logologo_small

Úvodné slovo Petra Sepešiho

streda, 03.11.2021|Posledná aktualizácia 25.3.2022 21:33
Autor: Peter Sepeši

Konferencia „Šport a právo 2021” (Poprad, 28.- 29.10.2021) - úvodné slovo Petra Sepešiho

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia športu a práva,

vždy, keď komunita UčPS pripravovala konferenciu „Šport a právo“, mali sme pred sebou alebo za sebou medzník nejakého významného projektu, ku ktorému sme viedli vecnú diskusiu s pozvanými osobnosťami, expertmi, ale aj širšou odbornou verejnosťou. Program konferencie bol zameraný na konkrétne oblasti, v ktorých bolo vhodné či potrebné urobiť hlbší výskum, prejsť si otázky, problémy, ich príčiny, súvislosti a možné riešenia, hľadať cestu k rozumnej zhode, s ktorou dokážeme všetci žiť. A v niektorých témach sme sa snažili najprv len dostať medzi ľudí nové myšlienky, koncepty, prístupy, ktorým sme sa neskôr venovali hlbšie v budúcnosti.

Dnes síce komunita UčPS nepracuje na žiadnom športovom projekte, šport je však pre nás témou, v ktorej komunita UčPS disponuje veľkou znalosťou. Aj preto sme pri tvorbe programu konferencie Šport a právo 2021 vytvorili priestor na konštruktívnu diskusiu o legislatívnych zmenách pripravovaných na MŠVVaŠ SR ako aj o činnosti Fondu na podporu športu najmä v oblasti financovania športovej infraštruktúry národného významu, ale aj tej ostatnej v spolupráci s územnou samosprávou.

Konferencie boli zrkadlom aktivít UčPS

Najprv to boli projekty uskutočňované v rámci SFZ - nové stanovy SFZ a nadväzujúci systém predpisov SFZ, či zriadenie a zabehnutie komory SFZ pre riešenie sporov a neskôr to bola aj štátna legislatíva - zákon o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 Z.z. a zákona o športe č. 440/2015 Z.z., ktorého súčasťou boli úpravy nového systému zmluvných vzťahov v športe, úprava statusu a vzdelávania športových odborníkov, nová úprava negatívnych javov v športe (doping a manipulácia športových podujatí), nový systém financovania športu vychádzajúci prvýkrát v histórii zo zákonom definovaného verejného záujmu v športe premietnutej do vzorca na výpočet štátneho príspevku uznanému športu pre národné športové zväzy.

Metódy, postupy a prístupy - Expertná znalosť, zastrešenie a slušnosť

Projekty UčPS neboli urýchlené, dostali potrebný čas a je rovnako dôležité, že boli zastrešené osobnosťami a vážnymi ľuďmi športového hnutia, ktorí chceli zmeny - systémové zmeny navrhnuté na znalostnom základe, a vedeli ich odkomunikovať s politikmi a spoločne s nimi ich aj presadiť.

Pre komunitu členov a priateľov UčPS bola vždy prvoradá expertná znalosť a slušnosť diskutujúcich. Vždy sme komunikovali s expertmi ako s partnermi, bez ohľadu na zväzovú, politickú či inú príslušnosť. Snažili sme sa o zohľadnenie plurality názorov expertov rôznych obastí a športov. Nech si experti vymenia argumenty, nech sa pokúsia navzájom presvedčiť, nech si dajú vzájomnú úctu a rešpekt, nech sa učia spolu korektne komunikovať aby vedeli spolupracovať.

Na niektorých veciach sa experti ani politici nezhodnú, ale na mnohých veciach sa zhodnú.

A je len na nás, či budeme rozdelení či nebodaj rozhádaní kvôli tomu, na čom sa nezhodneme. Alebo témy, kde je zásadný rozpor, dáme bokom a pustíme sa spoločne do množstva vecí, na ktorých je zhoda.

Každý projekt UčPS bol dlhodobý cieľavedomý proces, niekedy trval aj 3 roky tak, ako to bolo pri návrhu zákona o športe. Najprv sme diskutovali o tézach, legislatívnom zámere, o potrebe regulácie pre jednotlivé vzťahy a/alebo procesy v rámci 15 tém. Vychádzali sme z dosiahnutého poznania a skúsenosti expertov, ktorí sa jednotlivým témam venovali dlhodobo v súvislostiach.
Zákonu o športe sme sa venovali na 3 konferenciách „Šport a právo“.
Výsledok trojročného nadšeného úsilia a trpezlivej slušnej komunikácie so všetkými zainteresovanými bolo prijatie zákona o športe 133 hlasmi poslancov (nik nebol proti), tak koaličných ako je opozičných, pol roka pred voľbami.

