logologo_small

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

utorok, 04.01.2022|Posledná aktualizácia 24.9.2023 21:54
Autor: Peter Sepeši

V auguste 2021 nás náhle a nečakane opustil náš priateľ a spolupracovník Marek Majtán.

Priatelia a súputníci Mareka predovšetkým vo futbalovej a právnickej komunite vytvorili túto stránku ako spomienku na Marekov odkaz, ako symbolické poďakovanie za jeho výnimočnosť, ľudský prínos - za nezabudnuteľnú stopu, ktorú priniesol do ich profesionálneho i osobného života.

Česť Tvojej pamiatke, Marek!

Ak by ešte aj niekto ďalší z priateľov či kolegov Mareka chcel prispieť do tohto spomienkového článku myšlienkou, citátom, skúsenosťou, príhodou, fotogafiou či inou spomienkou na Mareka, napíšte, prosím autorovi tejto stránky alebo na sport.ucps@gmail.com a my zabezpečíme doplnenie článku.

O Marekovej profesijnej ceste:

Vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore právo. Bakalárske štúdium úspešne ukončil obhájením bakalárskej práce z Práva Európskej únie pod názvom „Ochrana autorského práva v Európskej únii v digitálnom prostredí“ na katedre aproximácie práva a vykonaním štátnej skúšky z predmetov Medzinárodné právo, Správne právo a Občianske právo. 

Magisterské štúdium úspešne ukončil obhájením diplomovej práce z Občianskeho práva pod názvom „Ochrana výrobcov zvukových záznamov“ a vykonaním štátnej záverečnej skúšky. 

Počas štúdia pracoval v spoločnosti K+K, a. s. (neskôr AutoCont SK a. s.) zaoberajúcej sa výpočtovou technikou na pozícii Hewlett-Packard Sales Support Manager. Po skončení štúdia ukončil pôsobenie v tejto spoločnosti a odišiel zbierať skúsenosti do zahraničia. Pracoval v Anglicku v spoločnosti Able-Labels ako grafik a IT manažér.

Po návrate z Anglicka nastúpil do spoločnosti Bobák, Bollová a spol s. r. o. kde absolvoval koncipientskú prax (príprava na povolanie advokáta). Počas praxe sa venoval najmä oblasti občianskeho práva a športového práva, kde zastupoval MŠK Žilina, a. s. v konaniach vo veci náhrady škody spôsobenej diváckym násilím a v konaniach pred FIFA Dispute Resolution Chamber a Športovým arbitrážnym súdom v Lausanne (CAS).

Po absolvovaní koncipientskej praxe v januári 2013 nastúpil do spoločnosti MŠK Žilina, a.s. na pozíciu právnika a manažéra pre administráciu a medzinárodný styk, kde sa naďalej venoval, najmä športovému právu a spolupráci a komunikácii so SFZ, UEFA a FIFA. 

Počas tohto obdobia začal spolupracovať s legislatívno-právnym oddelením SFZ a legislatívno-právnou komisiou SFZ na príprave predpisov SFZ (Stanovy, Disciplinárny poriadok, Registračný a prestupový poriadok) a neskôr aj na tvorbe zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V tomto období sa stal Marek Majtán aj členom Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ pod vedením JUDr. Jozefa Malicha a ako jej člen sa aktívne podieľal na tvorbe predpisov SFZ, ich prezentovaní, vysvetľovaní a zavádzaní do života futbalovej komunity.

V roku 2014 sa posunul do pozície riaditeľa klubu MŠK Žilina a bol zároveň predsedom predstavenstva až do roku 2020. Po covidovom zásahu do fungovania klubu a následných zmenách v štruktúre klubu bol futbalovej Žiline naďalej nápomocný ako konzultant vo viacerých oblastiach.

Na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pod vedením neb. JUDr. Jozefa Čorbu PhD. pripravoval na rigoróznu skúšku z predmetu Obchodné právo a jeho rigorózna práca mala názov „Odplatné prestupy profesionálnych športovcov“. 

