corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Praktické dopady novely Trestných kódexov na procesy - desiatky tisíce úkonov navyše ...

pondelok, 15.01.2024|Posledná aktualizácia 18.1.2024 08:36
Autor:

V tomto príspevku, ktorý vznikol pôvodne ako odpoveď na jednu z otázok zaslaných zástupcom Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona, si môžete prečítať základný výpočet úkonov, určite nie vyčerpávajúci, ktorých prípravu a vykonanie v krátkom čase (niektoré ihneď - tam kde pôjde o odstránenie zásahov do základných práv a slobôd, ktoré stratiia zákonný základ) si vynúti prijatie novely Trestného zákona.

Samozrejme popri plynulom vybavovaní bežnej agendy.

Keď si to celé predstavíme, príde nám logické, že takéto zmeny potrebujú primeraný čas na prípravu a realizáciu.

Ak vezmeme do úvahy kumuláciu znižovania trestných sadzieb a zvýšenia hraníc škôd, nebude skoková zmena príliš veľká? Je Slovensko pripravené na takúto legislatívu, resp. je to pre nás vhodná cesta, ak sa pozrieme aj na aplikačnú prax ? 

Áno, zmena je skoková - revolučná, to je jedna stránka veci.

Kombinácia zvýšenia hraníc škody, zníženia trestných sadzieb, skrátenia doby premlčania trestného stíhania, podstatné sťaženie prerušenia jej plynutia a súčasné priorizácia trestu domáceho väzenia pred trestom odňatia slobody spôsobí, že aj pri trestných činoch stíhaných dnes ako obzvlášť závažné zločiny (za koľko rokov zarobí bežný občan 350.000 eur ?)

Najväčší zásah do pravidiel trestnosti skutkov spôsobí, nijako osobitne neodôvodnené ani životom spoločnosti neindikované, 13,1- násobné zvýšenie hraníc väčšej škody, dolnej i hornej hranice.

Dolná hranica z dnešných 2.660 na 35.000 eur.
Horná hranica z dnešných 26.600 na
350.000 eur.

Fakticky sa navrhuje posunúť hranicu prečinov z dnešných 26.600 eur na 350.000 eur.

Pokiaľ viem, v žiadnom z doterajších návrhov zmien Trestného zákona, ktoré sa dotýkali zvýšenia hraníc škody ale ani v pripomienkach k návrhu novely TZ sa v minulosti neuvažovalo inak ako o rovnomernom navýšení všetkých 4 hraníc škody (malá, väčšia, značná a veľká), t. j. zvyšovať ich hranice rovnakým násobkom.

To znamená, že ak sa základná hranica malej škody zvýšila zo 266 na 700 eur, t.j. 2,6-násobne, rovnakým násobkom sa mali zvýšiť aj ostatné hranice škody. Takto bol pripravený návrh “Karasovej” novely, kde bola základná malá škody navrhovaná vo výške 500 eur, t.j. 1,88-násobne a všetky ďalšie hranice boli len vynásobené týmto násobkom a zvýšené na 5.000, 50.000 a 250.000 eur. Čiže hranice väčšej škody mali byť od 5.000 do 50.000 eur. Podľa aktuálneho návrhu novely to má byť až od 35.000 do 350.000 eur. 

K zmenám výšky škody viac v článku: Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov.

Druhá stránka veci je či si predstavitelia štátu, parlament, vláda, ministerstvo, súdy, prokuratúra, polícia - všetci, ktorí sú zodpovední za poskytovanie služby zabezpečenia spravodlivosti občanom a organizáciám na Slovensku, či si dokážu predstaviť množstvo a závažnosť procesov, ktoré bude nevyhnutné vykonať po zmene Trestného zákona a Trestného poriadku v navrhovanom znení popri plynulom vybavovaní bežnej agendy jednotlivých orgánov.

Prechodné ustanovenia neupravujú pravidlo, že rozpojenávané veci dokončí zákonný súd/sudca, ktorý vec/obžalobu dostal pridelenú náhodným výberom podľa doterajšej právnej úpravy. To znamená, že úsilie, energia a čas, ktoré vykonal zákonný sudca/senát (výkon justičného systému) budú zmarené a veci budú aj v štádiu odvolacieho konania postúpené novému zákonnému súdu/sudcovi, ktorý vec bude znovu študovať a vykonávať úkony súdneho konania odznovu, ak obvinený bude požadovať, aby sa celé súdne konanie vykonalo na novom súde odznova.

