logologo_small

Stanovisko UčPS k aktuálnej legislatíve v oblasti športu (október 2017)

pondelok, 20.11.2017|Posledná aktualizácia 25.12.2019 23:59
Autor: UčPS tím

Prinášame Vám stanovisko UčPS k legislatíve v oblasti športu (október 2017), ktorá je aktiálne v legislatívnom procese.

V legislatívnom procese sa nachádzajú dva legislatívne návrhy, ku ktorým pripájame pripomienky ale i niektoré úvahy a poznámky, ktoré vzišli z vecnej diskusie odborníkov UčPS tímu a to jednak k:

 1. NARIADENIU VLÁDY O METODIKE NA VÝPOČET PODIELU UZNANÉHO ŠPORTU NA ROK 2018, ktoré bolo schválené na rokovaní vlády SR dňa 27.9.2017 a v najbližších týždňoch bude publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26880, a  
 2. návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (parlamentná tlač 718).

1.  K návrhu NARIADENIA VLÁDY "ku vzorcu" na rok 2018:

Materiál predložený do medzirezortného pripomienkového konania aj s uplatnenými pripomienkami v rámci MPK je dostupný na stránke portálu SLOV-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/560

Materiál na stránke Úradu vlády SR: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26880


Na úvod je potrebné uviesť, že metóda vypočítavania príspevku uznanému športu a podielov pre jednotlivé zväzy podľa vzorca je jedným zo základných pilierov transparentnosti financovania športu zo štátneho rozpočtu podľa nového Zákona o športe.


Zavedením vzorca boli vylúčené procesy so subjektívnym faktorom a výsledky výpočtov sú závislé od merateľných údajov vyjadrujúcich popularitu, úspešnosť a masovosť jednotlivých športov.

Vzorec, jeho výpočty a metodiky zisťovania údajov sa každým rokom vylepšuje vrátane nariadenia na rok 2018.

Stále sú však nespokojní jednotlivci, spravidla tí, ktorí veria tomu, že bez vzorca by dostali od štátu viac peňazí, výpočtom vzorca však rozumejú veľmi čiastkovo, ak vôbec.


V zrozumiteľnosti vzorca pre športovú verejnosť vnímame veľké rezervy vzorca. Vzorec by mohol/mal byť oveľa zrozumiteľnejšie vysvetlený/popísaný a tým by sa stal aj transparentnejším a dôveryhodnejším.


Podľa názoru expertov, ktorí sa v rámci športovej obce dlhodobo venujú vzorcu, resp. rozumejú tomu ako vzorec funguje (páni Dedík, Moška, Greguška) sú výpočty vzorca uvedené v prílohe návrhu nariadenia vlády vecne správne a vzorec vylepšujú.


Navrhované zmeny nariadenia vlády oproti roku 2017 korešpondujú s výsledkami pracovných stretnutí zástupcov ministerstva školstva s pracovnou skupinou SOV zriadenou ku vzorcu (viedol ju pán Dedík) pričom v rámci MPK boli vyriešené ešte niektoré výhrady týkajúce sa najmä plavcov a atlétov (zohľadnenie halových MS a ME vo výpočtoch) a pravidiel medziročného nárastu financovania zväzov s príjmami do 1 promile z celkového balíka prostriedkov rozdeľovaných podľa vzorca (týka sa to menších cca 15 zväzov, ktoré mali v roku 2017 príspevok uznanému športu nižší ako 1 promile, t.j. odhadom cca do 35 000 eur)


Návrh nariadenia by teda na základe uvedeného mal byť vecne v poriadku.


Napriek tomu však zastávame názor, že vnímaniu a väčšiemu uznaniu transparentnosti financovania športu cez vzorec športovou verejnosťou resp. jeho zrozumiteľnosti pre funkcionárov zväzov, štátnych úradníkov, ale aj členov vlády, či ich poradcov, o médiách ani nehovoriac, by veľmi pomohlo, ak by ku každému výpočtu (v prílohe je ich 19+) bola v dôvodovej správe (osobitnej časti) uvedená dôsledná popisná časť, v ktorej by bolo slovne popísané ako vzorec funguje, čo ktorý súčin znamená a prečo je práve v takej podobe.


