logologo_small

Overte si tvrdenia a fakty (nielen) o pravidlách "premlčania" v iných právnych úpravách Európy Vy sami.

piatok, 23.02.2024|Posledná aktualizácia 23.2.2024 15:47
Autor: Peter Sepeši

Prinášame Vám príspevok, ktorého súčasťou je praktický manuál, ktorý Vám pomôže k sebestačnosti pri overovaní faktov a tvrdení o európskych právnych úpravách a európskom štandarde, napríklad čo sa týka "premlčania trestného stíhania" alebo aj trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy, či hraníc výšky škôd a podobne.

Je "pár dní" po schválení novely Trestného zákona (tlač 106) a optimisti, ktorí verili v to že materiál bude vrátneý na doprtacovanbie k expertným pracovným stolom, a prípadne sa aj aktívne snažili o "minimalizáciu škôd" poukazovaním na zásadné nepodložené či neodôvodnené hodnotové zmeny obsiahnuté v návrhu novely TZ (viď napríklad zdôvodnenie navrhnutých hraníc škody predkladateľom návrhu zákona), ale aj na ďalšie menej závažné nedostatky, z ktorých viaceré boli poztmeňujúcimi návrhmi poslancov odstránené, musia prijať fakt, že novela Trestného zákona bola 8.2.2024 schválená 78 hlasmi poslancov a legislatívny proces sa približuje k jeho zavŕšeniu ...

Ak Ústavný súd SR nepozastaví účinnosť schváleného znenia novely TZ, novela Trestného zákona sa stane 15.3.2024 súčasťou nášho právneho poriadku a zároveň aj súčasťou našej (nielen) právnej histórie a (ne)kultúry.

Schválená novela TZ síce ešte nie je účinná a zatiaľ nebola ani zverejnená v Zbierke zákonov SR, vláda SR však na svojej 18. schôdzi dňa 22.2.2024 v bodoch 3 a 4 schválila uznesením č. 113/2024 a č. 114/2024 návrh ďalšej novely Trestného zákona spolu s návrhom na jej prerokovanie v skrátenom, legislatívnom konaní. Navrhovanou zmenou sa majú na základe „spoločenskej objednávky“ (tak je to uvedené v dôvodovej správe) premlčacie doby pri trestných činoch v prvej hlave (trestné činy proti životu a zdraviu), druhej hlave (trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti), tretej hlave (trestné činy proti rodine a mládeži) a deviatej hlave (trestné činy proti iným právam a slobodám) osobitnej časti Trestného zákona zachovať v dnešnej dĺžke ich trvania 20 rokov resp. 5 rokov (Schválená novela TZ tieto premlčacie doby skracuje na 15 alebo 10 rokov, resp. na 3 roky).

Mnohí kolegovia sa už začali vážne zaoberať tým, čo prinesie novela TZ do praktického života, aké bude mať dopady na ich agendu (viď napríklad kvalifikovaný odhad praktických dopadov), ... ministerstvo spravodlivosti sa snaží situáciu upokojiť argumentmi o "európskom štandarde", k čomu mali slúžiť aj tabuľky k 1) trestným sadzbám pri majetkových trestných činoch 2) premlčaniu všeobecne a 3) trestnému činu znásilnenia, ktoré by občanom zrejme mali presvedčiť o tom, že je všetko v "európskom štandarde" a teda v poriadku. 

Tabuľky MS SR zverejnené na FB stránke MS SR dňa 9.2.2024 k premlčaniu trestného stíhania aj s ich doplnením o príklady konkretnych trestných činov si môžete prozrieť v príspevku na stránke UčPS s názvom: Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

Každý nech si vytvorí názor sám na základe vlastného poznania, na základe vlastného malého "výskumu". Po prečítaní tohto článku obsahujúceho návod na vyhľadávanie v právnych predpisoch iných štátov EÚ si snáď občan, redaktor, právnik, politik dokáže svoj názor už aj overiť a podložiť argumentmi sám a nebude odkázaní na neoverené či nepodložené tvrdenia niekoho iného.

Tabuľky MS SR nie sú až také jasné, aby mohli byť aj presvedčivé, keďže sa mnohí pýtate (zrejme nielen mňa), že ako to je v iných štátoch EÚ a chcete porozumieť lepšie súvislostiam. Pre zvyšovanie právneho povedomia o trestnom práve je to výborné, že hľadáme fakty a argumenty a z dlhodobého hľadiska to bude užitočné snáď aj pre našu krajinu. Chceme mať vlastný základ poznania a "pre istotu" si overiť informácie, ktoré Vám ponúkajú odborníci, politici či médiá. To je veľmi dôležité, preto sa pokúsim prispieť k hľadaniu faktov tak, že sa podelím o jednu z metód, ktorú využívam pri malých komparačných prácach/výskumoch.