Marek Majtán patril do úzkej skupiny top slovenských športových právnikov špecializujúcich sa na futbalové právo - osobitne na hráčske zmluvy s medzinárodným prvkom a zastupovanie v sporoch pred orgánmi FIFA a Špotovým arbitrážnym súdom v Laisanne.

Napriek mladému veku patril vďaka jeho dôslednosti pri príprave na akúkoľvek odbornú aktivitu, bleskovému úsudku, názorovej integrite, osobnej charizme, dobromyseľnosti, ale aj výbornej znalosti anglického jazyka a nemeckého jazyka, či komunikačným schopnostiam k tým výnimočným Slovákom, ktorí pohli svetom a nielen slovenského futbalu. Viedli ho k tvorbe dobra.

Marekove obľúbené motto, ktorým sa riadil (poslal mi ho pri jednej z našich nočných debát):

“Našou prvotnou úlohou je pomáhať ostatným. Ak im nevieme pomôcť, mali by sme urobiť aspoň všetko preto, aby sme im neublížili.” – Dalajláma.

V motivačnom liste pri jeho kandidatúre za člena Komory SFZ pre riešenie sporov (z 12.7.2014) Marek sám o sebe uviedol:

„Ako človek som empatický, spoločenský, komunikatívny, spoľahlivý so zodpovedným prístupom k práci, lojálny, ambiciózny s motiváciou sa neustále vzdelávať a rozvíjať svoju osobnosť a schopnosti na profesionálnej úrovni. 

Verím, že moje skúsenosti a osobnostné predpoklady robia zo mňa vhodného kandidáta na člena Komory SFZ pre riešenie sporov.

Vopred veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodnú moju kandidatúru podporiť a odovzdajú mi svoj hlas.“

Tí, ktorí sme poznali Mareka nielen z odborných projektov, ale aj z voľnočasových často altruistických aktivít pre slovenský futbal vedia, že to neboli len formálne slová, ale že ich obsah Marek svojim správaním a skutkami do písmenka napĺňal.

Férový a priamy, korektný k súperovi i slabšej strane, rešpektoval dôstojnosť a právo každého s kým rokoval alebo sa len rozprával pri rokovacom stole i v pivárni. To isté veľmi slušne vyžadoval aj od svojich partnerov.

Rovnako pristupoval ku komunikácii v rámci projektov SFZ a tiež ako dlhoročný platný člen a spoluzakladateľ Komory SFZ pre riešenie sporov.

Marek a jeho ďalšia vášeň (popri futbale a práve) - hudba:

Marek mal veľmi rád hudbu a veľmi rád chodil na hudobné koncerty na Slovensku i v zahraničí. Vedel si ich aj užiť.

Ako správny lokal patriot a fanúšik živej nástrojovej muziky bol fanúšikom žilinskej kapely Jamming with the devil, žilinskej grunge (alternatívny rock) kapely Seven Ate, žilinskej kapely AYA, či žilinskej hudobnej formácie Jazzwing.

Bol fanúšikom podujatia Rockové Vianoce Žilina, ktoré sa konalo vždy pred vianočnými sviatkami v Estrádnej sále Domu Odborov v Žiline.

Žilinská kapela Devenan sa rozlúčila na svojom FB profile s Marekom týmto postom:

"Ukradnutý… pieseň ktorá bola jednou z najobľúbenejších našeho manažéra a priateľa Mareka. Zanechal v našich srdciach obrovskú dieru keď nás nedávno predčasne opustil 🖤 Toto video je zo spomienkového koncertu, ktorý sme pre neho zahrali s Adrián Filip David Palutka Lukáš Šnábel a Martin Milolaj, spoločne s kapelou AYA na jeho pamiatku v ART Atelier CAFE . Ani sa nedá slovami opísať ako veľmi veľa pre nás znamenal a preto celý pripravovaný album venujeme práve jemu…. . Človeku, ktorý nám zmenil život💔

Ďakujeme Ti Marek, že sme mali tú česť byť tvojimi priateľmi." (Devenan, 24.10.2021)

Jednou z Marekovych obľúbených skupín bola aj kanadská punk-rocková skupina

Propaghandi. Bol aj na jej koncerte tejto skupiny vo Viedni v novembri 2018.

