corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

utorok, 23.01.2024|Posledná aktualizácia 28.1.2024 22:23
Autor: Peter Sepeši, Prokurátorské fórum

Prinášame Vám odborný príspevok, ktorý vznikol v spolupráci viacerých expertov z justície aj občianskej spoločnosti, z ktorých mnohí participovali na príprave „Karasovej” novely Trestného zákona v roku 2022 a 2023 (tlač 1528). Spoločne sme pripravili 30+ modelových situácií, na ktoré sme aplikovali dnešnú právnu úpravu a právnu úpravu podľa návrhu Trestného zákona (tlač 106) a výsledok sme uviedli prehľadne v tabuľkách.

Cieľom príspevku je na modelových trestných prípadoch priblížiť slovenskej spoločnosti, občanom, kolegom, politikom, poslancom, ale i médiám, ako by zmenila novela Trestného zákona (tlač 106) v navrhovanom znení trestnosť deliktov a ich trestanie na Slovensku a ak s týmito zmenami nebudeme spokojní, aby bol návrh zásadne zmenený alebo po správnosti vrátený na prepracovanie.

Áno, trestné sadzby na Slovensku sú privysoké. Treba ich upraviť, s rozvahou a ruka v ruke s tým zaviesť politiku restoratívnej justície, na tom sme sa v zásade zhodli všetci, čo pracujeme s trestným právom. Každá zmena pravidiel trestania a trestnosti v spoločnosti by nás - občanov, právnikov, politikov … mala doviesť spoločne k hodnotovo vyváženému, logickému a najmä fungujúcemu systému, ktorý bude poskytovať občanom lepšiu službu zabezpečenia trestnej spravodlivosti ako doposiaľ. Nie na papieri, ale v každodennom živote jednotlivcov, rodín, komunít a jeho procesoch, ktoré spoločnosť spustí, keď dôjde k udalosti - spáchaniu deliktu, kde niekto konal „nesprávne” a niekto iný bol toho obeťou alebo bol inak dotknutý. 

A pre želaný výsledok - zlepšenie života na Slovensku, je dôležitý nielen obsah zmien, ale aj cesta ich vysvetlenia, predstavenia, schválenia a zavedenia do života slovenskej spoločnosti.

Zo strany predkladateľov návrhu novely TZ a ich stúpencov počúvame argumenty na obhajobu návrhu, politickí aj odborní oponenti navrhovaných úprav uvádzajú argumenty proti, ... je na škodu veci, že nie pri pracovných stoloch, ale prostredníctvom médií. Často vo všeobecnej, nedostatočne konkrétnej, či politickej a niekedy až osobnej rovine. To veľmi nepomáha tomu, aby si nielen bežný občan, ale aj právnik, prokurátor, sudca, advokát, pedagóg, novinár, redaktor (ktorým je v zásade jedno, kto je pri moci, len nech služby štátu fungujú predvídateľne, spravodlivo, spoľahlivo a rýchlo) vytvoril vecný názor sám, na základe zhodnotenia overiteľných faktov, súvislostí a možných dopadov zmien, ktoré sa môžu (raz) dotknúť aj života jeho, jeho rodiny a komunity.

Vypracovali sme preto s kolegami 33 modelových situácií, na ktoré sme aplikovali pravidlá platné DNES a pravidlá podľa NÁVRHU novely Trestného zákona (tlač 106), aby tí, ktorí diskutujú o novele či už s takým alebo onakým názorom, na základe prakticky podaných informácií overiteľných v texte platného znenia Trestného zákona resp. v texte návrhu novely TZ (tlač 106), lepšie porozumeli obsahu, súvislostiam a dopadom navrhovaných zmien pravidiel trestania a trestnosti na Slovensku

Veríme, že viac svetla do zákutí návrhu novely Trestného zákona prinesie viac poznania a rozumu potrebného na vykonanie zásadných korekcií v navrhovanej právnej úprave pozmeňujúcimi návrhmi poslancov, ak by teda musela byť “stoj čo stoj” v parlamente presadená. 

Pri správnom prístupe a snahe o vyvážené nastavenie pravidiel, dôležitých súvislostí, procesov a dopadov na spoločnosť, vrátane vplyvov na činnosť orgánov štátu (súdov, prokuratúry, ZVJS, Policajného zboru, správnych orgánov) a na štátny rozpočet, by mala byť novela TZ parlamentom vrátená predkladateľovi na prepracovanie a predloženie do riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

Novela má podľa predkladateľov posunúť slovenskú trestnú politiku smerom k moderným európskym trendom. Keď sa to netýka našich záujmov všetci vieme, že výsledok vždy determinuje cesta ako sa k nemu dopracujeme. Nech si každý odpovie sám na otázku či spôsob, akým je novela TZ (tlač 106) presadzovaná v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 105) smeruje Slovensko k moderným európskym trendom

V podstate podľa navrhovaných ustanovení o účinnosti zákona mala byť novela TZ už 23 dní súčasťou nášho právneho poriadku a modelové situácie uvedené nižšie by neboli teoretickou predstavou ale realitou - novými pravidlami trestania a trestnosti na Slovensku.

Priebeh legislatívneho procesu k návrhu zásadnej hodnotovej zmeny trestnej politiky na Slovensku je len ďalším argumentom (obdobné to bolo aj pri predchádzajúcich vládach) oprávňujúcim požiadavku i záujem spoločnosti na tom, aby bol na Slovensku legislatívny proces upravený ústavným zákonom tak, aby spolu s predvídateľnou kontrolou dodržiavania jeho pravidiel zo strany Ústavného súdu SR pomohol zamedziť tomu, aby bolo v rámci legislatívneho procesu vynechané expertné posúdenie návrhov zákonov. A to tak expertmi jednotlivých rezortov štátu, či samosprávy, ako aj expertmi záujmových skupín, akademickej obce a v neposlednom rade aj občianskej spoločnosti. Keďže zákonom ustanoveným cieľom tvorby právnych predpisov je „pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky zlučiteľného s právom Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky”. (§ 2 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Občianska spoločnosť by mala byť zrozumiteľne informovaná o obsahu, dôvodoch, podkladoch a dopadoch navrhovaných zmien. Osobitne, ak štát navrhuje prijať zásadné hodnotové zmeny v nastavení pravidel trestnosti a trestania deliktov v slovenskej spoločnosti, ktoré sa môžu dotknúť všetkých občanov, či už ako odsúdených alebo ako poškodených, ich rodín a komunít. 

Zástupcovia občianskej spoločnosti, rovnako ako ďalšie skupiny expertov z akademickej obce a záujmových skupín, by mali mať možnosť zapojiť sa účinne do diskusie o zásadných hodnotových zmenách pravidiel fungovania spoločnosti v prvom rade za pracovným stolom, ešte predtým ako sa otvorí diskusia vo verejnom priestore, ktorej mnoho ľudí vecne nerozumie kvôli zložitosti a množstvu detailov a súvislostí alebo ich ani nezaujíma.

