logologo_small

Manuál pre prijímateľov 2% z dane, Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010

pondelok, 04.03.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Mechanizmus poukazovania podielu zo zaplatenej dane (nazývaný aj daňová asignácia) prešiel od svojho vzniku viacerými dôležitými zmenami. Pôvodne mohli iba fyzické osoby (teda „ľudia“) poukázať 1% zo svojej zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímajúcej organizácie. Po dvoch rokoch takéhoto fungovania nastala v mechanizme prvá zásadná zmena – zvýšilo sa percento poukazovaného podielu z 1% na 2% a súčasne ako v jedinej krajine na svete sa umožnilo aj právnickým osobám, aby poukazovali svoje 2% zo zaplatenej dane v prospech prijímajúcich organizácií. Možnosť poukázať 2% z dane sa neustále vyvíjala, neskôr prišli v mechanizme 2% ďalšie zmeny, ako napríklad zvýšenie minimálnej sumy na poukázanie 2% od fyzických osôb z 20 Sk na 100 Sk, zmeny v účeloch, na ktoré sa možu používať financie z 2%, rozšírenie okruhu právnych foriem, ktoré môžu prijímať 2%, či predĺženie doby na zverejnenie špecifikácie použitia financií v Obchodnom Vestníku. 

1. Úvod

Mechanizmus poukazovania podielu zo zaplatenej dane (nazývaný aj daňová asignácia) prešiel od svojho vzniku viacerými dôležitými zmenami. Pôvodne mohli iba fyzické osoby (teda „ľudia“) poukázať 1% zo svojej zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímajúcej organizácie. Po dvoch rokoch takéhoto fungovania nastala v mechanizme prvá zásadná zmena – zvýšilo sa percento poukazovaného podielu z 1% na 2% a súčasne ako v jedinej krajine na svete sa umožnilo aj právnickým osobám, aby poukazovali svoje 2% zo zaplatenej dane v prospech prijímajúcich organizácií. Možnosť poukázať 2% z dane sa neustále vyvíjala, neskôr prišli v mechanizme 2% ďalšie zmeny, ako napríklad zvýšenie minimálnej sumy na poukázanie 2% od fyzických osôb z 20 Sk na 100 Sk, zmeny v účeloch, na ktoré sa možu používať financie z 2%, rozšírenie okruhu právnych foriem, ktoré môžu prijímať 2%, či predĺženie doby na zverejnenie špecifikácie použitia financií v Obchodnom Vestníku. 

Od 1.1.2010 nastávajú v mechanizme 2% z dane opäť podstatné zmeny. 

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. októbra 2009 schválila zákon, ktorým sa v článku I s účinnosťou od 1. januára 2010 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ide o zákon č. 504/2009 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), v ktorom sa mení a dopĺňa aj ustanovenie o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely – daňová asignácia.

2. Prehľad zmien v mechanizme 2% od 1.1.2010

 1. Rozširuje sa účel použitia podielu zaplatenej dane, a to aj na podporu a rozvoj telesnej kultúry bez vekového obmedzenia;
 2. Umožňuje sa prijímateľovi poskytnúť prijatý podiel zaplatenej dane aj inej právnickej osobe, ale prijímateľ zodpovedná za to, že tieto finančné prostriedky takáto iná právnická osoba použije na ustanovené účely, preukáže to potrebnými dokladmi, pričom ich musí použiť v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane podľa zákona o dani z príjmov;
 3. Za porušenie finančnej disciplíny pri použití podielu zaplatenej dane sa bude považovať aj vynaloženie týchto prostriedkov na obstaranie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktoré sa nevyužívajú na účely taxatívne vymedzené v zákone o dani z príjmov; rovnako sa bude považovať aj vynaloženie podielu zaplatenej dane na reklamu nevyužívanú na ustanovené účely;
 4. Z dôvodu prehľadnosti sa ustanovuje prijímateľovi, u ktorého presiahne v kalendárnom roku prijatie podielu zaplatenej dane sumu 33 000 eur, zriadiť osobitný účet v banke len na tento účel;
 5. V ročnom prehľade prijímateľov vydanom Daňovým riaditeľstvom SR sa uvádza okrem názvu prijímateľa, jeho sídlo, súhrnu podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté, aj identifikačné číslo organizácie (prijímateľa);
 6. Zmierňuje sa ustanovená sankcia pri vyradení zo zoznamu prijímateľov, ktorú zo zákona „uplatňuje“ Notárska komora SR prijímateľovi, ktorý si nesplní ustanovenú povinnosť zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku;
 7. Spresňuje sa termín povinnosti vrátenia podielu zaplatenej dane správcovi dane v prípade, ak sa prijímateľ 2% zruší do 12 mesiacov odo dňa poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane.

