corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Kedy, kde a ako sa "to" začalo:

V máji 2019 (16. až 18. mája 2019) sa na pozvanie rumunských kolegov zúčastnili slovenskí prokurátori na medzinárodnom komunitnom podujatí v Rumunsku. Okrem prokurátorov Rumunska sa ho zúčastnili aj prokurátori Maďarska. Súčasťou podujatia bol futbalový turnaj, návšteva a obhliadka budovy krajskej prokuratúry spojená s debatou o fungovaní rumunskej prokuratúry, celodenný výjazd do rodáckej slovenskej obce v Rumunsku spojený so stretnutím s miestnym „slovenským” farárom a futbalovým stretnutím so „slovenskými” chlapcami z obce a spoločenské posedenie vo vinohradoch. Celé podujatie zorganizovalo združenie prokurátorov Rumunska (občianske združenie, ktoré malo v tom čase cca 50 členov) v spolupráci s Generálnou prokuratúrou Rumunska a príslušnou krajskou prokuratúrou.

Maďarská výprava bola rovnako zastrešená združením prokurátorov, ktorého činnosť podporuje Generálna prokuratúra Maďarska, jednak uvoľnením prokurátorov na podujatie, na ktorom reprezentujú Maďarsko, ako aj poskytnutím služobného vozidla.

Pri dlhej ceste z Rumunska domov prebiehala diskusia o tom, že aj slovenskí prokurátori by mali vytvoriť občianske združenie, ktoré by zastrešovalo komunitné športové, kultúrne i odborné aktivity prokurátorov. Toto združenie by sa mohlo napríklad postarať o účasť slovenských a maďarských prokurátorov a českých štátnych zástupcov na Turnaji právnických povolaní o pohár Milana Hanzela alebo na báze reciprocity zorganizovať aj iné podujatia pre kolegov zo zahraničia. Takéto združenie by mohlo zorganizovať aj športové hry prokurátorov Slovenska. Myšlienka na ich usporiadanie v nás dlhodobo rezonuje, pričom v zahraničí sú športové hry prokurátorov úplne bežné.

Z diskusie o praktických otázkach ohľadom založenia občianskeho združenia, predmetu činnosti, pri ktorej sa preberali rôzne odborné aktivity ako publikovanie článkov na webe, ako aj v tlačenej forme v odbornom časopise a nevyhnutné praktické otázky (riadenie odborných, športových a iných komunitných aktivít združenia, vedenie účtovníctva, možnosť získavať vlastné prostriedky na činnosť - dary, sponzorské príspevky, asignované 2% z dane z príjmov, charitatívna reklama a pod.) vzišiel návrh riešenia - zastrešiť odborné i komunitné aktivity prokurátorov v rámci organizačnej zložky existujúceho občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť a zdieľať všetky možnosti a služby, ktoré využíva a poskytuje toto zabehnuté združenie s 10 ročnou históriou. Jedným z jeho troch spoluzakladateľov je prokurátor. Na činnosti UčPS, o. z. sa dlhodobo podieľajú viacerí prokurátori a zamestnanci prokuratúry.

Koncept vytvorenia „Prokurátorského fóra UčPS” ako organizačnej zložky UčPS, o. z. bol na jeseň 2019 a na jar 2020 postupne prediskutovaný s členmi UčPS, o. z., ako aj s viacerými prokurátormi, pričom všetci vyjadrili súhlas s takýmto konceptom. Vyskúšame ho v praxi a uvidíme, čo nám prinesie čas - životná skúsenosť.

Potrebujeme poznať základné nastavenia a očakávania:

Z diskusie o koncepte PROKURÁTORSKÉHO fóra UčPS (skrátene „ProkFor”) s členmi UčPS, o. z. i prokurátormi vzišli tieto VÝCHODISKÁ:

 1. autonómna organizačná zložka UčPS, o. z. bez vlastnej právnej subjektivity /právny základ § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 2. najvyšší orgán ProkFor (napr. „Fórum” tvoria všetci členovia ProkFor)
  člen ProkFor - schválenie prihlášky za člena konsenzom,
  priateľ ProkFor - status získa každý kto prispeje (obsahom) alebo sa zúčastní
 3. výkonný orgán ProkFor najmenej 5 členov (napr. „riadiaci orgán”)
 4. za činnosť ProkFor vo vzťahu k UčPS, o. z. zodpovedá VOrgZ, ktorý je členom UčPS, o. z. (zúčastňuje sa VZ + Rady UčPS)
 5. kontrolný orgán - kontrolór ProkFor (zdieľaný z UčPS, o. z.)
 6. komisia pre odborné aktivity (časopis, web, FB stránka, prezentácie, odborné diskusie, diskusné relácie)
 7. redakčná rada - rozdelená do sekcií (články, časopis a iné publikácie + podľa odborných oblastí)
 8. komisia pre podujatia - športové a iné (recipročné aktivity V4, Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela, športové hry prokurátorov SR)
 9. projektové riadenie (líder projektu, podporný tím, manažment projektu: hlavný cieľ/ čiastkové ciele/ opatrenia/ úlohy/ termíny/ report/ médiá)
 10. projekty odborné (vzdelávacie a publikačné)
 11. projekty športové/spoločenské (komunitné)
 12. financovanie: členské, sponzorské, 2% a iné príjmy (napr. z dotačných projektov)
 13. autonómne hospodárenie cez transparentný účet (2 disponenti = VOrgZ + 1 určený ProkFor)
 14. pre účely vzniku PROKURÁTORSKÉHO fóra UčPS je potrebné preukázať, že v čase vzniku činnosti fóra bude jej členom aspoň 10 osôb z radov prokurátorov

Čomu sa budeme venovať? Čo a ako budeme tvoriť, zdieľať a rozvíjať?

PREDMET ČINNOSTI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY
(bude upravený v štatúte organizačnej zložky):

Organizačná zložka UčPS - PROKURÁTORSKÉ fórum UčPS by sa mohlo venovať aj týmto činnostiam:

 1. prezentácia prokurátorského povolania
 2. vytvorenie prostredia na prezentáciu práce, zaujímavých právnych stanovísk, rozhodnutí, odborných názorov,
 3. organizovanie odborných diskusií o témach súvisiacich s výkonom funkcie prokurátora a jeho postavením v spoločnosti.
 4. spolupráca s akademickým prostredím, najmä s právnickými fakultami v SR, diskusia s novou generáciou právnikov, získavanie spätnej väzby od mladej, nezaťaženej generácie a na druhej strane ponúkať študentom cenné informácie z praxe (prednášky a diskusie na školách)
 5. spolupráca s orgánmi prokuratúry SR, vrátane orgánov záujmovej samosprávy
  (tu je kľúčové, aby tento projekt nebol vnímaný ako niečo negatívne, čo niekoho ohrozuje alebo niekomu vadí, ale ako konštruktívny doplnok systému fungovania prokuratúry, práce a komunitného života prokurátorov)
 6. spoluprácu s rezortom prokuratúry, prepojenie na webovskú stránku GP SR,
 7. spolupráca s Radou prokurátorov a prokurátorskymi radami.
 8. spolupráca s právnickými spolkami a organizáciami z iných štátov (semináre, stretnutia, podujatia)
 9. vlastná FB stránka a vlastná webovská podstránka “Prokurátorské fórum” na webovskom portáli www.ucps.sk
 10. vydávanie odborného časopisu príslušného právnického povolania (najprv ako oddelená časť odborného časopisu Magister Officiorum), sekcia venovaná judikatúre ESĽP, SD EÚ, ÚS SR významnej pre výkon pôsobnosti prokuratúry,
 11. (spolu)organizovanie podujatí pre prokurátorov a zamestnancov prokuratúry (vzdelávacích, športových, kultúrnych a pod.)
 12. oceňovanie počinov roka v rezorte prokuratúry (odborných, morálnych)

Aká je dlhodobá vízia, k čomu by sme sa chceli raz dopracovať ?

Účelom vytvorenia PROKURÁTORSKÉHO fóra UčPS je

 • vytvoriť príjemné komunitné tvorivé prostredie, v ktorom bude môcť kedykoľvek ktokoľvek z cca 900 prokurátorov ale i právni čakatelia prokuratúry a asistenti prokurátorov prezentovať a zdieľať svoje znalosti a skúsenosti s kolegami, navrhnúť a zapojiť sa do prípravy alebo zúčastniť sa na odbornom, športovom, či spoločenskom podujatí,
 • odprezentovať prokurátorov (ich prácu a spôsob života) v spoločnosti ako kvalitnú a zodpovednú profesnú skupinu, ktorá vykonáva množstvo veľmi dôležitej práce pre fungovanie Slovenska ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu.

OrganizačnáSchéma cieľového stavu fungovania autonómnej organzačnej zložky UčPS s názvom "Prokurátorské fórum UčPS".
autor: Peter Sepeši