corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

nedeľa, 31.12.2023|Posledná aktualizácia 1.1.2024 22:43
Autor: Peter Sepeši

Novela Trestného zákona čakajúca na prerokovanie začiatkom roka 2024 v Národnej rade SR (tlač 106) spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie (tlač 105) sa podstatne dotýka aj právnej úpravy trestných činov korupcie.

V tomto príspevku bližšie poukážeme na konkrétne dopady navrhovanej novely Trestného zákona na pravidlá trestnosti a trestania trestných činov korupcie a to aj s poukazom na rámce medzinárodných záväzkov, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov OSN a Rady Európy, ktorých predmetom je boj proti korupcii.

Slovenská republika prijala Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (oznámenie MZV SR č. 434/2006 Z.z.), Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (oznámenie MZV SR č. 621/2003 Z.z.), ako aj Trestnoprávneho dohovoru (Rady Európy) proti korupcii (oznámenie MZV SR č. 375/2002 Z.z.) a jeho dodatkového protokolu (oznámenie MZV SR č. 345/2005 Z.z.), ktoré zaväzujú Slovenskú republiku k účinnému trestnému postihu korupčných správaní.

Rovnako ako to vnímajú ľudia či organizácie na Slovensku, aj z preambúl a jednotlivých článkov uvedených medzinárodných dohovorov jasne vyplýva požiadavka na účinný postih korupčných trestných činov s dôrazom na preventívne pôsobenie, tak právnej úpravy trestnosti korpucie, ako aj jej uplatňovania v konkrétnych trestných veciach.

Štáty, zmluvné strany Dohovoru OSN proti korupcii sa dohodli na jeho obsahu "... znepokojené závažnosťou problémov a nebezpečenstvom, ktoré predstavuje korupcia pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti, podkopávajúc inštitúcie a hodnoty demokracie, etické hodnoty a výkon spravodlivosti a ohrozujúc trvalo udržateľný rozvoj a právny štát, ...".

Podľa čl. 29 (Premlčacia lehota) Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii: "Každý štát, zmluvná strana, ustanoví tam, kde je to vhodné, vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch dlhú premlčaciu lehotu, v ktorej rámci možno začať konanie o ktoromkoľvek trestnom čine podľa tohto dohovoru, a ešte dlhšiu premlčaciu lehotu alebo pozastavenie jej plynutia v prípade, ak údajný páchateľ sa vyhýba výkonu spravodlivosti."

Podľa čl. 30 (Stíhanie, vynesenie rozsudku a tresty) bodu 5 toho istého dohovoru: "5. Každý štát, zmluvná strana, prihliadne na závažnosť týchto trestných činov pri zvažovaní možnosti predčasného alebo podmienečného prepustenia osôb odsúdených za také trestné činy.". Z uvedeného bodu ale aj z bodov 1 a 3 implicitne vyplýva požiadavka na účinnosť a odstrašujúci účinok trestov ukladaných za korupciu čo by malo zrejme viesť k ukladaniu trestov odňatia slobody, nie trestov domáceho väzenie často v domácom pohodlí páchateľov zo strednej a vyššej spoločenskej vrstvy.

Aj podľa čl. 11 (Stíhanie, vynesenie rozsudku a tresty) bodu 5 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, ktorý v článku 8 ustanovuje požiadavky na trestnosť korupcie: "5. Každý štát, zmluvná strana, ak je to vhodné, ustanoví vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch dlhú premlčaciu lehotu, v ktorej rámci je potrebné začať trestné stíhanie, a dlhšiu lehotu v prípade, ak sa údajný páchateľ vyhýbal výkonu spravodlivosti."