V rámci MPK bola uplatnená pripomienka odporúčajúca “dopracovať dôvodovú správu k prílohám č. 1 a 2 návrhu nariadenia tak, aby boli v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého „osobitná časť dôvodovej správy obsahuje vecné odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení právneho predpisu“, čomu aktuálne znenie dôvodovej správy k prílohám návrhu nariadenia nezodpovedá. Je v záujme transparentnosti financovania športu a lepšej zrozumiteľnosti výpočtu výšky príspevku uznanému športu podľa „vzorca“ uvedeného v prílohe č. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nielen pre vládu Slovenskej republiky, ktorá bude predmetné nariadenie schvaľovať, ale i pre celú športovú verejnosť, aby k jednotlivým vzorcom uvedeným v prílohách č. 1 a 2 návrhu nariadenia bol v dôvodovej správe uvedený slovný popis odôvodňujúci zaradenie jednotlivých vzorcov do návrhu nariadenia, z ktorého bude zrejmé, aká je funkcia a zmysel príslušného vzorca v rámci celkového výpočtu výšky príspevku uznanému športu. Keď bude v dôvodovej správe popísané zrozumiteľným spôsobom, aké detaily jednotlivé vzorce zohľadňujú, významne to môže posilniť dôveru športovej verejnosti v rozdeľovanie štátnych prostriedkov podľa „vzorca“, nakoľko existujúce informácie o fungovaní vzorca a zohľadňovaných parametroch nie sú dostatočné a vzorcu rozumie iba malá skupinka odborníkov.


Po spustení príslušnej funkcionality IS športu, v ktorej bude transparentne vedená agenda vzorca, by sa celý výpočet aj s vysvetlivkami presunul do informačného systému športu, v ktorom sa všetko bude verejne dostupným spôsobom vypočítavať vrátane všetkých zadaných hodnôt (umiestnenia, popularita, počet členov do 23 rokov) a, v ktorom si každý príjemca príspevku bude môcť spoľahlivo overiť resp. skontrolovať spôsob výpočtu príspevku uznanému športu... namiesto súčasných excelovských tabuliek ministerstva, ktorým rozumie len málokto.


Uvedená pripomienka bola uplatnená (iba ako obyčajná) aj v rámci MPK, nebolo jej však zo strany ministerstva školstva vyhovené.


2. K poslaneckému návrhu NOVELY zákona o športe (parlamentná tlač 718):


K bodu 1:

Zamýšľali sme sa nad tým, prečo má práve takýto návrh takú dôležitosť, že sa rieši práve v tomto období neštandardne formou poslaneckej novely.

Dôvodová správa k tomuto novelizačnému bodu poslaneckého návrhu nám pri úvahách veľmi nepomohla. V dôvodovej správe je dva razy uvedené iba to, že:


VŠEOBECNÁ ČASŤ dôvodovej správy:

"Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

OSOBITNÁ ČASŤ dôvodovej správy:

"Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhuje sa rozšírenie právnych foriem rezortných športových stredísk o príspevkovú organizáciu."


Tak sme zisťovali motívy a ciele navrhovanej zmeny na ministerstve školstva, na NŠC, SOV i na zväzoch. Zo získanej mozaiky informácií sa javí, že cieľom navrhovanej zmeny je, aby rezortné športové stredisko nemuselo byť zo zákona rozpočtovou organizáciou, ale aby mohlo mať formu príspevkovej organizácie, čím sa mu umožní spravovať a prenajímať športovú infraštruktúru, športové zariadenia, diagnostické prístroje, rehabilitačné stredisko atď. za odplatu (formou podnikania) a bude môcť využiť získané prostriedky na šport a reprodukciu (údržba, obnova, modernizácia), aby to nebolo ako je to v súčasnosti napr. v NŠC alebo Dukle, že ako rozpočtové organizácie musia všetky príjmy odviesť na príjmový účet štátneho rozpočtu. To de facto znamená, že zvýšené používanie športových zariadení športovej infraštruktúry a športového vybavenia spôsobuje len zvýšené náklady na ich obsluhu, prevádzku a údržbu, ako aj rýchlejšie opotrebovanie, pričom ak stredisko nedostane peniaze zo štátneho rozpočtu na zakúpenie nového športového zariadenia, prístroja alebo ich opravu, čo môže byť najmä pri väčších hodnotách problém, vedie ich to k tomu, že tieto športové zariadenia nechcú umožniť používať nikomu (ani za odplatu), lebo využívajú úspornejší model prevádzky a to  pre svojich športovcov, čím  šetria aj náklady na ich obsluhu a údržbu. Na obhliadke Dukly ešte v roku 2015 bolo konštatované, že športové zariadenia/objekty, ktoré spravuje Dukla boli málo využité - poloprázdne resp. úplne prázdne a vysvetlené to bolo práve tým, že všetky príjmy, ktoré by získali, by museli odviesť do štátneho rozpočtu a to ich demotivuje od toho, aby umožnili, hoci za odplatu, tieto výborne vybavené športové zariadenia používať aj ďalším športovcom a klubom, prípadne aj športovej verejnosti.

Podľa informácií z NŠC sa o dosiahnutie zmeny možnej inštitucionálnej formy rezortného športového strediska snažili už aj v minulosti, avšak neúspešne ... a teraz sa to realizuje narýchlo veľmi neštandardnou poslaneckou novelou.

