20 000 eur.

Zákon zároveň ustanovil ako podmienku pre oslobodenie príjmu do 20 000 eur od dane z príjmov povinnosť neziskových subjektov použiť oslobodené príjmy iba na všeobecne prospešné účely, ktoré sú vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (rovnaké účely ako pri asignácii 2 percent z dane príjmu) a to:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, 
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci, 
 • zachovanie kultúrnych hodnôt, 
 • podpora vzdelávania, 
 • ochrana ľudských práv, 
 • ochrana a tvorba životného prostredia, 
 • veda a výskum, 
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

Reklamu, pri ktorej sú splnené uvedené podmienky, je možné označiť ako “charitatívna reklama”.

Prívlastok “charitatívna” odlišuje tento nový inštitút od bežnej, komerčnej “reklamy”) a vyjadruje skutočnosť, že okrem poskytnutia reklamy je ďalším cieľom tohto inštitútu aj podpora zákonom ustanovených všeobecné prospešných účelov/cieľov, prostredníctvom neziskových subjektov, ktoré

Najčastejšie OTÁZKY a ODPOVEDE ku charitatívnej reklame nájdete na stránke UčPS - TU

VZOR ZMLUVY o CHARITATÍVNEJ REKLAME, ktorý si môžete stiahnúť a doplniť nájedete - TU

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal)

Prinášame Vám ďalší vzor zmluvy podľa § 4 ods. 3 písm. a), § 35 a nasl. Zákona o športe, zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu určenej pre športové kluby a športovcov, ktorých vzťah vykazuje znaky závislej práce, pričom podľa definície uvedenej v § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

"(1) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom."

Zmluvu vypracovávali a pripomienkovali právnici pôsobiaci najmä v hokeji a futbale s cieľom ponúknuť športovej obci univerzálny VZOR zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu aplikovateľný pre akýkoľvek kolektívny šport. 

VZOR ZMLUVY o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTI si môžete stiahnúť a doplniť - TU

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

UčPS za prispenia poznatkov a úspešne zabehnutej a odskúšanej praxe Slovenskej plaveckej federácie prináša pre národné športové zväzy vzorovú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, ktorá pokrýva vzťah športových klubov ako členov národných športových zväzov a konkrétneho národného športového zväzu.

Zmluva upravuje podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na zabezpečenie rozvoja a prípravy talentovanej mládeže v rámci Centra talentovanej mládeže Zväzu pre kalendárny rok, t.j. časti z príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o športe”).
Zmluva vychádza zo základného a Zákonom o športe vyžadovaného predpokladu, že:

 1. národný športový zväz má schválený predpis, ktorým stanovil výkonnostné kritériá pre zostavenie zoznamu talentovaných športovcov, (pozn. definuje komu, na koho športovú prípravu sú prostriedky určené)[1]
 2. národný športový zväz má najvyšším orgán národného športového zväzu schválené kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov, (pozn. definuje akým spôsobom suma z príspevku uznanému športu rozdelí medzi športovcov, resp. kluby, ktoré zabezpečujú športovú prípravu športovcov zo zoznamu talentovaných športovcov a súčasne určuje účel na aký majú/môžu byť použité prostriedky)[2]

Zmluva vymedzuje a súčasne športový klub – prijímateľa zaväzuje použiť prostriedky výlučne na zabezpečenie účelu, ktorým je rozvoj talentovaných športovcov (v zmluve ako zabezpečenie rozvoja a prípravy talentovanej mládeže v rámci Centra talentovanej mládeže Zväzu).