Pozrite si, prosím, modelové situácie postavené na overiteľných pravidlách, logických postupoch a faktoch, a vytvorte si vlastný názor na to, či navrhované zmiernenie trestnosti a trestania na Slovensku je pre Vás ako občanov hodnotovo akceptovateľné, či návrh novej „celospoločenskej zmluvy o pravidlách trestania a trestnosti deliktov na Slovensku” je nastavený, premyslený, pripravený hodnotovo prijateľne a teda či s nimi budete vedieť žiť alebo nie a budete požadovať ich zmenu …

V modelových situáciách č. 10 a 11 poukazujeme na hodnotovo nevyvážený prístup k trestnosti tzv. „horalkových” krádeží pri priestupkovej recidíve na úrovni krádeží vlámaním, či krádeží so škodou do 35.000 eur (podľa návrhu novely TZ), resp. pri trestnej recidíve až na úrovni krádeží so škodou do 350.000 eur (podľa návrhu novely TZ), pritom drobné krádeže v obchodoch nám signalizujú sociálne problémy, na ktoré systém reaguje nevhodne, nástrojmi trestného práva (systém spúšťa nákladnú mašinériu vyšetrovania, činnosť prokuratúry, súdov, väzenstva), pritom je potrebné v prvom rade riešiť príčiny, ktoré vedú páchateľov k drobným krádežiam, a to prednostne nástrojmi sociálnej politiky, ktoré prinesú viac "dobra" spoločnosti ako umiestňovanie páchateľov bagateľných krádeží do väzníc.

Základné hodnotové východiská, poznatky, názory a argumenty k návrhu novely TZ autora tohto príspevku boli uvedené jednak v rozhovore u ZKH dňa 17.1.2024 a detailnejší expertný pohľad na dopad návrhu novely TZ na jednotlivé oblasti úpravy je dostupný v odborných príspevkoch na stránke UčPS v sekcii Prokurátorské fórum.

Link na rozhovor ZKH (video+článok):
https://video.sme.sk/c/23269998/prokurator-sepesi-nech-navrhy-pise-hoci-aj-pan-para-ale-maju-prejst-diskusiou.html 

Link na jeden z odborných príspevkov (ďalších 12 je na kartách hore):
https://beta.ucps.sk/prakticke-dopady-novely-tz 

POMÔCKY k MODELOVÝM PRÍPADOM:

 1. ÚSTAVA SR (čl. 46 až 50)
 1. TRESTNÝ ZÁKON SR
 1. TRESTNÍ ZÁKONÍK ČR
 1. VLÁDNY NÁVRH (tlač 106)
 1. NÁVRH ZÁKONA (vlastný materiál)
 1. DôVODOVÁ SPRÁVA
 1. KONSOLIDOVANÉ ZNENIE TZ
 1. KONSOLIDOVANÉ ZNENIE TP
 1. KARASOVA novela (tlač 1528)

PREDPOROZUMENIE k životným situáciám a popisu ich právneho posúdenia v tabuľkách nižšie:

K DRUHOM TRESTNÝCH ČINOV:
PREČIN
je v Trestnom zákone definovaný v ako trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou 5 rokov. (§ 10 TZ)
ZLOČIN
je úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov. (§ 11 ods. 2 TZ)
OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN
je taký zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov. (§ 11 ods. 3 TZ)

K ORGANIZOVANEJ SKUPINE:
V texte skutkových podstát jednotlivých trestných činov, ktoré sú upravené v druhej časti Trestného zákona,
znakspáchanie trestného činu organizovanou skupinou” priamo vyjadrený nenájdeme.
Spáchanie trestného činu organizovanou skupinou” je zahrnuté v osobitnom kvalifikačnom pojme závažnejší spôsob konania, ktorého jednotlivé formy sú vymedzené vo všeobecnej časti Trestného zákona v rámci výkladu pojmov [§ 138 písm. i) TZ]


ZOZNAM SKRATIEK:
TZ - Trestný zákon

TP - Trestný poriadok

OZZ - obzvlášť závažný zločin

TDV - trest domáceho väzenia

TPP - trest povinnej práce

TZČ - trest zákazu činnosti

TOS - trest odňatia slobody

PO - podmienečný odklad
(výkonu trestu odňatia slobody)
VTOS - výkon trestu odňatia slobody

HH - horná hranica
trestnej sadzby zákonom ustanovená pre trest odňatia slobody
DH - dolná hranica
trestnej sadzby zákonom ustanovená pre trest odňatia slobody
ITP - informačno-technická prostriedky
(postupy používané na procesné získavanie dôkazov v rámci vyšetrovania uvedené v § 10 ods. 20 TP)
OPČ - operatívno pátracia činnosť
(postupy používané na procesné získavanie dôkazov v rámci vyšetrovania uvedené v § 10 ods. 21 TP) 
OČTK - orgány činné v trestnom konaní


Porovnanie rozsahov škôd: platný stav/ vládna novela/ platný stav v CZ/ Karasova novela

Odborné príspevky k téme premlčania trestného stíhania:

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

Premlčanie trestného stíhania od roku 2024 - toto si želajú občania ?

Graf zobrazujúci porovnanie nárastu hraníc škody podľa návrhov noviel TZ (vládna novela / Karasova novela) vo vzťahu k platnej právnej úprave v SR a v ČR

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov
https://beta.ucps.sk/zvysenie-hranic-skodyprospechurozsahu-cinu-ma-zasadny-dopad-na-trestnost-a-kvalifikaciu-skutkov

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)
https://beta.ucps.sk/uprava-zakladu-a-hranic-vysok-skody-pri-trestnych-cinoch-112022


V ďalšej časti sú uvedené a postupne budú dopĺňané modelové príklady životných situácií z každodenného života slovenskej spoločnosti a ich právne posúdenie jednak podľa platnej právnej úpravy Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., ako aj ich posúdenie podľa navrhovanej právnej úpravy novely Trestného zákona (tlač 106).

Životná situácia (skutok) 1: Vykradnutá novostavba
(KRÁDEŽ podľa
§ 212)

Novostavbu rodinného domu tesne pred dokončením vykradli cez noc dvaja páchatelia, ktorí do domu vnikli tak, že vypáčili balkónové dvere, pričom z domu následne odcudzili kotol, sanitu, radiátory, kuchynské spotrebiče, ako aj náradie a prístroje stavebnej firmy v celkovej hodnote 30.000 EUR, t. j. škoda spôsobená krádežou vlámaním je 30.000 eur.