Na odborné otázky sa snažím každému pomôcť nájsť logickú argumentmi podloženú a textom zákona overiteľnú odpoveď a ešte lepšie je keď si ju dopytujúci vie nájsť / overiť sám. Nemám žiaľ časovú kapacitu uspokojiť všetky otázky, ktoré dostávam, no v rámci aktivít pre občiansku spoločnosť vám (všetkým) v tomto článku predstavím jednoduchý postup, ako si každý, kto si bude chcieť rozšíriť vlastné poznanie - overiť informačný zdroj, aby si na ňom postavil pevný základ pre svoje názory, postoje, stanoviská. 

Najlepšie je ukázať si to na praktickom príklade.

Tak poďme na to ! 

Posledné dni som dostal viaceré otázky na právne úpravy "PREMLČANIA" trestného stíhania v iných európskych štátoch a to jednak na

 1. všeobecnú úpravu premlčacích dôb (pre všetky trestné činy)
 2. úprava premlčacích dôb pri trestnom čine znásilnenia
 3. ak je obeťou dospelá žena
  - na Slovensku ide o § 199 ods. 1 TZ (zkladná trestná sadzba 5 až 10 rokov)
 4. ak je obeťou maloletá žena (do 18 rokov spadá pod pojem "dieťa" - § 127 ods. 1 TZ)
  - na Slovensku ide o § 199 ods. 2 písm. b) TZ; "dieťa" je "chránenou osobou" podľa § 139 písm. a) TZ (základná trestná sadzba 7 až 15 rokov)

Súčasný stav (k 10.2.2024) právnej úpravy premlčania trestného stíhania nájdete v § 87 a § 88 TZ.

Zmeny, ktoré boli schválené v Trestnom zákone schválením jeho novely (tlač 106), nájdete v znení zverejnenom na stránke NR SR (body 53 až 56) - Schválené znenie zákona NRSR 106 (165 KB)

Znenie § 87 Trestného zákona PO NOVELE
(zmeny sú zvýraznené červeným textom) - KLIKNI NA ŠEDÉ POLE

Premlčanie trestného stíhania

§ 87

(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

b) dvadsať pätnásť rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej prevyšujúcou desať rokov,

c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,

d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej prevyšujúcou tri roky,

e) tri roky pri ostatných prečinoch.

(2) Do premlčacej doby sa nezapočítava

a) doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b) doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu,
c) skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,
d) doba, po ktorú bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia, alebo
e) doba, po ktorú bolo prerušené trestné stíhanie.

(3) Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje

a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi riadnymi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu páchateľa obvineného okrem prípadu, ak obvinenie bolo následne zrušené, alebo

b) ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin
b) ak páchateľ bol v premlčacej dobe právoplatne odsúdený za nový úmyselný trestný čin spáchaný v premlčacej dobe, na ktorý tento zákon ustanovuje trest rovnaký alebo prísnejší.

(4) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

(5) Trestné stíhanie sa premlčí najskôr pätnásť rokov potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný trestný čin neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej sterilizácie podľa § 159 ods. 2, trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia podľa § 199, trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 a trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.

Ak chceme preskúmať platné pravidlá trestného práva v ktoromkoľvek štáte EÚ, potrebujeme sa dostať k platnému zneniu "Trestného zákona" príslušnej európskej krajiny (v niektorých štátoch sa používa názov "Trestný zákonník" alebo "Trestný kódex").

Teraz si uvedieme postupnosť krokov, ako si overíme znenie právnej úpravy "premlčania" trestného stíhania napríklad v POĽSKU:

KROK č. "0": Technická príprava

Na začiatok si pripravíme vhodnú techniku (NB, PC, monitor), nástroje (internetový prehliadač, translator) a ich nastavenie (počet okien, smer jazykového prekladu):

Minimálnym vybavením pre vykonanie postupu podľa tohto manuálu je NB s 1 monitorom (veľkosť obrazovky 21"+) a optimálne je, keď sú k NB pripojené 2 väčšie monitory (24"+).

Veľkosť obrazovky monitora 21"+ nám umožňuje rozdeliť obrazovku na 2 plnohodnotné pracovné okná vedľa seba (čiže pri 2 monitoroch vieme pohodlne pracovať so súčasne otvorenými/zobrazenými 4 oknami). V operčnom systéme Windows slúži na rozdelenie obrazovky monitora na 2 polovice klávesová skratka "kláves Windovs + kláves šípky vľavo alebo šípky vpravo" (stlačiť súčasne).