3. Komentár k zmenám účinným od 1. januára 2010

K bodu 1.:
Rozširuje sa účel
použitia podielu zaplatenej dane, a to aj na podporu a rozvoj telesnej kultúry bez vekového obmedzenia.

Podľa zákona o dani z príjmov bolo možné poskytnúť prijímateľovi podiel zaplatenej dane a ten ho mohol použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, a to ak predmetom jeho činnosti bolo:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum.

Uvedené sa však novelou zákona mení. Na základe vykonanej zmeny sa môže podiel zaplatenej dane použiť nie len na podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, ale bez vekového obmedzenia na podporu a rozvoj telesnej kultúry.

Ak vychádzame zo zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj. Za šport pre všetkých je považovaná rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.

K bodu 2.:
Umožňuje sa prijímateľovi
poskytnúť prijatý podiel zaplatenej dane aj inej právnickej osobe, ale prijímateľ zodpovedná za to, že tieto finančné prostriedky takáto iná právnická osoba použije na ustanovené účely, preukáže to potrebnými dokladmi, pričom ich musí použiť v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane podľa zákona o dani z príjmov.

Novela zákona dopĺňa pri daňovej asignácie aj ďalšiu podmienku, podľa ktorej prijatý podiel zaplatenej dane môže prijímateľ poskytnúť aj inej právnickej osobe. Pôvodný prijímateľ je však zodpovedný za to, že tieto finančné prostriedky iná právnická osoba (pozor, nemusí ísť o prijímateľa, ktorý je zverejnený v zozname prijímateľov, ale skutočne o akúkoľvek inú právnickú osobu) použije na vymedzené účely (účely - ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum), a zároveň to pôvodný prijímateľ preukáže potrebnými dokladmi. Dôležité je, že iná právnická osoba musí podľa tohto ustanovenia použiť prijaté finančné prostriedky v lehote, ktorá sa vzťahuje na pôvodného prijímateľa podielu zaplatenej dane ustanovenej v zákone o dani z príjmov.

Príklad:
Správca dane poukáže v roku 2010 prijímateľovi podiel zaplatenej dane v sume 10 000 eur. Prijímateľ je teda povinný použiť tieto finančné prostriedky do 31. decembra 2011. Ak by prijímateľ poskytol z tejto sumy napr. 8000 eur inej právnickej osobe, táto iná právnická osoba musí použiť sumu 8000 eur tiež do 31.decembra 2011, aj keby ich pôvodný prijímateľ poskytol tejto inej právnickej osobe až v priebehu roka 2011.

K bodu 3.:
Za porušenie finančnej disciplíny
pri použití podielu zaplatenej dane sa bude považovať aj vynaloženie týchto prostriedkov na obstaranie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktoré sa nevyužívajú na účely taxatívne vymedzené v zákone o dani z príjmov; rovnako sa bude považovať aj vynaloženie podielu zaplatenej dane na reklamu nevyužívanú na ustanovené účely. 

Legislatívne sa novelou zákona spresňuje časť týkajúcu sa použitia podielu zaplatenej dane, konkrétne keď prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s taxatívne vymedzeným účelom v zákone o dani z príjmov. Ustanovuje sa, že ide o porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zároveň sa ustanovuje, že použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na vymedzené účely (teda na účely 2%) podľa zákona o dani z príjmov, sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny – teda je možné použiť financie z 2% na kúpu hnuteľných a nehnuteľných vecí, ak sa budú používať na účely 2%. Súčasne sa ustanovuje, že takto sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, ktorá bude vynaložená na reklamu na vymedzené účely v zákone o dani z príjmov, t.j. na účely, ktoré sú predmetom činnosti prijímateľa, na ktoré mu správca dane poskytol podiel zaplatenej dane.