S národným športovým centrom sú však zrejme aj ďalšie zámery (zrejme nepôjde len o prenájmy športových zariadení, či odplatné využívanie diagnostiky, ktoré nie sú až tak dôležité/zaujímavé, aby sa riešili práve teraz neštandardnou poslaneckou novelou) a preto je dôvodné domnievať sa, že cieľom tejto úpravy bude umožniť manažovanie "veľkých" peňazí určených na projekty športovej infraštruktúry národného významu, čo pri dobrom nastavení a kvalitnom personálnom vybavení môže byť aj celkom efektívne a javí sa to ako jeden z dobrých variantov, ktorý by však bolo vhodné otvorene verejne komunikovať ako úplne legitímnu politiku štátu v oblasti športu. Malo by sa to prezentovať a zdôvodniť ako úplne legitímna politika štátu v oblasti športu (výstavby a správy športovej infraštruktúry), ktorá ma svoje ratio. Mala by však dostať aj svoj premyslený komplexný koncept prediskutovaný aj so športovou obcou. Nedostatočne odôvodnený poslanecký návrh zrejme bude vyvolávať skôr pochybnosti a fabulácie rôznych dôvodov navrhovanej zmeny.


V tej súvislosti si dovolím na záver uviesť, že v § 105 ods. 2 Zákona o sporte bola ustanovená povinnosť pre štát reprezentovaný ministerstvom vnútra, ministerstvom školstva a ministerstvom obrany, pod ktorými máme rezortné športové strediská, "vypracovať projekt optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie", ktorý mal byť predložený vláde na schválenie do 31. decembra 2016.

PROJEKT OPTIMALIZACIE JE STALE V NEDOHLADNE, ALE PRAVIDLA PRE REZORTNE SPORTOVE STREDISKA TOUTO NOVELOU PODSTATNE UPRAVUJEME (AKO PRISPEVKOVE ORGANIZACIE BUDU MOCT AJ PODNIKAT A HOSPODARIT SO SVOJIMI PRIJMAMI A MAJETKOM, KTORE ZISKAJU SVOJOU CINNOSTOU/PODNIKANIM)


K bodu 2:

Nie je celkom zrejmé (ani dostatočne odôvodnené v dôvodovej správe) čím je vecne odôvodnený odklad zverejnenia podielov uznanému športu pre rok 2018 až do 31.1.2018, čo znamená pre národné športové zväzy vážny krok späť a komplikáciu, pokiaľ ide o manažovanie ich vlastných financií a rozpočtov na rok 2018.

Jedným zo zásadných prínosov Zákona o športe bolo, že percentuálny podiel uznaného športu má byť vypočítaný podľa hodnôt zistených/oznámených k 30.9. a zverejnený vždy k 30.10. a zväzy si v nadväznosti na to môžu pripravovať svoje rozpočty a plány športovej činnosti.

Dôvodnosť posunu termínu zverejnenia z 30.10. až na 31.1.2018 by mal predkladateľ návrhu vysvetliť najmä športovej obci podstatne lepšie ako je to uvedené v dôvodovej správe.

Samozrejme, je logické, že ak by ministerstvo vypočítavalo podiel príspevku uznanému športu na rok 2018 v októbri 2017, tak by ešte muselo podiely a výšky jednotlivých príspevkov uznaným športom vypočítavať podľa pôvodného znenia zákona a jeho prílohy 3, kde bola zistená nesprávnosť, ktorá sa odstraňuje zmenou v bode 3 poslaneckého návrhu novely.

Športová obec by však veľmi privítala, ak by dátum zverejnenia príspevkov bol posunutý aspoň na 31.12.2017 a účinnosť zákona na 15.12.2017, čo by nemuselo byt nereálne, ak by sa návrh poslaneckej novely vzhľadom na vzniknutú situáciu v NR SR prerokoval prednostne.


K bodu 3:

V nižšie uvedenom texte je obsiahnuté komplexné vysvetlenie aj s históriou problému vzorca vypracované/schválené expertmi, ktorí sa venujú problematike vzorca na výpočet príspevku uznanému športu resp. percentuálneho podielu uznaného športu (Greguška, Dedík, Moška).


Nižšie pripájame aj graf, v ktorom je zobrazené porovnanie správne a nesprávne vypočítanej hodnoty Kvv.


Vynechanie parametrov Ud a Um zo súčinu na výpočet vzorca na výpočet príspevku uznanému športu je správne, keďže v hodnote Kvv je už zahrnutý aj parameter U a jeho opätovné použitie v súčine generuje  nesprávne výsledky spôsobujúce to, že športy na 1. až 3. mieste majú podobnú hodnotu Kvv ako športy na 45 až 60 mieste, zatiaľ čo športy okolo 10 miesta mali až 2,5 násobnú hodnotu Kvv, čo je matematicky a najmä logicky nesprávne a nespravodlivé. Krivka Kvv sa má pri správnom výpočte vyvíjať tak, ako je zobrazená modrá linka v grafe uvedenom nižšie.