Na každom monitore si otvoríte 2x internetový prehliač (my sme použili Google Chrome) no a NB využijete ako pracovné okno/plocha č. 5, kde si otvoríte pracovný dokument na zapisovanie poznámok a kopírovanie linkov a (preložených) textov.

Čiže by to mohlo byť na začiatku práce/výskumu pripravené takto:

Okno 1 (monitor 1 vľavo) - Internetový prehliadač s východiskovou stránkou N-Lex pre prístup k vnútroštátnemu právu krajín EÚ

Okno 2 (monitor 1 vpravo) - Google Translator (smer prekladu zo slovenčiny do poľštiny)

Okno 3 (monitor 2 vľavo) - Google Translator (smer prekladu z poľštiny do slovenčiny)

Okno 4 (monitor 2 vpravo) - Internetový prehliadač (otvoríme si na karte 1 platné znenie Trestného zákona v Slov-Lexe a na karte 2 schválené znenie TZ zo stránky NR SR)

Okno 5 (NB) - tu si pripravíme/otvoríme pracovný dokument, do ktorého si budeme robiť poznámky, priebežne kopírovať linky a vyhľadané výsledky aj s ich prekladom do slovenčiny. Tento text potom bude k dispozícii na využitie pri sformulovaní výsledkov malého výskumu na preukázanie základu, faktov a argumentov svedčiacich pre tvrdenia a závery.

Poznámka k jazykovému prekladaču: viacerí kolegovia dospeli na základe praktických skúseností k názoru, že prekladač DeepL prípadne niektorý z platených prekladačov/nástrojov, ktorých súčasťou je dlhodobo budovaný právnický slovník, poskytujú lepšie výsledky ako Google Translator. My sme si vystačili aj s Google Translatorom známym a dostupným pre všetkých.

Poznámka k využitiu iných zariadení: Nižšie uvedený postup je teoreticky možné zvládnuť aj v mobilnom telefóne alebo v tablete, bolo by to však veľmi nepraktické a náročné na koncentráciu, preto to (ne)odporúčame, resp. len ako núdzové riešenie.

KROK č. 1:

Otvoríme si v okne/na karte č. 1 prehliadača stránku portálu N-Lex, na ktorej nájdeme linky na úradné zbierky právnych predpisov členských štátov EÚ: N-Lex - Access to National law - choose your language

Kliknite na vlajku štátu, ktorého úradnú zbierku právnych predpisov chcete otvoriť, t.j. v našom príklade na vlajku - POĽSKO.

Otvorí sa Vám stránka obsahujúca informácie o národnej databáze právnych predpisov, ktorej súčasťou (v texte) je aj link priamo do národnej databázy právnych predpisov (Poľska). Ak sa Vám otovorí stránka s textom:
"
XML error
Could not load XML. Please try again later", kliknite na link pod (poľskou) vlajkou Informácie o národnej databáze a zobrazí sa Vám stránka s informáciami o systéme úradných publikačných zdrojov príslušného štátu (Poľska), kde sa zverejňujú všeobecne záväzné právne predpisy krajiny.


N-Lex_štáty_EÚ.png


chybova_hlaska.png

KROK č. 2:

Potom si otvorte kartu/okno 2 a v ňom Google Translator: https://translate.google.com/ a nastavte si v ňom preklad zo slovenčiny do poľštiny, aby sme si preložili a pripravili výrazy, ktoré budeme neskôr vyhľadávať v poľskom Trestnom zákone.

Poznámka k jazyku vyhľadávania: Niekde na webe by sme určite našli poľský Trestný zákon v nejakej jeho časovej verzii aj v anglickom jazyku. Aby sme však minimalizovali možnosť, že medzičasom došlo k zmene právnej úpravy a anglické znenie je neaktuálne, budeme sa snažiť nájsť poľskú elektronickú zbierku zákonov niečo ako "poľský Slov-Lex", kde by malo byť vyhľadateľné najaktuálnejšie znenie poľských zákonov, vrátane Trestného zákona.


Translator.png

KROK č. 3:

Vrátime sa do karty/okna 1, kde sme si otvorili poľský vyhľadávač právnych predpisov a v ňom podľa poľského prekladu slova "Nadpis", prípadne "Názov" (skopírujeme si ho z Translatora z okna/karty 2) potrebujeme najprv nájsť pole, do ktorého zadáme nadpis/názov hľadaného právneho predpisu (Trestný zákon). ktorý zadáme do tohto poľa v poľštine (znova si ho skpírujeme z okna/jkarty 2, kde máme otvorený Translator) a dáme pokyn "vyhľadať" (viď obrázok nižšie).