Následne, po prijatí zákona - pravidiel, sme sa snažili pomáhať adresátom právnej úpravy zaviesť nové pravidlá do života.Vysvetľovali sme ich populárnou formou tak, aby sa ľudia o nich dozvedeli, správne pochopili ich podstatu a hodnotové nastavenie, aby ich mohli prijať, akceptovať a potom je veľká pravdepodobnosť, že ich budú aj dodržiavať. V tej súvislosti mi nedá nespomenúť sériu seminárov UčPS po Slovensku, keď sme 4 roky po sebe (v rokoch 2016 až 2019) aj s expertmi z oblasti účtovníctva, pracovnoprávnych vzťahov, daní a odvodov chodili pomáhať so správnou aplikáciou zákona v športe. Účasť bola na všetkých seminároch bezplatná.

Tento proces sa nazýva interiorizácia právnej normy do života komunity a mal by sprevádzať každý zákon vyhlásený v Zbierke zákonov SR.

Mať také zákony - pravidlá, ktoré síce boli prijaté predpísaným spôsobom, ale ľudia o nich nevedia, nepoznajú ich alebo im nerozumejú, či nechápu ich hodnotové nastavenie, znamená, že ich nemôžu prijať, akceptovať a potom nie je možné čakať, že ich budú dodržiavať.

Takýto stav, ktorý je žiaľ úplne bežný pri prijímaní štátnej legislatívy, nie je v súlade s podstatou demokratického, právneho štátu. Postupne ho rozkladá, keďže nožnice medzi stavom želaným podľa zákona/pravidiel a stavom faktického chodu/života spoločnosti sa stále viac rozchádzajú. Tento proces umocňuje aj pomalá vymožiteľnosť práva, čo v súhrne oslabuje dôveru občana - komunity v ich vlastný systém fungovania štátu.

Na tomto mieste sa hodí pripomenúť si myšlienky Dalajlamu:
„Vždy ma dojme príklad malého hmyzu, napríklad včiel. Prírodné zákony nariaďujú, aby včely pracovali spoločne, ak maju prežiť. Výsledkom je ich inštinktívny zmysel pre spoločnú zodpovednosť. Nemajú žiadnu ústavu, políciu, náboženstvo ani morálny výcvik, ale vďaka svojej prirodzenosti pracujú verne pospolu. Občas možno bojujú, ale väčšinou žije celá kolónia vo vzťahu spolupráce. Ľudia na druhej strane maju ústavy, rozsiahle právne systémy a policajné sily.
Máme náboženstvo, pozoruhodnú inteligenciu a srdce schopné milovať. Beztak však v praxi naše vynikajúce vlastnosti za týmto malým hmyzom zaostávajú.
V určitých smeroch cítím, že sme úbohejší ako včely.“

Zákony, pravidlá majú slušných ľudí spájať a uľahčovať im život, a nie rozdeľovať ich.

V tomto smere často vnímam jav, že experti v rôznych oblastiach sú vystavení rizikám, že si ich služby bude chcieť zaplatiť niekto, kto chce dosiahnuť vytýčené ciele nehľadiac na existujúce platné pravidlá.

Časť expertov pomáha aj za hranou - morálne dilemy nevníma alebo si ich za honorár ignoruje.

Ďalšia časť expertov vníma porušovanie pravidiel a morálne zlyhanie kolegov. Vzájomná úcta a rešpekt medzi kolegami sú tak narušené. Ich ďalšia spolupráca za takejto situácie je možná len ťažko, ak vôbec.

Výsledok, ktorý ukazuje správnosť cesty

Najväčším projektom občianskeho združenia UčPS bola príprava návrhu zákona o športe, na ktorý nadväzoval projekt implementácie zákona o športe do praxe, ktorý trval ďalších 5 rokov a v podstate pokračuje doposiaľ zdieľaním vzorov vytvorených právnych dokumentov a zmlúv či odpovedaním na otázky z praxe zasielané na email: sport.ucps@gmail.com.

Prečo sa tento projekt podaril?

Je veľa malých dôvodov, ale jeden veľmi dôležitý dôvod by som rád uviedol:

Potlačenie ega.

