corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Premlčanie trestného stíhania od roku 2024 - toto si želajú občania ?

utorok, 12.12.2023|Posledná aktualizácia 31.12.2023 12:56
Autor: Peter Sepeši

Popri vážnej celospoločenskej diskusii o zrušení Ůradu špeciálnej prokuratúry trochu zanikajú navrhované zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré zásadným spôsobom menia trestnú politiku Slovenskej republiky ... v skrátenom legislatívnom procese (návrh bol v prvý deň jeho zverejnenia 6.12. 2023 schválený vládou a už o 6 dní 12.12.2023 je v programe rokovania NR SR - bod 67, tlač 106).

Pri obhajovaní tejto novely i skráteného legislatívneho konania sa argumentuje aj tým, že ide do značnej miery o návrhy prediskutované v rámci prípravy restoratívnej novely Trestného zákona ministra Karasa. Niektorí kolegovia vyslovili názor, že sa o zmenách, ktoré sú potrebné, diskutuje už roky, nech sa to už schváli … ale hocičo?

Diskutujeme o jednom materiále a schvaľuje sa úplne iný, označený prívlastkom restoratívnej justície, no obsah evokuje skôr iné prívlastky.

Karasova novela bola o hľadaní celospoločenskej zhody, dôstojných kompromisov, s ktorými dokážu žiť všetci zainteresovaní. Bola skutočne obsahovo “restoratívna”, pričom “evolučné” zmiernenie trestných sadzieb bolo len jej sekundárnou, menej podstatnou súčasťou.

Pri aktuálnej novele TZ je to však skôr opačné. Dominuje zmierňovanie trestnosti a restoratívnosť je síce prezentovaná ako jej cieľ, oproti Karasovej novele je však len nepatrná a je zameraná najmä na preferenciu trestu domáceho väzenia.

Prinášame Vám prehľadné tabuľky k zásadným zmenám navrhovanej právnej úpravy inštitútu premlčania trestného stíhania, ktorá v kombinácii so zvýšením hraníc škody, znížením trestných sadzieb pri majetkových a hospodárskych trestných činoch a tiež pri trestných činoch korupcie “revolučne” zlepšuje situáciu páchateľov trestných činov korupcie a to nielen do budúcnosti, ale aj tých, ktorých trestné veci ešte neboli právoplatne skončené,

V Trestnom zákone je 125 trestných činov so sadzbou “až na tri roky” alebo “šesť mesiacov až tri roky”, pri ktorých sa skráti premlčacia doba na tri roky (dnes je 5-ročná), vrátane majetkových a hospodárskych trestných čínov, pri ktorých bude spôsobená škoda do 350.000 eur a aj niektorých trestných činov korupcie v základných skutkových podstatách (podplácanie, nepriama korupcia, športová korupcia, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody). Pri viacerých trestných činoch novela vyššie uvedené trestné sadzby znižuje a sadzby “jeden až päť rokov” (pri väčšej škode) nahrádzajú sadzbou “šesť mesiacov až tri roky”, čo počet trestných činov so skráteným premlčaním trestného stíhania na tri roky ešte viac rozširuje.

Karasova novela premlčanie trestného stíhania, ani znižovanie trestnosti korupcie, korupcie, ktorá rozkladá základy slovenskej spoločnosti, neupravovala.

A čo to znamená v praxi ?

Podľa článku 50 ods. 6 Ústavy SR: „(6) Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.”
Pre všetky trestné činy spáchané do účinnosti návrhu novely TZ (pôvodne sa navrhovala od 1.1.2024), pri ktorých sa po účinnosti novely TZ bude meniť právna kvalifikácia „smerom dole” v dôsledku
nových hraníc škody/rozsahu, ale aj zmiernenia trestných sadzieb pri trestných činoch majetkových a hospodárskych a korupcii a osobitne v množine prípadov, kde z obzvlášť závažného zločinu (OZZ) alebo ZLOČINU bude iba PREČIN (skutky so škodou/rozsahom od 133.000 až do 350.0000, resp. pri korupcii od 133.000 až do 700.0000), bude okrem podstatne nižšej trestnej sadzby, zásadne skrátená aj premlčacia doba na 5 rokov, resp. na 3 roky. Aby jej plynutie bolo prerušené, musí dôjsť v premlčacej dobe k právoplatnému odsúdeniu za nový skutok s rovnakou alebo prísnejšou trestnou sadzbou spáchaný v premlčacej dobe. Takéto pravidlá zabezpečia zánik trestnosti viacerých závažných majetkových, hospodárskych a korupčných káuz spáchaných pred účinnosťou navrhovanej novely TZ. 

Premlčanie trestného stíhania v návrhu restoratívnej novely TZ odsúhlasenej vo februári 2023 kolégiom ministra spravodlivosti (Karasa) nebolo upravované.
Zmena hraníc výšky škody/prospechu/rozsahu činu, zmeny trestných sadzieb majetkovej a hospodárskej kriminality a dopady na premlčacie lehoty

A čo to znamená v praxi ?