Pri pojme „reklama“ je doplnená poznámka pod čiarou k odkazu na zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon síce ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona, ale aj napriek tomu prijímateľ podielu zaplatenej dane by mal rešpektovať zákon o reklame a vychádzať z neho. Zákon o reklame ustanovuje čo sa pokladá za reklamu ale aj to, čo nesmie obsahovať ale to, čo nie je reklama (napr. označenie sídla právnickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb).

K bodu 4.:
Z dôvodu prehľadnosti sa ustanovuje prijímateľovi, u ktorého presiahne v kalendárnom roku prijatie podielu zaplatenej dane sumu 33 000 eur, zriadiť osobitný účet len na tento účel.

Z novely zákona vyplýva aj ďalšia povinnosť pre prijímateľa podielu zaplatenej dane. Ak u prijímateľa v príslušnom kalendárnom roku súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb je vyšší ako 33 000 eur, prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na tomto osobitnom účte vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred týmto obdobím prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia, ktoré však budú znížené už o použité sumy. Súčasne sa ustanovuje, že prijímateľ je povinný číslo osobitného účtu nahlásiť každoročne notárovi na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky v súlade so zákonom o dani z príjmov. Prijímateľ na tento účel nemôže mať teda finančné prostriedky presahujúce sumu 33 000 eur podchytené v iba účtovníctve, napr. formou analytickej účtovnej evidencie, ale musí mať zriadený samostatný bankový účet, na ktorom sa budú ukladať tieto finančné prostriedky, a to z dôvodu prehľadnosti. Zároveň sa ustanovuje, že úroky z peňažných prostriedkov na tomto osobitnom účte znížené o daň vybranú bankou zrážkou daňou podľa zákona o dani z príjmov, musí prijímateľ použiť len na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov, ktoré sú predmetom jeho činnosti (čiže tiež na účely 2%). Ak vychádzame z uvedeného, do 31. decembra 2009 úroky pripísané na účet aj z finančných prostriedkov plynúcich ako podiel zaplatenej dane u prijímateľa nie je (nebolo) povinnosťou použiť na vymedzené účely v zákona o dani z príjmov.

K bodu 5.:
V ročnom prehľade prijímateľov
vydanom Daňovým riaditeľstvom SR sa uvádza okrem názvu prijímateľa, jeho sídlo, súhrnu podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté, aj identifikačné číslo organizácie (prijímateľa). 

Daňové riaditeľstvo SR zostavuje v súlade so zákonom o dani z príjmov ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V tomto ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza názov prijímateľa a jeho sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté. V tomto prehľade sa musí podľa novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2010 uvádzať aj identifikačné číslo organizácie (prijímateľa). Táto zmena bola vyvolaná potrebou z praxe, keď prijímatelia 2% často zmenili názov alebo sídlo a to zťažovalo, alebo dokonca znemožňovalo jednoznačnú identifikáciu prijímateľa 2% vo vzťahu k jeho povinnostiam (napríklad overenie zverejnenia špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku). Zverejnením IČO prijímateľa bude možné jednoznačne identifikovať konkrétnu organizáciu a jej povinnosti, poprípade sankcie.

K bodu 6.:
Zmierňuje sa ustanovená sankcia
pri vyradení zo zoznamu prijímateľov, ktorú zo zákona „uplatňuje“ Notárska komora SR prijímateľovi, ktorý si nesplní ustanovenú povinnosť zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku.

Podľa zákona o dani z príjmov prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov zverejnenom Daňovým riaditeľstvom SR je vyšší ako 3 319,39 eura (100.000 Sk), je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia tohto prehľadu (do 31. mája) zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Ak túto povinnosť prijímateľ nesplnil, v minulosti Notárska komora SR nezaradila prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie troch rokov počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti.

S účinnosťou od 1. januára 2010 za porušenie tejto povinnosti Notárska komora SR nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov iba na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu ustanovenej  povinnosti. V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti aj prechodné ustanovenie novely zákona, podľa ktorého sa od 1. januára 2010 použije takáto zmena aj na prijímateľa, ktorý si nesplnil ustanovenú povinnosť do 31. decembra 2009, t.j. Notárska komora SR tohto prijímateľa nezaradila do zoznamu prijímateľov na rok 2010. Znamená to, že už v roku 2010 môže takémuto prijímateľovi notár osvedčiť do 15. decembra 2010 počnúc 1. septembrom 2010 podmienky na zverejnenie do zoznamu prijímateľov pre rok 2011.