Poznámka ku krádežiam: V praxi je bežné, že rôzne vlámačky do bytov, domov, chát, pivníc, osobných alebo nákladných automobilov, kamiónov sa podarí vyšetriť s časovým odstupom, pretože páchateľ na mieste skutku často zanechá DNA stopu, prípadne daktyloskopické stopy, ktoré sa následne uložia do databázy. Pokiaľ je takáto osoba páchateľa následne prichytená pri spáchaní iného trestného činu, odoberie sa jej DNA profil a/alebo daktyloskopické odtlačky, ktoré sa následne porovnajú s databázou neobjasnených prípadov a takto bežne dochádza k odhaleniu páchateľov aj starších skutkov, často aj s niekoľkoročným odstupom. V týchto prípadoch si aj poškodený môže uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej krádežou. 

V prípade schválenia novely TZ bude musieť byť takýto páchateľ krádeže odhalený v lehote do 3 rokov, inak dôjde k zániku trestnosti z dôvodu premlčania trestného stíhania, ak v tomto období nebude páchateľ právoplatne odsúdený za nový trestný čin spáchaný v tomto 3-ročnom období, ktorý je rovnako prísne alebo prísnejšie trestný (podľa porovnania trestnej sadzby). 

Ak bude páchateľ na základe DNA identifikovaný 5 rokov po skutku, poškodený márnym uplynutím 3 rokov príde o možnosť uspokojenia jeho nároku na náhradu škody voči páchateľovi v trestnom konaní (ako výsledok služby zabezpečenia spravodlivosti), keďže trestné stíhanie OČTK povinne zastaví pre zánik trestnosti v dôsledku premlčania trestného stíhania. Poškodenému tak pri úmyselne spôsobenej škode ostane možnosť: do 10 rokov od udalosti, z ktorej škoda vznikla (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a do 2 rokov odkedy sa dozvedel o tom, kto za škodu zodpovedá (kto je páchateľ podľa DNA zhody), zájsť za advokátom a uplatniť si na vlastné trovy nárok na náhradu škody v civilnom konaní, kde musí uniesť dôkazné bremeno. Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, nárok bude premlčaný po uplynutí 3 rokov (§ 101 Občianskeho zákonníka).

Životná situácia (skutok) 2: Sprenevera peňažnej hotovosti z trezoru
(SPRENEVERA podľa
§ 213)

Banková úradníčka, ktorá je zodpovedná za hotovosť v bankovom trezore si z neho privlastní finančný obnos vo výške 340 000 eur. 

Poznámka k vyšetrovaniu trestnej činnosti:

Vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti sa vždy deje dlhší čas, tomu však predchádza jej zistenie a objasnenie. Niekedy dochádza k zisteniu ekonomickej trestnej činnosti až s odstupom niekoľkých rokov. V prípade závažnej a skrytej ekonomickej trestnej činnosti sa tak deje na podklade OPČ, ktorá môže trvať aj rok, alebo aj na podklade zistenia iných štátnych orgánov. Rovnako aj daňová trestná činnosť sa objasňuje roky spätne. Aktuálne sa pri daňovej trestnej činnosti riešia zdaňovacie obdobia do roku 2021. Pri daniach sa takmer nikdy nevyšetruje tzv. online. Dôležité je uviesť, že aj správne konania trvajú istý čas a vždy sa vzťahujú na udalosti, ktoré sa udiali spätne, a to aj niekoľko rokov. To znamená, že aj zistenia ÚVO, NKÚ, PPA, alebo daňových úradov sa vzťahujú na udalosti, ktoré sa udiali v minulosti. V čase, keď zistenia postúpia OČTK, je potrebné ich overiť, následne začať trestné stíhanie, pričom je potrebné vykonať procesné dokazovanie (niekedy aj znalecké) a až následne je možné vzniesť obvinenie. Celé toto môže trvať roky. Kontrolné mechanizmy a postupy kontrolných orgánov tiež trvajú nejaký čas, a preto by mal byť daný aj primeraný čas na následnú reakciu OČTK. Premlčacie lehoty 3 a 5 rokov, však tento fakt zohľadňujú. Osobitne to platí v situácii, keď v dôsledku zmeny škody a sadzieb viaceré trestné činy budú prečinmi, a preto nebude možné nasadiť ani ITP a prostriedky OPČ. Deklarované zvýšenie škôd, zníženie trestných sadzieb, ale i skrátenie premlčacích dôb preto výrazne oslabí schopnosť OČTK objasňovať a vyšetrovať ekonomickú trestnú činnosť. Táto kombinácia opatrení preto výrazne oslabí boj proti ekonomickej kriminalite.

Životná situácia (skutok) 3: Predražený nákup majetku ministerstvom
(PORUŠOVANIE POVINNOSTÍ PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU podľa
§ 237)

Zamestnanec Ministerstva … SR zodpovedný za hospodárenie ministerstva nakúpi v mene ministerstva 20 osobných automobilov za cenu 30 000 eur za jeden automobil, hoci trhová cena jedného automobilu je 15 000 eur, čím tak Ministerstvu … SR nakúpením predražených automobilov spôsobí celkovú škodu 300 000 eur.

Životná situácia (skutok) 4: Podvodné uplatnenie nároku na vratku DPH (tzv. DPH-áčkari)
(DAŇOVÝ PODVOD podľa
§ 277a)

Páchateľ podá daňové priznanie k DPH, pričom do daňového priznania zahrnie faktúru za fiktívny nákup tovaru, čím mu vznikne voči štátu nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 330 000 eur, ktorá mu je následne aj vyplatená.

Životná situácia (skutok) 5: Nedovolený zásah do počítačových systémov a vymazanie údajov
(NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU podľa
§ 247 v súbehu s NEOPRÁVNENÝM ZÁSAHOM DO POČÍTAČOVÉHO ÚDAJA podľa § 247b)

Páchateľ vystupujúci pod skrytou identitou prekonal zabezpečenie počítačových systémov účtovnej firmy, daňovej poradenskej firmy, špedičnej firmy a spoločnosti prevádzkujúcej E-shop na predaj obuvi/šatstva/elektroniky/parfémov/… a po preniknutí do počítačového systému prerušil jeho fungovanie a následne zablokoval prístup a neskôr vymazal všetky údaje nachádzajúce sa v týchto systémoch, vrátane obsahu webovských stránok E-shopu. Týmto konaním spôsobil škodu, ktorá bola vyčíslená znalcom v celkovej výške 80.000 eur, ktorá sa skladá z nákladov na obnovenie prerušenej prevádzky vo výške 30.000 eur a škody spôsobenej vymazaním údajov vo výške 44.000 eur.

Životná situácia (skutok) 6: Legalizácia auta ukradnutého v zahraničí na Slovensku
(
LEGALIZÁCIA VÝNOSU Z TRESTNEJ ČINNOSTI podľa § 233)

Páchateľ na Slovensku prihlási na falošné VIN číslo motora/karosérie auto v hodnote 33.000 Eur ukradnuté v zahraničí.