Fotka od Mareka z koncertu vo Viedni.

Tu sú niektoré odborné príspevky, ktorými Marek Majtán obohatil znalostné prostredie a odbornú spisbu slovenského nielen "futbalového práva" ale aj športového práva:

 1. Príspevok publikovaný v odbornom časopise MagOff a na stránke UčPS - TU
  Názov: JE PRENÁŠANIE ZODPOVEDNOSTI ZA PREJAVY DIVÁCKEHO NÁSILIA NA FUTBALOVÉ KLUBY S/PRÁVNY NÁSTROJ NA ICH POTLÁČANIE? 
  Spoluautori: JUDr. MIROSLAV BOBÁK a Mgr. MAREK MAJTÁN
 2. Príspevok publikovaný na stránke UčPS - TU
  Názov: Mechanizmus solidarity pri odplatných medzinárodných prestupoch profesionálnych hráčov
 3. Príspevok publikovaný v odbornom časopise MagOff a na stránke UčPS - TU
  Názov: KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV – OBDOBA FIFA DISPUTE RESOLUTION CHAMBER
  Aktualizácia príspevku k 22.11.2013 - TU
 4. Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov
  (Marek Majtán bol jedným zo spoluautorov návrhu poriadku Komory schváleného výkonným výborom SFZ 7.5.2014)
  Pôvodné schválené znenie poriadku Komory - TU
 5. Registračný a prestupový poriadok SFZ (RaPP SFZ)
  (Marek Majtán bol jedným zo spoluautorov návrhu RaPP SFZ schváleného výkonným výborom SFZ 10.2.2015)
  Pôvodné schválené znenie RaPP SFZ - TU
 6. Príspevok publikovaný na stránke UčPS (3 časti):
  Názov:
  Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál 
  Spoluautori: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, Mgr. Marek Majtán a Bc. Jaroslav Čollák
  Diskusný seriál -
  časť 1 - časť 2 - časť 3
 7. Prezentácia s názvom: Komora SFZ pre riešenie sporov - predstavenie konceptu
  Marek Majtán vystúpil s prezentáciou na 2. ročníku konferencie Šport a právo 2013 konanej v Poprade (3.- 4.10.2013) v rámci bloku s názvom:
  Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ - Komora SFZ pre riešenie sporov: "Kto neplní športové záväzky - nesúťaží"

  Prezentácia je dostupná - TU

Jaroslav Čollák (predseda Komory SFZ pre riešenie sporov) sa rozlúčil s Marekom emailom zaslaným členom Komory SFZ pre riešenie sporov v tomto znení:

Vážení členovia pléna Komory SFZ pre riešenie sporov, prajem Vám dobrý deň, drahí priatelia, kolegovia, 

s hlbokým zármutkom a smútkom v srdci Vám dávam na vedomie, že v noci z utorka na stredu 25.augusta 2021 nás vo veku nedožitých 38 rokov náhle a navždy opustil náš priateľ a kolega, člen Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Marek Majtán. 

Marek vykonal pre futbalovú rodinu mnoho stoviek ba až tisícok hodín záslužnej práce, bol to priamy diskutér a úprimný človek. Ako je uvedené aj na stránke SFZ, kto mal tú česť s ním debatovať, vedel priamo prezentovať svoje názory, zasmiať sa a tým odľahčiť diskusiu, či mlčať keď to bolo viac ako potrebné. 

Miloval hudbu, rád spoznával jej textový, či iný význam a tá ho doslova sprevádzala životom. Nedá sa zabudnúť na jeho úprimné privítania v Žiline v časoch, keď v Žiline vystupovala slovenská reprezentácia, či jeho kráľovská a úprimná pohostinnosť počas akéhokoľvek zotrvania v Žiline.