Podľa vnútroštátneho poriadku Slovenskej republiky sa v rámci skupiny trestných činov KORUPCIE (trestné činy uvedené v treťom dieli ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona v § 328 až § 336d) ustanovuje za trestné prijímanie úplatku (prijatie, požiadanie o úplatok alebo prisľúbenie úplatku), podplácanie (poskytnutíe, ponúknutie alebo prisľúbenie úplatku), či nepriame úplatkárstvo v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, pri pôsobení na osobu, ktorá ma za úplatok porušiť povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie bez ohľadu na výšku úplatku. Rovnako je trestné prijímanie úplatku i podplácanie s cieľom ovplyvniť výsledok volieb (volebná korupcia), výsledok športovej súťaže (športová korupcia), či prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.

Korupcia rozkladá spoločnosť, rozkladá podstatu a zmysel, ktorý je základom pre to, aby sa ľudia dobrovoľne vzdali svojich prirodzených práv a podriadili sa moci nimi vytvoreného štátu, jeho orgánom a pravidlám. 

Narušenie férového/spravodlivého priebehu procesov, ako aj vierohodnosti systému pravidiel štátu (rovnako to platí aj na nižšej úrovni ľudského spoločenstva - na úrovni mesta, obce, združenia, komunity či rodiny) a ich zmanipulovaného uplatňovania v dôsledku poskytnutia / prijatia úplatku, má tak devastačný vplyv na fungovanie spoločnosti, jej vzťahy, vzájomnú úctu, rešpekt a dôveru s následnými dopadmi na schopnosť komunikovať a spolupracovať, že volení zástupcovia spoločnosti schválili vo forme zákona pravidlo, že korupcia bude trestným čnom bez ohľadu na výšku poskytnutého/prijatého úplatku

Výška úplatku je uvedená ako kvalifikačný znak iba pri niektorých trestných činoch korupcie vo vyšších odsekoch za účelom ich prísnejšieho postihu.

Pri „základných” trestných činoch korupcie - prijímanie úplatku (§ 328 až § 330 TZ) a podplácanie (§ 331 až § 334 TZ) zákonná úprava ustanovuje podstatne prísnejší postih iba vo vzťahu k úplatku „veľkého rozsahu” (dnes najmenej 133.000 eur). Ostatné úrovne výšky úplatku (malý, väčší, značný) nemajú samostatný odsek s odstupňovanou výškou trestnej sadzby, t.j. dnes sú všetky úplatky do 133.000 eur trestné stíhané podľa základnej skutkovej podstaty a výška úplatku je len jedna z viacerých okolností skutku, ktorú súd zohľadňuje pri uložení trestu v základnej trestnej sadzbe odseku 1. 

Takáto konštrukcia skutkových podstát trestnych činov korupcie spôsobí to, že zmena/zvýšenie hraníc výšky škody podľa návrhu novely Trestného zákona (tlač 106), podľa ktorého má byť hranica “veľkého” rozsahu/škody/prospechu zvýšená až 5,4-násobne zo 133.000 na 700.000 eur, bude mať zásadný dopad na trestnosť skutkov, ktorých predmetom je úplatok vo výške 133.000 až 700.000 eur. Tieto skutky sú dnes stíhané ako zločiny alebo obzvlášť závažné zločiny (OZZ) v najprísnejších odsekoch. Navrhované zmeny budú mať zásadný dopad aj na dobu premlčania trestného stíhania týchto skutkov, kde sa premlčacia doba skráti z dnešných 20 rokov na 5 rokov, resp. 3 roky.

Nehovoriac o tom, že okrem zmeny hranách veľkej škody sa zmierňujú aj trestné sadzby v jednotlivých korupčných trestných činoch a menia sa aj všeobecné pravidlá premlčania trestného stíhania v § 87 TZ (dĺžky premlčacích dôb aj podmienky prerušenia ich plynutia), čo sa však podstatne prejaví aj pri trestných činoch korupcie.

O multiplikačnom efekte navrhovaných zmien právnej úpravy si môžete prečítať viac v samostatnom článku s názvom „Zmeny pravidiel, ktoré znamenajú revolučné zmienenie trestnosti deliktov na Slovensku - toto si želajú občania?