Egá sme si vzájomne pomohli udržať v pozadí vďaka slušnosti a dôstojnosti, ktorá sprevádzala komunikáciu v rámci tohto projektu. Od rokovaní o zložení pracovnej skupiny a 15 expertných podskupín, otvorenosti komunikácie a foriem práce pracovnej skupiny.

Ako svojho času povedal Henry Ford:
“Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.”

Preto odporúčam všetkým na Slovensku do budúcnosti, aby sme čo najviac vypojili svoje egá, stretávali sa, počúvali sa navzájom s porozumením a spolupracovali. Potlačme, prosím, svoje egá, buďme k sebe slušní, nechajme dôstojnosť partnerovi v diskusii bez ohľadu na jeho aktuálne postavenie. O pár dní, týždňov, či mesiacov sa totižto môžeme stretnúť v obrátených pozíciách.

Všetky veľké veci nielen v športe sú aj kompromisom “eg” ľudí, ktorí majú na ich presadenie vplyv.

Zvládnime naše egá a sústreďme sa na podstatu - zvýšiť vážnosť a postavenie športu v spoločnosti.

Ak potlačíme ego, potom bez subjektívnych predsudkov a vkladov oveľa lepšie rozpoznáme podstatu veci a dôležité súvislosti toho čo robíme, skúmame, zvažujeme regulovať pravidlami.

Aj americký evolučný antropológ Brian Hare, autor teórie o prežití tých najpriateľskejších je presvedčený, že bez schopnosti budovať priateľstvá by sme tu dnes pravdepodobne neboli.
„Ešte pred 50-tisíc rokmi bol Homo sapiens jedným z mnohých ľudských druhov. Tie ďalšie tiež mali veľký mozog, jazyk, kultúru a všetky vyhynuli. A my sme stále tu,“

Ponúkame alternatívu života podľa pravidiel práva, pravidel morálky, pravidiel slušnosti.

Úloha právnikov v komunite nie je vytvárať či eskalovať spory, ani zakrývať porušenia zákona, ale práve naopak pomáhať hľadať rovnováhu vzťahov, ponúkať riešenia a zmierovať sporiace sa strany, a to nielen ako subjekty právneho vzťahu, ale predovšetkým ako ľudí, ktorých oprávnené záujmy a dôstojnosť musia byť rešpektované, aby ešte niekedy v budúcnosti dokázali spolu komunikovať a spolupracovať, čo je v záujme progresu komunity.

Zákony, pravidlá, morálka majú slušných ľudí spájať a uľahčovať im život, a nie rozdeľovať ich.

Poďme prosím dôsledne čítať a vykladať zákony - pravidlá, na ktorých sme sa dohodli v čase pohody, pravidlá ktoré schválila Národná rada SR a v ich rámci, podľa nich, poďme spolu postupovať aj v čase nepohody, a nie pod ťažobou nepohody zákony a pravidlá kritizovať a snažiť sa ich znova a opäť a najmä narýchlo meniť.

Lebo ak tu budeme mať časť ľudí (expertov, politikov, úradníkov, občanov), ktorá bude takto rozmýšľať a konať a časť, ktorá bude zákony ignorovať a ohýbať či nebodaj korumpovať orgány, budeme z toho frustrovaní, nespokojní a nedokážeme mať vzájomnú úctu a navzájom spolupracovať.

Lídri, tí športoví i politickí, musia ísť príkladom.

Prezidenti a ďalší vysokí funkcionári národných športových zväzov sú schopní svojim nekompromisným prístupom k dodržiavaniu pravidiel, ale žiaľ i opačne, ovplyvniť veľké množstvo ľudí. Ľudia chcú mať pravidlá, ale zároveň chcú, aby sa uplatňovali spravodlivo pre všetkých.
A presvedčiť športové komunity, že tomu tak je, je behom na dlhé trate, pri ktorom nesmieme zakopnúť, lebo čas sa začína počítať odznova … Už viac ako 10 rokov sa snažíme v UčPS pôsobiť nielen na športové prostredie, ale aj na štát, aby nielen futbal, ale aj ďalšie športy a ich lídri prijali túto cestu za svoju.

Na tomto mieste mi nedá nespomenúť slová Niccola Machiavelliho veľmi aktuálne vo vzťahu k dodržiavaniu zákonov na Slovensku, nielen občanmi a organizáciami, ale aj samotným štátom a jeho orgánmi:
„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.”

Neexistuje delenie na dobré a zlé zákony.

