logologo_small

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

štvrtok, 15.02.2024|Posledná aktualizácia 17.2.2024 22:46
Autor: Učená právnická spoločnosť

Prinášame Vám doplnenie tabuliek zverejnených na FB stránke Ministerstva spravodlivosti SR tak, aby mali pre laickú i odbornú verejnosť podstatne lepšiu výpovednú hodnotu.


Na FB stránke Ministerstva spravodlivosti.SR bola pred pár dňami okrem iných tabuliek zverejnená taj áto tabuľka:


premlč.1.jpg

Keď sa na tabuľku pozriete ako laik, vyzerá to, ako keby boli premlčacie doby vo všetkých štyroch štátoch veľmi podobné a dokonca s Českou republikou by mali byť úplne rovnaké.

Keď sa však pozrieme bližšie na detaily a súvislosti zistíme, že “diabol sa skrýva v detailoch”, ako (skoro) vždy.

Keď si trestné činy kvalifikované podľa slovenského TZ a podľa českého TZ (právnu kvalifikáciu a tým aj trestnú sadzbu podstatne ovplyvňujú hranice škody) rozdelíme do košov podľa jednotlivých dĺžok premlčacích dôb a pozrieme sa aké trestné činy sa nám do jednotlivých košov dostali, zistíme, že po novele TZ budú na Slovensku v koši sa kratšími premlčacími dobami (3 roky, 5 rokov alebo 10 rokov) zahrnuté aj závažné trestné činy (so škodou až do 250.000 eur alebo aj s následkom smrti, či znásilnenie), ktoré majú v Českej republike podstatne dlhšiu premlčaciu dobu (10 rokov alebo až 15 rokov).

Napríklad pri trestnom čine zabitia podľa § 147 ods. 1 alebo § 148 ods. 2 TZ, ktorý má podľa doterajšej právnej úpravy (§ 87 ods. 1 písm. b) TZ) pri trestnej sadzbe 7 až 10 rokov, resp. 5 až 10 rokov, premlčaciu dobu 20 rokov, bude mať po nadobudnutí novely TZ premlčaciu dobu už iba 10 rokov. To znamená, že ak sa po 11 rokoch nájde telo obete trestného činu zabitia alebo sa zistí jeho páchateľ, rodine obete, jej komunite a spoločnosti štát poskytne službu zabezpečenia spravodlivosti v podobe doručenia uznesenia o zastavení trestného stíhania z dôvodu zániku trestnosti skutku v dôsledku uplynutia 10 ročnej premlčacej doby.

V Česku je pri trestnom čine zabitia podľa § 141 ods. 1 TZ ČR pri trestnej sadzbe 3 až 10 rokov premlčacia doba 15 rokov (§ 34 ods..1 písm. b) TZ ČR).

Porovnaniiu novej právnej úpravy premlčania trestného stíhania s inými štátmi sme sa venovali v analytickom článku s názvom “Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi” a podľa schválenej právnej úpravy sme aktualizovali aj TABUĽKY, ktoré sme pripravili ako podklad k odborným príspevkom na stránkach www.beta.ucps.sk.

Ale poďme späť k tabuľkám ministerstva spravodlivosti, dokonca pod niektorou z publikovaných tabuliek je uvedené ako autor analytické centrum MS SR, ktorého prácu a schopnosti dosť dobre poznáme z excelentných analytických podkladov, ktoré pripravovali k návrhu novely Trestného zákona (tlač 1528) v rokoch 2022 a 2023 …

Aby sme si za tou, inak graficky veľmi peknou, tabuľkou vedeli predstaviť konkrétne trestné činy rôznej závažnosti (vyjadrené rozsahom škody/prospechu/úplatku) a premlčacie doby, ktoré sa podľa platnej úpravy v jednotlivých štátoch na nich vzťahujú, doplnili sme do nich príklady troch trestných činov (jeden typický majetkový, jeden korupčný a jeden hospodársky/daňový).Je dôležité vedieť si overiť správnosť spojenia hodnôt škody s dĺžkou premlčacej doby, preto vždy pod tabuľkou uvedieme linky na súvisiacu právnu úpravu (na príslušné paragrafy obsahujúce úpravu premlčacích dôb a trestné sadzby, od ktorých sa odvíjajú).

Ako sa zmení právna úprava po nadobudnutí účinnosti novely Trestného zákona SR oproti doterajšej právnej úprave premlčania trestného stíhania v § 87 TZ?

ZMENY právnej úpravy premlčania trestného stíhania § 87 ods. 1 a 3 TZ po nadobudnutí účinnosti novely TZ (tlač 106) - schválené znenie (čl. I body 55 až 58)

55. V § 87 ods. 1 písm. b) sa slovo „dvadsať“ nahrádza slovom „pätnásť“.
56. V § 87 ods. 1 písm. b) sa slovo „
najmenej“ nahrádza slovom „prevyšujúcou“.
57. V § 87 ods. 1 písm. d) sa slovo „
najmenej“ nahrádza slovom „prevyšujúcou“.
58. V § 87 odsek 3 znie:
„(3) Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje
a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi riadnymi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu obvineného,
okrem prípadu, ak obvinenie bolo následne zrušené, alebo
b) ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe
nový trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest rovnaký alebo prísnejší.“.


premlčanie.png

ZMENY právnej úpravy hraníc výšky škody po nadobudnutí účinnosti novely TZ (tlač 106) - schválené znenie (bod 64)

64. V § 125 odsek 1 znie:
„(1) Škodou
malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 700 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 20 000 eur. Značnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 250 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 650 000 eur. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“

ZMENY právnej úpravy trestného činu podvodu v § 221 TZ po nadobudnutí účinnosti novely TZ (tlač 106) - schválené znenie (čl. I body 80, 86 a 97)

ZMENY právnej úpravy trestného činu skrátenia dane a poistného v § 276 TZ po nadobudnutí účinnosti novely TZ (tlač 106) - schválené znenie (čl. I body 125, 127, 129 a 132)

ZMENY právnej úpravy trestného činu prijímania úplatku v § 328 TZ po nadobudnutí účinnosti novely TZ (tlač 106) - schválené znenie (čl. I body 172 až 175)

ZMENY právnej úpravy trestných činov KORUPCIE po účinnosti novely TZ - aktualizované tabuľky


ČESKÁ právna úprava premlčania trestného stíhania v § 34 Trestného zákonníka ČR

ČESKÁ právna úprava hraníc výšky škody v § 138 Trestného zákonníka ČR

ČESKÁ právna úprava trestného činu podvodu v § 209 Trestného zákonníka ČR

ČESKÁ právna úprava trestného činu skrátenia dane, poplatku a podobnej povinnej platby v § 240 Trestného zákonníka ČR

ČESKÁ právna úprava trestného činu prijímania úplatku v § 331 Trestného zákonníka ČR


premlč.2.jpgpremlč.3.jpg

premlč.5.png


Učená právnická spoločnosť
Mohlo by vás zaujímať

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024