Bol členom Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, pričom jeho cenné skúsenosti z futbalového života boli využité aj pri tvorbe návrhu zákona o športe v rokoch 2013-2016.

Teória chaosu hovorí, že aj mávnutie motýlích krídel dokáže zmeniť chod sveta. Marekovo mávnutie krídel počas jeho života bolo mávnutím silným, ktoré zanechalo v každom z nás, kto mal tú česť ho poznať, silný odkaz.

Odkaz úprimného, slušného, cieľavedomého, vzdelaného a ochotného priateľa.

Verím, že si tichou spomienkou na Mareka spomenie každý z Vás.

Česť Tvojej pamiatke, Marek!

https://futbalsfz.sk/futbalovu-rodinu-nahle-opustil-marek-majtan/ 

s pozdravom

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 
Predseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Z týchto krásnych múdrych ľudí nás už žiaľ dvaja Marek a Jožko opustili. A to mohli/mali vykonať, priniesť ešte toľko "dobra" komunite, ľuďom okolo seba, svojej rodine. Odpočívajte v pokoji.

Majka Berdisová sa rozlúčila s Marekom touto spomienkou na Mareka:

Marečku, už nedisponujem našim prvým mejlom ani správou, stali sa obeťami priebežného čistenia preplnenej pošty. Pamätám si ale naše prvé stretnutie skoro osem rokov dozadu v Poprade. Pamätáš? Bolo také ako ty, nezabudnuteľné.

Lebo taký si. Jeden z najvrúcnejších a najpriateľskejších ľudí, taký, ktorého je všade cítiť len tým, že tam je. Vôbec na seba nepotrebuje upriamovať pozornosť. S tým detským úsmevom, bezstarostným, dobrosrdečným a veselým. Takým úsmevom si vítal aj dovtedy neznámych ľudí. Hlboký človek, inteligentný, múdry. S nespútanou dušou, ktorá hľadá všetky farby sveta, aj také, ktoré doteraz nikto nevidel. A veľmi citlivý. Výnimočný. Výnimočný, lebo pri tebe sa ľudia cítili výnimočne, výnimočne a výnimočne dobre. Lebo si mal ten dar, vytvoriť v nás taký pocit. A dotknúť sa každého, kto ťa stretol. 

Vedela by som si ťa predstaviť hocijako, ako top advokáta v korporáte (ale to si nechcel), ako záložného gitaristu v Rolling Stones, ako pestovateľa paradajok na vlastnej farme alebo vychovávateľa autistických detí (chcel si robiť niečo manuálne alebo pomáhať ľuďom), len nie neslobodného, toto si si nevedel predstaviť ani ty sám, žeby si prišiel o slobodu. Len išlo o to, čo tá sloboda vlastne znamená.

V poslednom čase boli tvoje farby tmavšie, ale bez tmy sa nedá oceniť svetlo a to stále presvitalo niekde na pozadí. Nedávno som ti hovorila, že si sračky vo svojom živote predstavujem ako také uzlíky, ktoré si rozuzľujú postupne, nedajú sa naraz všetky, ale postupne sa to dá zvládnuť a existuje cesta von. A ty si mi povedal, že keď si bol malý a nevedeli ťa tuším ešte v škôlke zabaviť, tak ťa nechali rozuzľovať uzlíky. A že vieš, že existuje cesta. Povedala som ti veci z minulosti, ktoré nevie asi nikto, a ty si vedel čo hovorím, lebo si to žil. A ja som rozumela, keď si rozprával. Spomenula som raz po takej recipročnej výmene zážitkov, že sme blázni. Súhlasil si.

Som vďačná, že si ma k sebe pustil. Som vďačná, že som ti mohla a stihla pár týždňov dozadu povedať, ako ťa mám rada. A že si mi povedal to isté. Veľmi som si priala, aby si z tej pavučiny vyšiel von, aj keď nie celý, a určite nie rovnaký, ale silnejší. Ty by si nikdy nebol obyčajný, nikdy, ani keby si ako chcel, nemohol by si byť, lebo u teba by aj sivá farba žiarila ako celé spektrum. Ale možno tvoja duša nebola stvorená pre túto realitu a trpela by ďalej. 

