logologo_small

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

pondelok, 18.12.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:16
Autor: Bc. Lukáš Pitek

Prinášame Vám úplné znenie poriadku Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov schválený na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 7. mája 2014 v Dolnom Kubíne.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “SFZ”) podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov SFZ schválil tento poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok”):

Článok 1 - Predmet úpravy

Tento poriadok upravuje podrobnosti o činnosti komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “komora”), jej pôsobnosti, právomociach a zložení, postupe v konaní pri riešení sporov a spôsobe rozhodovania komory.

Článok 2 - Právomoc a príslušnosť komory

 1. Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom.
 2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ alebo FIFA.
 3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory o zaplatenie odmeny, odplaty, mzdy alebo iného obdobného príjmu vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur. Ak hodnota takého sporu prevyšuje 3 000 Eur, na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný Rozhodcovský súd SFZ (ďalej len “rozhodcovský súd”).
 4. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva.[1]
 5. Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má právomoc a príslušnosť vec prerokúvať a rozhodovať.
 6. Ak sa komora uznesie, že nemá príslušnosť a právomoc vo veci konať, postúpi vec bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to účastníkom konania.
 7. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne. Ak komora v priebehu už začatého konania zistí, že sa v tej istej veci začalo, prebieha, alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne, komora konanie zastaví.
 8. Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou rozhodcovskú zmluvu, ktorá určuje príslušnosť prerokovať spory zo zmluvy rozhodcovskému súdu, komora vyzve účastníkov konania, aby rozhodcovskú zmluvu zrušili; inak konanie zastaví.
 9. Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou iné dojednanie, ktorým určili príslušnosť prerokovať spor inému orgánu, komora vyzve účastníkov konania, aby takéto dojednanie zrušili alebo zmenili tak, že určia príslušnosť prerokovať spor komore; inak konanie zastaví.

Článok 3 - Aplikácia predpisov

 1. Komora pri výkone svojej právomoci aplikuje stanovy a predpisy SFZ.
 2. V prípadoch neupravených predpismi SFZ sa analogicky použijú stanovy a predpisy FIFA.
 3. Konanie, postup alebo rozhodnutie komory musí byť v súlade so všeobecnými princípmi podľa článku 5 ods. 2 stanov SFZ.
 4. Komora pri výkone svojej právomoci aplikuje právny poriadok Slovenskej republiky a prípadné kolektívne zmluvy, pričom zohľadňuje špecifickosť športu.

Článok 4 - Zloženie komory

 1. Komora je zložená z týchto členov
  1. predseda komory,
  2. podpredseda komory,
  3. šesť členov komory zastupujúcich kluby, z toho
   1. štyria členovia za kluby združené v Únii ligových klubov a
   2. dvaja členovia za ostatné kluby,
  4. šesť členov zastupujúcich hráčov a trénerov, z toho
   1. štyria členovia za hráčov a
   2. dvaja členovia za trénerov.
 2. Predseda komory a podpredseda komory musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
 3. V komore nemôže pôsobiť viac ako jedna osoba z toho istého klubu.
 4. Členovia komory sú volení na funkčné obdobie štyroch rokov.
 5. Ak predseda komory, podpredseda komory alebo člen komory dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, postupuje sa primerane podľa článku 38 ods. 8 stanov SFZ.
 6. Členstvo v komore zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa funkcie,
  3. odvolaním rovnakým subjektom a obdobným spôsobom, ako pri voľbe,
  4. zánikom členstva v SFZ, alebo
  5. smrťou.

Článok 5 - Voľba predsedu, podpredsedu a členov komory

 1. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ na návrh člena SFZ.
 2. Štyroch členov komory podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu 1 navrhujú, volia a odvolávajú kluby združené v čase voľby v Únii ligových klubov a dvoch členov komory podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu 2 navrhujú, volia a odvolávajú zástupcovia klubov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v Únii ligových klubov. Každý klub má jeden hlas.
 3. Štyroch členov komory podľa článku 4 ods. 1 písm. d) bodu 1 volia a odvolávajú aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ.
 4. Kandidátov na členov komory podľa odseku 3 navrhujú aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro[2] alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ.
 5. Dvoch členov komory podľa článku 4 ods. 1 písm. d) bodu 2 volia a odvolávajú tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ.
 6. Kandidátov na členov komory podľa odseku 5 navrhujú tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a združenia trénerov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ.
 7. Ak zanikne funkcia člena komory pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi na zostávajúcu časť funkčného obdobia nezvolený kandidát za príslušnú záujmovú skupinu podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bod 1 alebo 2 alebo písm. d) bod 1 alebo 2, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov; inak sa vykoná doplňujúca voľba.
 8. Voľby členov komory podľa odsekov 2, 3 a 5 a doplňujúca voľba podľa odseku 7 sa uskutočňujú prostredníctvom ISSF postupom podľa osobitného predpisu SFZ.[3]