Aby sme si to vedeli predstaviť trochu lepšie, tak si tie najvýznamnejšie procesy a hroziace dôsledky v prípade ich nevykonania skúsime uviesť aj s kvalifikovaným odhadom pomocou verejne dostupných štatistík polície, prokuratúry a súdov z minulých rokov.

Vieme, že zmeny trestných sadzieb a hraníc výšok škody sa dotknú najviac trestných činov proti majetku, hospodárskych a drogových trestných činov. Vzhľadom na to, že v evidenčných pomôckach sa nevykazuje presná výška spôsobenej škody, rozsah činu alebo hodnota prospechu, bude potrebné v každom spise skontrolovať výšku škody/rozsahu/prospechu aktualizovať právnu kvalifikáciu a vykonať z toho vyplývajúce potrebné úkony.

Počet osôb obžalovaných a trestné stíhanie ukončené inak:

 1. v majetkových trestných veciach za rok 2022: 11.250
 2. v hospodárskych trestných veciach za rok 2022: 1.560
 3. v drogových trestných veciach za rok 2022: 1.613
 4. v trestných činoch proti životnému prostrediu za rok 2022: 325
 5. v korupčných trestných veciach za rok 2022: 168

Okrem toho sa zmeny hraníc škody dotknú aj mnohých ďalších trestných činov, ktoré majú v kvalifikovanej skutkovej podstate uvedený rozsah, škodu alebo prospech.

Porovnateľné množstvo trestných veci je neskončených v prípravnom konaní a prebieha v nich ešte vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie.

Mnohé ďalšie veci sú ešte len v štádiu preverovania trestného oznámenia alebo podozrenia z trestného činu na základe inak získaných poznatkov.

Policajti a prokurátori vo veciach v štádiu preverovania, konania vo veci (nezistený páchateľ) a konania proti obvinenému do podania obžaloby:

 1. Preskúmanie a zmena právnej kvalifikácie desiatok tisícov trestných vecí - vo všetkých veciach majetkovej, hospodárskej, environmentálnej, drogovej kriminality a pri ďalších trestných činoch, kde je kvalifikácia viazaná výškou škody/prospechu, rozsahom činu (napr. lúpež, obchodovanie s ľuďmi, nedovolené ozbrojovanie, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prevádzačstva, kupliarstva, detská poronografia)
 2. Postúpenie veci majetkových (krádeže, sprenevery, podvody, poškodzovanie cudzej veci …) a hospodárskych trestných činov v prvom odseku vyžaduje malá škoda (v rozsahu od 266 do 700 eur) na prejednanie priestupku
 3. Postúpenie veci trestných činov proti životnému prostrediu a daňových trestných činov (nezaplatenie dane a poistného a daňový podvod), kde sa v prvom odseku vyžaduje väčší rozsah činu (skutky v rozsahu 2.660 až 35.000 eur) na prejednanie priestupku, resp. daňového deliktu
 4. K bodom 2 a 3
 5. Podstatné zvýšenie rozsahu priestupkovej agendy a agendy správnych/daňových deliktov (obmedzené nástroje dokazovania v priestupkovom/správnom konaní oproti trestnému konaniu)Vydanie stoviek možno aj vyše tisíc uznesení o postúpení veci na prejednanie priestupku, správneho deliktu (s právom poškodeného podať sťažnosť)
 6. Policajt vydá uznesenie (ak sa viedlo konanie vo veci)
 7. Prokurátor vydá uznesenie (ak sa viedlo konanie prostí osobe)
 8. Podmienečné zastavené trestné veci počas plynutia skúšobnej doby bude potrebné rovnako postúpiť na priestupkové konanie (skutok už nebude trestným činom) 
 9. Odloženie veci v priestupkovom konaní vo veciach, kde nebolo vznesené obvinenie do 2 rokov od skutku (zánik zodpovednosti za priestupok § 20 PrZ)
 10. Zastavenie konania v priestupkovom konaní, ak bolo vedené trestné stíhanie proti osobe ale obvinenie bolo vznesené až po viac ako 2 rokoch od skutku (zánik zodpovednosti za priestupok § 20 PrZ)
 11. Preskúmanie väzobných vecí, kde došlo k zmene druhu trestného činu z OZZ na zločin alebo prečin, resp. zo zločinu na prečin a kontrola dodržania maximálnych lehôt väzby v prípravnom konaní a celom trestnom konaní, ktoré budú po zmiernení trestnosti kratšie.
 12. Prepustenie z väzby (ihneď) v prípadoch, ak maximálna lehota väzby ustanovená pre menej závažný druh trestného činu po zmiernení trestnosti (najmä pri zmiernení na prečin) už bola presiahnutá
 13. Podanie obžalôb v skrátených lehotách väzby
 14. Preskúmanie trestných vecí, v ktorých sa vykonávajú odposluchy alebo iné ITP alebo operatívno-pátracia činnosť viazaná na stíhanie zločin (vrátane OZZ), ktoré budú prekvalifikované na prečin, a tieto úkony zasahujúce do ľudských práv a slobôd ihneď ukončiť ak neexistuje iný zákonný dôvod na ich pokračovanie (napr. ak SR k stíhaniu takého činu zaväzuje medzinárodná zmluva) 
 15. Preskúmanie trestných vecí, kde prichádza do úvahy premlčanie trestného stíhania (kde bolo vznesené obvinenie po viac ako 3 rokoch, resp. 5 rokoch od spáchania skutku) a ak vzhľadom na zmiernenie právnej kvalifikácie prichádza do úvahy premlčanie trestného stíhania skúmať či nedošlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby spáchaním nového trestného činu v premlčacej dobe rovnakej alebo vyššej závažnosti, aby trestné stíhanie mohlo pokračovať
 16. Skrátené vyšetrovanie bude vedené vo všetkých veciach, kde došlo k zmierneniu právnej kvalifikácie a trestnej sadzby na 6 mesiacov až 3 roky (§ 277a TZ - daňový podvod = DPH-podvody do 350.000 eur); dôsledku zníženia škody a trestných sadzieb príde k nárastu/prechodu agendy najmä z vyšetrovateľov PZ na poverených príslušníkov PZ.
 17. Významne zvýšená záťaž i náročnosť na odbornosť a výkon poverených príslušníkov PZ
  Poverení príslušníci PZ pôsobiaci na obvodných oddeleniach PZ nie sú odborne ani kapacitne pripravení na zvýšenie počtu a náročnosti vyšetrovaných trestných vecí. Návrh nepočíta s navýšením ich počtu, čo bude mať vplyv na kvalitu vyšetrovania týchto trestných vecí a na prieťahy. Uvedené bude zrejme viesť k porušeniu práva poškodených na riadne a včasné rozhodovanie o ich trestných oznámeniach.
 18. Odstúpenie dozorových spisov prokurátorov vecne a miestne príslušnej prokuratúre po zmene vecnej príslušnosti

Vynútené postupy súdov v rámci súdneho konania:

 1. Rozhodnutie o prepustení z výkonu trestu odsúdených v trestných veciach, kde došlo k zániku trestnosti skutku, vo vzťahu ku ktorému sa výkonáva trest.
 2. Zrušeníe nariadenia výkonu trestu v trestných veciach, kde došlo k zániku trestnosti.
 3. Postúpenie veci zo Špecializovaného trestného súdu príslušným súdom, ak dôjde v dôsledku zvýšenia hraníc škody k zmene príslušnosti súdu [§ 14 písm. b) až d), l), m) TP]
 4. Postúpenie veci z „okresných súdov v sídle kraja” príslušným súdom (§ 16 TP - OZZ s dolnou hranicou najmenej 12 rokov)
 5. Vyhotovenie záznamov o spolupráci (záznamy o poskytnutých benefitoch spolupracujúcim osobám) vo všetkých veciach vo vyšetrovaní ako aj vo veciach v súdnom konaní (do 10 dní záznamy doplniť do spisu, aby súd rozhodol, či obžaloba spĺňa (nové) zákonné náležitosti podľa § 241 až 244 Trestného poriadku).
 6. Rozhodnutie súdu o prijatí obžaloby vo všetkých veciach v súdnom konaní, kde nebol vydaný trestný rozkaz, (o sťažnosti proti rozhodnutiu o prijatí/neprijatí obžaloby rozhodne odvolací súd)
 7. Rozhodovanie o nárokoch na náhradu škody a nemajetkovej ujmy za trestné stíhanie a väzbu.
  Osoby, ktoré boli vo väzbe a ktorých trestné stíhanie bude zastavené z dôvodu premlčania trestného stíhania budú zrejme od štátu uplatňovať satisfakciu.
 8. Rozhodovanie o dovolaní ministra spravodlivosti v prípadoch, "ak súd rozsudkom schválil dohodu o vine a treste, ktorá nie je so zreteľom na závažné porušenie hmotnoprávnych ustanovení primeraná alebo spravodlivá."
 9. Rozhodovanie vo vykonávacom konaní, ak došlo k zmene druhu trestného činu na prečin alebo na zločin z OZZ a k zásadnej zmene trestnej sadzby, odsúdení budú žiadať o zmiernenie trestu odňatia slobody, odpustenie výkonu zvyšku trestu, o podmienčné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody ...

Uvedený prehľad úkonov nám indikuje potrebu poskytnutia dostatočného/primeraného časového priestoru na prípravu a následné vykonanie úkonov vynútených zmenou právnej úpravy.

Inak povedané orgány zabezpečenia spravodlivosti na prípravu a realizáciu vyššie uvedených úkonov budú potrebovať posun účinnosti návrhu novely Trestného zákona.

V ďalšom texte porovnáme návrhy účinnosti návrhu "Karasovej" novely Trestného zákona a aktuálnej novely Trestného zákona.


Znenie prechodného ustanovenia návrhu “Karasovej novely TZ” doručenej NR SR dňa 30.3.2023 (tlač 1528):

Čl. XIX 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 83, 85 až 88, 91 až 432, čl. II bodov 1, 3 až 20, 22 až 27, 29 až 39, 41 až 47, 49 až 60, 65 až 91, 94, 97 až 128, 137, 141 až 145, čl. III až IX, čl. XI až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.”

Tu je potrebné uviesť, že, návrh “Karasovej novely TZ” (tlač 1528) bol do NR SR doručený 30.3.2023 a navrhovala sa účinnosť od 1.1.2024, okrem ustanovení, ktoré mali umožniť výkon detencie voči nebezpečným páchateľom, ako aj činnosť Európskej prokluratúry (EPPO) tak, aby mohla čo najskôr začať konať vo veciach finančných záujmov EÚ (tieto ustanovenia mali nadobudnúť účinnosť vyhlásením v Z.z.)

Avšak v Ústavnoprávnom výbore NR SR bol 13.6.2023 v rámci spoločnej správy uznesením č. 806 schválený pozmeňovací návrh (bod 48), ktorý mal posunúť účinnosť až od 1.4.2024 s odôvodnením:

“Vzhľadom na rozsah zmien je potrebné zabezpečiť dostatočnú legisvakanciu pre orgány aplikácie práva.”


Rozsah dopadov na živé veci, ktoré prinesie aktuálna novela TZ (tlač 106) je podstatne väčší ako pri “Karasovej” novele TZ, keďže sa podstatne viac zvyšujú hranice škody, podstatne viac sa znižujú trestné sadzby a k tomu sa podstatne upravuje aj premlčanie trestného stíhania. 

Znenie prechodného ustanovenia aktuálnej novely TZ doručenej NR SR dňa 6.12.2023 (tlač 106):

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem čl. II bodu 44, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov 1 až 18 a 20, čl. VII bodov 1 až 21, čl. IX, čl. XI, čl. XIII a čl. XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. januára 2024."

Mohlo by vás zaujímať

ONLINE prenos - verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

14.5.2024

POZVÁNKA na verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

28.4.2024

Pozvánka na XV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

22.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

RECENZIA NA VEDECKÚ MONOGRAFIU

25.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024

Novely trestných kódexov - pripomienky (nielen) prokurátorov

30.12.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023