Táto chyba, ktorá bola v texte Výziev na roky 2013-2016, sa automaticky preniesla do znenia Zákona o športe, keďže ani po prijatí Zákona nemalo dôjsť k zmene metodiky výpočtu a predpokladalo sa, že ide o správne nastavenie, keďže bol správny aj výpočet do r. 2016.


Aj keď bola do r.2016 chyba v texte výzvy, postup ministerstva bol logicky správny pri výpočte príspevkov uznanému športu, preto sa na túto chybu neprišlo.


Výpočet na Technická oprava zlého spôsobu výpočtu príspevku uznanému športu bola možná dvoma spôsobmi, a to :


1) Zmenou TABUĽKY č.1 s koeficientom významu výsledku (namiesto hodnôt z 1. stĺpca majú byť správne použité hodnoty zo 4. stĺpca)


Link na TABUĽKU č. 1 - TU


2) Zmenou Vzorca, kde sa súčin Ú x Kvv nahradí iba hodnotou Kvv.


Oba varianty by dosiahli rovnaký a metodicky správny výsledok hodnoty príspevkov uznanému športu, ministerstvo si vybralo druhý variant.


Je nutné podotknúť, že v Nariadení vlády na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018 sa všade vypočítava parameter úspech U.


V najnovšom návrhu parametra vzorca, ktorý už dáva správne výsledky, parameter U vypadol, je uvedený len vo vysvetlení ku Kvv:

P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) × M23

KVVD je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

KVVM je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

t.j. vypočítaná hodnota Ud a Uv už samostatne do vzorca vstupovať nebude, ale od Ud a Um závisí hodnota Kvvd a Kvvm podľa tabuľky č.1 v Prílohe č. 3 zákona.


Link na TABUĽKU č. 1 (správne a nesprávne hodboty) - TU

Nižšie je zobrazený graf krivky správneho a nesprávneho Kvv.


K návrhu na bližšie vysvetlenie výpočtu: Sekcia športu ho robí pre zjednodušenie spôsobu v jednom excelovom súbore, čo je pri momentálnom stave IS športu a podkladov od zväzov najekonomickejšia alternatíva. V tej tabuľke nie je rozumne možné bližšie popísať jednotlivé časti výpočtu.


Samozrejme, vieme si predstaviť akýsi „podrobnejší komentár“ k jednotlivým bodom Nariadenia a Prílohy č.3 Zákona, ktorý výpočet priblíži laickým užívateľom. Nemal by to byť stručný text (napr. vo forme dôvodovej správy), ale skôr dlhšie vysvetlenie jednotlivých vzorcov a prípadov, kedy sa použijú a s uvedením konkrétnych príkladov výpočtu.


Návrh tohto bodu novely by na základe vysvetlenia pana Gregušku (odsúhlasené aj pánom Dedíkom) mal byť vecne v poriadku.


Príloha č. 2 (graf správneho a nesprávneho Kvv)

porovnanie_kriviek.png


K bodu 4:

Poznámka:

Parametre "ÚD" a "ÚM" sa poslaneckou novelou navrhujú zo vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 Zákona o športe úplne vypustiť. V návrhu nariadenia vlády (predpis nižšej právnej sily ako zákon) na rok 2018 však budú použité parametre "ÚD" a "ÚM", ktoré už zákon po schválení poslaneckej novely nebude poznať.

Upraví sa potom aj nariadenie vlády?


Poznámka k poslaneckej novele na záver:

Osobitná časť dôvodovej správy ma v článku I. iba 3 body, zatiaľ čo návrh novely má body 4.Na záver nad rámec poznámok k predmetným legislatívnym materiálom:

V súvislosti s fenomenálnymi úspechmi slovenského reprezentanta Petra Sagana si dovoľujeme dať do pozornosti znenie § 56 Zákona o športe, ktorého využitie sa javí byť v prípade Petra Sagana primerané a dôvodné, pričom si dovolíme vysloviť názor, že slávnostné udelenie doživotného čestného titulu "Majster športu", prípadne aj "Zaslúžilý majster športu" (splnil ustanovené podmienky pre oba tituly) by pre Petra Sagana bolo podstatne väčšou osobnou poctou ako finančná odmena, ktorej udeleniu popri udelení čestného titulu v konečnom dôsledku nebráni nič.

"§ 56

Udeľovanie čestných štátnych titulov

 1. Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) môžu za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udeliť čestné štátne tituly

  1. „Majster športu“,

  2. „Zaslúžilý majster športu“,

  3. „Zaslúžilý odborník v športe“,

  4. „Zaslúžilý pracovník v športe“.

 2. Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.

 3. Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol viacero mimoriadnych športových výkonov na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí."

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022