ISAP.png


Text-TZ.png

KROK č. 4:

Vo výsledkoch vyhľadávania v okne 1 si nájdeme a otvoríme Trestný zákon (zase môžme využiť prekladač tentokrát z poľštiny do slovenčiny, aby sme našli najnovšie znenie Trestného zákona).

Následne v otvorenom Trestnom zákone v okne 1 pomocou vyhľadávacej funkcie "CTRL+F" (Windows) alebo "Command+F" (Apple) vyhľadávame postupne výskyt poľských slov, ktoré máme pripravené v okne 2 preklad slovenských slov ako "premlčanie" (przedawnienie), "znásilnenie" (zgwałcenie) ... a to, čo sme v texte našli si postupne prekladáme z poľštiny do slovenčiny v okne 3.

Ak nájdeme niečo podstatné, čo budeme chcieť využiť ako podkald pri argumentácii, urobíme si poznámku do pracovného dokumentu v okne 5, skopírujeme link, prípadne si urobíme "Print screen" aktuálnej obrazovky. Ak chceme vykonať porovnanie s doterajším znením TZ alebo so schválenýmn znením, máme to pripravené po ruke v okne 4.

Poznámka k vyhľadávaniu slov v dlhých dokumentoch (nielen) v cudzom jazyku: Pri zadávaní vyhľadávaného slova zadajte len jeho základ/koreň bez koncovky, ktorá pri skloňovaní môže mať rôzne podoby

Nižšie je zobrazená stránka so základnou úpravou premlčania trestného stíhania v poľskom Trestnom. zákone. Pre premlčanie trestných činov proti sexuálnej slobode a morálke (Kapitola XXV), vrátane znásilnenia, platia špeciálne pravidlá uvedené v čl. 105 TZ Poľska.

Pre posúdenie premlčania je pri trestnom čine znásilnenia dôležité zistiť trestnú sadzbu pri trestnom čine znásilnenia v § 197 TZ Poľska (viď ďalší obrázok nižšie) a podľa nej ustáliť či sa jedná o zločin (trest odňatia najmenej tri roky) alebo prečin.


premlčanie.png


POL_znasilnenie.png

Preklad poľskej právnej úpravy podstatnej pre premlčanie trestného stíhania pri trestnom čine znásilnenia

Článok 7

§ 1. Trestný čin je buď zločinom, alebo prečinom.

§ 2. Zločinom je čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody najmenej na tri roky alebo prísnejší trest.

§ 3. Prečin je zakázaný čin, za ktorý možno uložiť pokutu vyššiu ako 30 denných sadzieb alebo vyššiu ako 5 000 Sk, trest obmedzenia slobody presahujúci jeden mesiac alebo trest odňatia slobody presahujúci jeden mesiac.

Kapitola XI
Premlčanie
Článok 101

§ 1. Trestnosť činu zaniká, ak od jeho spáchania uplynuli roky:

1)67) 40 - ak čin predstavuje trestný čin vraždy;

2) 20 - ak čin predstavuje iný zločin;

2a) 15 - ak skutok predstavuje prečin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov;

3) 10 - ak skutok predstavuje prečin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody presahujúci 3 roky;

4) 5 - ak ide o iné trestné činy.

5) (zrušené)

§ 2. Trestnosť činu stíhaného súkromnou žalobou zaniká uplynutím jedného roka od času, keď sa poškodený dozvedel o osobe páchateľa trestného činu, najneskôr však uplynutím troch rokov od času, keď bol trestný čin spáchaný.

§ 3.68) Ak je spáchanie trestného činu závislé od vzniku následku uvedeného v zákone, premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď tento následok nastal.

§ 3a.69) Ak ide o trestný čin spáchaný v priebehu viac ako jedného dňa, premlčacia doba začína plynúť posledným dňom, keď páchateľ svojím konaním naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu.

§ 4.70) V prípade trestných činov:

1) proti životu a zdraviu, spáchaných na ujmu maloletého, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov,

2) uvedených v kapitole XXV, spáchaných na škodu maloletého, alebo ak sa na pornografickom obsahu podieľa maloletej osoby,

3) uvedené v článkoch 156a a 191b, spáchané na maloletej osobe

- premlčacia doba trestného činu nesmie uplynúť pred dovŕšením 40 rokov veku.

