logologo_small

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

nedeľa, 28.01.2024|Posledná aktualizácia 3.2.2024 21:50
Autor: Peter Sepeši

Prinášame ďalší odborný príspevok do série príspevkov k návrhu novely Trestného zákona (tlač 106), v ktorom autor rozoberá úskalia skráteného legislatívneho konania a osobitne sa venuje navrhovanej úprave zániku trestnosti v dôsledku premlčania trestného stíhania, ktorá zrejme bude znamenať, že naši volení zástupcovia schvália „hrubú čiaru“ za mnohými závažnými trestnými činmi spáchanými v minulosti.

Čo je však horšie, že zmena TZ prinesie do budúcnosti sťažené podmienky na trestné stíhanie skutkov, o ktorých drvivá väčšina občanov povie, že sú závažné (nielen keď sa dotýkajú ich súkromného majetku alebo “nášho” majetku - verejných rozpočtov), najmä ak ide o skutky majetkovej a hospodárskej kriminality so škodou/prospechom až do 350.000 eur, korupciu do 700.000 eur (čiže všetky prípady korupcie, keďže nemám vedomosť o tom, že by nad 700.000 eur bol niekedy stíhaný).

No a netreba zabudnúť ani na trestné činy proti životnému prostrediu a daňové trestné činy, kde napr. vylákanie vratiek DPH, skrátenie cla, ale aj usmrtenie chránených živočíchov v rozsahu do 35.000 eur, či znečistenie vodných tokov vypustením látok so škodou až do 350.000 eur, má byť už len priestupkom ... ak to všetko ešte poslanci na poslednú chvíľu neopravia pozmeňujúcimi návrhmi v skrátenom legislatívnom konaní.

Ale má sa to v štáte, ktorého predstavitelia (tak súčasní ako i minulí) spomínajú európske štandardy, v štáte vedenom rozumným ľuďmi, robiť takto ?

Dnes je nedeľa 28. január 2024, ... dnes mala byť novela Trestného zákona (tlač 106) účinná už 28. deň ….

Začali sme si podľa navrhovaných zmien v Trestnom zákone kresliť intervaly zániku trestnosti skutkov spáchaných v rôznych obdobiach v minulosti, ... písať si dátumy, od ktorých budú po novom premlčané mnohé "zlé" skutky minulosti, osobitne tam, kde bola premlčacia doba 20 rokov a po novom bude už len 10, 5 alebo len 3 roky a tieto sa zrejme stanú kontroverznou súčasťou našej histórie v oblasti trestnej politiky.

Podrobnejšie výsledky analýzy zániku trestnosti a osobitne premlčania trestného stíhania podľa návrhu novely TZ sú uvedené v odborných príspevkoch s tabuľkami:

  1. Premlčanie trestného stíhania od roku 2024 - toto si želajú občania ?
  2. Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

Dnes sa naša krajina nachádza na časovej osi pár dní pred schválením zásadných zmien pravidiel trestnosti a trestania na Slovensku.

Ako to mohlo a malo byť ?

Žiaľ, nebude to zrejme celospoločenská dohoda o zmenách pravidiel trestnosti a trestania schválená ústavnou väčšinou naprieč politickým spektrom, akceptovaná širokou právnickou obcou, právnickými povolaniami, záujmovými skupinami i občianskou spoločnosťou, ako sme sa o to usilovali s ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, jeho kolégiom a členmi expertných skupín (tlač 1528), ako sa to podarilo napr. pri zákone o športe, ale aj pri CSP, CMP a SSP a určite sa nájdu aj ďalšie dôležité "veľké" zákony prijaté naprieč politickým spektrom.

A ako to nakoniec (vyzerá, že) bude ? 

Novela TZ bude nakoniec zrejme “iba” výsledkom dohody koaličných partnerov, presadená najtesnejšou väčšinou hlasov, ktorú zrejme bude musieť otestovať Ústavný súd SR, ak prezidentka SR a/alebo skupina poslancov NR SR podá návrh na posúdenie súladu novely TZ alebo jej častí (tlač 106) s Ústavou SR podľa jej čl. 125 ods. 1 písm. a), ods. 2 na Ústavný súd, najlepšie pre stabilitu právneho prostredia by bolo, aj s pozastavením účinnosti.

Aj to vyvolá neistotu v spoločnosti, ktorá pri pravidlách trestnosti a trestania nie je dobrým svedectvom o vyspelosti spoločnosti dohodnúť sa na zásadných hodnotových zmenách.