Zmluva je koncipovaná v záujme ochrany pozície národného športového zväzu a zabezpečenia dodržania podmienok zmluvy s MŠVVaŠ SR systémom refakturácie vynaložených nákladov športovej prípravy. To znamená, že športový klub športovú prípravu uhrádza vopred z vlastných prostriedkov, z vlastného bežného účtu a následne si ich uplatňuje na národnom športovom zväze formou refaktaturácie, pričom pri predložení vyúčtovacej faktúry má národný športový zväz možnosť a právo kontroly a posúdenia, či športový klub dodržal podmienky zmluvy a predložil na preplatenie len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zákona o športe, samotnej zmluvy s národných športovým zväzom, ako aj zmluvy s MŠVVaŠ SR a teda či sú uplatnené výdavky oprávnené. Následne národný športový zväz prostriedky športovému klubu poukáže v prospech zákonom vyžadovaného samostatného bankového účtu športového klubu, ktorý musí mať športový klub zriadený na prijímanie verejných prostriedkov, a následne si ich športový klub prevedie z tohto samostatného bankového účtu na svoj bežný účet.

Výška sumy finančných prostriedkov v zmluve zodpovedá rozhodnutiu národného športového zväzu, ktorý v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) má prostriedky prerozdeľovať na základe schválenia najvyššieho orgánu národného športového zväzu (Členská schôdza, Konferencia a pod.). To znamená vždy od prípadu k prípadu (podľa podmienok každého z národných športových zväzov), ak národný športový zväz rozhodne, že sa prostriedky pre talentovanú mládež prerozdeľujú algoritmom určenia čiastky pripadajúcej na jedného športovca Centra talentovanej mládeže Zväzu, tak, ak má športový klub ako prijímateľ v Centre talentovanej mládeže Zväzu zaradených napr. 3 športovcov, tak výsledná suma predstavuje sumu 3x čiastka pripadajúca na jedného športovca Centra talentovanej mládeže Zväzu.

Je ale i možný iný algoritmus, žiadnym vzorom zmluvy však nie je možné pokryť celý rad možných variácií. Rozsah variácií riešení v konečnom dôsledku, a predovšetkým, ovplyvňuje to, či daný šport je individuálny, kolektívny, či šport športovú prípravu zväz zabezpečuje formou individuálnej prípravy športovcov alebo kolektívnej – spoločnej prípravy. Tieto faktory treba dôsledne vyhodnotiť a následne tomu zodpovedajúc prípadne upraviť text vzorovej zmluvy.

VZOR ZMLUVY si môžete stiahnúť a doplniť - TU

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

Štatút reprezentanta Slovenskej republiky bol vypracovaný ako odporúčaný vzor najmä pre národné športové zväzy, ktoré si ho samozrejme môžu podľa potreby dopracovať a vydať formou predpisu tak, ako to predpokladá § 29 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého: "Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2." Takouto športovou organizáciou je národný športový zväz alebo iná národná športová organizácia, ktorej oprávnenie nominovať športových reprezentantov vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí (napríklad Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, Slovenská asociácia univerzitného športu a pod.)

Vzorový štatút bol vypracovaný v spolupráci Petra Sepešiho a Jozefa Gonciho viceprezidenta SOV a slovenského olympijského medailstu.

VZOROVÝ ŠTATÚT si môžete stiahnúť a upraviť - TU

ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI, POTVRDENIE O TRVANÍ, ROZSAHU A OBSAHU DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI a ĎALŠÍ ODBORNÝ OBSAH (Šumichrast, Vicová, Sepeši, Mihál)

Pre športové kluby, ktoré by chceli využiť písomnú formu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, prinášame VZOR ZMLUVY.

O výkone dobrovoľníckej činnosti je vhodné robiť časovú evidenciu jej realizácie (výkaz dobrovoľníckej činnosti - VZOR VÝKAZU), ktorú podpíše dobrovoľník a príslušná osoba za prijímateľa dobrovoľníckej činosti.

Ďalšie dôležité informácie nájdete TU.

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE (Šumichrast, Šumichrast Vicová a UčPS tím)

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3 a § 80 ods. 7 Zákona o športe).

Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka (viď § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy.

Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď v § 9 ods. 1 písm. m) tento zákon ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

MANUÁL k využívaniu dobrovoľníctva v športe nájdete TU.

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE (Zajíčková a UčPS tím)

Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.

Sponzor je osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá financuje náklady určitého projektu (podujatia, činnosti či vysielania) bez protiplnenia alebo z nejakou formou návratnosti tohto financovania, spravidla poskytnutím reklamy formou propagácie/zviditeľnenia značky sponzora a jej spojenia s projektom. V širšom zmysle je sponzor osobou, ktorá na seba spojením so sponzorovaným a jeho projektom preberá aj zodpovednosť za sponzorovaný projekt nielen z materiálnej, ale aj morálnej stránky, je vnímaný ako podporovateľ, mecenáš. Činnosť sponzora sa nazýva sponzorstvo alebo sponzoring. Ako protihodnotu sponzorstva zabezpečujú športovci a športové organizácie (kluby a zväzy) propagáciu sponzora. Vo vyspelých krajinách vychádza štát sponzorom v ústrety tým, že ich daňovo zvýhodňuje a je tomu tak už aj na Slovensku.

Na rozdiel od reklamných zmlúv, kde predmetom právneho vzťahu je obyčajné priame šírenie odkazu s cieľom podporiť predaj konkrétneho tovaru/služby, pri sponzorstve v športe poskytuje sponzorovaný sponzorovi právo spojiť svoju značku/produkt (najmä na športovom podujatí organizovanom sponzorovaným alebo na ktorom sa sponzorovaný zúčastňuje) takým spôsobom, ktorým umožňuje sponzorovi využiť príťažlivosť a dobrú povesť sponzorovaného, a tak komunikovať silný a pozitívny odkaz na svoju značku a posilniť tak, nepriamo, predaj a na druhej strane podporiť všeobecne prospešný účel, ktorým je podpora športovej činnosti.

Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť podporu - „sponzorské“ športovcovi, trénerovi, inštruktorovi športu alebo športovej organizácii - „sponzorovanému“ a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou. Sponzorovaný môže fakultatívne, nepovinným dojednaním v zmluve, umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie (logo) sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným. Napríklad firma=sponzor si dojedná so sponzorovaným klubom, zväzom alebo športovcom, že si na obaloch svojich výrobkov uvedie, že je generálnym sponzorom určitého klubu, zväzu alebo športovca s jeho logom alebo iným charakteristickým vyobrazením, čo sa sponzorovaný zaviaže akceptovať/strpieť a sponzorské v dohodnutej výške bude protihodnotou aj za túto „službu“ sponzorovaného.

Použitie sponzorského je však prísne účelovo viazané na športovú činnosť konkretizovanú v zmluve o sponzorstve v športe, na rozdiel od plnení poskytnutých na základe zmluvy o reklame či iných podobných zmlúv, pri ktorých zmluvná strana (napr. klub ako šíriteľ reklamy) so získanými finančnými prostriedkami alebo inými plneniami naloží podľa vlastného uváženia, musí ich však zdaniť okrem prípadu, ak ide o príjem neziskového subjektu[2] z charitatívnej reklamy poskytnutý na verejno-prospešné účely, ktorý je do 20.000 ročne oslobodený od dane.

Sponzorské je z finančného pohľadu konštruované ako „účelová dotácia“ zo súkromných zdrojov, ktorej nepoužitá časť alebo časť použitá v rozpore so zmluvne dojednaným účelom v rámci zákonom vymedzenej športovej činnosti je sponzorovaný povinný (zo zákona, aj keď to nie je v zmluve priamo uvedené) vrátiť sponzorovi.

Sponzorovaný môže navyše uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení so športovým účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského, aby sa naplnil účel zmluvy o sponzorstve.

