logologo_small

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

streda, 01.05.2024|Posledná aktualizácia 1.5.2024 20:37
Autor: UčPS tím

Športový klub, prípadne dotknutý talentovaný športovec (jeho klub, tréner a/alebo rodičia) sa domáha vyplatenia časti štátneho príspevku vypočítaného v súlade so zákonnými pravidlami z príspevku uznanému športu (PUŠ), ktorý štát poskytol a uhradil v príslušnom rozpočtovom roku na účet národného športového zväzu (NŠZ).

Otázka:

Aké sú možnosti športového klubu, keď národný športový zväz nevyplatil športovým klubom (členom NŠZ) čiastku zo štátneho príspevku uznanému športu, ktorá zodpovedá výpočtu podľa Zákona o športe [§ 69 ods. 4 písm. a) - podpora športu mládeže] a podľa pravidiel schválených najvyšším orgánom príslušného NŠZ zodpovedajúcich požiadavkám Zákona o športe [§ 69 ods.§ 69 ods. 4 písm. b) - podpora rozvoja talentovaných športovcov] ?

Odpoveď:

Dosiahnutie nápravy môže byť pomerne zložité, nakoľko predpokladom je ustálenie a akceptovanie zistenia, že k došlo k porušeniu Zákona o športe, pričom preukázanie nedostatku je pomerne náročné na prípravu analytických podkladov. Efektívne riešenie problému je komplikované aj tým, že prostriedky, ktoré sú predmetom sporu už spravidla boli nejakým spôsobom zo strany NŠZ prerozdelené a už aj použité.

Pozitívne je, že vzhľadom k tomu, že ide o matematické operácie s číslami, je možné dopracovať sa k objektívnemu výsledku, ktorý nie je založený na subjektívnom posúdení, ale na faktoch/číslach a ich logickom posúdení a tak kvantifikovať nárok vyplatenej sumy.

KROK 1:

V prvom rade je vhodné zhromaždiť všetky základné fakty a podklady, ktoré odôvodňujú pochybnosť o správnosti rozdelenia príspevku uznanému športu (PUŠ) pre športové kluby národného športového zväzu uznaného športu (NŠZ).

Týmito podkladmi sú:

  1. Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu a prípadne aj jej dodatok (ak bola doplácaná počas roka ešte nejaká suma), aby bola ustálená celková suma, ktorá za daný rok bola ako príspevok uznané mu športu poskytnutá zo štátneho rozpočtu príslušnému národného športového zväzu. Zmluvu o PUŠ a prípadne aj jej dodatok je možné nájsť na internete v centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/.
  2. Predpis NŠZ alebo rozhodnutie orgánu NŠZ, ktorým sa podľa predpisov NŠZ vykonáva zákonné pravidlo pre rozdelenie PUŠ uvedené v § 69 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”).
  3. Tabuľka alebo zoznam športových klubov s uvedením sumy, ktorá bola poukázaná klubom na účely podľa § 69 ods. 4 Zákona o športe a to jednotlivo i v súhrne. 

Ďalšie dôležité východisko, ktoré si potrebujeme ustáliť je či v príslušnom roku bola vyhlásená krízová situácia, ktorá trvala aspoň 30 dní (viď. § 101a ods. 5 Zákona o športe) a teda či národný športový zväz je viazaný pravidlami o rozdelení príspevku uznanému športu na jednotlivé účely ustanovenými v § 69 ods. 4 Zákona o športe.

  1. Ak krízová situácia bola v danom roku vyhlásená a trvala viac ako 30 dní, v tom roku neplatia pravidlá pre rozdelenie PUŠ uvedené v § 69 ods. 4 Zákona o športe, okrem maximálnej sumy 15% na prevádzku národného športového zväzu (§ 69 ods. 5 Zákona o športe). Zvyšok PUŠ, t.j. zvyšných 85% je možné použiť podľa rozhodnutia orgánov národného športového zväzu, ktoré sú na to oprávnené na základe predpisov NŠZ.
  2. Ak počas roka krízová situácia nebola vyhlásená alebo ak netrvala viac ako 30 dní, je národný športový zväz povinný rozdeliť prostriedky podľa pravidiel ustanovených v § 69 ods. 4 Zákona o športe, a to:
  3. 15% na podporu športu mládeže pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoc a 
  4. 20% na rozvoj talentovaných športovcov a 25% na športovú reprezentáciu.
  5. 25% na účel športovej reprezentácie.