Článok 105.73) 

Ustanovenia článkov 101 až 103 sa nevzťahujú na:

1) zločiny proti mieru, ľudskosti a vojnové zločiny;

2) úmyselné trestné činy: vraždy, ťažkého ublíženia na zdraví, ťažkého ublíženia na zdraví alebo pozbavenia slobody spojeného so zvláštnym trýznením, ktorého sa dopustil verejný činiteľ v súvislosti s výkonom svojich úradných povinností;

3) trestné činy uvedené v článku 197 § 4 alebo 5, spáchané na škodu maloletej osoby mladšej ako 15 rokov;

4) trestné činy uvedené v článku 148 § 2 ods. 2 alebo § 3, spáchané v súvislosti so znásilnením maloletej osoby mladšej ako 15 rokov alebo v súvislosti so znásilnením spojeným s osobitnou krutosťou;

5) trestné činy uvedené v článku 197 § 4 alebo 5, ak páchateľ konal obzvlášť kruto;

6) trestné činy uvedené v článku 156 § 1 a článku 197 § 4 v spojení s článkom 11 § 2.

Kapitola XXV
Trestné činy proti sexuálnej slobode a morálke

Článok 197. 

§ 1.150)  Kto násilím, bezprávnou hrozbou alebo podvodom privedie inú osobu k pohlavnému styku, sa potrestá odňatím slobody na dva roky až pätnásť rokov.

§ 2. Ak páchateľ spôsobom uvedeným v § 1 privedie inú osobu k inému pohlavnému styku alebo k vykoná takýto čin, potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 8 rokov.

§ 3.151) Ak sa páchateľ dopustí znásilnenia:

1) spoločne s inou osobou,

2) (zrušené)152)

3) voči príbuznému, potomkovi, osvojencovi, osvojiteľovi, bratovi alebo sestre,

4)153) s použitím strelnej zbrane, noža alebo iného obdobne nebezpečného predmetu alebo zneschopňujúceho prostriedku, alebo koná iným spôsobom priamo ohrozujúcim život,

5)153) proti tehotnej žene,

6)153) vyhotovením obrazového alebo zvukového záznamu tohto činu,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až dvadsať rokov.

§ 4.154) Ak sa páchateľ dopustí znásilnenia voči maloletej osobe mladšej ako 15 rokov alebo páchateľ činu uvedeného v § 1 až 3 koná obzvlášť kruto alebo následkom činu je ťažká ujma na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na čas nie kratší ako 5 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 5.155) Ak je následkom činu uvedeného v § 1 až 4 smrť človeka, páchateľ sa uloží trest odňatia slobody na dobu nie kratšiu ako 8 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

Z výsledkov vyššie uvedeného malého výskumu POĽSKEJ právnej úpravy vyplynuli nasledovné ZÁVERY:

1. Trestný čin znásilnenia podľa čl. 197 § 1 poľského TZ má premlčaciu dobu 15 rokov (čl. 101 § 1 bod 2a poľského TZ), keďže ide o prečin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody viac ako 5 rokov (nejde o zločin, lebo zaň možno uložiť trest odňatia slobody najmenej 2 roky (pri zločine sa vyžaduje "najmenej 3 roky"); zločinom však je znásilnenie podľa čl. 197 § 3, § 4 a § 5 poľského TZ s premlčacou dobou 20 rokov (čl. 101 § 1 bod 2 poľského TZ).

2. Premlčacia doba trestných činov proti sexuálnej slobode a morálke (kapitola XXV TZ), vrátane znásilenenia, spáchané na škodu maloletého, nesmie uplynúť pred dovŕšením 40 rokov veku obete.

2. Medzi nepremlčateľné trestné činy (čl. 105 ods. 3 až 5 poľského TZ) boli okrem iných trestných činov zaradené aj:

 • trestné činy znásilnenia podľa čl. 197 § 4 alebo § 5, spáchané na škodu maloletej osoby mladšej ako 15 rokov;
 • trestné činy podľa čl. 148 (usmrtenie) § 2 ods. 2 alebo § 3, spáchané v súvislosti so znásilnením maloletej osoby mladšej ako 15 rokov alebo v súvislosti so znásilnením spojeným s osobitnou krutosťou;
 • trestné činy znásilnenia podľa čl. 197 § 4 alebo § 5, ak páchateľ konal obzvlášť kruto; (dospelá obeť)

Ak chceme porovnať pravidlá premlčanie trestného stíhania pri trestnom čine znásilnenia podľa § 199 ods. 1 slovenského TZ s pravidlami podľa právneho poriadku iného štátu EÚ, je namieste porovnávať trestnosť obdobných skutkových podstát trestných činov.

V § 199 ods. 1 TZ sú tieto základné znaky skutkovej podstaty: "... NÁSILÍM alebo HROZBOU bezprostredného NÁSILIA donúti ženu k SÚLOŽI alebo kto na taký čin zneužije jej BEZBRANNOSŤ..."