Zodpovednosť leží na parlamente, na jednotlivých poslancoch a ich informovanom rozhodnutí

Situácia v parlamente je aktuálne taká, že občania (aj policajti, prokurátori, sudcovia, advokáti, pracovníci priestupkových úradov, Zboru väzenskej a justičnej stráže, či probační a mediační úradníci, ktorí budú zodpovední za vykonanie novej právnej úpravy v praxi), môžeme len dúfať, že vyjednávania koaličných partnerov, opozície, poslancov a ich poradcov, ktoré sú objektívne výrazne limitované časom, ale i rozsahom vedomostí a praktických skúseností potrebných na komplexné posúdenie dopadov zmien v pripravovaných pozmeňovacích návrhoch poslancov, prinesú podstatné zmiernenie "škôd" (najmä tých hodnotových), ktoré by slovenskej spoločnosti priniesli zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku, ak by boli schválené v pôvodne navrhovanom znení (tlač 106). 

O kvalifikovanom odhade dopadov novely TZ na procesy si môžete prečítať aj v odbornom príspevku s názvom: 

Praktické dopady novely Trestných kódexov na procesy - desiatky tisíce úkonov navyše ...

Ako už bolo vyššie uvedené podľa navrhovanej účinnosti novely Trestného zákona (tlač 106) mal byť tento zákon už takmer mesiac súčasťou nášho právneho poriadku (od 1.1.2024). Je veľmi dobré, že sa tak nestalo a našiel sa čas na jeho hlbšie preskúmanie a veríme, že aj podstatné hodnotové vylepšenie, ... hoci stále v navrhu nachádzame nové súvislosti a vznikajú nové hodnotové i praktické otázky, ktoré by bolo treba prebrať za expertným stolom a prípadne ich vyriešiť precizovaním navrhovanej právnej úpravy.

Zachránia nás pozmeňujúce návrhy poslancov ?

Pozmeňujúce návrhy budú výsledkom rokovaní najmä o tých najvypuklejším úpravách a najvážnejších výhradách, do poslednej chvíle sa budú vyvíjať a meniť. Na detailnejšie posúdenie ich dopadov na ľudí a procesy objektívne nebude priestor a čas, … keďže si poslanci vo štvrtok 25.1.2024 schválili skrátené legislatívne konanie (tlač 105), čiže sa rozhodli, že sú pripravení prijať zodpovednosť za schválenie “čohosi”, bez vytvorenia priestoru a času (cca mesiac) na dôkladnejšie dojednanie, prípravu a prerokovanie pozmeňovacích návrhov vo výboroch NR SR a následne v pléne NR SR, t.j. poslanci schválili, že o hodnotových zmenách trestnej politiky štátu, vrátane zásadných pozmeňujúcich návrhov sa bude hlasovať za pár dní, bez vytvorenia času na “informované rozhodnutie”.

Pozmeňujúce návrhy budú len rýchlym pokusom o opravy nedostatkov …

Navrhované “pozmeňováky” poslancov by bolo potrebné znovu vyhodnotiť v ich súvislostiach - naprieč obomi trestnými kódexmi i celým právnym poriadkom (veď jedna zdanlivo malá zmena v Trestnom zákone môže “vyvolať” neželané dopady a doslova “vystreliť dekel” na inom mieste napríklad v trestnom procese) a minimalizovať neželané “škody” - neželané dopady na život spoločnosti, na službu zabezpečenia spravodlivosti poskytovanú štátom, resp. jeho orgánmi.

Ako bolo už vyššie spomenuté, dodnes nachádzame nové súvislosti a dopady návrhu novely Trestného zákona, ktorý máme k dispozícii už takmer dva mesiace, od jeho prvého zverejnenia v deň predloženia na rokovanie vlády SR dňa 7.12.2023.

Spravodlivé trestanie “zlých” skutkov nie je (len) vecou štátu a skupiny osôb, ktorá ho dočasne spravuje

Dohoda o spravodlivom trestaní “zlých” skutkov je jedna z najťažších dohôd, ktorú musí zvládnuť každá spoločnosť, komunita, rodina, ktorá má ambíciu uchádzať sa o vážnosť, dôveru a podriadenie sa jej autorite zo strany svojich členov.