Životná situácia (skutok) 7: Podvodný prevod bytu dôchodkyne
(PODVOD podľa § 221)

Páchateľ podvodným spôsobom pripraví osamelú vdovu o 2 izbový byt v centre Bratislavy v hodnote 325.000 eur.

Poznámka k stíhaniu podvodov na dôchodcoch: Ak by bol podvod spáchaný voči dôchodkyni alebo voči inej "chránenej osobe" podľa § 139 TZ, skutok by bol po schválení novely TZ (tlač 106) v predloženom znení posúdený ako trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. d) Trestného zákona s trestnou sadzbou 2 až 8 rokov (dnes je trestná sadzba pri podvode na chránenej osobe so škodou do 133.000 eur 3 až 8 rokov).

Životná situácia (skutok) 8: Zneužitie dotácie na súkromné účely
(SUBVENČNÝ PODVOD podľa § 225)

Predseda občianskeho združenia získa so združením dotáciu z Ministerstva … SR na vybudovanie pamätníka obetiam holokaustu, v celkovej výške 31.000 eur, pričom celú sumu využije v rozpore s dotačnou zmluvou (napr. na nákup nového vozidla, ktoré následne bude využívať na súkromné účely).

Životná situácia (skutok) 9: Podvodné čerpanie verejných dotácií zo zdrojov SR a EÚ organizovanou skupinou
(SUBVENČNÝ PODVOD podľa
§ 225)

Starosta obce dohodol so zástupcami stavebnej firmy fakturovanie jednak nevykonaných stavebných prác ako aj vykonaných ale neprimerane nadhodnotených prác, ktoré potom predkladali na preplatenie zo štátnych prostriedkov ministerstvu. Každý z páchateľov mal svoju úlohu, od stavbyvedúceho, cez stavebný dozor, konateľa firmy až po starostu obce, ktorý o všetkom vedel a podieľal sa na zakrývaní podvodne vykázaných prác. Takýmto spôsobom získali štátne prostriedky vo výške 250.000 eur, ktoré si následne rozdelili.

Životná situácia (skutok) 10: Hodnotovo deformované trestanie priestupkovej recidívy tzv. horalkárov
(KRÁDEŽ podľa § 212

Na komparáciu predkladám príklady: 1) priestupkovej recidívy tzv. „horalkovej“ krádeže a 2) krádeže bežného auta. 

Páchateľ č. 1 sa dopustí dňa 1.2.2023 krádeže horalky v potravinách za 0,69 Eur. Pri odchode z predajne bol páchateľ odhalený a tovar bol bez poškodenia obalu vrátený predajcovi. Dopustil sa priestupku proti majetku (krádež tovaru) podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Následne dňa 1.4.2023 sa dopustí krádeže chleba za 2,03 Eur. Keďže za obdobný priestupok krádeže páchateľ bol nedávno priestupkovo postihnutý, za krádež chleba bude trestne stíhaný. A to za trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Tr. zákona (tzv. priestupková recidíva). Pri druhej krádeži teda vznikla škoda vo výške 2,03 Eur.

Páchateľ č. 2 sa dňa 1.4.2023 dopustí krádeže riadne uzamknutého auta Škoda Octavia v hodnote 31.000 Eur. 

Sumár:

Páchateľ 1 spôsobil súhrnnú škodu (za priestupok aj za predchádzajúci trestný čin) vo výške 2,72 Eur.
Páchateľ 2 spôsobil škodu 31.000 Eur a navyše musel prekonať zabezpečovací systém a uzamknutie vozidla.

Po schválení novely v spoločnom „koši“ (hodnotovom - v odseku 2 s rovnakou trestnou sadzbou) sa ocitne páchateľ 1 aj páchateľ 2, čo považujeme za extrémne nevyvážené. Porovnanie platí obdobne aj pre všetky vozidlá v hodnote od 35.000 do 350.000 EUR.

Poznámka ku krádežiam v obchodoch: Nezriedka sa stáva, že páchateľ je pri krádeži prichytený alebo je odhalený pri odchode z predajne a tovar je vrátený obchodníkovi. Ak bol tovar v obale a obal nebol poškodený alebo znečistený, reálna škoda ani nevznikla.

Životná situácia (skutok) 11: Hodnotovo deformované trestanie trestnej recidívy tzv. horalkárov
(
KRÁDEŽ podľa § 212)

Na komparáciu predkladám príklady: 1) opakovanej recidívy tzv. „horalkovej“ krádeže a 2) krádeže luxusného auta. 

Páchateľ č. 1 sa dopustí dňa 1.2.2023 krádeže horalky v potravinách za 0,69 Eur. Dopustí sa teda priestupku proti majetku (krádež tovaru) podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Následne dňa 1.4.2023 sa dopustí krádeže chleba za 2,03 Eur. Následne dňa 1.4.2023 sa dopustí krádeže chleba za 2,03 Eur. Keďže za obdobný priestupok krádeže páchateľ bol nedávno priestupkovo postihnutý, za krádež chleba bude trestne stíhaný za trestný čin krádeže podľa § § 212 ods. 1 písm. g) Tr. zákona (tzv. priestupková recidíva). Pri druhej krádeži teda vznikla škoda vo výške 2,03 Eur.

Po právoplatnom odsúdení (trestný rozkazom) za druhú krádež sa následne 1.7.2023 páchateľ 1 znova dopustí krádeže balenej bagety za 3,50 Eur. Keďže nedávno bol za obdobný čin odsúdený v trestnom konaní, pri tretej krádeži bude trestne stíhaný za prísnejší trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. b) Tr. zákona (tzv. trestná recidíva).

Páchateľ č. 2 sa dňa 1.4.2023 dopustí krádeže auta Mercedes Maybach S-680 v hodnote 310.000 Eur. 

Sumár:

Páchateľ 1 spôsobil súhrnnú škodu (za priestupok aj za predchádzajúci trestný čin) vo výške 6,22 Eur.
Páchateľ 2 spôsobil škodu 310.000 Eur a navyše musel prekonať zabezpečovací systém a uzamknutie vozidla.

Po schválení novely v spoločnom „koši“ (hodnotovom - v odseku 2 s rovnakou trestnou sadzbou) sa ocitne páchateľ 1 aj páchateľ 2, čo považujeme za extrémne nevyvážené. Porovnanie platí obdobne aj pre všetky vozidlá v hodnote od 35.000 do 350.000 EUR.

Poznámka ku krádežiam v obchodoch: Nezriedka sa stáva, že páchateľ je pri krádeži prichytený alebo je odhalený pri odchode z predajne a tovar je vrátený obchodníkovi. Ak bol tovar v obale a obal nebol poškodený alebo znečistený, reálna škoda ani nevznikla.