Trestné činy nepriamej korupcie (§ 336 TZ) volebnej korupcie (§ 336a TZ) napríklad výšku úplatku neobsahujú v žiadnom zo svojich 3 odsekov a výška úplatku sa zohľadní ako jedna z okolností skutku.

Trestné činy športovej korupcie (§ 336b TZ) zase obsahujú v jednotlivých odsekoch úrovne výšky/rozsahu úplatku (väčší v odseku 3; značný v odseku 4 a veľký v odseku 5). Na posudzovanie trestnosti trestných činov športovej korupcie bude mať preto zvýšenie hraníc škody/rozsahu činu zásadný dopad. A to aj bez toho, že sa navrhujú podstatne znižiť aj trestné sadzby v § 336b TZ vo všetkých 5 odsekoch.

To aké bude mať dopady schválenie novely Trestného zákona (tlač 106) na neskončené trestné stíhania páchateľov skutkov KORUPCIE (trestné činy v treťom dieli ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona - § 328 až 336d), ktoré sú trestne stíhané ako PREČINY, ZLOČINY alebo OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY, si môžeme pozrieť v tabuľkách nižšie.

Trestné činy KORUPCIE - zmeny hraníc rozsahu činu, trestných sadzieb a premlčacích lehôt prehľadne v tabuľkách

A čo to znamená v praxi ?
Skutky doposiaľ právne kvalifikované ako
trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3. § 329 ods. 3 a § 330 ods. 2 TZ t.j. spáchané v rozsahu od 133.000 až do 700.000 eur (od 133.000 ide dnes o veľký rozsah), ktoré sú trestne stíhané (právoplatne neskončené trestné veci do dňa účinnosti novely Trestného zákona): 

  1. ako ZLOČINY s trestnou sadzbou 7 až 12 rokov (§ 328 ods. 3 TZ) budú po schválení novely TZ prekvalifikované iba na PREČINY podľa § 328 ods. 1 TZ s týmito dôsledkami: premlčacia doba 5 rokov (dnes je 10 rokov), dopady na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, príslušnosť na vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie), dĺžky lehôt väzby, trestnosť prípravy trestného činu (pri prečinoch nie je príprava trestná) …
  2. ako OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY (OZZ) s trestnou sadzbou 10 až 15 rokov (§ 329 ods. 3 a § 330 ods. 2 TZ) budú po schválení novely TZ už len ZLOČINMI s trestnou sadzbou TOS 4 až 10 rokov s týmito dôsledkami: premlčacia doba 10 rokov (dnes je 20 rokov), dopady na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, dĺžky lehôt väzby, lehotu zadržania, nebude povinná obhajoba, …

A čo to znamená v praxi ?
Skutky dnes kvalifikované ako
trestné činy podplácania podľa § 332 ods. 3. § 333 ods. 3 a § 334 ods. 2 TZ t.j. spáchané v rozsahu od 133.000 až do 700.000 eur (od 133.000 ide dnes o veľký rozsah), ktoré sú trestne stíhané (právoplatne neskončené trestné veci do dňa účinnosti novely Trestného zákona): 