Príklad:
Prijímateľ mal do 31. mája 2009 povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku (najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom), pretože Daňové riaditeľstvo SR 31. januára 2008 zverejnilo prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane za rok 2007. Podľa tohto prehľadu dostal prijímateľ v roku 2007 podiel zaplatenej dane v sume150 000 Sk. Keďže prijímateľ si povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku nesplnil do stanoveného termínu, tak Komora notárov ho nemala zaradiť do zoznamu prijímateľov počas nasledujúcich troch rokov od roku nesplnenia povinnosti, teda v rokoch 2010, 2011 a 2012. 

Vzhľadom na novelu zákona o dani z príjmov, podľa § 52h ods. 12 tento prijímateľ nebude zaradený v roku 2010 v zozname prijímateľov, aj napriek tomu, že zverejnil presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku v auguste 2009 (neskoro, nesplnil termín). Prijímateľ však už môže byť zapísaný v zozname prijímateľov na rok 2011, musí si však v čase od 1. septembra 2010 do 15. decembra 2010 dať osvedčiť u notára splnenie ustanovených podmienok podľa zákona o dani z príjmov.

Aký postup sa uplatní na prijímateľa, ktorý porušil ustanovenú podmienku o zverejnení údajov do Obchodného vestníku v roku 2008? 
Prijímateľ, ktorý porušil takúto ustanovenú podmienku v roku 2008, t. j., ktorý nezverejnil potrebné údaje v Obchodnom vestníku do 31. mája 2008, môže len podporne vychádzať z predmetného prechodného ustanovenia, pretože novela zákona takýto prípad špecificky nerieši. Ak vychádzame z dikcie tohto ustanovenia, cit.: „Ustanovenie § 50 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije aj na prijímateľa, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 50 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2009 a komora ho nezaradila do zoznamu prijímateľov na rok 2010“, potom je možné uviesť, že tento prijímateľ tiež nesplnil ustanovenú povinnosť v zákone o dani z príjmov do 31. decembra 2009, a preto ho ani Notárska komora SR nezaradí do zoznamu prijímateľov na rok 2010. Tento prijímateľ, ak si však v čase od 1. septembra 2010 do 15. decembra 2010 dá osvedčiť notárovi ustanovené údaje, Notárska komora by ho mala na základe uvedeného zaradiť do zoznamu prijímateľov zverejnenom 15. januára 2011. Na základe uvedeného sa prijímateľovi, ktorý porušil v roku 2008 ustanovenú podmienku o zverejnení údajov do Obchodného vestníka, skráti „sankcia“ z troch rokov na dva roky vzhľadom na vykonanú zmenu v novele zákona s účinnosťou od 1. januára 2010.

K bodu 7:
Spresňuje sa termín povinnosti vrátenia
podielu zaplatenej dane správcovi dane v prípade, ak sa prijímateľ 2% zruší do 12 mesiacov odo dňa poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane.

Z dôvodu právnej istoty pre prijímateľa sa novelou zákona legislatívne spresňuje, že ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný tento prijímateľ najneskôr ku dňu zrušenia (týmto sa nahradili slová „bez zbytočného odkladu“) vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa svojho sídla, t.j. sídla prijímateľa.

4. Prehľad zmien v mechanizme 2% od 1.1.2010

 1. Zavádza sa postupné znižovanie výšky %, ktoré môžu právnické osoby poukázať v prospech prijímateľov podielu zaplatenej dane.
 2. Zavádza sa postupné zvyšovanie darovania finančných prostriedkov právnickou osobou, keď v prípade nedarovania štát nepoukáže prijímateľovi podielu dodatočné 0,5%.

5. Komentár k zmenám účinným od 1. januára 2011

Najdôležitejšia zmena daňovej asignácie sa týka postupného znižovania poukazovania podielu zaplatenej dane z 2 % na pol percenta, ktorá má účinnosť až od 1. januára 2011, a to do roku 2018. P o z o r, toto sa týka len daňovníka, ktorý je právnickou osobou, ktorý sa bude rozhodovať využiť daňovú asignáciu v rokoch 2011 až 2018.