Podobným spôsobom prešli národné právné úpravy: NEMECKA, ČESKA, RAKÚSKA a SLOVINSKA s týmito ZÁVERMI:

NEMECKO:

V nemeckom Trestnom zákone (StGB) znásilneniu podľa slovenskej právnej úpravy zodpovedá trestný čin Sexuálne obťažovanie; sexuálne násilie; znásilnenie podľa § 177 ods. 5, ods. 6 StGB.

NEMECKÁ právna úprava premlčania trestného stíhania a trestného činu znásilnenia

§ 177 Sexuálne obťažovanie; sexuálne násilie; znásilnenie

(1) Kto proti rozpoznateľnej vôli inej osoby vykoná na nej sexuálny akt alebo nechá vykonať sexuálny akt touto osobou, alebo spôsobí, že táto osoba vykoná alebo strpí sexuálny akt na tretej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(5) Trest odňatia slobody najmenej na jeden rok sa ukladá, ak páchateľ

1. používa násilie voči obeti,
2. ohrozuje obeť súčasným ohrozením života alebo zdravia, resp
3. využíva situáciu, v ktorej je obeť bezbranná voči vplyvu páchateľa.

(6) V obzvlášť závažných prípadoch možno uložiť trest odňatia slobody najmenej na dva roky. Obzvlášť závažný prípad sa zvyčajne vyskytuje, keď:

1. páchateľ na obeti vykoná alebo nechá vykonať súlož alebo vykonáva alebo dáva na obeti vykonať obdobné sexuálne akty, ktoré obeť osobitne ponižujú, najmä ak sú spojené s prienikom do tela (znásilnenie), alebo
2. čin spáchajú viacerí spoločne.

(9) V menej závažných prípadoch podľa odsekov 1 a 2 trest odňatia slobody na tri mesiace až tri roky, v menej závažných prípadoch podľa odsekov 4 a 5 trest odňatia slobody na šesť mesiacov až desať rokov, v menej závažných prípadoch podľa odseku 7 a 8 hrozí trest odňatia slobody na jeden až desať rokov.

§ 78 Premlčacia lehota

(1) Premlčacia doba vylučuje potrestanie priestupku a nariadenie opatrení (§ 11 ods. 1 č. 8). Ustanovenie § 76a ods. 2 zostáva nedotknuté.

(2) Trestné činy podľa § 211 (vražda) sa nepremlčujú.

(3) Pokiaľ je trestné stíhanie premlčané, premlčacia doba je

1. tridsať rokov pri trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

2. dvadsať rokov pre trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou desať rokov,

3. desať rokov pre trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov a prevyšujúcou desať rokov,

4. päť rokov za trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou jeden rok až päť rokov,

5. tri roky za ostatné trestné činy.

(4) Doba odňatia slobody sa zakladá na treste stanovenom v zákone, ktorého znaky tvoria skutkovú podstatu trestného činu, bez ohľadu na akékoľvek priťaženie alebo zmiernenie stanovené podľa ustanovení všeobecnej časti alebo pre obzvlášť závažné alebo menej závažné prípady.

§ 78b Prerušenie

(1) Premlčacia lehota sa prerušuje

 1. do dovŕšenia 30 rokov veku obete v prípade trestných činov podľa § 174 až 174c, 176 až 178, 182, 184b ods. 1 veta prvá číslo 3, tiež v spojení s ods. 2 (trestné činy proti sexuálnej slobode), § 225 (zlé zaobchádzanie s chránenými osobami), 226a (Mrzačenie ženských pohlavných orgánov) a 237 (nútené manželstvo),

§ 38 Trvanie trestu odňatia slobody

(1) Trest odňatia slobody sa ukladá na dobu určitú, ak zákon neukladá trest odňatia slobody na doživotie.

(2) Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody je pätnásť rokov, dolná hranica trestnej sadzby je jeden mesiac.

Z výsledkov malého výskumu NEMECKEJ právnej úpravy vyplynuli nasledovné ZÁVERY:

1. Trestný čin znásilnenia podľa § 177 ods. 5 a 6 nemeckého TZ (trestná sadzba 1 až 15 rrokov, resp. 2 až 15 rokov) premlčaciu dobu 20 rokov (keďže znásilnenie s naplnením zanku súlože (§ 177 ods. 6 nemeckého TZ - trestná sadzba 2 až 15 rokov) ide o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody prevyšujúcou 10 rokov.

2. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po kterú obeť trestného činu proti ľudskej dôstojnosti v sexuální oblast (trestia hlava osobitnej časti českého TZ), vrátane znásilnenia, bola mladšia ako 18 rokov veku.