  1. ako ZLOČINY podľa § 332 ods. 3 TZ s trestnou sadzbou 4 až 10 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 332 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou až na 1 rok s týmito dôsledkami: premlčacia doba bude 3 roky (dnes je 5 rokov); podľa doterajšej právnej úpravy pre ukladanie trestov: bez priznania, dohody o vine a treste a existencie okolností odôvodňujúcich mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody páchateľovi musel byť uložený trest odňatia slobody najmenej 4 roky, pri dohode o vine a treste (najmenej ⅓ pod dolnou hranicou trestnej sadzby) a pri mimoriadnom znížení trestu najmenej 6 mesiacov [§ 39 ods. 3 písm. e) TZ], podmienčný odklad výkonu trestu je možný pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 2 roky, resp. pri súčasnom uložení probačného dohľadu pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 3 roky; uloženie trestu domáceho väzenia je možné vo výmere najviac 4 roky;
  2. ako ZLOČINY podľa § 333 ods. 3 TZ s trestnou sadzbou 5 až 12 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 333 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou až na 2 roky s týmito dôsledkami: doba na premlčanie trestného stíhania bude 3 roky (dnes je 20 rokov), podľa doterajšej právnej úpravy pre ukladanie trestov: bez priznania, dohody o vine a treste a existencie okolností odôvodňujúcich mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody páchateľovi musel byť uložený trest odňatia slobody najmenej 5 rokov, pri dohode o vine a treste (najmenej ⅓ pod dolnou hranicou trestnej sadzby) a pri mimoriadnom znížení trestu najmenej 2 roky [§ 39 ods. 3 písm. d) TZ], podmienčný odklad výkonu trestu je možný pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 2 roky, resp. pri súčasnom uložení probačného dohľadu pri treste odňatia slobody neprevyšujúcom 3 roky; uloženie trestu domáceho väzenia je vylúčené pri trestnej sadzbe s hornou hranicou neprevyšujúcou 10 rokov (§ 53 ods. 2 TZ);
  3. ako ZLOČINY podľa § 334 ods. 2 TZ s trestnou sadzbou 5 až 12 rokov budú po novele prekvalifikované na PREČINY podľa § 334 ods. 1 TZ s trestnou sadzbou 1 až 5 rokov s týmito dôsledkami: doba na premlčanie trestného stíhania bude 5 rokov (dnes je 20 rokov), pravidlá pre ukladanie trestov sú rovnaké ako sú uvedené v bode 2. 

Zmeny právnej kvalifikácie uvedené v bodoch 1 až 3 budú mať aj ďalšie významné dopady a to najmä na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie / prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, príslušnosť na vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie), dĺžky lehôt väzby, trestnosť prípravy trestného činu (pri prečinoch nie je príprava trestná) …

Na záver sa žiada položiť si otázku, na ktorú budú musieť odpovedať aj poslanci Národnej rady SR, ktorí budú hlasovať (verím, že aj tento príspevok pomôže, aby ich rozhodnutie bolo informované a zodpovedné voči ľuďom, ktorí v nej žijú) o návrhu novely Trestného zákona a ešte predtým o vhodnosti jej prerokovania v skrátenom legislatívnom konaní a to:

Či je trestné stíhanie skutkov korupcie v rozsahu do 700.000 eur na Slovensku skutočne tak málo závažné, že podľa poznania problematiky a rozsahu výskytu korupcie na Slovensku (a aj v zmysle požiadaviek medzinárodných dohovorov) je primerané a postačujúce, aby boli takéto skutky trestné stíhané iba ako PREČINY s trestnou sadzbou "až na štyri roky" resp. na 1 až 5 rokov, aj so všetkými procesnými súvislosťami a rozdielmi, ktoré právny poriadok SR ustanovuje pre trestné stíhanie a postih prečinov a zločinov ?

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri úplatku do 700.000 eur podľa navrhovanej zmeny právnej úpravy pôjde o ZLOČIN v tých prípadoch, ak úplatok prijme, žiada alebo si dá sľubiť verejný činiteľ (§ 329 ods. 2 TZ), zahraničný verejný činiteľ (§ 330 ods. 2 TZ) - pôjde o trestný čin prijímania úplatku s navrhovanou trestnou sadzbou 3 až 8 rokov (doposiaľ bola 5 až 12 rokov). O ZLOČIN pri úplatku do 700.000 eur pôjde aj v prípade, ak dôjde k spáchaniu trestného činu prijímania úplatku závažnejším spôsobom (§ 328 ods. 2 TZ) s navrhovanou trestnou sadzbou 2 až 8 rokov (doposiaľ bola 3 až 8 rokov).

Závažnejší spôsob spáchania trestného činu je vymedzený v § 138 TZ; patrí sem napr. spáchanie trestného činu organizovanou skupinou alebo na viacerých osobách).

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024