Ako bude tento daňovník postupovať?
Pri uplatnení daňovej asignácie si bude postupne daňovník, ktorý je právnickou osobou, znižovať poukazovanie podielu zaplatenej dane od 1. januára 2011 až do roku 2018, pričom okrem podielu zaplatenej dane musí poskytnúť dar organizácii nezaloženej alebo nezriadenej za účelom podnikania v sume zodpovedajúcej ustanovenému percentu zaplatenej dane. Ak túto podmienku daňovník nesplní, podiel zaplatenej dane poukazovaný správcom dane sa následne zníži o pol percenta.

Príklad:
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v roku 2010, resp. do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2010 v roku 2011 neposkytne dar v sume zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov, a preto správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane v roku 2011 na 1,5 %. Ak by však poskytol dar v tejto výške, môže sa rozhodnúť o podiele zaplatenej dane do výšky 2 % svojej zaplatenej daňovej povinnosti, t.j. správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2012, t.j. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2011oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.

V tomto prípade je však nevyhnutné vychádzať z prechodného ustanovenia novely zákona (§ 52i), ktorý nadobúda účinnosť až 1. januára 2011.

- Podľa prechodného ustanovenia novely zákona vyplýva, že postupné znižovanie poukazovania podielu zaplatenej dane u daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa vykonáva až do roku 2018, t.j. v roku 2019 po postupnom znižovaní podielu zaplatenej dane to bude podiel zaplatenej dane pre daňovníka, ktorý je právnickou osobou už len do výšky 0,5 % jeho zaplatenej dane.

 • V prvej fáze úpravy výšky daňovej asignácie sa navrhuje pre zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 2010 a 2011 (daňové priznania podávané v roku 2011 a 2012) u daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami zníženie podielu zaplatenej dane z 2 % na 1,5 %. Je to však len vtedy, keď právnická osoba neposkytne súčasne ako dar finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka) na taxatívne vymedzené účely v zákona o dani z príjmov. Znamená to, že po prvýkrát v roku 2011 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2010 sa uplatní ustanovený postup v novele zákona v znení účinnom od 1. januára 2011. Takýto postup sa uplatní aj v roku 2012 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2011.
 • V ďalších fázach úpravy daňovej asignácie daňovník, ktorý je právnickou osobou, bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2012 až 31. decembra 2014 v lehote na podanie daňového priznania (v rokoch 2013 až 2015), že podiel zaplatenej dane sa má poukázať do výšky 1,5 % ním určeným prijímateľom. Podmienkou však je, že daňovník daruje finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane v zdaňovacom období alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, ktorého sa vyhlásenie bude týkať, ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely taxatívne vymedzené v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne v tejto výške prostriedky ako dar, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane. Znamená to, že takýto postup uplatní daňovník, ktorý je právnickou sobou pri podávaní daňových priznaní v rokoch 2013, 2014 a 2015 za zdaňovacie obdobia končiace 31. decembra 2012, 31. decembra 2013 a 31. decembra 2014.
 • Za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2015 (daňové priznanie podávané v roku 2016), 31. decembra 2016 (daňové priznanie podávané v roku 2017), 31. decembra 2017 (daňové priznanie podávané v roku 2018) a 31. decembra 2018 (daňové priznanie podávané v roku 2019) sa podiel zaplatenej dane zníži do výšky 1 % za predpokladu, že daňovník daroval finančné prostriedky zodpovedajúce 1,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezriadeným na podnikanie. Ak tak neurobí, podiel zaplatenej dane bude poukázaný len do výšky 0,5 % zaplatenej dane.

Za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2019, podiel zaplatenej dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, bude do výšky 0,5 % zaplatenej dane bez ustanovenej podmienky poskytnutia finančných prostriedkov ako dar.

6. Znenie novely Zákona o dani z príjmov – vybrané časti k 2% z dane

Zákon 504/2009 Z.z.

(ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 8.12.2009
Účinnosť od: 1.1.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 177/2009 strana 3834

Zákon
z 22. októbra 2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 185/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

40. V § 50 ods. 1 písmeno b) znie:
"b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) na účely vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0, 5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1, 5 % zaplatenej dane.".