Podľa § 49 ods. 2 TZ - ak páchateľ skutok spáchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, bude mu možné uložiť iba NEPO trest odňatia slobody. Ak bude mať prednosť trest domáceho väzenia (TDV) pred NEPO, teoreticky bude možné páchateľovi 1 uložiť za horalky, chlieb a bagetu NEPO trest odňatia slobody a páchateľovi 2 za luxusné auto trest domáceho väzenia alebo aj iný alternatívny trest.

Životná situácia (skutok) 12: Prepichnutie pneumatík na osobnom aute
(POŠKODZOVANIE CUDZEJ VECI podľa
§ 245)

Páchateľ prepichne na osobnom motorovom vozidle všetky 4 pneumatiky Barum Polaris 5 215/50 R17. Cena jednej pneumatiky je 87 eur, cena všetkých štyroch 348 eur. Ku škode treba prirátať prípadné náklady na odťah do servisu a prezutie preumatík.

Životná situácia (skutok) 13: Falošný stavebník podviedol mladých manželov
(PODVOD podľa
§ 221)

Páchateľ vystupujúci pod falošnou identitou živnostníka v stavebníctve počas doby 5 mesiacov vyberie od mladého manželského páru s jedným dieťaťom, kde je manželka na materskej dovolenke a manžel zarába priemernú mzdu, zálohu vo výške 30.000,- €, ktoré im požičali ich rodičia na rekonštrukciu staršieho rodinného domu, ktorý si manželia kúpili na hypotekárny úver. Páchateľ im nepravdivo tvrdí, že dom bude zrekonštruovaný do 6 mesiacov od zaplatenia zálohy. Následne sa po ňom “zľahne zem” a mladému manželskému páru zostane v ruke zmluva o dielo s pečiatkou a falošnou identitou živnostníka.

Životná situácia (skutok) 14: Skorumpovaný sudca
(
PRIJÍMANIE ÚPLATKU podľa § 329)

Páchateľ v postavení sudcu si vypýta za rozhodnutie v konkrétnej obchodnej veci ohľadom sporu vo výške 10. mil. eur v prospech jedného z účastníkov konania úplatok vo výške 300.000 eur, ktorý aj následne v hotovosti prevezme.

Životná situácia (skutok) 15: Špekulatívny prevod štátneho majetku na schránkovú firmu
(PORUŠOVANIE POVINNOSTÍ PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU podľa
§ 237)

Páchateľ ako štatutárny orgán štátneho orgánu iniciuje a následne zabezpečí prevod majetku nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu na podklade zmanipulovaného znaleckého dokazovania (o ktorom má vedomosť), za výrazne podhodnotenú kúpnu cenu na schránkovú obchodnú spoločnosť, v dôsledku čoho vznikne štátu škoda vo výške 3. mil. eur.

Životná situácia (skutok) 16: Podvodné čerpanie Eurofondov
(POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE podľa
§ 261)

Páchateľ ako konateľ obchodnej spoločnosti predloží za účelom uzavretia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s dotknutým štátnym orgánom tomuto sfalšované a nepravdivé listinné podklady (daňové priznania, výpisy z účtov, bankové dokumenty), na podklade ktorých je uzavretá zmluva a následne mu ju poskytnutý z prostriedkov EÚ (tzv. Eurofondy) príspevok vo výške 330.000 eur, ktorý mu ju poukázaný na bankový účet.

Životná situácia (skutok) 17: Podvodné čerpanie prostriedkov z rozpočtu SR a EÚ
(POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE podľa
§ 261 a SUBVENĆNÝ PODVOD podľa § 225)

Prijímateľ schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) po uzavretí zmluvy s Ministerstvom … SR do výšky 800.000 Eur zloženého z finančných prostriedkov pochádzajúcich z fondu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR v pomere 80% ku 20% na prefinancovanie projektu v rámci Operačného programu predložil postupne pri viacerých žiadostiach o platbu NFP rozličné nepravdivé alebo nesprávne faktúry a iné doklady preukazujúce obstaranie tovaru a služieb v úhrnnej výške 400.000 Eur, čím tak spôsobil škodu rozpočtu EÚ vo výške 320.000 Eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 80.000 Eur.

Životná situácia (skutok) 18: Podvodné čerpanie agrodotácií
(POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE podľa
§ 261 a SUBVENĆNÝ PODVOD podľa § 225)

Žiadateľ o agrodotácie požadoval od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej ako PPA) v priebehu troch rokov priame platby ako platba na plochu (SAPS v úhrnnej sume 200.000 EUR), platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (GRE v úhrnnej sume 100.000 EUR), ako aj platba na oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami (ANC v úhrnnej sume 40.000 EUR) so zoznamom pozemkov deklarovaných nepravdivo ako používaných žiadateľom v celkovom rozsahu 350 ha, pretože nebol ich skutočným oprávneným držiteľom, na základe čoho PPA odmietla poskytnutie pomoci na základe týchto žiadosti za všetky roky z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu – EPZF (100 % pre SAPS a pre GRE) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka EPFRV (75% pre ANC) ako aj zo štátneho rozpočtu SR (25 % pre ANC), čím by vyplatením uvedenej peňažnej podpory bola spôsobená škoda na rozpočte Európskej únie v celkovej výške 330.000 EUR a štátnemu rozpočtu SR v celkovej výške 10.000 EUR.

Životná situácia (skutok) 19: Úniky na cle a DPH pri dovoze tovaru do EÚ
(PORUŠOVANIE PREDPISOV O OBEHU TOVAROV V STYKU S CUDZINOU podľa
§ 254 a SKRÁTENIE DANE A POISTNÉHO podľa § 276)

Podnikateľ v priebehu rokov 2019 až 2021 podal viacero colných vyhlásení obsahujúcich nepravdivé údaje o tom, že dováža (sčasti fiktívne) tovar označený nepravdivým číslom podľa nomenklatúry v celkovo 25 prípadoch za účelom deklarovania nižšej sadzby dovozného cla v rozpore s colným zákonom, čím skrátením cla spôsobil rozpočtu EÚ colný dlh v celkovej výške 118.000 EUR a skrátením dane štátnemu rozpočtu SR dlh na DPH v úhrnnej výške 63.000 EUR.

Životná situácia (skutok) 20: Cezhraničná legalizácia výnosov z trestnej činnosti
(LEGALIZÁCIA VÝNOSOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI podľa
§ 233)

Členovia zločineckej skupiny páchateľov prostredníctvom cezhraničnej schémy právnických osôb a fiktívnych obchodných kontraktov a oparácií legalizujú na území SR výnos z trestnej činnosti získaný z podvodných konaní v rámci inej organizovanej skupiny v rozsahu 500.000 €.