Závažnosť je daná tým, že výsledkom tejto dohody sú pravidlá, podľa ktorých “orgány” štátu, komunity, či rodiny zasahujú do základných práv a slobôd a to od najťažších trestov odňatia slobody, domáce väzenie (zákaz chodiť vonku s kamarátmi), zákaz pobytu (zákaz vkročiť do pohostinstva, na diskotéku, ku kamarátovi), povinné práce (príkaz poupratovať byt, garáž, záhradu), peňažné tresty (príspevok do komunitnej/rodinnej kasičky, či "zatrnuté vreckové"), vyhostenie (vylúčenie z komunity/rodiny), zákaz činnosti (zákaz bicyklovania, zákaz používanie aplikácie, zákaz pitia alkoholu, tipovania na športové zápasy, hrania na "výherných" automatoch), účasti na verejných podujatiach (zákaz ísť na futbal alebo na hokej) až po obmedzenia a povinnosti (poupratovať stôl po nedeľnom obede, ísť na nákup, chodiť domov pred 20.00 hod, či pomôcť babke v záhrade).

Páchateľa “zlého” skutku nie vždy vieme zistiť hneď, často sa neprizná, bojí sa, hanbí sa alebo sa skrýva a užíva si nepoctivo získané a zlegalizované “benefity”. 

S akým časovým odstupom je ešte vhodné vracať sa ku “zlým” skutkom, keď bol páchateľ zistený až neskôr ?

Súčasťou dohody o trestaní je preto aj dohoda o tom, že keď páchateľa “zlého” skutku nezistíme hneď, s akým časovým odstupom ešte budeme trvať na jeho potrestaní a kedy už uplynula taká dlhá doba, že zasahovať do života páchateľa, ktorý sa mohol medzičasom zmeniť/ustáliť bez páchania ďalších “zlých” skutkov, už nebude primerané, vhodné ani potrebné.

Praktické poznámky k neskoršiemu zisteniu páchateľa

V praxi je bežné, že rôzne vlámačky do bytov, domov, chát, pivníc, osobných alebo nákladných automobilov, kamiónov sa podarí vyšetriť až s časovým odstupom, pretože páchateľ na mieste skutku často zanechá DNA stopu, prípadne daktyloskopické stopy, ktoré sa uložia do databázy k neobjasneným trestným činom. Pokiaľ je takýto páchateľ následne prichytený pri spáchaní iného trestného činu, odoberie sa mu DNA profil a/alebo daktyloskopické odtlačky, ktoré sa porovnajú s databázou neobjasnených prípadov a takto bežne dochádza k odhaleniu páchateľov aj starších skutkov, často aj s niekoľkoročným odstupom. V týchto prípadoch si aj poškodený môže uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej krádežou v trestnom konaní voči páchateľovi. 

V prípade schválenia novely TZ bude musieť byť páchateľ krádeže (ale aj sprenevery, podvodu, poškodzovania cudzej veci a ďalších majetkových a hospodárskych trestných činov) do 350.000 eur odhalený v lehote do 3 rokov, inak dôjde k zániku trestnosti z dôvodu premlčania trestného stíhania.

Plynutie premlčacej doby sa po novom preruší, len ak počas jej plynutia bude páchateľ právoplatne odsúdený za nový trestný čin spáchaný v tomto 3-ročnom období, a nový trestný čin je rovnako prísne alebo prísnejšie trestný (podľa porovnania trestnej sadzby zákonom ustanovenej pre trest odňatia slobody ukladaný za príslušný trestný čin) ako ten, o premlčanie ktorého ide (dnes postačovalo spáchanie akéhokoľvek úmyselného trestného činu). Prerušením plynutia premlčacej doby začína plynúť nová premlčacia doba (§ 87 ods. 4 TZ).

Praktické dopady na službu zabezpečenia spravodlivosti poskytovanú štátom pre poškodeného 

Ak bude páchateľ na základe DNA identifikovaný napr. 4 a viac rokov po skutku, poškodený márnym uplynutím premlčacej doby 3 rokov príde o možnosť uspokojenia jeho nároku na náhradu škody voči páchateľovi v trestnom konaní (ako výsledok služby zabezpečenia spravodlivosti), keďže trestné stíhanie OČTK povinne zastaví pre zánik trestnosti v dôsledku premlčania trestného stíhania. 

Áno, poškodenému pri úmyselne spôsobenej škode ostane možnosť do 10 rokov od udalosti, z ktorej škoda vznikla (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a do 2 rokov odkedy sa dozvedel o tom, kto za škodu zodpovedá (kto je páchateľ podľa DNA zhody), zájsť za advokátom a uplatniť si nárok na náhradu škody v civilnom konaní a to na vlastné trovy, pričom samozrejme musí aktívne uniesť dôkazné bremeno. Ak bola škoda spôsobená konaním z nedbanlivosti, nárok bude premlčaný po márnom uplynutí 3 rokov (§ 101 Občianskeho zákonníka).

