logologo_small

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

streda, 09.03.2022|Posledná aktualizácia 9.3.2022 01:18
ID článku: 605256

57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov" v orgánoch Národného športového zväzu. Čo patrí do jeho agendy?

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

FAQ00121 - 56. Je možný plynulý prechod kompetencií „uznaného športu“ z existujúcej organizácie na novovzniknutý subjekt (novú strešnú organizáciu vytvorenú všet...

9.3.2022

FAQ00123 - 54. Vzťahuje sa súhlas kvalifikovanej väčšiny najvyššieho orgánu NŠZ (§ 22 ZoŠ) aj na nadobudnutie obchodného podielu v dcérskej obchodnej spoločnosti...

9.3.2022

FAQ00122 - 55. Existuje iný inštitút posúdenia súladu stanov "uznaného športu" so Zákonom o športe 440/2015 Z. z., mimo hlavnej kontrolórky športu? ...

9.3.2022

FAQ00196 - 1. Kandidát na volenú funkciu v orgánoch NŠZ. Na základe § 19 ods. 1 písm. j):j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch náro...

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

FAQ00128 - 49. K výkladu paragrafu 22 ods. 2 ZoŠ: „(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhod...

9.3.2022

FAQ00131 - 46. Je možné používať vlajku a označenie Kosova pri športových podujatiach organizovaných na Slovensku, keď Slovensko zatiaľ neuznalo nezávislosť Koso...

9.3.2022

FAQ00169 - 8. Podľa § 19, ods.1, písm. f: f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov n...

23.10.2019

FAQ00176 - 1. Kandidát na volenú funkciu v orgánoch NŠZ. Na základe § 19 ods. 1 písm. j):j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch náro...

23.10.2019

FAQ00143 - 34. Mal by som otázku k zberu údajov o členoch zväzu podľa § 80. Rodné číslo je chránený osobný údaj a na jeho zber je potrebné splniť podmienky podľa...

23.10.2019

FAQ00166 - 11. Mám otázku k nasledovnému ustanoveniu § 19 ods. 1 písm. f)najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov discip...

23.10.2019

FAQ00150 - 27. Je v kolektívnych športoch počet súťažiacich družstiev jedinou podmienkou pre rozdelenie prostriedkov klubom? Alebo si môže národný zväz nastaviť ...

23.10.2019

FAQ00158 - 19. Keď si NŠZ na valnom zhromaždení zruší staré stanovy, a prijme nové, dá sa to podľa Vás urobiť tak, že prijatím nových sa zrušia staré?

23.10.2019

FAQ00159 - 18. Každý športový klub musí byť členom národného zväzu? Čo ak čisto teoreticky sme partia ľudí, ktorá nemá súťažné ambície, nechceme sa venovať mláde...

23.10.2019

FAQ00134 - 43. V zápisnici Výkonného výboru, kde členovia Výkonného výboru hlasujú pri nejakom bode za alebo proti, je nutné uviesť meno a priezvisko, kto ako hl...

23.10.2019

FAQ00144 - 33. Ako postupovať, keď je stanovami určený počet členov výkonného orgánu a počet takto navrhnutých športovcov prevýši tento stanovený počet?

23.10.2019

FAQ00149 - 28. Ako je možné eliminovať na zasadnutiach kongresu, konferencie alebo členskej schôdzi pri schvaľovaní stanov alebo iného predpisu alebo rozhodnutia...

23.10.2019

FAQ00168 - 9. Vytvorenie licenčných orgánov je pre zväz bezpredmetné a v súčasnosti ich vytvárať nebude. Ale aby boli stanovy zväzu v súlade s § 19, ods.1, písm....

23.10.2019

FAQ00161 - 16. Pri úprave delegačného kľúča podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZoŠ je potrebné zohľadniť počet športovcov a úroveň súťaže. Čo sa rozumie pod pojmom úrov...

23.10.2019

FAQ00174 - 3. Je podmienkou kandidatúry do volenej funkcie v národnom športovom zväze v zmysle § 19 písm. j) ZoŠ členstvo v príslušnom národnom športovom zväze, ...

23.10.2019

FAQ00138 - 39. Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať o vyjadrenie k forme hlasovania najvyššieho orgánu národného športového zväzu: 1) Voľby do orgánov sa vykon...

23.10.2019

FAQ00147 - 30. Niektoré národné športové zväzy alebo národné športové organizácie sú financované dotáciami a príspevkami zo štátneho rozpočtu, ktoré vysoko prekr...

23.10.2019

FAQ00125 - 52. Môže národný športový zväz na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť, alebo nadobudnúť podiel v obchodnej...

9.3.2022

FAQ00126 - 51. Kde v Zákone o športe je zadefinovaná dĺžka pôsobenia vo funkcii prezidenta športovej organizácie? Stále platí 2 funkčné obdobia t.j. spolu 8 roko...

9.3.2022

FAQ00129 - 48. Chcel by som sa spýtať na Váš názor ohľadom výkladu paragrafu 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých...

9.3.2022

FAQ00130 - 47. Chcela by som sa opýtať na postavenie národného športového zväzu. Je jediný, ktorý organizuje, vyhlasuje resp. povoľuje podujatia pod označením "s...

9.3.2022

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

FAQ00165 - 12. Ako nešťastné sa nám zdá, že členovia VV daného zväzu nemajú podľa zákona právo hlasovať o akejkoľvek otázke prejednávanej na Konferencii. Toto ic...

23.10.2019

FAQ00173 - 4. § 16 (3) Za národný športový zväz sa považuje aj športová organizácia, ktorej členovia a) sú členmi rôznych medzinárodných špo...

23.10.2019