KROK 2:

Keď sú zhromaždené podklady a ustálené východiská k posúdeniu správnosti prerozdelenia PUŠ, overíme si (matematickým výpočtom) či konkrétne rozdelenie štátnych prostriedkov v rámci národného športového zväzu zodpovedá 1) zákonným pravidlám a 2) zväzovým pravidlám, ktoré musia spĺňať požiadavky zákona ustanovené v § 69 Zákona o športe.

KROK 3:

Ak je výsledok vlastných (osoby s príslušnosťou k NŠZ) výpočtov vykonaných podľa pravidiel v Zákone o športe podstatne odlišný od reálneho prerozdelenia PUŠ zo strany NŠZ medzi športové kluby, je vhodné v prvom rade riešiť vec interne na komunitnej úrovni vecnou/pracovnou komunikáciou s NŠZ. 

KROK 4:

Ak nedôjde k prijateľnému vysvetleniu zo strany exekutívnych orgánov NŠZ, ani k inému vyriešeniu problému a urovnaniu sporu o správnosť prerozdelenia štátnych prostriedkov z PUŠ, je potrebné iniciovať vykonanie kontrolnej činnosti v rámci NŠZ podľa § 14 ods. 1 písm. c) Zákona o športe a to zaslaním/odovzdaním písomného podnetu kontrolórovi národného športového zväzu. 

Podľa § 13 ods. 1 Zákona o športe: “kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.”

KROK 5:

Ak kontrolór NŠZ nekoná, nekoná bez zbytočných prieťahov (doba by mala zodpovedať rozsahu a náročnosti kontrolných výpočtov) alebo ak výsledok kontrolnej činnosti kontrolóra NŠZ (správa o kontrolnej činnosťou podľa § 14 ods. 9 Zákona o športe) neobsahuje presvedčivé potvrdenie a vysvetlenie súladu prerozdelenia štátnych prostriedkov z PUŠ medzi športové kluby s požiadavkami Zákona o športe, nespokojná osoba s príslušnosťou k NŠZ môže vec predložiť hlavnému kontrolórovi športu na vykonanie kontroly 

  1. plnenia úlohy kontrolóra NŠZ podľa § 13 Zákona o športe (nečinnosť kontrolóra, prípadne nedostatočné alebo účelové potvrdenie/odôvodnenie súladu so Zákonom o športe)
  2. plnenia zákonnej povinnosti NŠZ prerozdeliť štátne prostriedky z PUŠ medzi športové kluby podľa pravidiel ustanovených v § 69 ods. 4, prípadne aj § 69 ods. 5 Zákona o športe. 

KROK 6:

Ak postup orgánov NŠZ a kontrolných orgánov NŠZ je spojený s prieťahmi alebo nebol dostatočne rozumne vysvetlený a súlad so Zákonom o športe nebol preukázaný, dotknutý športový klub alebo iná dotknutá osoba s príslušnosťou k NŠZ sa môže obrátiť na príslušný všeobecný súd a žiadať od NŠZ vyplatenie sumy z PUŠ zodpovedajúcej zákonným pravidlám, vrátane úroku z omeškania. V žalobnom návrhu je potrebné uviesť presnú sumu a podložiť jej výšku spôsobom jej výpočtu. Je potrebné rátať s tým, že z tejto sumy bude potrebné uhradiť aj súdny poplatok vo výške 6% z výšky vymáhanej sumy (v prípade konania podľa zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní vo výške 3% z výšky vymáhanej sumy), najmenej 25 eur, najviac 25.000 Eur, v obchodných veciach najviac 50.000 Eur, ktorý v prípade úspechu v konaní bude znášať neúspešná strana rovnako ako ďalšie účelne vynaložené náklady (trovy konaní) úspešnej strany sporu.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

17.4.2022

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020