Aká dohoda o premlčaní trestných činov bola schválená v podobe TZ v roku 2005 ústavnou väčšinou ?

Slovenská spoločnosť si v roku 2005 prostredníctvom svojich zástupcov dohodla a schválila (podotýkam, že to bolo ústavnou väčšinou) pravidlá trestania (zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon), podľa ktorých štát dostal oprávnenie a povinnosť stíhať najzávažnejšie majetkové, hospodárske a korupčné trestné činy, ak zistí ich páchateľa do 20 rokov po spáchaní skutku.

Podľa pravidla schváleného v § 87 ods. 1 písm. b) TZ do tejto skupiny trestných činov spadali všetky trestné činy s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody najmenej 10 rokov (to znamená, že okrem iných už aj krádež alebo podvod so značnou škodou, t. j. pri škode od 26.600 až do 133.000 eur, kde je od roku 2005 trestná sadzba 3 až 10 rokov), ako aj všetky najzávažnejšie majetkové, hospodárske a korupčné trestné činy s veľkým rozsahom škody či úplatku najmenej 133.000 eur až do nekonečna, kde boli trestné sadzby 5 až 12 rokov, 7 až 12 rokov, 10 až 15 rokov alebo aj 12 až 20 rokov (legalizácia výnosov z trestnej činnosti a falšovanie peňazí a cenných papierov).

Dnes spáchanie akéhokoľvek úmyselného trestného činu znamená stratu dôvery v nápravu páchateľa - premlčacia doba plynie odznova

Rovnako bolo dohodnuté pravidlo, že ak sa spôsob života páchateľa nezmenil, ak nežil bezúhonne a spáchal počas plynutia 20-ročnej premlčacej doby ďalší akýkoľvek úmyselný trestný čin, nezaslúži si dobrodenie zákona v podobe zániku trestnosti jeho starého skutku z dôvodu premlčania. Premlčacia doba sa v takom prípade preruší a začne plynúť nových 20 rokov. Toto pravidlo sa premietlo do ustanovenia § 87 ods. 3 písm. b) TZ.

Komplexnosť "dohody" o pravidlách premlčania trestného stíhania spočíva aj v jej dopade na poškodeného

Celá dohoda pravidiel premlčania trestného stíhania je teda oveľa komplexnejšia. Netýka sa iba ohraničenia obdobia na postih páchateľa “zlého” skutku.

Zároveň predstavuje aj dohodu o tom, že do akého času po skutku bude štát povinný poskytnúť službu poškodenému v rozsahu odhalenia, preukázania a priznania nároku na náhradu škody spôsobenej poškodenému “zlým” skutkom voči konkrétnej osobe páchateľa, čo zároveň dáva satisfakciu poškodenému a jeho rodine/komunite dotknutej trestným činom v podobe dolapenia a spravodlivého odsúdenia “zlého” skutku páchateľa. Páchateľovi, jeho rodine a komunite to zase dáva signál, že “zlé” skutky mieni spoločnosť v záujme spravodlivosti a prevencie primerane trestať a nebude na ne zabúdať.

A keď tieto všetky pravidlá fungujú v podobe služby štátu stabilne dlhé roky, v súhrne to zvyšuje dôveru človeka v systém, ktorý funguje podľa dohody o pravidlách trestania, zvyšuje to v ľuďoch pocit bezpečia a buduje národnú hrdosť, národnú identitu založenú na dôvere vo vlastný spravodlivý štát fungujúci podľa dohodnutých pravidiel, ktoré majú podobu zákona.

V týchto dňoch sa v skrátenom legislatívnom konaní táto dohoda o pravidlách zániku trestnosti “zlých” skutkov z dôvodu premlčania trestného stíhania a ochrane práv poškodených ide zásadne zmeniť.

Ako sme už viackrát spomínali a analyzovali v článkoch na hore pripnutých kartách, zmena spočíva najmä v tom, že vo všetkých najzávažnejších hospodárskych, majetkových a korupčných trestných činoch (okrem falšovania peňazí a cenných papierov, kde má byť trestná sadzba 5 až 12 rokov) sa má znížiť trestná sadzba na 3 až 10 rokov. No a v rozsahoch škôd a úplatkov, ktoré bežný občan vôbec nevníma ako kriminalitu menšieho významu (od 35.000 do 350.000 eur, čo je navrhovaný nový rozsah väčšej škody, doposiaľ to bolo 2.660 do 26.600 eur) budú pri mnohých trestných činoch trestné sadzby znížené až na 6 mesiacov až 3 roky, resp. na 1 až 5 rokov, t.j. z mnohých dnešných obzvlášť závažných zločinov a zločinov sa stanú iba prečiny, kde príprava nie je trestná a pri mnohých trestných činoch nebude ani možné použiť účinné nástroje vyšetrovania (napr. odposluchy, agenta) viazané na spáchanie zločinu, a to ani pri spáchaní prečinu organizovanou skupinou (napr. subvenčný podvod, sprenevera, poškodzovanie cudzej veci, skrátenie dane a poistného a ďalšie).