41. V § 50 ods. 5 písmeno b) znie:
"b) podpora a rozvoj telesnej kultúry, ".

42. V § 50 ods. 9 druhej vete sa slová "bez zbytočného odkladu" nahrádzajú slovami "najneskôr ku dňu zrušenia".

43. V § 50 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety:
"Ak prijímateľ nepoužije prijatý podiel zaplatenej dane, ale ho poskytne inej právnickej osobe, za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v odseku 5 zodpovedá prijímateľ, ktorý je povinný preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v odseku 5, a to v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane podľa odseku 11.".

44. V § 50 ods. 11 sa vypúšťajú slová "alebo ich použije v rozpore s účelom podľa odseku 5, na ktorý sa poskytol, " a na konci sa pripájajú tieto vety: "Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom podľa odseku 5, poruší finančnú disciplínu podľa osobitného predpisu.146) Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na účely podľa odseku 5 sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.146) Rovnako sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, 146aa) ktorá bola vynaložená na účely podľa odseku 5.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 146 a 146aa znejú:
"146) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
146aa) Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

45. V § 50 ods. 12 druhej vete sa za slovo "sídlo" vkladá čiarka a slová "identifikačné číslo organizácie".

46. V § 50 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: "Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky podľa odseku 6 písm. h). Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 prijímateľ použije len na účely vymedzené v odseku 5, ktoré sú predmetom jeho činnosti.".

47. V § 50 odsek 14 znie:
"(14) Ak si prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 13, komora nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti podľa odseku 13.".

49. Za § 52g sa vkladajú § 52h a 52i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

"§ 52h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

(12) Ustanovenie § 50 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije aj na prijímateľa, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 50 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2009 a komora ho nezaradila do zoznamu prijímateľov na rok 2010.

§ 52i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2011 sa použije po prvýkrát pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2010 a pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2011.

(2) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2012 až 31. decembra 2014, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1, 5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.

(3) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2015 až 31. decembra 2018, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1, 5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0, 5 % zaplatenej dane.

(4) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach, počnúc zdaňovacím obdobím končiacim najskôr 31. decembra 2019, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 0, 5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 na účely vymedzené v § 50 ods. 5.".

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010, okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

7. D ô v o d o v á  s p r á v a – vybrané časti

Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V článku I sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009. Zámerom predkladaného materiálu je najmä 

− úprava daňovej asignácie - u daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa navrhuje postupné znižovanie poukazovaného podielu zaplatenej dane do roku 2018 až na pol percenta. Ustanovuje sa, že táto právnická osoba okrem podielu zaplatenej dane musí poskytnúť aj dar prijímateľom (prijímateľovi) v sume zodpovedajúcej ustanovenému percentu zaplatenej dane, a ak túto podmienku nesplní, podiel zaplatenej dane poukazovaný správcom dane sa zníži ešte o pol percenta (napr. v rokoch 2011 a 2012 je podiel zaplatenej dane vo výške 2 % za predpokladu, že daňovník poskytne prijímateľovi dar vo výške zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti; ak daňovník dar neposkytne, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane na 1,5 %). Tiež sa ustanovuje, že prijatý podiel zaplatenej dane prijímateľ môže poskytnúť aj inej právnickej osobe, ktorá nie je zverejnená v zozname prijímateľov vydanom Notárskou komorou Slovenskej republiky, ale prijímateľ zodpovedná za to, že tieto finančné prostriedky iná právnická osoba použije na ustanovené účely a preukáže to potrebnými dokladmi.

Od 1. januára 2010 sa za porušenie použitia tohto podielu bude považovať aj vynaloženie týchto prostriedkov na obstaranie nehnuteľnosti a na reklamu.Osobitná časť

K čl. I

K bodom 32 až 38 - § 50 ods. 1 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 9 až 13:

U daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa navrhuje postupné znižovanie poukazovania podielu zaplatenej dane do roku 2018. V prvej etape úpravy § 50 zákona sa navrhuje pre zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 2010 a 2011 u daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami zníženie podielu zaplatenej dane z 2 % na 1,5 %, ak táto právnická osoba nedarovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania na vymedzené účely v § 50 ods. 5 zákona, ktorého súčasťou je vyhlásenie podľa § 50 zákona. V odseku 5 sa mení písmeno b), podľa ktorého sa podiel zaplatenej dane môže použiť na podporu a rozvoj telesnej kultúry bez vekového obmedzenia. Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Odsek 10 sa dopĺňa podmienkou, podľa ktorej prijatý podiel zaplatenej dane prijímateľ môže poskytnúť aj inej právnickej osobe, ktorá nie je zverejnená v zozname prijímateľov podľa odseku 4, ale prijímateľ je zodpovedný za to, že tieto finančné prostriedky právnická osoba použije na vymedzené účely podľa odseku 5, preukáže to potrebnými dokladmi a zároveň táto právnická osoba musí použiť prijaté finančné prostriedky v lehote, ktorá sa vzťahuje na prvotného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Podľa odseku 12 v ročnom prehľade prijímateľov DR SR uvádza názov prijímateľa, jeho sídlo, súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté a od 1. januára 2010 sa tieto údaje rozšíria aj o identifikačné číslo organizácie. V odseku 13 z dôvodu prehľadnosti sa navrhuje od 1. januára 2010, aby prijímateľ, u ktorého presiahne v kalendárnom roku prijatie podielu zaplatenej dane sumu 33 000 eur, zriadil osobitný účet len na tento účel. Zákon ustanovuje použitie podielu zaplatenej dane na taxatívne vymedzené účely a od 1. januára 2010 sa podľa odseku 11 za porušenie použitia tohto podielu bude považovať aj vynaloženie týchto prostriedkov na obstaranie nehnuteľnosti a na reklamu, ktoré nebudú využívané na účely vymedzené v odseku 5.

K bodu 40 - § 52h - § 52i - prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011:

Odseky 1 až 4 – v roku 2011 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2010 sa po prvýkrát uplatní postup podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom 1. januára 2011 a aj v roku 2011 a v ďalších etapách úpravy § 50 zákona, konkrétne pre roky 2012 až 2014 daňovník, ktorý je právnickou osobou, bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 1,5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona, za podmienky, že daňovník daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie bude týkať, ním určeným prijímateľom na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona. Ak daňovník neposkytne tieto prostriedky ako dar, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane. V rokoch 2015 až 2018 sa podiel zaplatenej dane zníži do výšky 1 % za predpokladu, že daňovník daroval finančné prostriedky zodpovedajúce 1,5 % zaplatenej dane ním určeným prijímateľom, inak podiel zaplatenej dane bude poukázaný len do výšky 0,5 % zaplatenej dane. Od roku 2019 podiel zaplatenej dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, je do výšky 0,5 %zaplatenej dane bez ustanovenej podmienky poskytnutia finančných prostriedkov ako dar.

K čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I bodu 32 [§ 50 ods. 1 písm. b) zákona], ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 19. augusta 2009.

8. Záver

Mechanizmus poukazovania 2% z dane si získal po rokoch fungovania svoju obľubu a preto sú tieto zmeny (najmä znižovanie poukázania podielu zo strany právnických osôb) vnímané a prijímané s určitými obavami.

Kým zmeny účinné od roku 2010 môžeme považovať za prospešné a slúžia k stransparentneniu a skvalitneniu mechanizmu, zatiaľ nedokážeme kvantifikovať, čo prinesú zmeny účinné od 1.1.2011 – teda znižovanie podielu zaplatenej dane, ktoré môžu poukázať právnické osoby. Podľa odhadu štátu by mal pokles poukazovaného percenta od právnických osôb priniesť štátnemu rozpočtu 6,7 milióna € v roku 2011 a 7,3 milióna € v roku 2012 (202 resp. 220 miliónov Sk). Vzhľadom na to bola Rada vlády pre MVO svojim Uznesením zo dňa 9.7.2009 zaviazaná pravidelne vyhodnocovať dopad tejto zmeny na mimovládny neziskový sektor.


Bližšie informácie o mechanizme 2% z dane, povinnostiach, analýzy a štatistiky o 2% nájdete na špecializovanej web stránke www.rozhodni.sk

Odborné články týkajúce sa 2% pravidelne uverejňujeme v Časopise Efekt.

Ostatné odborné informácie z oblasti práva a ekonomiky neziskového sektora nájdete na našej vynovenej stránke www.1SNSC.sk

Kontakt:
Milan ANDREJKOVIČ
1.SNSC
andrejkovic@rozhodni.sk

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Manuál kontrolnej činnosti pre kontrolórov športových organizácií

2.5.2024

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022

FAQ00456 - 20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc...

1.2.2022

FAQ00457 - 19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie? K § 4 ods. ...

1.2.2022

FAQ00458 - 18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti. K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z....

1.2.2022