Budem si ťa pamätať navždy, na náhodné stretnutia na koncertoch, na rozhovory, na smiech. 

Odišiel si a zlomilo nám to srdce, mnohým. Odpusť mi, že som ti nedokázala pomôcť Marečku.

Tvojou poslednou správou disponujem. Je z pondelka, 23. augusta 2021, 19:27 hod. – napísal si mi:....“Držme sa“...A ja keďže som strašná a musím mať posledné slovo som odpísala – „Držme sa, presne si to vystihol“. 

Toto je tvoj odkaz pre nás, DRŽME SA.

Majka


Peter Sepeši sa rozlúčil s Marekom týmito slovami:

Mareka som poznal od roku 2011, viac ako 10 rokov.

Spoznali sme sa v prostredí futbalu, keď sme sa stretli v rámci širšej futbalovej právnickej komunity na Slovenskom futbalovom zväze a viedli sme úvodné diskusie o tom, ako by mohli aj právnici prispieť k zlepšeniu fungovaniu slovenského futbalu.

Vtedy sme sa zhodli na základnom východisku našej misie vo futbale - na podstate, od ktorej sme sa nikdy neodcudzili.

Tou podstatou bolo "vytvoriť systém pravidiel fungovania slovenského futbalu a zabezpečiť jeho dôsledné dodržiavanie" či už pomocou orgánov na riešenie sporov aj vďaka ich obsadeniu právnikmi s vysokou odbornosťou a integritou alebo aj pomocou presunu procesov z papierovej podoby do Informačného systému slovenského futbalu z vylúčením možnosti subjektívneho zásahu.

Mal som česť spolupracovať s Marekom na viacerých vážnych legislatívnych projektoch, kde nás preverili ťažké úlohy, množstvo práce právnickej i komunikačnej, preveril nás stres časový i emočný, ale aj parciálne názorové rozdiely či dišputy o možných riešeniach problémov, ktoré nás vždy obohatili a náš pracovný a osobný vzťah, úctu a rešpekt upevnili.

To všetko sme s Marekom a ďalšími kolegami zvládli s veľkou angažovanosťou a priniesli sme futbalovej komunite nový systém predpisov Slovenského futbalového zväzu na vrchu so Stanovami SFZ - Ústavou slovenského futbalu. Slovenskej republike sme pomohli angažovanou prácou pripraviť a schváliť zákon o organizovaní verejných športových podujatí (roky 2013 až 2014) a zákon o športe (roky 2013 až 2015).

Na základe tejto pracovnej i osobnej skúsenosti považujem Mareka za výnimočného Slováka.

Výnimočného v cite nielen pre právo, ale aj pre spravodlivosť, výnimočného nielen v poctivom zistení faktov, ale aj v citlivom zvažovaní ich súvislostí (veď "diabol sa skrýva v detailoch"), výnimočného nielen v jeho pracovnom nasadení, ale aj vo vysokej kvalite výsledkov jeho práce a nárokoch na seba samého, a v neposlednom rade výnimočného aj v tom, že sa nenadradzoval a neznižoval dôstojnosť oponenta, aj keď by mal navrch, lebo o týždeň mohla byť situácia opačná.

Marek chcel vytvárať priateľské či kolegiálne prostredie bez vytvárania dlhodobej záťaže inštitucionálnych či osobných vzťahov produktmi ľudského ega, aj keď ho niektoré veci dlhodobo hnevali.

Marek bol a pre mňa navždy ostane osobnosťou sui generis, kolegom a priateľom, ktorý sa nedá pripodobniť k nikomu inému.

Marek bol výnimočný originál, s ktorým som sa mal česť vo svojom živote stretnúť, poznať ho, učiť sa od neho i odovzdávať mu svoje poznatky a skúsenosti.

