logologo_small

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

streda, 10.11.2021|Posledná aktualizácia 8.1.2022 11:49
Autor: Marcel Blažo

Program konferencie "ŠPORT a MÉDIÁ 2021"
27. októbra 2021 (streda)

Moderátori: Martin Čánik, Róbert Kotian a Juraj Čurný

Motto konferencie Šport a médiá 2021:
„Cieľom argumentácie alebo diskusie by nemalo byť víťazstvo, ale pokrok.”

/Joseph Joubert/


 Program konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2021"
28. októbra 2021 (štvrtok)

Moderátor: Martin Čánik, Róbert Kotian a Juraj Čurný

Motto konferencie Šport a právo 2021:
„Cieľom argumentácie alebo diskusie by nemalo byť víťazstvo, ale pokrok.”
(Joseph Joubert) 

Úvodné príhovory

 • pán Peter Sepeši ako zástupca hlavného organizátora Učenej právnickej spoločnosti okrem iného s ohľadom na aktuálnu pandemickú dobu konštatoval, že Konferencie majú význam, predovšetkým prezenčne, ako prvok spolupráce, komunikácie a diskusie za účelom vyjasnenia si postojov či niekedy aj prípadných až nedorozumení prameniacich z nedostatku a obmedzenia priestoru pre diskusie a ďalej vyslovil myšlienku, že sa ak sú zákony, predpisy “zlé”, je potrebné v diskusiách vyhodnotiť všetko čo sa týka konštatovania niekoho, že zákon či predpis je “zlý” a na základe analýzy pracovať na zmenách a úpravách zákonov a predpisov a nie len z dôvodu, že podľa názoru niekoho je zákon, predpis “zlý”, sa tento zákon alebo predpis nebude dodržiavať.
  Celé úvodné slovo Petra Sepešiho si môžete prečítať na stránke UčPS: https://beta.ucps.sk/uvodne-slovo-petra-sepesiho
 • pán Ján Kováčik, prezident SFZ ako zástupca hlavného partnera Konferencie, ktorým bol Slovenský futbalov zväz na pozadí situácie zápasu Slovanu Bratislava a Spartaku Trnava poukázal na to, že pravidlá sú vždy dôležité a súčasná situácia (dôsledky zápasu) sa musí vyriešiť podľa prijatých noriem a pravidiel, s ktorými tí, ktorí ich prijali sami súhlasili v čase pohody, kedy si určili pravidlá a normy podľa ktorých hodlali riešiť veci aj v čase nepohody a teda, aby sa všetko okolo dôsledkov zápasu a neštastnej situácie riešilo podľa týchto platných noriem a pravidiel a aby sa tieto pravidlá a normy neohýbali.
 • pán Ivan Husár, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR poďakoval za pozvanie Učenej právnickej spoločnosti a uviedol, že sa de facto stal štátnym tajomnikom pre šport aj vďaka ľuďom okolo Učenej právnickej spoločnosti, ktorí mu v minulých rokoch priniesli znalosť získavanú okrem iného aj prostredníctvom účasti na predchádzajúcich ročníkoch na Konferencie Šport a právo. Z prostredia Učenej právnickej spoločnosti vyšlo mnoho ľudí odborníkov, ktorých si váži a zabezpečili to, že šport má dnes pravidlá, ktoré on a jeho spolupracovníci na MŠVVaŠ SR chcú len vylepšiť. Uviedol, že politika a šport sú tak veľmi previazané, a pritom to je len úplne malý segment politiky štátu, kedysi síce vedel, že to tak je, ale že až natoľko, pochopil až pri výkone funkcie štátneho tajomníka pre šport.

Zákon o športe – 1. časť

Zákon o športe – 2. časť

 • V diskusii sa prezentovali pohľady na inštitút Hlavného kontrolóra športu a jeho budúcnosť v rámci zámeru novelizácie Zákona o športe.
 • Diskutujúci sa zhodli, že inštitút Hlavného kontrolóra športu má byť zachovaný, že má a musí dôjsť k prehodnoteniu, utriedeniu jeho kompetencií a aj ich racionalizovaniu, tak aby tieto kompetencie Hlavný kontrolór športu vedel aj riadne realizovať. Je súčasne potrebné uvažovať nad ukotvením Hlavného kontrolóra športu v rámci kontroly Ministerstva školstva, v jeho Útvare kontroly alebo niekde popri tomto útvare, avšak s možnosťou rýchlejšieho a efektívnejšieho riešenia prípadného porušenia predpisov, pričom priamo nebude ukladať sankcie, ktoré bude naďalej udeľovať len orgán štátnej správy ako správny orgán.
 • Súčasne bola akcentovaná potreba aj zamerania sa Hlavného kontrolóra športu, nielen na kontrolu s prípadným následkom v podobe sankcií, ale aj na pomoc a kooperáciu.
 • Pri akejkoľvek úvahe nad inštitútom Hlavného kontrolóra športu sa je nutné pozerať už len smerom do budúcnosti a nie do minulosti.
 • Aktuálna pani Hlavná kontrolórka športu bola hodnotená veľmi pozitívne a neporovnateľne iným a kvalitatívnym prínosom pre hodnotenie a vnímanie inštitútu Hlavného kontrolóra športu, jeho nezávislosti.

