corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

sobota, 23.12.2023|Posledná aktualizácia 1.1.2024 22:44
Autor: Peter Sepeši

Zmeny v navrhovanej úprave premlčania trestného stíhania už boli predmetom predchádzajúceho analytického článku na stránke „Prokurátorského fóra”.

V tomto článku Vám prinášame prehľad dĺžok premlčacích dôb, ktoré sú ustanovené Trestnými zákonmi vybraných európskych štátov, najmä okolitých štátov.

Po ich porovnaní s navrhovanými úpravami si čitateľ veľmi rýchlo urobí vlastný úsudok, či sa novelou Trestného zákona približujeme alebo skôr vzďaľujeme európskemu štandardu.

Nielen ako prokurátor, ale aj ako občan z hľadiska vytvárania vhodných podmienok na zabezpečenie spravodlivosti v slovenskej spoločnosti, k čomu nepochybne patrí aj preventívne pôsobenie sankcií ustanovených v právnom poriadku za porušenie povinností a vytvorenie primeraného časového priestoru na postih závažných protiprávnych konaní, považujem za neprimerané a nevhodné, aby pri trestných činoch s trestnou sadzbou trestu odňatia slobody šesť mesiacov až tri roky bola premlčacia lehota ustanovená pre premlčanie trestného stíhania znížená zo súčasných 5 rokov na 3 roky, t.j. dobu kratšiu ako je bežná dĺžka funkčného obdobia spravidla 4-ročného vo funkciách či už v štátnych orgánoch, územnej samospráve alebo v organizáciách. 

Dôsledkom premlčania trestného stíhania je zánik trestnosti skutku vo vzťahu ku konkrétnej osobe páchateľa, v dôsledku čoho trestné stíhanie tejto osoby musí byť zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku pre neprípustnosť trestného stíhania [§ 9 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]

Pre lepšie predporozumenie je k ďalšiemu textu potrebné uviesť, že:

PREČIN je v Trestnom zákone definovaný v ako trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou 5 rokov. (§ 10 Trestného zákona)

ZLOČIN je úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov. (§ 11 ods. 2 Trestného zákona)

OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN je taký zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov. (§ 11 ods. 3 Trestného zákona)

Zásadným zásahom do pravidiel trestnej spravodlivosti je, že množstvo trestných vecí, ktorých predmetom sú skutky závažnejšej MAJETKOVEJ kriminality, HOSPODÁRSKEJ kriminality a KORUPCIE (táto časť bude spracované v osobitnom článku s názvom „Korupcia v návrhu novely Trestného zákona”) spáchané v minulosti, pri ktorých je výška škody/rozsahu/prospechu od 35.000 do 350.000 eur, ktoré sú podľa platnej právnej úpravy stíhané ako ZLOČINY alebo OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY,  podľa návrhu aktuálnej novely TZ (tlač 106) budú spadať už iba do väčšieho rozsahu/škody a tieto skutky budú stíhané už len ako PREČINY s trestnou sadzbou 6 mesiacov až 3 roky [krádež, podvod, zatajenie veci, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania (§ 243 ods. 2), marenie exekučného konania, poškodzovanie cudzej veci, zneužívanie vlastníctva, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva, podvodný úpadok, falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok, daňový podvod, porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru], prípadne 1 až 4 roky a 9 mesiacov (subvenčný podvod) alebo 1 až 5 rokov (legalizácia výnosov z trestnej činnosti, neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier, úžera,neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla, neoprávnené zamestnávanie, poškodzovanie spotrebiteľa, nekalá likvidácia, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, manipulácia s trhom, zneužívanie informácií v obchodnom styku, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného), čo bude mať zásadný vplyv na dĺžku premlčacej doby, trestnosť prípravy a mnohé ďalšie dopady).