Článok 6 - Senáty komory

 1. Komora prerokúva a rozhoduje spory v senátoch.
 2. Senát je trojčlenný a je zložený z predsedu komory alebo podpredsedu komory a dvoch členov zastupujúcich záujmové združenia sporových strán, ktorých určí predseda komory, ak tento poriadok neustanovuje inak. Predseda komory poverí jedného z členov senátu zastupujúcich záujmové združenia sporových strán prípravou podkladov potrebných na rozhodnutie senátu ako spravodajcu.
 3. Predseda komory alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu, ak tento poriadok neustanovuje inak.
 4. Senát rozhoduje uznesením na základe hlasovania členov senátu. Senát je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci členovia senátu. Na prijatie platného uznesenia senátu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov senátu. Každý člen senátu má jeden hlas. Hlasovanie senátu je možné uskutočniť aj per rollam postupom podľa osobitného predpisu SFZ.[4]
 5. Senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odlišnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, predloží plénu komory návrh na zjednotenie odlišných právnych názorov. Do prijatia uznesenia pléna komory o zjednotení odlišných právnych názorov nie je senát oprávnený rozhodnúť vo veci samej. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna komory.

Článok 7 - Plénum komory

 1. Plénum komory tvoria predseda, podpredseda a ostatní členovia komory.
 2. Plénum komory
  1. rozhoduje spory, ak tak určí predseda komory, alebo ak ide o postup podľa článku 14 ods. 5,
  2. schvaľuje odmeňovanie členov komory,
  3. schvaľuje návrhy na zmeny a doplnenia tohto poriadku,
  4. rozhoduje o námietke zaujatosti,
  5. rozhoduje spory o právomoc komory, ak o nich nerozhodol senát,
  6. rozhoduje o zjednotení odlišných právnych názorov senátov,
  7. ustanovuje predsedu senátu, ak sú predseda komory a podpredseda komory vylúčení z prerokúvania a rozhodovania veci podľa článku 15,
  8. rozhoduje o sťažnostiach súvisiacich s činnosťou komory,
  9. plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú pre plénum komory z tohto poriadku.
 3. Zasadnutia pléna komory zvoláva predseda komory podľa potreby. Predseda komory zvolá zasadnutie pléna komory, ak o to písomne požiada
  1. senát alebo
  2. najmenej traja členovia komory.
 4. Plénum komory rozhoduje uznesením na základe hlasovania členov pléna komory. Plénum komory je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pléna komory. Na prijatie platného uznesenia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov pléna komory. Každý člen komory má jeden hlas. Hlasovanie pléna komory je možné uskutočniť aj per rollam postupom podľa osobitného predpisu SFZ.
 5. Z hlasovania pléna komory sa vyhotovuje zápisnica. Člen pléna komory, ktorého pri hlasovaní ostatní členovia komory prehlasovali, je oprávnený pripojiť k zápisnici o hlasovaní svoje odlišné stanovisko s odôvodnením.

Článok 8 - Predseda komory

 1. Predseda komory
  1. vystupuje a koná za komoru navonok,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia pléna komory,
  3. riadi činnosť komory,
  4. vymenúva členov senátu príslušného na prerokovanie a rozhodnutie veci, 
  5. poveruje spravodajcu v senáte alebo spravodajcu v pléne, ak spor rozhoduje plénum,
  6. dohliada na riadny priebeh konania komory,
  7. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť komory prostredníctvom tajomníka komory,
  8. predkladá výkonnému výboru SFZ návrhy na zmeny a doplnenia tohto poriadku, ktoré schválilo plénum komory,
  9. plní ďalšie úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z tohto poriadku.
 2. Predsedu komory v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komory.

Článok 9 - Tajomník komory

 1. Výkonný výbor SFZ na návrh generálneho sekretára SFZ a po prerokovaní s predsedom komory ustanoví tajomníka komory z radov zamestnancov právneho útvaru SFZ.
 2. Tajomník komory v spolupráci s predsedom komory a na základe jeho pokynov organizuje agendu spojenú s činnosťou komory a vykonáva činnosti ustanovené týmto poriadkom.
 3. Tajomník komory nemá hlasovacie právo.
 4. Tajomník komory najmä
  1. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť komory,
  2. dohliada na dodržiavanie lehôt ustanovených týmto poriadkom alebo určených komorou,
  3. zabezpečuje riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí komory,
  4. zabezpečuje úschovu písomností, ktoré nie sú archivované elektronicky v rámci ISSF,
  5. vyznačuje doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise rozhodnutia komory.
 5. Tajomník komory sa zúčastňuje na konaní komory, o ktorého priebehu vyhotovuje zápisnicu podľa ustanovení tohto poriadku.
 6. Tajomník komory bez zbytočného odkladu zaznamenáva podania účastníkov konania a úkony komory do ISSF. Úkony komory oznamuje a podania doručuje všetkým účastníkom konania v lehote ustanovenej týmto poriadkom alebo v lehote do desiatich dní od vykonania úkonu alebo doručenia podania.

Článok 10 - Miesto konania

Miestom konania komory je sídlo SFZ.

Článok 11 - Nezlučiteľnosť funkcií

 1. Člen komory nemôže byť členom výkonného orgánu SFZ.
 2. Nezlučiteľnosť funkcií člena komory sa spravuje ustanoveniami článku 39 stanov SFZ.