Jeho zmysel pre korektnosť, jeho úprimnosť, jeho profesionalita na najmä jeho skvelá komunikácia, priamy ťah na bránu mimoriadny cit pre právo a spravodlivosť, osobitne to futbalové, robili z neho v mojich očiach mimoriadneho právnika, mimoriadneho človeka, ktorý skutočne napĺňal podstatu a zmysel existencie právnických povolaní.

Rokovania s ním boli vecne náročné, lebo bol vždy excelentné pripravený. Vždy sa však snažil vyhýbať rovine osobných invektív, ktoré vzďaľovali partnerov, či strany sporu od dohody a dlhodobo zhoršovali prostredie podnikania, športu, či komunity.

Marek, tak ako mnohí iní výnimoční ľudia nebol len jednoduchá dokonalá osobnosť, mal veľa pozitív, mal určite aj svoje muchy, tak ako máme všetci, ale jeho genialita a pozitíva vysoko prevyšovali nad jeho ľudskými slabosťami.

Každý, kto pozná Mareka aj s jeho tvrdou hlavou a vyhranenými názormi, vedel, že za svoj názor bude bojovať, ale vždy tak, aby ho neurazil, neznevážil názorového oponenta.

Vždy rešpektoval dôstojnosť a česť jeho partnera, konkurenta či súpera v športe, či právnej záležitosti. Jeho východiskom bolo viesť ľudí, ktorým poskytoval právnu službu k zodpovednosti za budúcnosť a k rešpektovaniu druhej strany, lebo nikdy neviete, za koľko hodín, dní, týždňov, mesiacov, či rokov sa znovu stretnete v inej záležitosti a budete potrebovať seriózneho korektného partnera, s ktorým sa dá rokovať a dohodnúť. Vždy sa zasadzoval o to, aby bola atmosféra pracovná, konštruktívna a komunikácia kultúrna, slušná a korektná.

V tomto smere Marek aktívne ovplyvňoval každé prostredie, v ktorom sa pohyboval a ostane pre futbalovú komunitu vzorom.

Marek, bolo mi cťou s tebou pracovať, tvoriť, prežívať príjemné chvíle a byť užitočný pre slovenský futbal a slovenskú spoločnosť.

Česť tvojej pamiatke, Marek!

Každý, kto si bude chcieť pripomenúť Mareka a zamyslieť sa nad jeho životným odkazom, bude si môcť prečítať túto stránku, kde pridali svoje myšlienky a spomienky na Mareka viacerí jeho dobrí priatelia.


Peter Sepeši sa rozlúčil s Marekom aj v rámci úvodného slova na Konferencii Šport a právo 2021, ktorého text je dostupný na stránke: https://beta.ucps.sk/uvodne-slovo-petra-sepesiho

Videozáznam z úvodných príhovorov konferencie Šport a právo je dostupný na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=mACPllUQxKQ

Dovetok k spomienke na Mareka v rámci úvodného slova:

Milý Marek,

Odišiel si nám. Nepoznám veľa takých dôsledných, otvorených a talentovaných právnikov ako si Ty. Keď rozmýšľam o tom, prečo si odišiel, prečo si nám v podstate už niekoľko rokov pomalyčky odchádzal pred očami, ako si mi spomínal, že sa cítiš byť vyhorený, unavený, ako si strácal energiu a motiváciu ... keď si rozmením na drobné to, čo sa deje okolo nás, prichádzam k presvedčeniu že dnešný svet, dnešná slovenská realita berie chuť mladým, múdrym, dôsledným ľuďom do života. Obzvlášť tým, ktorých životné presvedčenie, životná filozofia je založená na viere v pravidlá, v džentlmenské dohody a ich čestné dodržiavanie.

Pripadal si mi presne ako tá včela, ktorá mala v sebe nastavený kompas spravodlivosti a primeranosti bez toho, aby potrebovala čítať zložitý systém pravidiel zákonov.