Zároveň sa má zmeniť premlčacia doba pri všetkých najzávažnejších hospodárskych, majetkových a korupčných trestných činoch (okrem falšovania peňazí a cenných papierov, kde má byť trestná sadzba 5 až 12 rokov, t.j. premlčacia doba bude 15 rokov) z doterajších 20 rokov na 10 rokov (ako dôsledok zmeny v § 87 ods. 1 písm. b) TZ] resp. na 5 rokov alebo len na 3 roky (ako dôsledok zmeny v § 87 ods. 1 písm. d) TZ] s podstatným sťažením prerušenia jej plynutia.

Navrhované zmeny v úprave premlčania oproti súčasnej právnej úprave v § 87 TZ sú prehľadne uvedené v tabuľke.

Po schválení novely TZ príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý aktuálne disponuje vecou, vo všetkých právoplatne neskončených trestných veciach (aj v podmienčne zastavených) nachádzajúcich sa vo vyšetrovaní alebo aj v súdnom konaní bude musieť upraviť právnu kvalifikáciu skutkov podľa novej právnej úpravy.

Nová právna kvalifikácia skutku určí "novú" premlčaciu dobu.

Ak vo vzťahu ku niektorému z obvinených či obžalovaných zistí, že mu bolo obvinenie vznesené až po uplynutí "novej" premlčacej doby, trestné stíhanie takej osoby bude musieť z úradnej povinnosti zastaviť pre zánik trestnosti z dôvodu premlčania trestného stíhania.

Pre tých ktorí majú rad fakty, tabuľky a grafy, môžete si pozrieť aj túto prezentáciu s názvom: TABUĽKY + GRAFY - Porovnanie výšky škody, premlčania, trestných sadzieb

Podčiarknuté zhrnuté, výsledkom novely TZ bude v podstate hrubá nezmazateľná čiara za “hriechmi” minulosti, a … čo je ešte horšie, zviazané ruky štátu v poskytovaní služby zabezpečenia spravodlivosti občanom a organizáciám poškodeným trestnými činmi, čo vyvoláva oprávnené otázky:

Je to takto správne ?

Je to fér k tým miliónom občanov, ktorí roky žijú slušne od výplaty k výplate, niektorí lepšie, niektorí horšie, ale “neprilepšili si” vykonaním “zlých” skutkov a očakávajú to isté aj od ostatných ?

Je to fér, keď si niekto krátením dane, odvodov, cla, DPH-podvodmi, či subvenčnými podvodmi “utrhol” z rozpočtov EÚ, SR, VÚC, miest a obcí, na úkor služieb pre občanov a organizácie financovaných z týchto rozpočtov ? 

Je to fér k poškodeným krádežami a podvodmi ? 

Nie je správne, aby páchatelia “zlých” skutkov, najzávažnejších majetkových, hospodárskych poriadne dlho nemohli pokojne spávať a užívať si svoj “lup” ? 

Nie je správne, aby sa museli postaviť do zrkadla spravodlivosti, keď sa raz nájdu dôkazy o ich vine, hoci po rokoch ?

Pri odpovediach na tieto otázky zrejme drvivá väčšina ľudí, ktorí chcú žiť v štáte s rozumným hodnotovo vyváženým nastavením pravidiel platných rovnako pre všetkých, nezaváha a zodpovie ich rovnako ako ja...

Prečo teda vlastne idú naši zvolení zástupcovia robiť zásadné zmeny v zmierňovaní trestnosti a osobitne v pravidlách premlčania trestného stíhania ?

Je prípustné, aby sa takáto (akákoľvek) závažná hodnotová zmena robila na rýchlo v skrátenom legislatívnom konaní a "zachraňovala" sa pozmeňovacími návrhmi poslancov ?

Na záver motto na zamyslenie:

“Väčšina ľudí v skutočnosti nechce slobodu, pretože sloboda zahŕňa zodpovednosť a väčšina ľudí sa bojí zodpovednosti.“ 
- Sigmund Freud

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024