Článok 12 - Jazyk konania

 1. Jazykom konania komory je oficiálny jazyk SFZ - slovenský jazyk.
 2. Na náklady sporovej strany komora sprostredkuje prekladateľa do jedného z oficiálnych jazykov FIFA (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina).

Článok 13 - Povinnosť mlčanlivosti

Členovia komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. Obzvlášť nesmú vyzradiť obsah rokovaní členov komory pri rozhodovaní vo veci samej, ani to, ako člen komory hlasoval.

Článok 14 - Vylúčenie člena komory

 1. Členovia komory sú vylúčení z prerokúvania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti, najmä ak
  1. má člen komory záujem na vyriešení veci v prospech účastníka konania priamo, nepriamo, personálne alebo ako zástupca právnickej osoby,
  2. je klub člena komory účastníkom konania alebo je člen komory vo vzťahu k účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi považovaný za blízku osobu.[5]
 2. Člen komory môže byť zároveň rozhodcom rozhodcovského súdu. Člen komory je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci na rozhodcovskom súde.
 3. Ak sa člen komory dozvie o skutočnostiach, ktoré sú dôvodom pre jeho vylúčenie, je povinný oznámiť to predsedovi komory, ktorý ho z konania vylúči. Predseda komory doplní senát o iného člena.
 4. Ak sa predseda komory dozvie o skutočnostiach, ktoré sú dôvodom pre jeho vylúčenie, je povinný oznámiť to podpredsedovi komory, ktorý ho z konania vylúči. Podpredseda komory doplní senát o iného člena.
 5. Ak boli vylúčení všetci členovia komory zastupujúci záujmové združenie sporovej strany, rozhodne vo veci plénum komory. Vylúčený člen komory sa v takomto prípade nesmie zúčastniť rokovania ani hlasovania pléna komory.

Článok 15 - Rozhodnutie o námietke zaujatosti

 1. Ak má účastník konania oprávnené pochybnosti o nezaujatosti a nezávislosti člena komory, ktorý spor prejednáva, môže voči nemu uplatniť námietku zaujatosti.
 2. Účastník konania je povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi senátu v lehote piatich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch zaujatosti člena komory dozvedel. Ak ide o námietku zaujatosti voči predsedovi senátu, je účastník konania povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi komory alebo podpredsedovi komory, v lehote piatich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch jeho zaujatosti dozvedel. Po márnom uplynutí tejto lehoty právo účastníka konania uplatniť námietku zaujatosti zaniká.
 3. Ak je vec predmetom prerokovania a rozhodovania pléna komory, účastník konania je povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi komory v lehote piatich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch zaujatosti člena komory dozvedel. Ak ide o námietku zaujatosti voči predsedovi komory, je účastník konania povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením podpredsedovi komory, v lehote piatich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch jeho zaujatosti dozvedel. Po márnom uplynutí tejto lehoty právo účastníka konania uplatniť námietku zaujatosti zaniká.
 4. Oznámenie o uplatnení námietky zaujatosti musí obsahovať dôvody a dôkazy o zaujatosti člena komory.
 5. Ak člen komory odmietne vznesenú námietku zaujatosti, plénum komory rozhodne o námietke zaujatosti v jeho neprítomnosti.
 6. Ak plénum komory námietku zaujatosti uzná ako dôvodnú v priebehu konania vo veci samej, akékoľvek konanie, ktoré sa za prítomnosti namietaného člena komory uskutočnilo, sa považuje za neplatné a musí sa zopakovať.
 7. Proti rozhodnutiu pléna komory o uplatnených námietkach zaujatosti nie je prípustné odvolanie.

Článok 16 - Účastník konania

 1. Účastníkom konania môže byť hráč, tréner alebo klub, ktorý je členom SFZ, alebo ktorý v čase rozhodujúcom pre vznik sporu bol členom SFZ.
 2. V konaní sú zaručené základné procesné práva účastníkov konania, najmä právo na rovnaké zaobchádzanie, právo vyjadriť sa k prerokúvanej veci, právo nazrieť do spisu vedeného v prerokúvanej veci, právo žiadať o zabezpečenie a vykonanie dôkazu a právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
 3. Účastník konania môže byť zastúpený alebo sa nechať zastúpiť.[6]

Článok 17 - Forma konania

 1. Konanie komory je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak.
 2. Konanie komory sa začína dňom doručenia písomného návrhu na začatie konania (ďalej len “návrh”). Podanie návrhu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) je neprípustné.
 3. Konanie komory je písomné, ak tento poriadok neustanovuje inak.
 4. V odôvodnených prípadoch môže komora nariadiť ústne prerokovanie veci podľa článku 22.
 5. Komora zasadá spravidla v sídle SFZ. Zasadnutie senátu a zasadnutie pléna komory možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie.