Mnohé skutky obzvlášť závažnej majetkovej a hospodárskej kriminality v rozmedzí škody od 133.000 až do 350.000 eur (od 133.000 ide podľa doterajšej úpravy o veľkú škodu/rozsah) trestné stíhané ako obzvlášť závažné zločiny (OZZ) s trestnou sadzbou trestu odňatia slobody (TOS) 10 až 15 rokov budú po schválení novely TZ už len PREČINMI s trestnou sadzbou TOS 6 mes. až 3 roky, resp. 1 až 5 rokov s týmito dôsledkami: premlčacia doba 3 roky, resp. 5 rokov (dnes je premlčacia doba 20 rokov), nemožnosť použitia ITP a OPČ, ak sú viazané na spáchanie zločinu (ak nejde o úmyselné trestné činy korupcie, extrémizmu, zneužívania právomoci verejného činiteľa, legalizácie výnosu z trestnej činnosti alebo také, ku stíhaniu ktorých je SR viazaná medzinárodnou zmluvou); dopady na mimoriadne zníženie trestu, dohody o vine a treste, podmienečné odsúdenie/ prepustenie, domáce väzenie, trestnosť recidívy, príslušnosť na vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie), dĺžky lehôt väzby, lehota zadržania, trestnosť prípravy Tč (pri prečinoch nie je príprava trestná) …

Pri väčšej škode/rozsahu činu (od 35.000 do 350.000 eur) podľa návrhu novely TZ ostanú ZLOČINMI z úmyselných trestných činov proti majetku a hospodárskych trestných činov tieto trestné činy:
1) s trestnou sadzbou TOS 2 až 8 rokov 4 trestné činy a to podľa § 222 až 224 TZ (úverový podvod, poisťovací podvod a kapitálový podvod) a § 242 (marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania) a 
2) s trestnou sadzbou TOS 3 až 10 rokov 1 trestný čin
podľa § 270 TZ (falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov).

Naproti tomu podľa návrhu novely TZ množstvo úmyselných trestných činoch aj pri značnej škode/rozsahu (od 350.000 do 700.000 eur) alebo aj pri veľkej škode/rozsahu (od 700.000 eur a viac) bude iba PREČINOM.

Príklad 1: pri spôsobení značnej škody/rozsahu činu od 350.000 do 700.000 eur budú PREČINOM tieto úmyselné trestné činy proti majetku: podľa § 214 (Nevyplatenie mzdy a odstupného), § 216 (Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla), § 220 (Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla), § 226 (Neoprávnené obohatenie), § 227 (Podvodný úpadok), § 243 (Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania), § 245 a 246 (Poškodzovanie cudzej veci), § 247a (Neoprávnený zásah do počítačového systému), § 247b (Neoprávnený zásah do počítačového údaja), § 247c (Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov), § 248 (Zneužívanie vlastníctva), § 249 (Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva), § 249a (Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty) a hospodárske trestné činy: podľa § 254 (Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou), § 258 (Ohrozenie devízového hospodárstva), § 259 (Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie). 
Podľa doterajšej právnej úpravy boli úmyselné trestné činy uvedené v príklade 1 so škodou/rozsahom činu
od 26.600 do 133.000 eur ZLOČINOM.

Príklad 2: pri spôsobení veľkej škody/rozsah činu nad 700.000 eur a viac budú PREČINOM tieto úmyselné trestné činy proti majetku: podľa § 215 (Neoprávnené užívanie cudzej veci), § 228 (Zavinený úpadok), § 239 (Poškodzovanie veriteľa), § 240 (Zvýhodňovanie veriteľa), § 243a (Marenie exekučného konania), § 247 (Neoprávnený prístup do počítačového systému), § 247d (Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov), § 248a (Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky) a hospodárske trestné činy: podľa § 250 (Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži), § 251 (Neoprávnené podnikanie), § 252 (Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb), § 256 (Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami), § 274 (Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok), § 275 (Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru), § 278 (Nezaplatenie dane a poistného), § 279 (Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru), § 281 (Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu), § 282 (Porušovanie priemyselných práv), § 283 (Porušovanie autorského práva).
Podľa doterajšej právnej úpravy boli úmyselné trestné činy uvedené v príklade 2 so škodou/rozsahom činu
od 133.000 eur a viac ZLOČINOM.

Dopady zmien hraníc výšky škody/prospechu/rozsahu činu, zmien trestných sadzieb a premlčacích dôb pri trestných činoch KORUPCIE sú rozobraté v samostatnom príspevku s názvom: Korupcia v návrhu novely Trestného zákona


Mohlo by vás zaujímať

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024

EURÓPSKY DOHOVOR o odovzdávaní trestného konania (Štrasburg; 15.5.1972)

19.10.2019