3. Z uvedeného vyplýva, že pri maloletej obeti sa trestné stíhanie znásilnenia premlčí až dovŕšením veku 38 rokov (18 rokov + 20 rokov).

ČESKO:

V českom Trestnom zákoníku zodpovedá znásilneniu podľa slovenskej právnej úpravy (t.j. s obsiahnutím znaku súlože) trestný čin znásilnenia podľa § 185 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ ČR.

ČESKÁ právna úprava premlčania trestného stíhania a trestného činu znásilnenia

"HLAVA III
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

§ 185
Znásilnění

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,"

Premlčanie trestného stíhania je upravené v § 34 českého Trestného zákoníka:

Promlčení trestní odpovědnosti
§ 34
Promlčecí doba

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,

b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,

c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,

d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,

e) tři léta u ostatních trestných činů.

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává

a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,

b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,

c) doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení jiného k sňatku (§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo trestného činu svádění k pohlavnímu styku (§ 202) byla mladší osmnácti let,"

Z výsledkov malého výskumu ČESKEJ právnej úpravy vyplynuli nasledovné ZÁVERY:

1. Trestný čin znásilnenia podľa § 185 ods. 2 písm. a) českého TZ má premlčaciu dobu 15 rokov (§ 34 ods. 1 písm. b) českého TZ), keďže znásilnenie s naplnením znaku súlože (§ 185 ods. 2 písm. a) českého TZ má ustanovenú trestnú sadzbu 2 až 10 rokov), t.j. ide o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody “najmenej 10 rokov”.

2. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú obeť trestného činu proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti (tretia hlava osobitnej časti českého TZ, t.j. vrátane trestného činu znásilnenia), bola mladšia ako 18 rokov.

3. Z uvedeného vyplýva, že pri maloletej obeti sa trestné stíhanie znásilnenia premlčí až dovŕšením veku 33 rokov (18 rokov + 15 rokov).

RAKÚSKO:

V rakúskom Trestnom zákone (StGB) znásilneniu podľa slovenskej právnej úpravy zodpovedá trestný čin znásilnenia podľa § 201 ods. 1 StGB.

RAKÚSKA právna úprava premlčania trestného stíhania a trestného činu znásilnenia

§ 201 StGB
Vergewaltigung / Znásilnenie

(1) Kto násilím, pozbavením osobnej slobody alebo hrozbou bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia (§ 89) donúti osobu k súloži (Beischlaf) alebo k tomu, aby strpela súlož alebo pohlavný styk obdobný súloži, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až desať rokov.

(2) Ak má čin za následok ťažkú ujmu na zdraví (§ 84 ods. 1) alebo tehotenstvo znásilnenej osoby alebo ak je znásilnená osoba uvedená do trýznivého stavu na dlhší čas alebo je ponižovaná osobitným spôsobom, potrestá sa páchateľ odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov, ak však má čin za následok smrť znásilnenej osoby, odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov alebo odňatím slobody na doživotie.

§ 58 StGB
Verlängerung der Verjährungsfrist / Predĺženie premlčacej doby

(1) Ak udalosť, ktorá je súčasťou trestného činu, nastane až po ukončení trestnej činnosti alebo po zastavení trestného konania, premlčacia doba uplynie až po uplynutí doby, ktorá uplynula aj od vzniku tejto udalosti, alebo po uplynutí jeden a pol roka, najmenej však troch rokov od času uvedeného v § 57 ods. 2.

(2) Ak páchateľ počas premlčacej doby spácha nový trestný čin založený na rovnakom škodlivom sklone, premlčacia doba neuplynie, kým neuplynie aj premlčacia doba tohto trestného činu.

(3) Do premlčacej doby sa nezapočítava

1. obdobie, počas ktorého nemožno začať trestné stíhanie alebo v ňom pokračovať podľa zákonného ustanovenia, ak spolkový ústavný zákon, Spolková zbierka zákonov č. 1/1930 a ods. 4 neustanovujú inak;

2. čas medzi prvým výsluchom ako obvineného, prvou hrozbou alebo použitím donucovacích prostriedkov voči páchateľovi trestného činu (§ 93 ods. 1, § 105 ods. 1 Trestného poriadku), prvým príkazom alebo návrhom prokurátora na vykonanie alebo povolenie konania upraveného v § 8. Prvý príkaz alebo návrh prokurátora na vykonanie alebo povolenie vyšetrovacích úkonov a vykonanie dôkazov na objasnenie podozrenia voči páchateľovi, príkaz na pátranie alebo zatknutie páchateľa, návrh na uvalenie vyšetrovacej väzby alebo podanie obžaloby vrátane porovnateľných opatrení Európskej prokuratúry a právoplatné ukončenie konania;