Článok 18 - Doručovanie písomností

 1. Oznámenia a iné písomnosti sa doručujú elektronickou formou na elektronickú adresu SFZ a elektronickú adresu účastníkov konania alebo prostredníctvom ISSF.
 2. Ak doručenie oznámenia a iných písomností nie je možné spôsobom podľa odseku 1, doručujú sa na adresu, ktorú účastník konania alebo iná osoba oznámi komore, alebo ktorá je dostupná v adresári účastníkov súťaží alebo v adresári SFZ alebo telefaxom.
 3. Oznámenie, predvolanie a iné žiadosti komory možno doručiť aj prostredníctvom úradnej správy SFZ, ak doručenie nie je možné spôsobom podľa odseku 1 a 2.
 4. Ak doručenie oznámenia a iných písomností adresovaných komore nie je možné spôsobom podľa odseku 1, doručujú sa na adresu sídla komory.

Článok 19 - Lehoty

 1. Účastník konania je povinný dodržiavať lehoty na podávanie podnetov alebo vyjadrení ustanovené týmto poriadkom alebo určené komorou. Lehota je dodržaná, ak bol podnet alebo vyjadrenie podané do posledného dňa lehoty a jeho podanie je potvrdené podacím lístkom alebo obdobným potvrdením poštovej služby alebo doručovateľskej služby, alebo ak je jeho doručenie potvrdené potvrdením z ISSF alebo telefaxu.
 2. Lehoty na uplatnenie práva účastníkom konania pred komorou sú upravené v osobitných predpisoch SFZ. Pokiaľ osobitný predpis SFZ neupravuje lehotu na uplatnenie práva účastníkom konania, platí, že komora sa odmietne vecou zaoberať, ak od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik sporu uplynuli viac ako dva roky. Dodržanie tejto lehoty komora povinne preskúma pred začatím každého konania.
 3. Lehoty určené komorou nemôžu byť kratšie ako desať dní a dlhšie ako 20 dní. V odôvodnených naliehavých prípadoch môže byť lehota skrátená na 48 hodín.
 4. Ak tento poriadok neustanovuje následok márneho uplynutia lehoty, rozhodne o jeho následku komora.
 5. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia príslušného oznámenia. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
 6. Lehoty ustanovené týmto poriadkom nie je možné predlžovať.
 7. Lehoty určené komorou môžu byť predĺžené zo závažných dôvodov na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania podanej pred uplynutím lehoty. Účastník konania môže požiadať o predĺženie lehoty len jeden krát.
 8. Ak účastník konania alebo jeho zástupca nemohol dodržať lehotu pre prekážku, ktorá vznikla bez jeho zavinenia, môže byť lehota určená znovu na základe odôvodnenej žiadosti podanej do desiatich dní odo dňa, kedy prekážka odpadla.

Článok 20 - Návrh

 1. Návrh musí byť vyhotovený v oficiálnom jazyku SFZ a musí obsahovať
  1. priezvisko, meno, funkciu a adresu alebo názov a sídlo navrhovateľa a priezvisko, meno, funkciu a adresu alebo názov a sídlo zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený, 
  2. elektronickú adresu navrhovateľa alebo jeho zástupcu na účely doručovania písomností v konaní,
  3. označenie odporcu s uvedením údajov podľa písmena a),
  4. stručný opis rozhodujúcich skutočností,
  5. uvedenie, čoho sa navrhovateľ návrhom domáha,
  6. právny základ návrhu,
  7. označenie dôkazov, ktorými navrhovateľ disponuje a návrh na vykonanie dôkazov,
  8. hodnotu sporu, ak ide o majetkový spor,
  9. vyhlásenie, že sa v tej istej veci nezačalo, neprebieha alebo sa právoplatne neskončilo konanie na inom orgáne,
  10. doklad o úhrade poplatku za návrh, ak sa poplatok neplatí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
 2. Návrh musí obsahovať dátum a podpis účastníka konania a podáva sa v dvoch vyhotoveniach; to neplatí, ak sa návrh podáva prostredníctvom ISSF.
 3. Podmienkou prerokovania návrhu komorou je zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 4. Po splnení podmienky podľa odseku 3, komora potvrdí príjem návrhu navrhovateľovi a tajomník komory zaregistruje návrh v ISSF.
 5. Ak je návrh podaný oneskorene, podá ho osoba, ktorá na to nie je oprávnená, alebo ak nárok účastníka konania uvedený v návrhu nemôže byť predmetom konania komory, komora uznesením návrh odmietne; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa článku 2 ods. 6.
 6. Návrh, ktorý nie je úplný, nie je vyhotovený v oficiálnom jazyku SFZ, nie je podpísaný, je podpísaný neoprávneným zástupcom, má iné nedostatky alebo poplatok nie je zaplatený v správnej výške, vráti tajomník komory navrhovateľovi na doplnenie a určí na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí takto určenej lehoty komora konanie zastaví.
 7. Ak nie sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa odseku 5 alebo ak komora nezastaví konanie podľa odseku 6, tajomník komory predloží návrh odporcovi určenému v návrhu a určí mu lehotu na vyjadrenie.
 8. Ak sa účastník konania k predloženému návrhu nevyjadrí, rozhodne komora vo veci na základe dostupných dokumentov a dôkazov.

