logologo_small

KONTROLÓR ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII

streda, 17.05.2017|Posledná aktualizácia 12.4.2020 21:45
Autor: Ing. Alica Fisterová, Spracoval: UčPS tím

Zákon o športe definuje novú pozíciu v športových organizáciách, ktorým je kontrolór. Medzi činnosti kontrolóra patrí najmä kontrola použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie rozhodnutí športovej organizácie a dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou. Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

Controller of sport organizations

Ing. Alica Fisterová
Hlavný kontrolór športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky
E-mail: alica.fisterova@minedu.sk

Kľúčové slová:
kontrolór, športová organizácia, povinnosti, právo, rozsah kontroly, povinnosti

Key words:
controller, sports organization, law, scope of control, obligations

Abstrakt:
Zákon o športe definuje novú pozíciu v športových organizáciách, ktorým je kontrolór. Medzi činnosti kontrolóra patrí najmä kontrola použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie rozhodnutí športovej organizácie a dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou. Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

Abstrakt/Summary:
The Act on Sports has defined – introduced a new position in sports organization – the controller. The controller shall continously carry out control activities focused in particular on the use of public funds, compliance with legal regulations and compliance with the regulations and decisions of the sports organization. The controller shall proceed in a manner that prevents any serious breach of any sanctions, measures and other negative consequences for the sports organisation.


Postavenie kontrolórov v športových organizáciách a v športových zväzoch

Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.

Hlavné činnosti kontrolóra je možné rozdeliť do troch hlavných okruhov:


Aby kontrolór športove organizácie zvládol svoju činnosť musí ovládať najmä nasledovné oblasti:

 1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vyhláškami ako je
  1. Vyhláška č. 110/2016 MŠVVaŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe,
  2. Vyhláška č. 51/2016 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca
 2. Svetový antidopingový kódex
  1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu Rady EU
 3. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
 5. Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
  1. Vyhláška č. 164/2013 Z. z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 6. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  1. Vyhláška č. 156/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
  2. Vyhláška č. 157/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
 9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  1. Postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo pre neziskový sektor
  2. Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre neziskový sektor
  3. Postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo pre neziskoý sektor
  4. Spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pre neziskový sektor
 10. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 12. Zákon č.663/2007 Z. z., Zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
 13. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 14. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 15. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 17. Zákon 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 18. Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
 19. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
 20. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 21. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

Kontrolór vykonáva ďalšie činnosti, ako sú:

 • Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou
 • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie
 • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie s predpismi športových organizácii, ktorých je športová organizácia členom
 • Vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť
 • Priebežne kontroluje obsah zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
 • Priebežne kontroluje riadne zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
 • Kontroluje a upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii
 • Navrhuje preventívne a nápravné opatrenia pri zistení závažného nedostatku
 • Určuje lehotu na odstránenie závažného nedostatku
 • Upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča postup
 • Konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku
 • Vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie

Pôsobnosť kontrolórov národných športových zväzov (ďalej len „NŠZ“) a národným športových organizácii (ďalej len „NŠO“) je rozšírená o nasledovné činnosti:

 • Konzultačná činnosť pre kontrolórov športové organizácie, ktoré sú členmi NŠZ a NŠO
 • Dozor na prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov NŠZ a NŠO
 • Účasť na zasadnutiach volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov
 • Zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov a iných orgánov NŠZ a NŠO, ak to považuje za potrebné
 • kontroluje postupy a rozhodnutia orgánov NŠZ a NŠO s predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je členom

Kontrolór pri vykonávaní svojej činnosti by mal dodržiavať nasledovné princípy:

 • princíp nezávislosti
 • princíp čestnosti
 • princíp objektívnosti
 • princíp mlčanlivosti
 • princíp odbornosti
 • princíp etického vystupovania a korektných vzťahov

Pri kontrolnej činnosti vychádza kontrolór z ustanovení § 14 zákona o športe. V rámci kontrolnej činnosti môžeme identifikovať nasledovné fázy kontrolnej činnosti:

 1. podnet
 2. analýza podnetu
 3. vyžiadanie dokladov od športovej organizácie
 4. vyhodnotenie podnetu
 5. žiadosť o odstránenie nedostatku
 6. vyjadrenie športovej organizácie alebo orgánu športovej organizácie k nedostatku
 7. vypracovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti
 8. prerokovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti so športovou organizáciou alebo orgánom športovej organizácie voči ktorej podnet smeroval
 9. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti
 10. Zaslanie správy o kontrolnej činnosti podávateľovi podania

V prípade, ak športová organizácia neodstráni zistený nedostatok v určenej lehote kontrolórom zašle podnet hlavnému kontrolórovi športu do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatku.

Pre športovú organizáciu, ktorá nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra, alebo nevytvorí podmienky na nezávislý výkon kontroly hrozí strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

Ing. Alica Fisterová, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019

FAQ00388 - 16. Ktoré európske inštitúcie sa v najväčšej miere podieľajú na riešení korupcii v športe? Akým spôsobom(dohovory, odporúčania)?

23.10.2019

FAQ00386 - 18. Aké opatrenia by najviac pomohli pri boji s korupciou v športe? V čom vidíte najväčšie medzery?

23.10.2019

FAQ00384 - 20. V čom vidíte hlavnú príčinu výskytu korupcie v športe?

23.10.2019

FAQ00382 - 22. Ako Občianske združenie organizujeme turnaj pre základné školy v Prehadzovanej. Turnaj je pre deti-žiakov od 10 do 12 rokov. Tím sa na súťaž prihl...

27.3.2022

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019