Pri väčšej škode od 35.000 do 350.000 eur po novele Trestného zákona z majetkových a hospodárskych trestných činov ostanú ZLOČINOM so sadzbou 2 až 8 rokov iba 5 trestných činov a to: poisťovací podvod, úverový podvod, kapitálový podvod a marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania (§ 242 ods. 2) a najprísnejším ZLOČINOM pri budúcom väčšom rozsahu činu bude falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov s trestnou sadzbou 3 až 10 rokov.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že skutky s rozsahom škody/prospechu od 35.000 do 350.000 eur, ktoré boli zároveň spáchané organizovanou skupinou alebo iným závažnejším spôsobom konania prípadne s osobitným motívom podľa návrhu novely Trestného zákona budú stíhané s prísnejšou trestnou sadzbou ako 6 mesiacov až 3 roky resp. 1 až 5 rokov (1 až 5 rokov, resp. 2 až 8 rokov či 3 až 10 rokov pri zločineckej skupine), no napriek tomu bude ich trestnosť podstatne nižšia oproti dnešnej právnej úprave ako aj oproti „evolučnému” návrhu zníženia testných sadzieb podľa „Karasovej” novely Trestného zákona.

Skutky závažnejšej MAJETKOVEJ kriminality, HOSPODÁRSKEJ kriminality s výškou škody/rozsahu/prospechu od 35.000 do 350.000 eur, sú podľa dnes platnej právnej úpravy stíhané ako ZLOČINY alebo OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY, majú tieto trestné sadzby (poznámka: toto rozmedzie bude rozdelené na 2 časti tak aby korešpondovalo so súčasnými hranicami značnej škody = od 26.600 do 133.000 eur a veľkej škody = viac ako 133.000 eur) :

1. skutky so škodou/rozsahom/prospechom od 35.000 - 133.000 eur (značná škoda/rozsah je podľa platnej právnej úpravy od 26.600 do 133.000 eur) sú dnes trestné stíhané ako ZLOČINY v trestnej sadzbe:

 1. 2 až 8 rokov (neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty, podvodný úpadok)
 2. 3 až 8 rokov (neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, poškodzovanie cudzej veci, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, nevyplatenia mzdy a odstupného)
 3. 3 až 10 rokov (krádež, sprenevera podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku)
 4. 4 až 10 rokov (skrátenie dane a poistného, daňový podvod, manipulácia s trhom)
 5. 5 až 12 rokov (poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, úverový podvod, úžera)
 6. 7 až 12 rokov (legalizácia výnosov z trestnej činnosti, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier)
 7. 10 až 15 rokov (falšovanie peňazí a cenných papierov vo väčšom rozsahu) 

2. skutky so škodou/prospechom od 133.000 - 350.000 eur (vymedzenie veľkej škody/rozsahu podľa platnej právnej úpravy je viac ako 133.000 eur), ktoré sú dnes trestné stíhané ako ZLOČINY v trestnej sadzbe:

 1. 3 až 8 rokov (nezaplatenie dane a poistného, marenie výkonu správy daní, porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, marenie exekučného konania)
 2. 4 až 8 roikov (falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok, falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, neoprávnené podnikanie)
 3. 4 až 10 rokov (falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, neoprávnený zásah do počítačového systému, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov)
 4. 7 až 10 rokov (poškodzovanie cudzej veci)
 5. 5 až 12 rokov (neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty, podvodný úpadok, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie)
 6. 7 až 12 rokov (nevyplatenia mzdy a odstupného, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, skrátenie dane a poistného, daňový podvod, manipulácia s trhom, ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva)

3. skutky s rozsahom/škodou od 133.000 - 350.000 eur ((rozmedzie veľkej škody/rozsahu podľa platnej právnej úpravy je viac ako 133.000 eur bez hornej hranice), ktoré sú dnes trestné stíhané ako OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY v trestnej sadzbe:

 1. 10 až 15 rokov (krádež, sprenevera podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, poškodzovanie cudzej veci, poisťovací podvod, subvenčný podvod, úverový podvod, úžera)
 2. 12 až 15 rokov (prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier)
 3. 12 až 20 rokov (legalizácia výnosov z trestnej činnosti, falšovanie peňazí a cenných papierov) 