Článok 21 - Predbežné opatrenie

 1. Pred začatím konania môže komora nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov konania, alebo ak je obava, že by bol výkon rozhodnutia komory ohrozený.
 2. Účastníkmi konania vo veci nariadenia predbežného opatrenia sú tí, ktorí by nimi boli, ak by išlo o prerokúvanie a rozhodovanie veci samej.
 3. Predbežné opatrenie nariadi komora na návrh.
 4. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia okrem náležitostí návrhu podľa článku 20 obsahuje opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia môže byť aj súčasťou návrhu podľa článku 20.
 5. Z návrhu na nariadenie predbežné opatrenie musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ bude domáhať návrhom vo veci samej. Ak navrhovateľ, u ktorého nie sú dané dôvody na odmietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nepodá návrh vo veci samej do desiatich dní odo dňa podania návrhu na nariadenie predbežné opatrenie, predbežné opatrenie zaniká a komora konanie zastaví.
 6. Ak návrh na nariadenie predbežného opatrenia nespĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 4 a 5, komora postupuje podľa článku 20 ods. 6.
 7. O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý spĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5, rozhodne komora, najneskôr do desiatich dní odo dňa jeho doručenia. Na rozhodnutie komory o predbežnom opatrení sa primerane vzťahuje článok 29 a 31.
 8. O nariadení predbežného opatrenia rozhodne komora aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov konania. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí komora ostatným účastníkom konania až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené.
 9. Ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, komora nedoručuje ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho orgánu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie.
 10. Rozhodnutie o predbežnom opatrení komora odošle najneskôr do troch dní odo dňa jeho nariadenia. Ak je návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, komora odošle rozhodnutie do troch dní odo dňa jeho vydania.
 11. Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia je vykonateľné jeho doručením.

Článok 22 - Ústne prerokovanie veci a záznam jeho priebehu

 1. Komora môže v odôvodnených prípadoch predvolať účastníkov konania na ústne prerokovanie veci, ak nepovažuje spor za pripravený na rozhodnutie.
 2. Ak bolo nariadené ústne prerokovanie veci, vykonáva sa z priebehu konania zápisnica prostredníctvom audiovizuálneho technického zariadenia.
 3. Zápisnica vykonaná prostredníctvom audiovizuálneho technického zariadenia musí byť po vykonaní ústneho prerokovania veci vyhotovená v písomnej forme a podpísaná predsedom senátu, účastníkmi konania, ich prípadnými zástupcami a v prípade ich účasti aj svedkami alebo odborníkmi, ktorí boli prítomní na ústnom prerokovaní veci.

Článok 23 - Dôkazy

 1. Komora získava a skúma dôkazy nasledovnými spôsobmi
  1. výsluchom alebo otázkami položenými písomne komorou účastníkom konania,
  2. zo stanovísk a výpovedí účastníkov konania,
  3. zo stanovísk a výpovedí odborníkov,
  4. iným spôsobom, ktorý komora považuje za opodstatnený.
 2. Dôkazy hodnotí komora podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania. Komora rozhoduje na základe vlastných úvah a presvedčenia.
 3. Dôkazné bremeno znáša účastník konania, ktorý vznáša tvrdenie.
 4. Komora môže zohľadniť aj iné dôkazy ako tie, ktoré predložili účastníci konania, ak to považuje za potrebné, a to najmä dôkazy, ktoré sú dostupné v oficiálnych registroch a záznamoch orgánov a komisií a v ISSF.
 5. Náklady na dôkazy získané zo stanovísk a výpovedí svedkov a odborníkov znáša účastník konania, ktorý dôkaz navrhol.
 6. Komora môže z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti účastníka konania odmietnuť dôkaz, ktorý nemá súvislosť s prerokovávanou vecou, alebo ktorý by inak nedôvodne spôsoboval prieťahy v konaní.

Článok 24 - Povinnosti účastníka konania

 1. Účastník konania je povinný aktívne spolupracovať pri zisťovaní skutočností dôležitých pre právne posúdenie, prerokovanie a rozhodnutie veci.
 2. Ak účastník konania nespolupracuje, môže predseda senátu po predchádzajúcom upozornení účastníka konania rozhodnúť o udelení poriadkovej pokuty účastníkovi konania vo výške najviac 1 000 Eur.
 3. Ak účastník konania nespolupracuje, môže komora rozhodnúť na základe dokumentov a dôkazov, ktoré má k dispozícii.
 4. Všetky osoby, ktoré podliehajú stanovám a iným predpisom SFZ, sú povinné dostaviť sa na predvolanie komorou bez ohľadu na dôvody predvolania a zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď.
 5. Odmietnuť dostaviť sa na predvolanie komory alebo odmietnuť zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď, môžu iba tieto osoby
  1. blízka osoba účastníka konania alebo
  2. osoba povinná zachovávať vo vzťahu k účastníkovi konania mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.[7]
 6. Osoby podľa odseku 5, ktoré sa odmietnu dostaviť na predvolanie komory alebo odmietnu zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď, sú povinné uviesť dôvod odmietnutia a ich vzťah k účastníkovi konania.