Životná situácia (skutok) 21: Príprava legalizácie výnosov z drog premenou na drahé kovy a bitcoiny
(LEGALIZÁCIA PRÍJMU Z TRESTNEJ ČINNOSTI podľa
§ 233)

Príprava legalizácie výnosov z trestnej činnosti generových podvodnou (ale napr. aj drogovou) trestnou činnosťou dvomi páchateľmi: u páchateľa č. 1 vo výške 26.600 € a u páchateľa č. 2 vo výške 90.000 €; s cieľom premeny na drahé kovy cez záložne, bitcoiny a cez tretie osoby (ale aj ukrytie, prevedenie na seba a pod) s vedomím, že ide o zatajenie pôvodu výnosov z trestnej činnosti.

Poznámka k zmierneniu trestnosti legalizácie výnosov z trestnej činnosti: 5. kolo hodnotenia Moneyval – Odporúčanie FATF R.3 - už dnes je vytýkaná Slovenskej republike absencia postihu prípravy prania špinavých peňazí pri prečinoch (základnej skutkovej podstate) – novelou TZ sa hranica posúva ešte vyššie.
Hodnotiaca správa Moneyval 09/2020:
1680a02853 (coe.int) Recommendation 3, criterion 3.11, pg. 174.

Životná situácia (skutok) 22: Výkupné za unesené dieťa
(VYDIERAČSKÝ ÚNOS podľa
§ 186)

Páchateľ unesie dcéru vplyvného podnikateľa a žiada od rodiny podnikateľa výkupné vo výške 300.000 Eur.

Životná situácia (skutok) 23: Podvodník vylákal peniaze od stoviek ľudí na „výhodné” investovanie
(
PODVOD podľa § 221)

Páchateľ vykoná podvod na viacerých ľuďoch počas obdobia 2 rokov vyláka od nich postupne po menších čiastkach od 500 do 10.000 eur peniaze v celkovej hodnote 800 tis eur za účelom ich údajného výhodného zhodnotenia, pričom obdržané prostriedky používal na súkromné účely až do času, kým mu nebolo v pokračovaní v ďalšej trestnej činnosti zabránené zásahom orgánov štátu.

Poznámka k trestaniu pri opakovaní zločinov: Podľa novej právnej úpravy páchateľ za uvedený skutok dostane trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu, pričom keď po vykonaní trestu (po osvedčení sa v skúšobnej dobe) spácha hoci aj to isté alebo sa dopustí daňového podvodu na vratkách DPH (§ 277a ods. 3 TZ - nová trestná sadzba 3 až 10 rokov) v rozsahu 1 mil. Eur, zákon mu umožňuje uložiť trest domáceho väzenia (dolná hranica trestnej sadzby 3 roky sa pri opakovaní zločinu sa zvyšuje o ¼, t.j. na 45 mesiacov) ktorý môže byť uložený až vo výmere 5 rokov (dnes max. na 4 roky), najmenej vo výmere polovice dolnej hranice trestnej sadzby (dnes vo výmere dolnej hranice trestnej sadzby) , t.j. trest domáceho väzenia mu môže byť zákonne uložený aj vo výmere polovice zo 45 mesiacov. Samozrejme druh a výmera trestu je plne na posúdení súdu a prokurátor i obžalovaný môžu proti výroku súdu o treste podať odvolanie.

Podľa navrhovanej zmeny § 53 ods. 2 TZ (bod 24 tlače 106): „(2) Uloženie trestu domáceho väzenia má prednosť pred uložením nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorý možno páchateľovi uložiť iba v prípade, ak trest domáceho väzenia vzhľadom na povahu trestného činu, osobu a pomery páchateľa nepostačuje na naplnenie účelu trestu podľa § 34 ods. 1.

Podľa navrhovanej zmeny § 53 ods. 3 TZ (bod 25 tlače 106): „(3) Súd môže uložiť trest domáceho väzenia podľa odseku 1 až na päť rokov, najmenej však vo výmere polovice dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ak je týmto zákonom ustanovená.“.

Návrh zákona zároveň odstraňuje pravidlo uvedené v § 34 ods. 6 veta druhá TZ, podľa ktorého dnes platí, že: „Za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšuje päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia slobody, ak tento zákon neustanovuje inak.” 

K zmenám v pravidlách ukladania trestov napisal sudca Okresného súdu Galanta odborný príspevok s názvom „Niekoľko poznámok k vládnemu návrhu zmien Trestného zákona a Trestného poriadku z pohľadu okresného sudcu”, ktorý je zverejnený na stránke pravnelisty.sk. Z tohto príspevku k ukladaniu trestov je vecne podnetná táto pasáž o zmene konceptu trestania (v skrátenom legislatívnom konaní): 

„Vcelku prevratné je znenie navrhovaného § 53 ods. 2 (bod 24) o prednosti ukladania trestu domáceho väzenia pred nepodmienečným trestom odňatia slobody. Trestanie na území Slovenska najmenej od zák. čl. V/1878 (staršími trestnými kódexami autor nedisponuje) bolo riadené zásadou, že nepodmienečný trest odňatia slobody je „základným“ druhom trestu a podmienečný odklad a alternatívne tresty prichádzajú do úvahy až v prípade priaznivých okolností na strane páchateľa. To má iste svoju vnútornú logiku a predstavuje tú metaforickú pásku na očiach Justície, ktorá ukladá tresty bez ohľadu na pôvod či majetok. Čas plynie rovnako pre bohatého aj chudobného, a preto ich trest odňatia slobody postihne rovnako. Navrhovanou zmenou sa do pozície „základného trestu“ dostáva trest domáceho väzenia, ktorý už predsa nie je taký „slepý“ ako trest odňatia slobody. Možnosť jeho uloženia priamo súvisí s majetkovým postavením páchateľa a bude v zásade vylúčený pri osobách bez domova, bez stáleho bydliska či u cudzincov. Keďže trest domáceho väzenia má byť naďalej možné uložiť len pri splnení podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami (§ 53 ods. 1 písm. d/ navrhovaného znenia) bude o tom, či bude páchateľovi uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo trest domáceho väzenia, rozhodovať aj súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s páchateľov v spoločnej domácnosti (§ 12 ods. 2 písm. b/ zák. č. 78/2015 Z. z.), či dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky, mobilného signálu a iné (vyhláška MS SR č. 178/2015 Z. z.).”

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri odsúdení za akýkoľvek trestný čin s dolnou hranicou do 10 rokov, vrátane dolnej hranice 10 rokov (takých trestných činov je dnes v Trestnom zákone 55), bude možné za splnenia zákonných podmienok uložiť ako samostatný trest domáceho väzenia až do 5 rokov (vo výmere polovice dolnej hranice trestnej sadzby ustanovenej zákonom). Čiže napr. aj pri trestnom čine vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 TZ, zavlečenia do cudziny podľa § 187 ods. 1, ods. 2 TZ alebo aj lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 3 TZ a vydierania podľa § 188 ods. 1, ods. 3 TZ s následkom ťažkej ujmy na zdraví, smrti alebo značnej škody ale aj ďalších trestných činoch bude možné uloženie trestu domáceho väzenia vo výmere 5 rokov. Je veľmi sporné, či bude možné po vypustení § 34 ods. 6 druhá veta TZ (povinnosť uložiť trest odňatia slobody pri trestných činoch s trestnou sadzbou s hornou hranicou prevyšujúcou 5 rokov) odvodiť povinnosť súdu uložiť trest odňatia slobody od § 39 ods. 3 TZ (obmedzenie súdu pri znižovaní výmery trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu).

