corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

štvrtok, 28.12.2023|Posledná aktualizácia 18.2.2024 22:31
Autor: Peter Sepeši

Novela Trestného zákona predložená verejnosti v deň schválenia vládou má vážne hodnotové problémy, ktoré bolo možné ľahko odstrániť, ak by sa prerokovala v štandardnom pripomienkovom konaní.

Nespochybňujeme oprávnenie dočasných držiteľov výkonnej moci presadzovať zmeny v trestnej politike štátu, ale záleží nám na spôsobe a osobitne na obsahu navrhovaných zmien.

Obzvlášť, keď sa javí byť v rozpore s hodnotami a princípmi, na ktorých treba trvať nielen z pohľadu sedliackej logiky ale aj v zmysle Ústavy SR.

Podľa čl. 20 ods. 1 veta druhá Ústavy SR:
"Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu."

Nech každý čitateľ posúdi sám, či tomuto hodnotovému nastaveniu ochrany vlastníckeho práva v Ústave SR vyhovuje navrhovaná zmena pravidiel trestnosti podvodných konaní v návrhu novely Trestného zákona (tač 106), keď je predmetom ochrany na jednej strane súkromné vlastníctvo súkromnoprávnych subjektov (poisťovne, banky, obchodné spoločnosti) a na strane druhej ak ide o ochranu európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov (subvencie, dotácie, granty, príspevky a iné z verejných zdojov EÚ, štátu, VÚC, miest a obcí).

So zvýšením výšky hraníc škody a znížením trestných sadzieb, ktorých dôsledkom bude masívne zmiernenie právnej kvalifikácie u tisícov trestných činov je spojená aj otázka nástrojov použiteľných na vyšetrovanie týchto podvodných konaní, ktoré sú iné - podstatne širšie pri ZLOČINOCH ako pri PREČINOCH, čo sa zrejme najviac negatívne prejaví, ak pôjde o organizovanú trestnú činnosť, ktorá po novele (po zmiernení právnej kvalifikácie) bude už iba PREČINOM a paradoxne to bude pri tých trestných činoch, kde sú predmetom ochrany európske, štátne a iné verejné prostriedky vo výške do 350.000 eur.

Viac a prehľadnejšie v TABUĽKE:

Predmet ochrany / vlastníctvo

súkromné vlastníctvo/prostriedky

súkromné vlastníctvo/prostriedky

európske prostriedky

štátne a iné verejné prostriedky

štátne a iné verejné prostriedky 

štátne a iné verejné prostriedky

trestný čin a jeho kvalifikačné znaky (podľa pôvodného návrhu novely TZ - tlač 106)

krádež (§212), podvod (§221)

úverový podvod (§213), poisťovací podvod (§214), kapitálový podvod (§215)

poškodzovanie finančných záujmov EÚ (§261)

skrátenie dane a poistného (§276), neodvedenie dane a úpoistného (§277)

subvenčný podvod (§225)

daňový podvod (§277a)

MALÁ škoda (dnes: 266 až 2.660 eur)
návrh: 700 až 35.000 eur

až na 2 roky

6 m. až 3 roky

6 m. až 3 roky

6 m. až 3 roky

6 m. až 2 roky

administratívny delikt

VÄČŠIA škoda (dnes: 2.660 až 26.600 eur)
návrh: 35.000 až 350.000 eur

6 m. až 3 roky 

(PREČIN)

2 až 8 rokov
(ZLOČIN)

1 až 5 rokov
(PREČIN)

1 až 5 rokov
(PREČIN)

1 rok až 4 r. a 9 m.
(PREČIN)

6 m. až 3 roky
(PREČIN)

ZNAČNÁ škoda (dnes: 26.600 až 133.000 eur)
návrh: 350.000 až 700.000 eur

2 až 8 rokov

3 až 8 rokov

2 až 8 rokov

2 až 8 rokov

2 roky až 7 r. a 9 m.

2 až 8 rokov

VEĽKÁ škoda (dnes:133.000 eur a viac)
návrh: 700.000 eur a viac

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 roky až 9 r. a 9 m.

3 až 10 rokov

pracovník inštitúcie (bez ohľadu na rozsah)

 -

1 až 5 rokov

1 až 4 roky

-

1 rok až 3 r. a 9 m.

-

závažnejší spôsob konania (§138) napr. aj organizovaná skupina; na viacerých osobách

2 až 8 rokov (ZLOČIN)

2 až 8 rokov
(ZLOČIN)

1 až 5 rokov
(PREČIN)

1 až 5 rokov
(PREČIN)

1 rok až 4r. a 9m.
(PREČIN)

2 až 8 rokov
(ZLOČIN)

nebezpečné zoskupenie (zločinecká skupina)

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 až 10 rokov

3 roky až 9r. a 9m.

3 až 10 rokov

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že štát po schválení návrhu novely (tlač 106) bude stíhať podvodné konania voči súkromnoprávnym inštitúciám (banky, poisťovne, investičné spoločnosti, fondy) bankové, poisťovacie a kapitálové podvody v rozsahu väčšej škody, ktorá je dnes zákonom ustanovená v rozsahu 2.660 až 26.600 eur.

Návrh novely bez akéhokoľvek vecného zdôvodnenia a dopadovej analýzy na bežiace konania, obe hranice väčšej škody 13-násobne zvyšuje na 35.000 eur až 350.000 eur, hoci malá škoda sa zvyšuje iba 2,6 násobne.

O dopadoch zvýšenia hraníc škody na účely trestného konania si môžete prečítať viac v osobitnom príspevku - TU

Na účely tohto príspevku je potrebné poukázať na to, že mnohé trestné činy podvodného charakteru proti súkromnému majetku spáchané v rozsahu 35.000 až 350.000 eur (viď tabuľka) budú stíhané ako ZLOČINY, zatiaľ čo trestné činy, ktorých predmetom sú európske prostriedky, štátne alebo iné verejné prostriedky (obce, mestá, VÚC, verejnoprávne inštitúcie) budú pri rovnakom rozsahu škody iba PREČINMI s obmedzenými možnosťami použitia prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov, nakoľko viaceré z týchto inštitútov sú viazané na druh trestného činu a je možné ich využiť na zabezpečenie dôkazov iba pri ZLOČINOCH.

Z pohľadu štátu a záujmu na účinnom trestnom stíhaní organizovanej trestnej činnosti, ktorej predmetom sú európske, štátne alebo iné verejné prostriedky do výšky 350.000 eur, je neakceptovateľné, že po novele Trestného zákona sa v dôsledku zmeny trestných sadzieb stanú PREČINMI trestné činy spáchané ORGANIZOVANOU SKUPINOU, (jeden z možných "závažnejších spôsobov spáchania" trestného činu podľa §138 TZ), ktoré sú dnes stíhané ako ZLOČINY alebo OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ ZLOČINY (OZZ).

Štát si takouto zmenou zväzuje ruky pri stíhaní závažnej organizovanej trestnej činnosti a v niektorých trestných veciach pri niektorých páchateľoch môže dôjsť v dôsledku tejto zmeny, s ktorou je automaticky spojené aj skrátenie premlčacej doby premlčania trestného stíhania z 20 rokov (pri OZZ)

S takouto zmenou by občan zrejme nesúhlasil.

Aj to jej jeden z mnohých negatívnych dopadov v detailoch neprediskutovaného, v súvislostiach nerozanalyzovaného návrhu novely Trestného zákona, ktorá by sa mala prepracovať alebo aspoň významne upraviť pozmeňovacími návrhmi poslancov.

Mohlo by vás zaujímať

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024