Článok 25 - Vypočutie svedka

 1. Komora pred začatím vypočúvania svedka overí identitu svedka a oboznámi ho s následkami nepravdivej výpovede.[8]
 2. Vypočúvanie svedka vykonáva komora v sídle SFZ. Svedka možno vypočuť aj prostredníctvom videokonferencie, telekonferencie alebo písomne na základe písomne položených otázok.
 3. Komora umožní účastníkovi konania vyžiadať si, aby svedkovia upresnili alebo doplnili svoje výpovede po tom, čo schváli prípustnosť otázok navrhovaných účastníkom konania.

Článok 26 - Stanoviská a výpovede odborníkov

 1. Ak si overenie alebo zistenie určitej skutočnosti vyžaduje odborné vedomosti, môže komora požiadať o stanovisko alebo výpoveď odborníka.
 2. Odborníkom je osoba, ktorá má špeciálne schopnosti a znalosti v určitom odbore.
 3. Odborník na základe žiadosti komory vyhotoví písomné stanovisko v lehote určenej komorou alebo môže vypovedať na ústnom prerokovaní veci alebo na vypočutí.
 4. Ustanovenia o vypočutí svedka sa rovnako použijú pri vypočúvaní odborníka.
 5. Komora môže z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti účastníka konania vyžiadať
  1. ďalšie informácie od odborníka,
  2. stanovisko alebo výpoveď iného odborníka, ak je prvé stanovisko alebo výpoveď neúplná, neurčitá alebo protirečivá.
 6. Ustanovenia o námietkach zaujatosti členov komory sa rovnako použijú na námietky zaujatosti odborníkov.

Článok 27 - Vydanie dôkazu

 1. Všetky osoby a orgány, ktoré podliehajú stanovám a iným predpisom SFZ, sú povinné predložiť komore dôkaz, ktorý majú k dispozícii a ktorý je opodstatnený vo vzťahu k prerokúvanej veci.
 2. Účastník konania má právo preskúmať predložené dôkazy s výnimkou dôkazov, ktorých obsah alebo iné skutočnosti v nich obsiahnuté si vyžadujú ich utajenie.
 3. Dôkaz, ktorý komora účastníkovi konania neumožnila preskúmať, môže byť proti tomuto účastníkovi konania použitý, len ak komora účastníka konania informovala o podstate jeho obsahu a umožnila sa mu k nej vyjadriť.

Článok 28 - Ukončenie získavania dôkazov

 1. Ak komora získa dostupné dôkazy, vyhlási získavanie dôkazov za skončené a oznámi to účastníkom konania.
 2. Po skončení získavania dôkazov nemôžu účastníci konania predkladať žiadne ďalšie dôkazy.
 3. Na ústnom prerokovaní veci môžu účastníci konania uviesť svoje záverečné stanoviská, po ktorých vyhlási predseda senátu ústne prerokovanie veci za skončené.

Článok 29 - Rozhodnutie vo veci samej

 1. Komora rozhoduje vo veci samej uznesením na základe hlasovania členov senátu podľa článku 6 ods. 4 alebo členov pléna komory podľa článku 7 ods. 4. Na porade a hlasovaní o rozhodnutí môžu byť prítomní iba členovia senátu alebo členovia pléna komory a tajomník komory. Z porady a hlasovania sa vyhotovuje zápisnica v ISSF.
 2. Rozhodnutie komory obsahuje
  1. dátum prijatia uznesenia,
  2. mená a priezviská členov komory, ktorí vo veci rozhodovali,
  3. identifikačné údaje účastníkov konania a ich zástupcov, ak boli v konaní zastúpení,
  4. rozhodnutie vo veci samej,
  5. rozhodnutie o trovách konania, ak vznikli,
  6. informáciu o dostupných opravných prostriedkoch, ktorej obsahom je forma opravného prostriedku, orgán oprávnený na rozhodovanie o opravnom prostriedku a lehotu na podanie opravného prostriedku,
  7. podpis predsedu senátu.
 3. V priebehu konania môžu účastníci konania uzatvoriť zmier. Na návrh účastníka konania môže komora so súhlasom všetkých účastníkov konania prerušiť konanie na čas navrhnutý účastníkom konania alebo podľa vlastného uváženia, ktorý je potrebný na rokovanie účastníkov konania o uzatvorení zmieru, najviac však na desať dní. Ak účastníci konania neuzavrú zmier, môže každý z účastníkov konania navrhnúť komore, aby pokračovala v konaní. Ak po márnom uplynutí lehoty určenej na rokovanie účastníkov konania o uzatvorení zmieru žiaden z účastníkov konania nenavrhne komore, aby pokračovala v konaní, komora konanie zastaví. Zmier uzatvorený medzi účastníkmi konania zaznamená komora ako rozhodnutie vo veci samej.
 4. Komora uznesením nárok uplatnený navrhovateľom v návrhu
  1. potvrdí,
  2. zamietne,
  3. rozhodne o zmene nároku navrhovateľa; nemôže však priznať viac, ako sa navrhovateľ návrhom domáha.
 5. Ak ide o rozhodnutie podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. c), komora uloží odporcovi povinnosť plniť spolu s lehotou na jej splnenie.
 6. Ak komora v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, môže súčasne s rozhodnutím podať podnet na iný orgán SFZ, a to najmä na
  1. matričnú komisiu, ak v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z Registračného a prestupového poriadku SFZ,
  2. licenčné orgány, ak v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z licenčného konania, alebo
  3. disciplinárnu komisiu, ak v priebehu konania zistí, že došlo k disciplinárnemu previneniu podľa Disciplinárneho poriadku SFZ.
 7. Rozhodnutia komory sú v súlade s článkom 8 ods. 4 stanov pre členov SFZ záväzné. Nesplnenie uloženej povinnosti je disciplinárnym previnením.