Mal si v sebe morálku rovného férového chlapa. Bol si dôsledný mal si obrovskú znalosť, rozhľad, dar rozvahy a zdržanlivosti. Dokázal si formulovať kontroverzné názory a dostať ich do diskusie tak, aby sa nikto necítil nedôstojne.

Z našich debát a konverzácií som cítil, že si strácal pomaly vieru v právny štát, vieru v pravidlá, v džentlmenské dohody, vieru v spravodlivosť v prostredí Slovenska.

To badám aj u viacerých ďalších podobne nastavených osobností. Dôsledkom je, že takýto ľudia sa postupne úplne stiahnu do seba, do súkromia svojej rodiny a nesnažia sa už ponúkať alternatívu znalostného prístupu, robiť veci pre štát či komunitu a vplývať na spoločnosť vlastným osobným príkladom. Sú frustrovaní a postupne rezignujú.

Mnohí lídri verejného ale aj športového života okolo nás a osobitne ich egá to zjavne nepotrebujú a často stačí, že sa s nimi nezhodneme na nejakej jednej veci (otázke/riešení/názore), často aj menej dôležitej (oproti iným zásadnejším) a namiesto diskusie, ktorá obohatí naše poznanie, prinúti nás hľadať argumenty, prichádza riešenie z pozície moci, strácame vzájomnú dôveru a rešpekt, prestávame spolu komunikovať a spolupracovať. A v dôsledku toho, kvôli jednej spornej otázke, prichádzame o možnosť posúvať dopredu ďalších 90 % vecí, na ktorých by sme sa bez problémov zhodli.

Slovensko je veľmi malý štát a Slováci sa učia rozvážne a múdro narábať s mocou len veľmi pomaly, čoho dôkazom je dianie v našej spoločnosti a ako sa už na tejto konferencii konštatovalo, že v nezdravej spoločnosti nemožno čakať, že bude zdravý šport.

Marek, mrzí ma, že som ti nejako nepomohol nájsť nové svetlo, reštartovať Tvoju iskru, ale asi všetko je tak, ako má byť a musíme sa s tým všetci zmieriť aj ja, aj všetci tí, v ktorých srdiečku a hlave navždy ostaneš svietiť. 

Presne takých právnikov ako si ty, dnešný svet potrebuje. Takých, ktorí právne veci vedú k vyváženej dohode alebo zmiereniu, a nie k nečestne získaným výhodám a/alebo sporom, ktoré sa často premietnu na dlhé mesiace i roky aj do medziľudských vzťahov a celkovej atmosféry životného priestoru, v ktorom spoločne pôsobíme.

Robil si tak cieľavedome, dlhodobo a chránil si prostredie a vzťahy, na ktoré si mal dosah. 

V poslednej dobe sme sa snažili vytvoriť s priateľmi a kolegami na zväze podmienky preto, aby sme ti toto prostredie a dosah Tvojho dobra, Tvojej múdrosti rozšírili, ale žiaľ tento pekný ľudský projekt sa nám nepodarilo dokončiť.

Mňa osobne sa však záujem a ochota futbalovej komunity podporiť Ťa a pomôcť Ti reštartovať Tvoju iskru veľmi silne dotklo a presvedčilo ma o tom že SFZ nie je iba obyčajná organizácia, v ktorej sa počíta iba skóre a peniaze od štátu alebo od UEFA či FIFA, ale že je pre svojich členov oveľa oveľa viac, že je skutočne schopná, ochotná a pripravená riešiť problémy svojich členov citlivo, ľudsky ako komunita.

To bolo pre mňa silným impulzom preto, aby som napriek množstvu výziev, ktoré predo mnou stoja v novej funkcii na prokuratúre, zvážil svoje rozhodnutie a ostal aj naďalej členom tejto komunity, na živote ktorej som sa posledných 11 rokov aktívne podieľal.

Peter


Smutnú správu o úmrtí Mareka Majtána priniesli aj viaceré médiá:

Mohlo by vás zaujímať

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

16.2.2022

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022