Pri všetkých vyššie uvedených trestných činoch, kde bola kvalifikačným znakom iba škoda/rozsah značný alebo veľký (t.j. stíhané skutky neboli zároveň spáchané aj organizovanou skupinou alebo iným závažnejším spôsobom konania, prípadne zločineckou skupinou) po účinnosti novely Trestného zákona pôjde už iba o PREČINY spáchané s väčšou škodou/rozsahom/prospechom s trestnou sadzbou 6 mesiacov až 3 roky s premlčaním trestného stíhania po 3 rokoch, prípadne pri niektorých trestných činoch bude trestná sadzba 0 až 4 roky alebo 1 až 5 rokov s premlčaním trestného stíhania po 5 rokoch.

Dnes trestne stíhané majetkové a hospodárske OBZVLÁŠT ZÁVAŽNÉ ZLOČINY (dolná hranica najmenej 10 rokov) a ZLOČINY, ktoré majú hornú hranicu trestnej sadzby najmenej 10 rokov (napr. 5 až 12 rokov, 7 až 12 rokov, ale aj 3 až 10 rokov, či 5 až 10 rokov, majú ustanovenú premlčaciu dobu na premlčanie trestného stíhania v trvaní 20 rokov (§ 87 ods. 1 písm. b) Trestného zákona).

Po navrhovanej zmene právnej úpravy budú mať tieto skutky premlčaciu dobu 10 rokov alebo 5 rokov. pričom mnohé skutky so škodou/rozsahomúprospechom v rozmedzí 133.000 až 350.000 eur (nová horná hranica väčšej škody), kde je alebo po zmene Trestného zákona bude trestná sadzba 6 mesiacov až 3 roky budú premlčané po márnom uplynutí 3 rokov od skutku, ak nedošlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby.

Napríklad: ak v týchto veciach došlo k vzneseniu obvinenia až viac ako 3 roky po dokonaní skutku, trestné stíhanie bude zastavené pre zánik trestnosti v dôsledku premlčania trestného stíhnai, aj keby už prebiehalo súdne konanie. Stačí, že ku dňu nadobudnutia účinnosti novely Trestného zákona nebolo trestné konanie ešte právoplatne skončené.

V prospech páchateľov trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti sa dopĺňa do § 122 ods. 12 Trestného zákon pravidlo, že tento trestný čin sa neposudzuje ako trváci trestný čin, hoci to je jeho základná podstata, že niekto zlegalizuje výnos a tento protiprávny stav "legálneho" používania výnosu z trestnej činnosti stále trvá. Pojmy skutkovej podstaty trestného činu „prechováva“ alebo „užíva“ sú pojmami (znakmi), ktoré jednoznačne definujú trestný čin ako trváci. Samozrejme aj táto zmena má zásadný vplyv na premlčanie trestného stíhania a konkrétne na začiatok plynutia premlčacej doby, ktorá v prípade ak ide o trváci trestný čin začína plynúť až v momente ukončenia trvania protiprávneho stavu, čo samozrejme páchateľom trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti nevyhovuje.

Porovnajte si, aké lehoty sú pre premlčanie trestného stíhania ustanovené trestnými zákonmi v okolitých štátoch, najmä v Českej republike, s ktorou má Slovensko, slovenskí občania a organizácie zrejme najväčšiu prepojenosť vzťahov - právnych, ekonomických i sociálnych.

A keď o tom človek rozmýšľa opäť sa mu natískajú otázky: 

„Prečo sa vlastne novela Trestného zákona predložená bez pripustenia vecnej diskusie spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie musela zaoberať aj premlčaním trestného stíhania práve takýmto spôsobom ?

Dôvodová správa k návrhu zákona, ani porovnanie s okolitými štátmi nám k tejto otázke nedávaju vecne uspokojivé odpovede …

Qui bono?

Slovenská spoločnosť, a ani široká odborná komunita (snáď len s výnimkou autorov návrhu novely Trestného zákona a skupiny ich podporovateľov) to určite nie je …”


Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024