Školský šport

 • pán Karol Kučera ako splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport poukázal na neuspokojivú situácia v rozsahu pohybových aktivít na školách, ktorej príčiny vidí v prechode z 3 hodín telesnej výchovy na 2 hodiny, ako ja to, že učitelia s telovýchovným vzdelaním prešli až na II. stupeň základných škôl. Upriamil pozornosť na práve prebiehajúci projekt “Tréneri v škole”, ktorého inšpiráciou a podkladom bol podobný projekt v Čechách a že v súčasnosti na Slovensku sa realizuje funguje na 110 základných školách a že v ďalších krokoch je potrebné pridať ďalšiu hodinu telesnej výchovy od prvého stupňa (od 1.2.2022) a postupne ešte aj zvyšovať počet hodín. Za tým účelom MŠVVaŠ SR vyslalo požiadavku na MF SR na navýšenie prostriedkov. Z hľadiska projektov, ktoré sa budú realizovať v športovej oblasti vyslovil názor, že majú prejsť odbornými posúdeniami a diskusiami odborníkov a športovej obce.
 • pán Pavol Smutný – štátny radca MŠVVaŠ SR uviedol, že téma školského športu je pre MŠVVaŠ SR aktuálne dôležitá a MŠVVaŠ SR tým sleduje rozvoj národných akčných plánov a projekt Školský šport zahŕňa nielen súťaže na školách, ale komplet všetky športové pohybové aktivity, ktoré vykonávajú žiaci na škole počas dňa alebo v súvislosti s vyučovacím procesom.
  Projekt Moduly prepája školy s národnými športovými zväzmi s presahom do voľného času detí, aj možno v rámci klubového športu. Na príklade plávania a SPF je možné ukázať, že to nie je len ponuka súťaží, ale aj metodických materiálov pre učiteľov telesnej výchovy ,ako zlepšiť plavecké kurzy na školách.
  MŠVVaŠ SR a Sekcia športu je a chce byť ako most a sprostredkovateľ informácií a kvalitných projektov, ktoré budú prospešné pre všetkých.
  MŠVVaŠ SR a Sekcia športu má v pláne vytvoriť systém možnosti nakupovania si balíkov aktivít od jednotlivých poskytovateľov, obdobne ako si učebnice nakúpi škola v eshope, tak si nakúpi možnosti pohybových aktivít, športov a možno aj vrátane súťaží.
  Ako základné posolstvo vyslovil myšlienku, že: “Telesná a športová výchova stojí na troch základných pilieroch, ktorými sú jej vykonávanie : I. kvalitným učiteľom, II. s kvalitným (pre deti, žiakov) atraktívnym obsahom, III. v kvalitnom, atraktívnom prostredí modernej športovej infraštruktúry.”
 • pán Richard Pavlikovský o oddelenia strategického rozvoja SZĽH poznamenal, že v školskom športe cítiť to, čo je príznačné pre celý šport, a síce roztrieštenosť. Je preto potrebné si vopred všetko vyjasniť čo je potrebné, čo sa chce urobiť a až potom pracovať na realizácii a implementácii riešení a zámerov.
  Školský šport treba vnímať ako súčasť každého seriózneho riešenia športu ako takého. Kriticky sa vyjadril k tomu, že šport sa namiesto vzájomnej kooperácie, vzájomne bije o jeden a ten istý balík finančných prostriedkov a každý rieši to, kto má byť a kto nemá byť vo vzorci pre príspevok uznaným športom pod. Neustále diskusie a riešenia vecí každého seba všetkých v športe oslabuje a odťahuje od vzájomnej kooperácie.
  Uviedol myšlienku a predikciu, v zmysle: “Tak ako dnes vyrastajú deti, tak bude vyzerať šport o pár rokov, tak o pár rokov budú vyzerať aj funkcionári pôsobiaci v športe a v neposlednom rade aj rodič budúcich detí a partneri športu, pretože, ak dnešné dieťa nemá záujem o šport, nebude v kontakte so športom v detskom veku, vyrastie z neho človek, ktorého automaticky šport nebude zaujímať ani v dospelom veku.”
  Ak sa neprijme systémovú zmena, z roka na rok pracujeme na niečom, čo v konečnom dôsledku bez spolupráce všetkých nič neprináša a neprinesie hlavne v budúcnosti. Ako odišla telesná výchova zo škôl, tak sa vytratila aj z voľného času detí. Veľkou výhodou školského športu je jeho previazanosť o školou a tým aj lacným nástrojom pre pohybové aktivity detí.
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Partneri DVOJ-konferencie 2021

16.2.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

4.1.2022

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021