corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

utorok, 06.12.2022|Posledná aktualizácia 9.12.2022 13:23
Autor: Peter Sepeši

Slovenská právna úprava hraníc a základu pre výpočet škody - 8.000 SK resp. po prepočte 266 Eur (§ 125 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.) nebola od 1.1.2006 až doposiaľ zmenená.

§ 125 
(1)
Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. (pozn. „8.000 Sk“ do 31.12.2008)
Škodou väčšou
sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy.
Značnou škodou
sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy.
Škodou veľkého rozsahu
sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy.
Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Od. 1.1.2006 do 31.12.2008 bol základ pre výpočet hraníc škody v § 125 ods. 1 Trestného zákona uvedený v mene Sk).
Od 1.1.2009 účinný zákon č. 498/2008 Z.z. (suma i8.000 Sk bola
v § 125 ods. 1 Trestného zákona upravená na ekvivalent v eurách = 266 eur).

Hranice výšky škody boli od 1.1.2006 doposiaľ nasledovné:

malá škoda (základ) - od 1.1.2006 viac ako 8.000 Sk (od 1.1.2009 = viac ako 266 eur) - až na 2 roky
väčšia škoda
(10x základ) - od 1.1.2006 od 80.000 Sk (od 1.1.2009 = od 2660 eur) - 6 mes. až 3 roky
značná škoda
(100x základ) - od 1.1.2006 od 800.000 Sk (od 1.1.2009 = od 26.600 eur) - 3 až 10 rokov
veľká škoda
(500x základ) - od 1.1.2006 od 4.000.000 Sk (od 1.1.2009 = od 133.000 eur) - 10 až 15 rokov

Úprava základu a hraníc výšok škody do 1.1.2006:

K 1.1.2006, keď nadobudol účinnosť Trestný zákon č. 300/2015 Z.z. (od 1.10.2005 do 30.9.2006) bola minimálna mzda 6.900 Sk (229 eur) a od 1.10.2006 do 30.9.2007 bola minimálna mzda 7.600 Sk (252 eur).
V Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z., ktorý rušil Trestný zákon č. 140/1961 Zb. bola ustanovená hranica malej škody na 8000 Sk (266 eur).

Do 31.12.2005 boli hranice škody a trestné sadzby pri trestnom čine krádeže nasledovné:

nie nepatrná škoda (základ) - najmenej minimálna mzda 6.900 Sk (229 eur) od 1.10. do 31.12.2005 - TOS až na 1 rok, PT alebo prepadnutie veci
nie malá škoda
(6x základ) - od 41.400 Sk / 1.374 eur) - TOS na 6 mes. až na 3 roky alebo PT
väčšia škoda
(20x základ) - od 138.000 Sk / 4.580 eur - nebola ako znak vyjadrená v kvalifikovanej skutkovej podstate 
značná škoda
(100x základ) - od 690.000 Sk / 22.900 eur - 2 až 8 rokov
veľká škoda
(500x základ) - od 3.450.000 Sk / 114.500 eur - 5 až 12 rokov

Zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 253/2001 Z. z. učinný od 1.8.2001 do 31.12.2005 (podstatné zmeny):

§ 89 ods. 1
 
(13)
Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej výšku minimálnej mesačnej mzdy,2) škodou nie malou sa rozumie suma dosahujúca najmenej šesťnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej dvadsaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca najmenej stonásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 248/1994 Z.z. učinný od 1.10.1994 do 31.7.2001

§ 89 ods. 1 
(14)
Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy2), škodou nie malou sa rozumie suma dosahujúca najmenej šesťnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej dvadsaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca najmenej stonásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 175/1990 Zb. učinný od 1.7.1990 do 30.9.1994

§ 89 ods. 1
(14)
Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej polovicu najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie malou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej trojnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca nejmenej päťdesiatnásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne pre určenie výšky prospechu a hodnoty veci.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku od roku 1993 resp. 1991
https://www.minimalnamzda.sk/minimalna-mzda-historia.php
 
https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/minimalna-mzda-na-slovensku
 

Minimálna mzda bola na Slovensku upravená

  • od 23.1.1992 do 31.3.1996 nariadením vlády ČSFR o minimálnej mzde č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
  • od 1.4.1996 do 31.12.2005 na základe zákona č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Úprava základu a hraníc výšok škody v ČR od 1.1.2010 (účinnosť Trestného zákoníka č. 40/2009 Sb.) až doposiaľ (11/2022):

§138
Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci
(1)
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10000 Kč,
b)
škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč,
c)
větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100000 Kč,
d)
značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1000000 Kč a
e)
škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10000000 Kč.


Úprava základu a hraníc výšok škody v ČR do 31.12.2008 (bol zrušený Trestný zákon č. 140/1961 Sb. v Česku):

§ 89
(11)
Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. Těchto částek se užije obdobně pro určení výše, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí prospěchu a hodnoty věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Mohlo by vás zaujímať

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

25.5.2023

Legislatívny proces trochu inak

28.4.2023

Obzvlášť závažné zločiny (OZZ) podľa návrhu novely Trestného zákona

23.4.2023

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019