corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

pondelok, 26.02.2024|Posledná aktualizácia 26.2.2024 00:38
Autor: Peter Sepeši

V príspevku poukážeme na jeden z dopadov novely Trestného zákona, ktorý predpokladáme nebol vôbec vopred domyslený ani zámerom predkladateľa návrhu zákona a pri najbližšej novele Trestného zákona bude zrejme "opravený".

Trestný zákon obsahuje skutkové podstaty trestných činov neoznámenia trestného činu (§ 340 TZ) a trestného činu neprekazenia trestného činu (§ 341 TZ), ktorých úlohou je prevencia trestnej činnosti - predchádzanie a zabránenie spáchaniu závažných trestných činov - zločinov s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov a trestných činov korupcie (bez ohľadu na rozsah činu a trestnú sadzbu).

Znenie skuitkových podstát uvedených trestných činov je nasledovné:

§ 340 - Neoznámenie trestného činu

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil

a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo

b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.

§ 341 - Neprekazenie trestného činu

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neprekazenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

(3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo.

Do množiny trestných činov, ktorých neoznámenie a neprekazenie je trestné podľa doterajšej právnej úprave (účinnej k 25.2.2024) patria skutky majetkovej a hospodárskej kriminality, pri ktorých bola spôsobená značná škoda t.j. od 26.600 eur do 133.000 eur (doterajší rozsah značnej škody) a Trestný zákon ustanovuje trestnú sadzbu 3 až 10 rokov (napr. krádež, sprenevera, podvod, užera …) alebo aj prísnejšiu (legalizácia výnosov z trestnej činnosti, falšovanie peňazí a cenných papierov).

A samozrejme aj majetkové a hospodárske trestné činy, pri ktorých bola spôsobená veľká škoda (nad 133.000 eur) s hornou hranicou trestnej sadzby 10 rokov alebo viac (12, 15 alebo 20 rokov).

Pri majetkových hospodárskych a korupčných trestných činoch budú po novele Trestného zákona najvyššie trestnej sadzby 3 až 10 rokov alebo 4 až 10 rokov pri veľkej škode/ rozsahu činu.

Iba jedna trestná sadzba bude po novele TZ vyššia ako 4 až 10 rokov a to pri falšovaní, pozmeňovaní a neoprávnenej výrobe peňazí a cenných papierov (§ 270 TZ), kde bude v najvyššom odseku 4 trestná sadzba 5 až 12 rokov.

Dnes je trestné neoznámenie a neprekaznie skutkov majetkovej a hospodárskej kriminality od úrovne značnej škody/prospechu/rozsahu činu, t.j. od 26.600 eur, keďže pri značnej škode je dnes zákonom ustanovená trestná sadzba 3 až 10 rokov pri krádeži [§ 212 osds. 3 písm. a) TZ], sprenevere [§ 213 ods. 3 písm. a) TZ], podvode 221 ods. 3 písm. a) TZ], porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku [§ 237 ods. 3 písm. a) TZ] a ďalších trestných činoch.

Pri skrátení dane a poistného (§ 276 ods. 3 TZ) a daňovom podvode [§ 277a ods. 4 písm. a) TZ] je trestná sadzba 4 až 10 rokov.

Pri úverovom podvode (§ 222 ods. 4 TZ), poisťovacom podvode (§ 223 ods. 4 TZ), kapitálovom podvode (§ 224 ods. 4 TZ), subvenčnom podvode (§ 225 ods. 5 TZ), úžere [§ 235 ods. 4 písm. a) TZ] je dnes pri značnej škode trestná sadzba ešte vyššia: 5 až 12 rokov.

Pri legalizácii výnosov z trestnej činnosti v značnom rozsahu [§ 233 ods. 4 písm. b) TZ] je trestná sadzba ešte prísnejšia: 7 až 12 rokov

ZÁVER:

Po novele Trestného zákona bude neoznámenie a neprekazenie skutkov majetkovej a hospodárskej kriminality trestné až od úrovne VEĽKEJ škody/prospechu/rozsahu činu, t.j. od 650.000 eur, kedže po zvýšení hraníc škody a najmä po znížení trestných sadzieb trestných činov majetkovej a hospodárskej kriminality, bude najvyššia zákonom ustanovená trestná sadzba trestu odňatia slobody v rozsahu 3 až 10 rokov pri VEĽKEJ škode/prospechu/rozsahu.

Čiže dnes je neoznámenie a neprekazenie skutkov majetkovej a hospodárskej kriminality trestné od škody/prospechu/rozsahu 26.600 eur a po novele to bude až od 650.000 eur.

Ppri všetkých dnes trestne stíhaných skutkoch neoznámenia trestného činu a neprekazenia trestného činu (majetkovej a hospodárskej kriminality), pri ktorých bude po novele TZ znížená trestná sadzba tak, že horná hranica bude nižšia ako 10 rokov, t.j. pri nižšej ako veľkej škode = menej ako 650.000 eur, dôjde v dôsledku zmeny právnej úpravy k ZÁNIKU TRESTNOSTI činu (§ 84 TZ).

Mohlo by vás zaujímať

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024