logologo_small

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

nedeľa, 11.02.2024|Posledná aktualizácia 11.2.2024 14:03
Autor: Učená právnická spoločnosť

Zverejňujeme apolitickú občiansku výzvu občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS), ktorou chceme verejne vyjadriť náš názor na schválenú novelu Trestného zákona a apelovať na občiansku spoločnosť, právnickú obec i poslancov Národnej rady SR, aby sme ju spoločne vrátili k rokovacím stolom expertov.

Verejná výzva za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

Národná rada SR dňa 8.2.2024 schválila vládnu novelu Trestného zákona, ktorá zásadne mení pravidlá trestnosti a trestania na Slovensku.

Zmeny hodnotového nastavenia pravidiel trestnosti sa dotýkajú každého človeka na Slovensku, pretože budú mať dopad na ochranu práv občanov a bezpečnosť v krajine

Každý z nás či našich blízkych sa niekedy stal alebo sa môže stať obeťou trestného činu, prípadne sa nás môže dotknúť krivda z dôvodu korupcie.

Schválená novela Trestného zákona (tlač 106) bola prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní a bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania, čím bolo z legislatívneho procesu vylúčené verejné uplatnenie a prerokovanie pripomienok desiatok inštitúcií a expertov štátu, právnických profesií, akademickej obce, občianskej spoločnosti, samosprávy i dotknutých záujmových skupín na rozdiel od návrhu novely Trestného zákona (tlač 1528) vypracovaného v rokoch 2022 a 2023, ktorý Národná rada SR schválila v prvom čítaní ústavnou väčšinou (127 hlasov). 

Legislatívny proces k aktuálnej novele Trestného zákona (tlač 106) môže smerovať po zverejnenom postoji prezidentky SR k opakovanému hlasovaniu v Národnej rade SR. Toto hlasovanie ako občania nevieme ovplyvniť inak, ako nástrojmi demokracie a občianskej spoločnosti, akým je aj vyjadrenie názoru na veci verejné formou verejnej výzvy občanov

Starostlivo, vnímajúc aktuálnu situáciu sme preto navrhli nasledujúce výroky tak, aby obsiahli iba najvážnejšie hodnotové zmeny pravidiel trestnosti v schválenej novele Trestného zákona, s ktorými ako občania nesúhlasíme. Tieto výroky je možné posúdiť aj bez hlbších znalostí trestného práva, iba s ľudským citom pre elementárnu spravodlivosť, ktorá prednostne chráni a zohľadňuje práva a záujmy poškodených pred ochranou práv a záujmov páchateľov trestných činov.

My nechceme mlčať a ozývame sa slušne a vecne, bez ohľadu na to, či vôbec a koho sme volili v posledných voľbách do Národnej rady SR.

Cieľom tejto verejnej výzvy nás - občanov, je požiadať Národnú radu SR a jej poslancov, aby novelu Trestného zákona v navrhovanom znení pri opätovnom hlasovaní neschválili, a aby ju vrátili na prepracovanie k rokovacím stolom expertov a to do takej podoby, aby bola v súlade s nasledujúcimi hodnotovými východiskami:

1. Sme ZA takú zmenu pravidiel premlčania trestného stíhania (zánik trestnosti, t. j. zánik oprávnenia a povinnosti štátu trestne stíhať páchateľa), ktorá nezhorší, ale zlepší právne postavenie poškodených v prípadoch, keď je páchateľ zistený až po niekoľkých rokoch; premlčacie doby v právnom poriadku je treba zosúladiť tak, aby pri úmyselnom trestnom čine (so škodou až do 250.000 eur) nebola kratšia premlčacia doba ako pri administratívnom či daňovom delikte a nebude sa dotýkať právnej úpravy premlčacej doby pri trestnom čine znásilnenia a úmyselných trestných činoch s následkom smrti.

2. Sme PROTI zásadnému zmierneniu trestnosti trestných činov korupcie, 

a) ktorého dôsledkom môže byť premlčanie trestných stíhaní (zánik trestnosti) závažných korupčných trestných činov spáchaných v minulosti a

b) ktoré zásadne zlepší postavenie páchateľov trestných činov korupcie do budúcnosti.

3. Sme ZA zachovanie súčasných roky platných pravidiel pre určenie rozsahov škody a pre ich vzájomné vzťahy v Trestnom zákone, najmä “väčšej škody” (10-násobok malej škody) a “značnej škody” (100-násobok malej škody), ktorých neodôvodnené zvýšenie (na 28,5-násobok a 357-násobok malej škody) spôsobí 

a) hromadné zásadné zmiernenie právnej kvalifikácie majetkových, hospodárskych ale aj iných trestných činov (ktorých znakom je škoda/prospech/rozsah) s rizikom premlčania trestného stíhania (zánik trestnosti) mnohých závažných trestných činov z minulosti a

b) zásadné zlepšenie postavenia páchateľov týchto trestných činov a zároveň zhoršenie právneho postavenia poškodených týmito trestnými činmi aj do budúcnosti.

