corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

piatok, 29.12.2023|Posledná aktualizácia 1.1.2024 22:45
Autor: Peter Sepeši

Aktuálna novela Trestného zákona komplexne a zásadným spôsobom upravuje trestné sadzby v štvrtej a piatej hlave druhej časti Trestného zákona t.j. v trestných činoch proti majetku a hospodárskych trestných činoch.

Medzi hospodárske trestné činy je zaradená aj skutková podstata trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 až 263 TZ) a trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou (§ 254 ods. 2 až 5 TZ), na stíhanie ktorých by mala mať "uvoľnené ruky" Európska prokuratúra (EPPO).

Inak nemalo zmysel stať sa súčasťou skupiny 22 štátov EÚ, ktoré sa zapojili do jej vytvorenia a činnosti a vynakladať náklady na jej činnosť, vrátane európskych delegovaných prokurátorov a ich pracoviska na Slovensku.

Pozreli sme sa bližšie na to, čo novela Trestného zákona predložená vládou do Národnej rady SR (tlač 106) bez pripomienkového konania aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie (tlač 105) vyrieši a čo naopak stále nevyrieši prípadne až komplikuje vo vzťahu k uplatňovaniu pôsobnosti a využitiu potenciálu EPPO.

Návrh novely Trestného zákona (tlač 106) predstavuje ďalšiu príležitosť na odstránenie nedostatkov doterajšej právnej úpravy, ktorá 

 1. obsahuje nedbanlivostnú formu konania, ktorej trestnosť predpisy EÚ vôbec nevyžadujú (§ 263 TZ), čo odôvodňuje jej vypustenie z Trestného zákona ako tzv. „gold plating” (t.j. pri transpozícii predpisov EÚ do právneho poriadku SR sme išli ďalej ako bolo treba) a ponechať riešenie nedbanlivostných deliktov v rámci administratívnej zodpovednosti;
 2. nastavením trestných sadzieb majetkových a hospodárskych trestných činov zásadne limituje vecnú pôsobnosť Európskej prokuratúry (EPPO) a činnosť európskych delegovaných prokurátorov pôsobiacich na Slovensku v rozsahu trestných vecí vyšetrovaných na území SR, ktorých predmetom sú "európske prostriedky", či už ide o clo, ktoré je príjmom rozpočtu EÚ alebo o prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ, z rozpočtu spravovaného EÚ alebo v mene EÚ

Čo sa týka limitovania vecnej pôsobnosti EPPO, podstata prekážky spočíva v tom, že nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej len “Nariadenie o EPPO”) v čl. 25 ods. 3 písm. a) obsahuje pravidlo, že horná hranica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve za trestný čin patriaci do pôsobnosti EPPO musí byť vyššia ako horná hranica trestnej sadzby ustanovená za neoddeliteľne spojený trestný čin.  

Bližšie informácie o Európskej prokuratúre (EPPO) a jej fungovaní sú dostupné na stránke Rady EÚ.

Pri komplexných a zásadných zmenách trestných sadzieb v majetkových a hospodárskych trestných činoch je príležitosť na to, aby oba vyššie uvedené nedostatky súčasnej právnej úpravy boli vyriešené.

"Karasova novela" riešila problém vecnej pôsobnosti EPPO tak, že

 1. skutková podstata nedbanlivostnej formy konania proti finančným záujmom EÚ - § 263 sa navrhoval vypustiť z Trestného zákona a  
 2. najzávažnejšie majetkové a hospodárske trestné činy dala na rovnakú úroveň trestnosti (rovnaké trestné sadzby), ale pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 TZ) sa vo všetkých odsekoch (rozsahoch činu) navrhovala o rok vyššia horná hranica trestnej sadzby ako majú ostatné najzávažnejšie majetkové a hospodárske trestné činy. To znamená, že pri jednočinnom alebo aj viacčinnom súbehu s ktorýmkoľvek z týchto majetkových alebo hospodárskych trestných činov bude pri rovnakom rozsahu najprísnejšia kvalifikácia podľa § 261 Trestného zákona.

