corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

nedeľa, 14.01.2024|Posledná aktualizácia 11.2.2024 10:39
Autor:

V tomto príspevku si môžete prečítať, ako je vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 106) zdôvodnená zásadná zmena hodnôt hraníc škody na účely posudzovania trestnosti skutkov, ktorá zároveň predstavuje zásadný hodnotový posun trestnej politiky štátu.

Dôvody, pre ktoré boli navrhnuté jednotlivé hodnoty hraníc škôd by mali byť analyticky podložené a občanom i organizáciám v občianskej spoločnosti riadne predstavené a vysvetlené.

Či je postačujúci obsah dôvodovej správy, posúďte sami...

Nižšie je uvedené zdôvodnenie zásadného nerovnomerného zvýšenia hraníc škody v návrhu aktuálnej novely Trestného zákona (tlač 106) tak, ako je uvedené v dôvodovej správe k návrhu zákona. Takýto nerovnomerný model zvýšenia nebol predmetom žiadneho z predchádzajúcich vládnych návrhov na zmenu Trestného zákona predložených do MPK.

Vždy sa uvažovalo o rovnomernom navýšení hraníc škody, t.j. zvýšenie hraníc rovnakým násobkom ako sa zvýši základná malá škoda.

Sami posúďte či Vám odôvodnenie pomohlo pochopiť prečo sa navrhovateľ rozhodol práve pre takéto hodnoty hraníc výšky škody. Zatiaľ čo malá škoda sa navrhuje zvýšiť 2,6-násobne z 266 eur na 700 eur (čo by nebol zásadný problém) avšak 13,1-násobné zvýšenie hraníc väčšej škody a to dolnej hranice z 2.660 na 35.000 eur a hornej hranice z 26.600 na 350.000 eur, si žiada osobitné zdôvodnenie, ak nejaké existuje.

V dôvodovej správe sa k tejto zmene väčšej škody uvádza len: Následne sa primerane upravujú aj hranice väčšej škody …”. Ako predkladateľ dospel k tvrdeniu, že ide o "primeranú úpravu" nie je zrejmé. Pritom úprava hraníc väčšej škody predstavuje zrejme najväčší hodnotový posun v ochrane peniazmi vyjadriteľných hodnôt podľa Trestného zákona, keď zásadne mení trestnosť skutkov so škodou/prospechom rozsahom činu do 350.000 dnes trestne stíhaných ako obzvlášť závažné zločiny (OZZ) s trestnými sadzbami trestu odňatia sobody 12 až 20 rokov (legalizácia výnosov z trestnej činnnosti) alebo 10 až 15 rokov (podvody, krádeže, sprenevery) na PREČINY s trestnou sadzbou 1 až 5 rokov (napr. subvenčný podvod, poškodzovanie fiančných záujmov EÚ, úžera, legalizácia výnosov z trestnej činnosti, skrátenie dane a poistného), resp. ešte nižšou 6 mesiacov až 3 roky (napr. krádež, sprenevera, podvod, falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, daňový podvod a ďalšie). 

Poznámka autora po schválení návrhu zákona:

V schválenom znení zákona boli na základe pozmeňujúcich návrhov trestné sadzby pri viacerých majetkových prečinoch zvýšené zo 6 mesiacov až 3 roky na trestné sadzby 1 až 5 rokov (podvod), 1 až 4 roky (krádež) alebo 0 až 4 roky (sprenevera). Pri niektorých trestných činov boli dokonca sadzby zvýšené zo 6 mesiacov až 3 roky na 0 až 4 roky (napr. poškodzovanie cudzej veci) len je zásadný hodnotový rozdiel, keď dnes bol “väčší rozsah” škody v rozmedzí od 2.660 až 26.600 eur a podľa novely TZ bude od 20..000 do 250.000 eur.

Pri subvenčnom podvode (§ 225 TZ) bola v odseku 4 (aj pri väčšej škode a závažnejšom spôsobe konania, t.j. aj pri organizovanej skupine) zvýšená horná hranica nad 5 rokov (na 2 roky až 5 rokov a 6 mesiacov), čiže pri škode od 20.000 do 250.000 eur pôjde už o zločin.

Dôvodová správa:

Všeobecná časť:

Upravujú sa hranice škody tak, aby to zodpovedalo aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácii a jej predpokladanému vývoju v najbližšej dobe, a to najmä s prihliadnutím na historickú, súčasnú a očakávanú infláciu.

Osobitná časť:

K bodu 63 (§ 125 ods. 1)

S ohľadom na aktuálnu spoločensko-ekonomickú situáciu (najmä inflácia) a jej porovnanie so stavom v r. 2005, ako aj s prihliadnutím na odhadovaný spoločensko-ekonomický vývoj v najbližšom období sa navrhuje určenie nových hraníc škody. Suma 266 eur má v súčasnosti podstatne nižší význam ako v roku 2006 a znižovaním jej významu fakticky každoročne dochádza k automatickému zvyšovaniu trestnosti (menej závažné konanie je trestané rovnako prísne). Iba minimálna mzda od r. 2005 narástla o cca 240%. Inflácia sa aktuálne pohybuje okolo 10 %. Preto sa navrhuje na jednej strane zvýšiť sumu malej škody na sumu prevyšujúcu 700 eur. Následne sa primerane upravujú aj hranice väčšej škody (suma prevyšujúca 35 000 eur), značnej škody (suma prevyšujúca 350 000 eur) a škody veľkého rozsahu (suma prevyšujúca 700 000 eur) tak, aby aj pomocou jednotlivých hraníc škody bola v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov vyjadrená spoločenská nebezpečnosť týchto trestných činov v súčasnej sociálno-ekonomickej situácii.


Poznámka k vývoju inflácie:

Podľa výpočtu pomocou inflačnej kalkulačky INEKO
sume 266 eur v roku 2006 (účinnosť TZ) zodpovedá v roku 2024 suma 462,87 eur.

O zvýšení hraníc škody sa dočítate viac v analytickom príspevku s názvom: Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov


Zdôvodnenie zmeny navrhovaných hraníc výšky škody v bode 14 pozmeňujúceho návrhu, ktorý je súčasťou uznesenia č. 36 Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR z 31.1.2024. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa znižujú hranice rozsahov škody/prospechu/rozsahu oproti pôvodnému návrhu (tlač 106).

Znenie bodu 14:

14. V čl. I 63. bod (§ 125 ods. 1) sa číslo „35 000“ nahrádza číslom „20 000“, číslo „350 000“ sa nahrádza číslom „250 000“ a číslo „700 000“ sa nahrádza číslom „650 000“.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa zmierniť zvýšenie väčšej škody, značnej škody a škody veľkého rozsahu.”

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024