3. čas, kým obeť trestného činu proti životu a zdraviu, proti slobode alebo proti sexuálnej integrite a sebaurčeniu nedosiahne vek 28 rokov, ak bola obeť v čase spáchania trestného činu maloletá;

4. skúšobná doba podľa § 203 ods. 1 Trestného poriadku, lehoty na zaplatenie peňažnej sumy vrátane prípadnej náhrady škody a na vykonanie verejnoprospešných prác vrátane prípadnej náhrady za následky trestného činu (§ 200 ods. 2 a 3, § 201 ods. 1 a 3 Trestného poriadku), ako aj čas od podania žiadosti prokuratúrou podľa § 204 ods. 3 Trestného poriadku do oznámenia kolízneho opatrovníka o dohodách o náhrade škody a ich splnení (§ 204 ods. 4 Trestného poriadku).

(3a) Prerušenie premlčania, ku ktorému došlo podľa predchádzajúcich odsekov, zostáva v platnosti aj vtedy, ak by bol trestný čin v čase prerušenia premlčaný už podľa nového zákona v dôsledku neskoršej zmeny zákona.

(4) Ak sa trestný čin stíha len na návrh alebo so súhlasom oprávnenej osoby, plynutie premlčacej doby sa tým, že sa o trestné stíhanie nepožiadalo alebo že sa súhlas neudelil, neprerušuje.

Z výsledkov malého výskumu RAKÚSKEJ právnej úpravy vyplynuli nasledovné ZÁVERY:

1. Trestný čin znásilnenia podľa § 201 ods. 1 rakúskeho TZ má premlčaciu dobu 10 rokov (§ 34 ods. 1 písm. b) rakúskeho TZ), keďže znásilnenie s naplnením znaku súlože (§ 201 ods. 1 rakúskeho TZ má ustanovenú trestnú sadzba 2 10 rokov), t.j. ide o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody “nie viac ako 10 rokov”.

2. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po kterú obeť trestného činu proti sexuálnej integrite a sebaurčeniu (§ 201 až 221 rakúskeho TZ, t.j. vrátane trestného činu znásilnenia), nedovŕšila vek 28 rokov, ak bola v čase spáchania trestného činu maloletá.

3. Z uvedeného vyplýva, že pri maloletej obeti sa trestné stíhanie znásilnenia premlčí až dovŕšením veku 38 rokov (28 rokov + 10 rokov).

SLOVINSKO:

V slovinskom Trestnom zákonníku znásilneniu podľa slovenskej právnej úpravy (súlož vykonaná násilím alebo pod hrozbou násilia) zodpovedá trestný čin znásilnenia podľa § 170 ods. 3 slovinského Trestného zákonníka.

SLOVINSKÁ právna úprava premlčania trestného stíhania a trestného činu znásilnenia

Z výsledkov malého výskumu SLOVINSKEJ právnej úpravy vyplynuli nasledovné ZÁVERY:

1. Pri trestnom čine znásilnenia podľa § 170 ods. 3 slovinského Trestného zákonníka je zákonom ustanovená premlčacia doba 20 rokov (§ 90 ods. 1 tretí bod slovinskeho TZ), keďže znásilnenie s naplnením znaku súlože vykonanej násilím alebo pod hrozbou násilia podľa § 170 ods. 3 slovinského Trestného zákonníka má zákonom ustanovenú trestnú sadzbu trestu odňatia slobody od 1 až do 10 rokov), t.j. ide o trestný čin, za ktorý môže byť uložený trest odňatia slobody “presahujúci 5 rokov”.

2. Premlčacia doba pri sexuálnych trestných činoch (t.j. vrátane trestného činu znásilnenia) začína plynúť až dovŕšením plnoletosti obete trestného činu (§ 90 ods. 3 slovinského Trestného zákonníka).

3. Z uvedeného vyplýva, že pri maloletej obeti sa trestné stíhanie znásilnenia premlčí až dovŕšením veku 38 rokov (18 rokov + 20 rokov).

Mohlo by vás zaujímať

ONLINE prenos - verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

14.5.2024

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

POZVÁNKA na verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

28.4.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

12.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Novela Trestného zákona rozkýve kyvadlo ochrany hodnôt v slovenskej spoločnosti ... aj po pozmeňujúcom návrhu Ústavnoprávnoprávneho výboru NR SR

7.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

K problematike procesných účinkov rozhodnutia o vylúčení policajta a k otázke dozorových oprávnení prokurátora v tejto záležitosti

16.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Tlačová správa - Vychádza unikátna knižná publikácia Reprodukčné a sexuálne práva

16.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024