Toto je zásadná zmena pravidiel trestania.

Životná situácia (skutok) 23b: Podvodník vylákal peniaze od stoviek ľudí na „výhodné” investovanie (príklad pre podvody v celkovej výške od 350.000 do 700.000 eur)
(PODVOD podľa § 221)

Páchateľ vykoná podvod na viacerých ľuďoch počas obdobia 2 rokov vyláka od nich postupne po menších čiastkach od 500 do 10.000 eur peniaze v celkovej hodnote 600 tis. eur za účelom ich údajne výhodného zhodnotenia, pričom obdržané prostriedky používal na súkromné účely až do času, kým mu nebolo v pokračovaní v ďalšej trestnej činnosti zabránené zásahom orgánov štátu.

Pri škode od 35.000 do 350.000 eur (väčšia škoda) je trestnosť skutku rovnaká (2 až 8 rokov) ako pri škode značnej (350.000 až 700.000 eur) z dôvodu závažnejšieho spáchania skutku formou „na viacerých osobách” (§ 221 ods. 3 písm. c) v spojení s § 138 písm. j) TZ).

Životná situácia (skutok) 24: Internetový podvod pod falošnou identitou
(PODVOD podľa
§ 221)

Páchateľ na internete pod falošnou legendou a pod vymyslenými zámienkami postupne vyláka od poškodenej osoby finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur.

Životná situácia (skutok) 25: Podvodná vratka DPH až do 35.000 eur na úkor štátneho rozpočtu
(DAŇOVÝ PODVOD podľa
§ 277a)

Páchateľ podá daňové priznanie k DPH, pričom do daňového priznania zahrnie faktúru za fiktívny nákup tovaru, čím mu vznikne voči štátu nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 30 000 eur, ktorá mu je následne aj vyplatená.

Poznámka k postihu daňových deliktov v daňovom konaní:

1. Zánik práva vyrubiť daň

 • upravuje § 69 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

2. Subjektívna lehota

2.1. subjektívna lehota - uplatnenie vzpp SR (§ 69 ods.1 DP)

 • 5 ročná lehota,
 • začiatok plynutia lehoty: 
 • od konca roka v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo
 • od konca roka v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo
 • od konca roka v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

 2.2. subjektívna lehota - uplatnenie medzinárodných zmlúv v oblastí daní (§ 69 ods.5 DP)

 • 10 ročná lehota
 • začiatok plynutia lehoty: je rovnaký ako u 5 ročnej subjektívnej lehoty

2.3. Pretrhnutie subjektívnej lehoty (§ 69 ods.2 DP)

 • v prípade vykonania úkonu smerujúceho na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov
 • začiatok pretrhnutia lehoty
 • od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený

2.4. Úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov:

2.4.1. ak sa vykonáva štandardná daňová kontrola (§ 69 ods.3 DP)

 1. doručenie protokolu z daňovej kontroly,
 1. doručenie protokolu o určení dane podľa pomôcok

2.4.2. ak sa vykonáva daňová kontrola na požiadanie OČTK alebo orgánov PZ (§ 69 ods.4 DP)

 1. spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly
 1. doručenie oznámenia o daňovej kontrole

3. Objektívna lehota (§69 ods.2 DP)

 • je stanovená ako 10 ročná lehota
  (začiatok plynutia lehoty je rovnaký ako u subjektívnej lehoty)

Životná situácia (skutok) 26: Úplatok svedkovi za výpoveď v prospech obžalovaného
(PRIJÍMANIE ÚPLATKU podľa
§ 328)

Páchateľ vystupujúci ako dôležitý svedok v trestnom konaní prijme úplatok vo výške 500 000 eur za to, že bude vypovedať na súde v prospech obžalovaného.

Životná situácia (skutok) 27: Spreneverenie peňažných prostriedkov obce
(
SPRENEVERA podľa § 213)

Administratívna pracovníčka obecného úradu inkasovala od obyvateľov obce peňažné prostriedky ako platby za služby spojené s fungovaním obecného úradu, napr. poplatky za komunálne odpady, poplatky za overenie podpisu, poplatky za miestne dane a tieto si ponechávala, resp. privlastňovala v celkovej výške 27.200 eur. Obyvatelia nič netušili, pretože im vždy dala potvrdenie o prijatí peňažných prostriedkov, avšak tieto nezaevidovala do účtovníctva obce.

Životná situácia (skutok) 28: Neoprávnené podnikanie
(
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE podľa § 251)

Páchateľ bez živnostenského oprávnenia, resp. bez akéhokoľvek oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti poskytuje „živnostenské služby“ v podobe napr. výstavby luxusných bazénov. Záujemcom nevystavuje nijaké príjmové doklady, po odpočítaní nákladov na materiál a služby je na zákazkách ziskový najmenej vo výške 134.000 eur, ide o činnosť dlhodobú a zarobené peniaze nepriznáva v daňových priznaniach.

Životná situácia (skutok) 29: Skracovanie dane z príjmov fyzických osôb
(
SKRÁTENIE DANE podľa § 276)

Živnostník vykonáva podnikateľskú činnosť, pričom v daňovom priznaní neprizná niektoré príjmy z faktúr za rok 2022 v celkovej výške 120.000,- eur. Z uvedenej sumy bola znalecky vyčíslená daň vo výške 30.000,- eur. Štátny rozpočet teda páchateľ ukrátil o 30.000,- eur. 

V praxi sa bežné stáva, že na nepriznanie príjmov a skrátenie dane sa príde až so značným časovým odstupom. V rámci vyšetrovania je okrem iného potrebné zabezpečiť dôkazy, ktoré preukážu všetky príjmy, ktoré páchateľ zatajil a to zvyčajne výsluchom a zabezpečením dokladov od obchodných partnerov, resp. subjektov, ktorí živnostníkovi platili peniaze. Nie je neobvyklé, že výška skrátenej dane sa určuje odborným vyjadrením, alebo znaleckým skúmaním. Celé vyšetrovanie je tak spojené s časovou náročnosťou, preto bude zrejme bežné, že podstatná časť trestných stíhaní bude premlčaná.