Existujú len zákony, a tie treba dodržiavať alebo zmeniť.

Ak sú pravidlá upravené v zákonoch nevyhovujúce, tak ich po vecnej diskusii v spolupráci s expertmi upravme. Ale nik, politik, ani štátny orgán ich nesmie zhodnotiť ako „zlé zákony” a len tak ich z tohoto dôvodu prestať dodržiavať a/alebo byť nečinný pri ich nedodržiavaní.

Inak popierame nielen autoritu zákonov a zákonodarného zboru, ktorý tieto zákony schválil ako pravidlá fungovania slovenskej spoločnosti, ale aj základy samostatnej štátnosti Slovenskej republiky. Je to sebazničujúci proces spochybňujúci základnú dohodu občanov Slovenska, že chceme žiť podľa pravidiel prijatých v predpísanom demokratickom legislatívnom procese.

Spochybňujeme pravidlá ako celok, ako prijatý/dohodnutý spôsob riadenia procesov a vzťahov v spoločnosti, namiesto toho, aby sme sa sústredili na poctivú diskusiu, hľadanie pravdy a návrhy na zlepšovanie fungovania systému.

Experti UčPS pripravení pomôcť

Sme tu, ako experti a uvedomelí Slováci, pripravení pomôcť. Počkáme s láskou a pokorou, kým príde skupina slušných ľudí, ktorej bude blízka alternatíva, ktorú prezentujeme už 11 rokov v rámci projektov UčPS transparentným participatívnym spôsobom ich prípravy a implementácie, komunikáciou a vedením diskusie s expertmi, politikmi a dotknutými subjektmi.

A po nás prídu verím ďalší.

Aby som aktívne prispel k tomu, že sa takýto prístup právnikov k ich úlohe v spoločnosti bude reprodukovať, začal som pred 4 rokmi učiť na fakulte práva PEVŠ predmet Športové právo, kde sa snažím študentov viesť k osvojeniu vyššie uvedených východísk.

Na záver odkaz od Mareka Majtána:

Na záver by som chcel venovať spomienku nedávno zosnulému kolegovi a priateľovi Marerkovi Majtánovi, ale aj Jarovi Lovaššovi a Ottovi Nedvědovi z právnickej športovo-právnej a futbalovej obce, ktorí nás nedávno navždy opustili. A stále si pripomíname aj nášho nebohého priateľa Jožka Čorbu, priekopníka športového práva na Slovensku. Všetci štyria kolegovia boli okrem iného aj členmi Komory SFZ pre riešenie sporov a venovali sa dlhé roky športovému právu.

Nezabudneme na vás!

Venujme im spomienku a porozmýšľajme pri tom nad slovanmi T. G. Masaryka, ktoré mi svojho času poslal práve Marek. V ich duchu nech sa nesú diskusie na pódiu i v kuloároch tejto konferencie. Veľmi by som si želal, aby sa v každom, kto si tieto múdre a láskavé slová vypočuje, vpustí ich do svojej duše a porozmýšľa o nich, „niečo“ do budúcnosti zmenilo …

Marek bol pritom dosť svojský až konzervatívny, rešpektoval súkromie priateľov, neposielal vtipy, fotky ani videá, iba výnimočne s hlbokým ľudským odkazom.

Nech sa páči, milé dámy a páni,
tu sú slová T. G. Masaryka, ktorými sa nám „zhora“ prihovára Marek Majtán:
https://www.youtube.com/watch?v=ap9_q0rHEIM

„Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém, a naopak. Jen člověk slušný, bude slušný vždy a ve všem.
Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky, nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon, čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad, a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět.
Opakuji a zdůrazňuji – demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět. Základem státu, a to již Řekové a Římané hlásali, je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka.
Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse, ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.
Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Řekl jsem mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou rovni. Je rozmanitost. Jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocenní.
Liberté, égalité, fraternité…
… Nemluvím proti kritice. Naopak, přeji si kritiky všech vad a omylů. Jenomže ta kritika nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých. Kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž. Pravá kritika není negace, ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost. …“


A ešte jednu peknú myšlienku mi/nám poslal Marek, od Dalajlamu :
„Naším hlavným cieľom v tomto živote je pomáhať druhým. A ak im nemôžete pomôcť, aspoň im neubližujte.“

Ďakujem pekne za pozornosť a želám všetkým účastníkom príjemnú a prínosnú konferenciu Šport a právo 2021.

Peter Sepeši
zakladajúci člen UčPS

Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022