Článok 30 - Doručovanie rozhodnutí

 1. Komora doručí rozhodnutie účastníkom konania podľa ustanovení článku 18.
 2. Rozhodnutie sa považuje za doručené účastníkovi konania dňom doručenia rozhodnutia účastníkovi konania potvrdeným potvrdením poštovej služby alebo doručovateľskej služby, potvrdením z ISSF alebo telefaxu. Účinok doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má aj doručenie rozhodnutia zástupcovi účastníka konania.

Článok 31 - Odôvodnenie rozhodnutia

 1. Účastník konania môže v lehote desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia písomne požiadať komoru o odôvodnenie rozhodnutia.
 2. Odôvodnenie rozhodnutia je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o úhrade poplatku za odôvodnenie rozhodnutia; to neplatí, ak sa poplatok platí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
 3. Podanie žiadosti podľa odseku 1 má odkladný účinok (rozhodnutie komory nenadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť); to neplatí, ak ide o rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia. Po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 1 je rozhodnutie komory konečné, právoplatné a vykonateľné.
 4. Odôvodnenie rozhodnutia komora vyhotoví a doručí účastníkom konania v lehote do 20 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1.
 5. V odôvodnení rozhodnutia komora uvedie, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca alebo iná osoba zúčastnená na konaní, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzala, akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadila, prečo nevykonala ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdila.

Článok 32 - Zverejnenie rozhodnutia

 1. Rozhodnutia komory, ktoré sú zásadného právneho významu, môže SFZ so súhlasom predsedu komory zverejňovať na svojom webovom sídle.
 2. Zverejnené rozhodnutia musia obsahovať anonymizované osobné údaje.

Článok 33 - Trovy konania

 1. Konanie pred komorou je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov.
 2. Účastník konania uhrádza len trovy konania, ktoré vznikli v súlade s týmto poriadkom. Trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za konanie pred komorou, administratívne náklady, odmena odborníka, odmena tlmočníka, odmena za zastupovanie účastníka konania advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify určenej osobitným predpisom[9] a iné náklady spojené s konaním, ktoré boli komore riadne preukázané.
 3. Pred začatím konania vo veci samej môže komora určiť, že navrhovateľ je povinný zložiť na účet SFZ preddavok na úhradu trov konania.
 4. O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje komora na návrh v rozhodnutí, ktorým sa rozhoduje vo veci samej. Ak ide o priznanie náhrady trov konania v konaní, kde účastníka konania zastupoval advokát, advokát je povinný trovy právneho zastúpenia vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ak advokát v tejto lehote trovy právneho zastúpenia nevyčísli, komora mu náhradu trov právneho zastúpenia neprizná. Trovy konania hradia účastníci konania podľa pomeru ich úspešnosti vo veci.
 5. Účastníkovi konania, ktorý mal vo veci plný úspech, komora prizná náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi konania, ktorý vo veci úspech nemal.
 6. Ak mal účastník konania vo veci úspech len čiastočný, komora náhradu trov konania pomerne rozdelí alebo vysloví, že žiadny z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.
 7. Ak účastník konania svojim konaním, nekonaním alebo opomenutím konania spôsobí prieťahy v konaní a s tým spojené zvýšené náklady na trovy konania, môže komora rozhodnúť, že tento účastník konania uhradí všetky trovy konania bez ohľadu na jeho úspešnosť vo veci.

Článok 34 - Odvolanie

 1. Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje rozhodcovský súd.[10]
 2. Proti rozhodnutiu komory vo veci samej a rozhodnutiu o nariadení predbežného opatrenia je prípustné odvolanie, len ak účastník konania požiadal o odôvodnenie rozhodnutia podľa článku 31.
 3. Lehota na podanie odvolania je 15 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.
 4. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je 15 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odôvodnenia rozhodnutia účastníkovi konania.
 5. Odvolanie musí obsahovať tieto náležitosti
  1. označenie orgánu, ktorému je určené,
  2. označenie účastníka konania, ktorý ho podáva, a to uvedením priezviska, mena, funkcie a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby, a priezviska, mena, funkcie a adresy alebo názvu a sídla zástupcu, ak je odvolateľ zastúpený,
  3. označenie rozhodnutia komory, proti ktorému odvolanie smeruje,
  4. dôvody odvolania,
  5. označenie dôkazov, ktoré majú byť v odvolacom konaní použité,
  6. uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha,
  7. podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom ISSF a
  8. doklad o úhrade poplatku za odvolanie, ak sa poplatok neplatí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
 6. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 5, predseda komory alebo ním poverená osoba vyzve odvolateľa, aby nedostatok odstránil v primeranej lehote, ktorú zároveň určí.
 7. Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 6 nebude odstránený, komora konanie o odvolaní zastaví.
 8. Odvolanie proti rozhodnutiu komory má odkladný účinok (rozhodnutie komory nenadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť).