Zároveň bol navrhnutý spôsob prechodu živých trestných vecí do pôsobnosti EPPO.

(3) Vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie podľa § 199 do 31. decembra 2023, je príslušný na konanie orgán činný v trestnom konaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023; to neplatí, ak si Európska prokuratúra od 1. januára 2024 uplatnila svoju pôsobnosť.

Identifikované najčastejšie súbehy trestných činov dotýkajúcich sa finančných záujmov EÚ, ktoré by bolo vhodné vyriešiť v prospech vecnej pôsobnosti EPPO sú:

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 TZ s trestným činom subvenčného podvodu podľa § 225 TZ
 2. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 s trestným činom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a 267
 3. trestný čin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 ods. 2 až 5 TZ s trestným činom skrátenia dane a poistného podľa § 276 TZ

Preskúmaním návrhu novely Trestného zákona predloženého na preokovanie Národnej rady SR (tlač 106) bolo zistené, že:

 1. Návrh nerieši tzv. „gold plating” - nevypúšťa nedbanlivostnú formu konania proti finančným záujmom EÚ - § 263 z Trestného zákona.
 2. Návrh rieši súbeh trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 TZ s trestným činom subvenčného podvodu podľa § 225 TZ tak, že trestný čin subvenčného podvodu má navrhnuté nižšie horné hranice trestných sadzieb v jednotlivých odsekoch ako sú navrhované v § 261 TZ. 
 3. Návrh však podstatne sťaží trestné stíhanie skutkov spáchaných organizovanou skupinou v rozsahu činu do 350.000 eur, ktoré budú po zmene hraníc škody (13,1 násobné zvýšenie hraníc väčšej škody/rozsahu/prospechu) a znížení trestných sadzieb iba PREČINMI s kratšími lehotami väzby, premlčania trestného stíhania, i otáznym použitím prostriedkov OPČ a ITP, ktoré sú viazané na ZLOČINY a trestné činy, na stíhanie ktorých sa SR zaviazala medzinárodnou zmluvou. Túto právnu otázku (či ide o trestné činy na stíhanie ktorých sa SR zaviazala medzinárodnou zmluvou?) prokuratúra ani súdy doposiaľ neriešili, keďže pri spáchaní úmyselného majetkového alebo hospodárskeho trestného činu organizovanou skupinou doposiaľ išlo spravidla vždy o ZLOČIN. 
 4. Návrh novely Trestného zákona zavádza nelogicky právny stav, že pri súbehu trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 s trestným činom poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 bude pri malej škode a väčšej škode daná príslušnosť EPPO (horná hranica trestnej sadzby § 261 ods. 1 až 4 bude vyššia ako pri § 266 ods. 1 TZ), pri značnej škode bude tiež príslušná EPPO (horná hranica trestnej sadzby § 261 ods. 5 je vyššia ako pri § 266 ods. 2 TZ) avšak pri veľkej škode budú paradoxne príslušné vnútroštátne orgány SR (horná hranica trestnej sadzby § 261 ods. 6 bude rovnaká = 3 až 10 rokov tak, ako pri § 266 ods. 3 TZ - viď. novelizačný bod 122).
 5. Pri skrátení cla (clo je príjem rozpočtu EÚ) a zároveň aj DPH alebo spotrebnej dane (príjem rozpočtu SR) pri dovoze tovaru alebo služieb, kedy dochádza k súbehu trestného činu porušovania predpisov pri obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 ods 2 až 5 TZ (skrátenie cla) s trestným činom skrátenia dane a poistného podľa § 276 TZ bude aj po novele TZ právny stav taký, že pri všetkých rozsahoch škody/činu bude naďalej prísnejšia trestná sadzba v § 276 TZ, čo znamená, že spravidla vždy budú pri súbehu uvedených trestných činov príslušné na stíhanie vnútroštátne orgány SR, a nie EPPO.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované zmeny Trestného zákona neprinesú očakávané riešenia súbehov trestných činov, na stíhanie ktorých by mohla/mala byť príslušná Európska prokuratúra … veď na to bola vytvorená.


Mohlo by vás zaujímať

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024