Tento manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom, športovým klubom, športovým odborníkom a športovcom pri uzatváraní zmlúv o sponzorstve v športe a prispieť i k zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

MANUÁL k zmluve o sponzorstve v športe nájdete TU.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONTROLÓRA NŠZ (Blažo)

Sem vložte obsah Výkon činnosti kontrolóra NŠZ upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

Kontrolór NŠZ je povinný pri výkone svojej funkcie postupovať tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov NŠZ a svetovej športovej federácie, rozhodnutí NŠZ a svetovej športovej federácie a na ich základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre NŠZ, jej členov, ako aj osoby s príslušnosťou k NŠZ. 

VZOR ZMLUVY si môžete stiahnúť a doplniť - TU

ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA (Blažo)

Prinášame širšej verejnosti ďalší vzor zmluvy v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe), ktorý je možné využiť pre účely uzavretia zmluvného vzťahu pokrývajúceho vzťah športovej organizácie (občianske združenia, športové kluby, obchodné spoločnosti) a športových odborníkov.

Kto sa považuje za športového odborníka, upravuje § 6 ods. 1. Zákona o športe.

Vzor zmluvy je určený pre zmluvný vzťah športovej organizácie a športového odborníka, ktorý vykonáva športovú činnosť ako podnikanie, ako samostatne zárobkovo činná osoba (t. j. nejde o závislú prácu), fakturujúc športovej organizácii služby a vzor zmluvy predstavuje tzv. nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Športovými odborníkmi, ktorí sú v zmysle zákona o športe oprávnení vykonávať činnosť vo forme podnikania sú v zmysle § 6 ods. 3 Zákona o športe iba odborníci uvedení v § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe to znamená, že ním sú:

 1. tréneri a inštruktori športu,
 2. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu
 3. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 4. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Ostatní športoví odborníci ako kontrolóri športovej organizácie, funkcionári športovej organizácie dopingoví komisári vykonávať športovúj činnosť ako podnikatelia nemôžu.

Je potrebné uviesť a pripomenúť, že športový odborník na výkon športovej činnosti vo forme podnikania potrebuje oprávnenie.

Pre podnikanie športového odborníka má rozhodujúci význam § 6 Zákona o športe a súčasne je nevyhnutne potrebné rozlišovať získanie statusu športového odborníka ako takého, a získanie statusu športového odborníka - podnikateľa.

Základným predpokladom na to, aby sa fyzická osoba mohla stať športovým odborníkom, je nadobudnutie požadovanej odbornej spôsobilosti, ako je už uvedené vyššie. V súlade s § 6 ods. 2 Zákona o športe fyzická osoba získa oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe, čo predstavuje získanie statusu športového odborníka zápisom do Informačného systému športu. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa § 6 odsek 1 písm. a) až e) Zákona o športe vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

Zápis športového odborníka do Informačného systému športu vykoná:

 1. športová organizácia, ku ktorej má fyzická osoba príslušnosť,
 2. ak fyzická osoba nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, takúto osobu zapíše na základe jeho žiadosti samotné ministerstvo školstva.

Ak sa následne športový odborník rozhodne vykonávať svoju činnosť ako podnikateľ, športový odborník musí požiadať o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe.

Športový odborník, ktorý má oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe a vykonanie zápisu ministerstvo školstva súčasne oznámi športovému odborníkovi.

VZOR ZMLUVY na stiahnutie - TU

Poznámka:
Predmetný vzor zmluvy vo zverejnenej podobe je potrebné dopracovať v súlade s požiadavkami zmluvných strán. V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie tohto vzoru zmluvy v súlade s konkrétnymi požiadavkami, je možné zabezpečiť, aby autor vzoru poskytol komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom.

UčPS nezodpovedá za platnosť a účinnosť zverejnených a nedopracovaných zmlúv v konkrétnom právnom vzťahu športovej organizácie so športovým odborníkom.

Poznámky pod čiarou:

 1. § 16 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. ^
 2. § 69 ods. 5 písm. b) Zákona o športe. ^
Značky
id
2972