Pripomíname obsah a rozsah navrhovaných zmien týkajúcich sa určenia hraníc škody v tlači 1528 (bod 120 návrhu zákona), s ktorými sa plne stotožňujeme (zachovanie súčasných násobkov hraníc malej, väčšej, značnej a veľkej škody).

4. Sme ZÁSADNE ZA prijímanie pravidiel týkajúcich sa trestnosti a trestania, ale i všetkých ostatných zákonov na Slovensku v riadnom legislatívnom procese, vrátane medzirezortného pripomienkového konania so zapojením múdrych a skúsených ľudí - expertov štátu, právnických profesií, akademickej obce, občianskej spoločnosti, samosprávy i dotknutých záujmových skupín tak, aby na jeho konci mohli politici vo vláde a NR SR prijať na základe expertných podkladov informované rozhodnutia, ktoré budú podporovať súdržnosť v našej spoločnosti, a nie ju rozdeľovať.

Takýmto spôsobom sa na Slovensku pripravoval v rokoch 2014 a 2015 návrh Zákona o športe (tlač 1723) schválený ústavnou väčšinou (132 hlasov) a v rokoch 2022 a 2023 už spomínaný návrh novely Trestného zákona (tlač 1528) schválený v prvom čítaní ústavnou väčšinou (127 hlasov), na ktorých mali príležitosť a česť významne sa podieľať aj viacerí členovia a spolupracovníci UčPS.

Toto je apolitická občianska verejná výzva prerokovaná členmi občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS) na valnom zhromaždení konanom dňa 8.2.2024 a po zapracovaní pripomienok, ktoré boli výsledkom jej prerokovania, bola aj konsenzuálne schválená.


K verejnej výzve UčPS:

Každý závažný občiansky postoj má mať vlastný vecný základ poznania.

Poznanie formujúce náš občiansky postoj odrážajúci sa v tejto verejnej výzve je verejné. Je dostupné v posledných 6 týždňoch na webovej stránke https://beta.ucps.sk/ v 17 odborných príspevkoch, ktoré analyzovali obsah návrhu novely Trestného zákona (tlač 106). Je možné ho nájsť v expertných príspevkoch, tabuľkách a grafoch, ktoré vecne analyzujú návrh Trestného zákona vrátane pozmeňovacieho návrhu (návrhu zákona - tlač 106, pozmeňovací návrh v uznesení č. 36 ÚPV NR SR z 30.1.2024, dôvodovú správu, doložku vplyvov).Pre tých, ktorí nás a našu činnosť pre Slovensko bližšie nepoznajú - niečo o UčPS:

Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009. Jedným zo základných poslaní združenia je podporiť vnímanie významu práce právnikov v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej

UčPS vníma spoločenskú zodpovednosť právnikov za vývoj slovenskej spoločnosti v oblasti tvorby záväzných pravidiel jej fungovania. V rámci časových možností na aktivity občianskej spoločnosti sa snažíme sledovať vývoj a expertne vyhodnocovať odborné otázky zásadného charakteru najmä v oblasti športu, trestného práva a správneho práva. Výsledky našich expertíz ponúkame na stránkach www.beta.ucps.sk na ďalšie využitie občianskej spoločnosti, nech pomôžu lepšie pochopiť náročné legislatívne texty všetkým, aj médiám či politikom. V tom chceme naďalej pokračovať, takýmto aktivitám by sme chceli venovať čas na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti. Nie je našou ambíciou ani aktívne vstúpiť do politickej súťaže, sme za odborné riešenia pre Slovensko a sme pripravení pomáhať pri ich participatívnom hľadaní, formulovaní a presadení bez ohľadu na to, kto aktuálne vykonáva dočasnú správu vecí verejných na Slovensku. Chceli by sme v rámci našich časových možností naďalej plniť našu expertnú rolu v občianskej spoločnosti predovšetkým vytváraním podkladov pre lepšie pochopenie náročných právnych textov, aby si občan mohol aj na základe našich výstupov postaviť vlastný základ poznania pre svoje názory a postoje na správu vecí verejných na Slovensku.  

Tvorba rozumných vyvážených pravidiel,
ich poznanie, vysvetľovanie, dodržiavanie a vynucovanie
je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability
nielen právnych, ekonomických, ale i medziľudských vzťahov
a synergickú tvorbu hodnôt - základov slovenskej spolupatričnosti a identity ...”

(UčPS)


Učená právnická spoločnosť
Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024