Článok 35 - Poplatky a sadzobník poplatkov

 1. Poplatok podľa tohto poriadku je príjmom SFZ a slúži najmä na zabezpečenie chodu komory a na vzdelávaciu a publikačnú činnosť súvisiacu s činnosťou komory.
 2. Poplatník, ktorému sa vystavujú mesačné zberné faktúry, uhrádza poplatok prostredníctvom vystavenej mesačnej zbernej faktúry.
 3. Ak poplatníkovi nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra, je poviný zaplatiť poplatok iným spôsobom (vklad na účet, bezhotovostný prevod alebo prostredníctvom inej platobnej služby).
 4. Poplatok za konanie o návrhu podľa článku 20 je
  1. 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 50 Eur, najviac 2 000 Eur,
  2. 50 Eur, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi.
 5. Poplatok za zmenu alebo za doplnenie návrhu podľa článku 20 je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom podľa odseku 4 písm. a) a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej však 35 Eur. Poplatok za zmenu alebo za doplnenie návrhu podľa článku 20, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 35 Eur.
 6. Ak navrhovateľ uplatní alternatívne viac návrhov podľa článku 20, poplatok sa platí iba z toho návrhu, z ktorého sa vyberá vyšší poplatok podľa odseku 4.
 7. Poplatok za návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa článku 21 je 200 Eur.
 8. Poplatok za odôvodnenie rozhodnutia podľa článku 31 je 300 Eur.
 9. Poplatok za odvolanie podľa článku 34 je 500 Eur.
 10. Ak účastníci uzatvoria zmier podľa článku 29 ods. 3, vráti komora 50 % poplatku poplatníkovi.
 11. Ak komora nie je príslušná vo veci konať, vráti poplatok navrhovateľovi krátený o 1%.
 12. Ak navrhovateľ vzal svoj návrh späť, vráti mu komora poplatok krátený o 5 %.

Článok 36 - Právna zodpovednosť

Okrem závažných porušení predpisov SFZ a právnych predpisov, členovia komory, tajomník komory a iné osoby podieľajúce sa na zabezpečovaní činnosti komory nenesú právnu zodpovednosť za ich konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s konaním komory.

Článok 37 - Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tento poriadok sa nepoužije na spory vzniknuté zo zmluvného vzťahu alebo porušením povinnosti vyplývajúcej z predpisov SFZ, ktoré vznikli pred 15. augustom 2012.[11]
 2. Prvé funkčné obdobie predsedu komory a podpredsedu komory sa skončí ku dňu konania najbližšej volebnej konferencie.
 3. Ak uplynie funkčné obdobie členov komory, členovia komory vykonávajú svoju činnosť v komore až do zvolenia nových členov komory.
 4. V prípadoch neupravených týmto poriadkom sa analogicky použijú ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 5. Tento poriadok schválil výkonný výbor SFZ dňa 7. mája 2014 a účinnosť nadobúda 15. augusta 2014[12] okrem článkov 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. júna 2014.
1.
§ 4 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.^
2.
Článok 3 ods. 1 písm. b) National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations.^
3.
Článok 21a Rokovacieho poriadku SFZ.^
4.
SMERNICA o príjatí rozhodnutia výkonného výboru SFZ elektronickým hlasovaním zo 6. mája 2013 (Smernica o hlasovaní per rollam) dostupná na stránke: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html ^
5.
§ 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.^
6.
§ 22 až 31a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.^
7.
Napríklad § 126 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.^
8.
Článok 64 ods. 1 písm. d) Disciplinárneho poriadku SFZ.^
9.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.^
10.
Článok 65 ods. 6 stanov SFZ.^
11.
Z dôvodu konania elektronických volieb prostredníctvom ISSF sa na základe novely posunula účinnosť Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.^
12.
Z dôvodu konania elektronických volieb prostredníctvom ISSF sa na základe novely posunula účinnosť Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.^
Bc. Lukáš Pitek
Mohlo by vás zaujímať

Rokovací poriadok SFZ

23.10.2019

Od 1.7. 2014 začne na SFZ fungovať Komora pre riešenie sporov

23.10.2019

Zmeny stanov SFZ schválené na konferencii SFZ konanej v Poprade 22.11.2013

23.10.2019

Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov - základné informácie o komore

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné platné znenie (schválené VV SFZ dňa 12.12.2017)

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 29.06.2017)

23.10.2019

Stanovy SFZ - časové znenie platné od 22.2.2013 do 22.11.2013

23.10.2019

KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV – OBDOBA FIFA DISPUTE RESOLUTION CHAMBER; aktualizácia príspevku k 22.11.2013

23.10.2019

Volebný poriadok SFZ účinný do 4.6.2016

23.10.2019

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ

23.10.2019

Porovnanie existujúcich stanov SFZ s návrhom Nových stanov SFZ

19.10.2019

Komisie podľa štatútov UEFA a FIFA a podľa návrhu stanov SFZ

19.10.2019

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusia 3

23.10.2019