Životná situácia (skutok) 30: Sprenevera príspevkov a pôžičiek na zorganizovanie športového podujatia pre mládež
(SPRENEVERA podľa § 213 TZ)

Páchateľ získal na zorganizovanie medzinárodného športového podujatia pre mládež účelovo viazané finančné príspevky od 30 fyzických osôb v sume po 200 eur, od 20 športových klubov v sume po 500 eu a bezúročné pôžičky od 3 obchodných spoločností v sume po 15.000 eur, Páchateľ časť týchto prostriedkov vo výške 31.000 eur použil v rozpore s ich účelom pre vlastnú potrebu, čím spôsobil škodu vo výške 31.000 eur.

Životná situácia (skutok) 31: Podpálenie vozidiel konkurencie na parkovisku
(POŠKODZOVANIE CUDZEJ VECI podľa § 245 TZ)

Páchateľ predajca osobných automobilov si chce pomôcť v konkurenčnom boji tým, že zapáli dve luxusné vozidlá vo vlastníctve iného predajcu automobilov odstavené na parkovisku pred predajňou v celkovej sume 240 000 eur.

Životná situácia (skutok) 32: Usmrtenie troch chránených Rysov ostrovidov (spoločenská hodnota á 10.000,- Eur)
(
PORUŠOVANIE OCHRANY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV podľa § 305)

Páchateľ na území Slovenska usmrtí 3 kusy celoročne chráneného živočícha Európskeho významu Rysa ostrovida, ktorého spoločenská hodnota je 10.000 Eur, čím spôsobil škodu v celkovom rozsahu 30.000 Eur.

Poznámka k škode ako spoločenskej hodnote chránených živočíchov: Spoločenská hodnota chránených živočíchov v SR je určená Vyhláškou MŽP č. 170/2021 Z.z., kde je ich spoločenská hodnota uvedená napríklad nasledovne: Rys ostrovid – 10.000,- Eur, Vlk dravý – 3.000,- Eur, Medveď hnedý – 5.000,- Eur, Mačka divá – 5.000,- Eur, Kamzík vrchovský tatranský – 15.000,- Eur, Svišť vrchovský tatranský – 10.000,- Eur a podobne. Usmrtenie niekoľkých kusov chránených živočíchov tak bude priestupkom.

Základné skutkové podstaty trestného činu podľa § 305 ods. 1, ods. 3 TZ vyžadujú pre trestnosť skutku väčšiu škodu/rozsah/spoločenskú hodnotu. Pri aktuálnom znení TZ ide o hodnotu najmenej 2.660,- Eur. Navrhovaná novela TZ vyžaduje pre trestnosť skutku škodu/rozsah/spoločenskú hodnotu minimálne 35.000,- Eur (navrhovaná dolná hranica väčšieho rozsahu/škody/prospechu).

Životná situácia (skutok) 33: Nelegálne „autovrakovisko“
(NEOPRÁVNENÉ NAKLADANIE S ODPADMI podľa § 302 TZ)

Páchateľ neoprávnene manipuluje s „autovrakmi“ na prenajatom oplotenom pozemku v obci … v rozsahu skutku 300.000 Eur.

Životná situácia (skutok) 34: Nelegálny výrub 41 stromov rastúcich mimo lesa
(PORUŠOVANIE OCHRANY STROMOV A KROV podľa
§ 306)

Páchateľ protiprávne vyrúbe 41 kusov stromov, rastúcich mimo lesný pozemok, čím konal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny a súčasne majiteľovi pozemku odcudzí takto získané drevo, ktoré predá neznámym osobám. Spoločenská hodnota vyrúbaných stromov bola vyčíslená na 28.000,- Eur a majetková škoda vlastníka pozemku za drevo bola vyčíslená na 150,- Eur.

Poznámka ku škode pri environmentálnych trestných činoch: Podľa § 124 ods. 3 TZ: „Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.”

Životná situácia (skutok) 35: Otrávenie páru chránených orlov skalných a ich mláďaťa
(PORUŠOVANIE OCHRANY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV podľa
§ 305)

Páchateľ použitím otrávených mäsových návnad otrávi hniezdiaci pár orlov skalných, pričom v dôsledku ich usmrtenia uhynie hladom ich mláďa na hniezde. Spoločenská hodnota všetkých troch usmrtených jedincov chránených druhov živočíchov je v zmysle príslušnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR vyčíslená na 30.000,- eur.

Životná situácia (skutok) 36: Znečistenie rieky a zničenie fauny v časti toku rieky v dôsledku úniku znečisťujúcich látok z podniku
(PORUŠOVANIE OCHRANY VÔD A OVZDUŠIA podľa
§ 303)

Páchateľ poruší právne predpisy a prevádzkové predpisy pri svojej podnikateľskej činnosti, v dôsledku čoho dôjde k úniku znečisťujúcich látok do rieky a v dôsledku tohto úniku dôjde k úhynu viac ako 1450 kusov rýb v celkovej hodnote 9.000,- eur, škoda na ďalšej ichtyofaune je vyčíslená na 21.000,- eur a ekologická ujma je vyčíslená na 280.000,- eur.

Poznámka k hranici trestnosti trestného činu porušovania ochrany vôd a ovzdušia (§ 303 TZ): Základná/najnižšia skutková podstata trestného činu podľa § 305 predpokladá konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že páchateľ a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo b) spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody. Podľa dnešnej právnej úpravy TZ (§ 125 ods. 1 TZ) je hranica značnej škody ustanovená vo výške najmenej 26.600 eur, avšak podľa návrhu novely TZ by to malo byť až na úrovni škody prevyšujúcej 350.000 eur.

Životná situácia (skutok) 37: Vandali zničili vybavenie chaty
(POŠKODZOVANIE CUDZEJ VECI podľa
§ 245 a PORUŠOVANÍM DOMOVEJ SLOBODY podľa § 194)

Nezistených páchateľ v nočných hodinách po násilnom vniknutí do štátnej/mestskej/súkromnej chaty cez vchodové dvere poškodil násilím a interiér miestností (dvere, sedačky, stoly, stoličky skrine, knižnicu, koberce, závesy, parkety, svetlá), vybavenie kuchyne (chladničku, elektrický sporák, umývačku riadu), 2 kúpeľní (zničená sanita, odtrhnuté sprchové hadice), poškodil vykurovacie zariadenie (plynový kotol), elektrické spotrebiče (televízor, počítač) v celkovej sume určenej 28.000 eur.

Ďalšie modelové situácie budú pridávané na stránku postupne, ako nám budú zasielané od kolegov.

Ak ste si všimli v niektorom z príkladov nepresnosť alebo by ste chceli niečo doplniť, spresniť, vysvetliť, napíšte nám, prosím, na prokforum@gmail.com.

Ďakujem všetkým kolegom za podporu a pomoc pri zostavení modelových prípadov.

Peter Sepeši


Peter Sepeši, Prokurátorské fórum
Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024