logologo_small

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

sobota, 07.10.2023|Posledná aktualizácia 5.11.2023 21:03
Autor: Peter Sepeši, UčPS tím

Vážený pán prezident Slovenského olympijského a športového výboru, 
vážený pán predseda Slovenského paralympijského výboru,

vážený pán prezident Slovenského futbalového zväzu, 

vážení prezidenti a zástupcovia národných športových zväzov, národných športových organizácií, ale aj športových klubov, ligových a záujmových organizácií klubov, športových odborníkov a športovcov,

vážení športoví odborníci a športovci,

vážení predstavitelia akademickej obce i právnickej obce,

vážení zástupcovia politických strán, 

vážené dámy, vážení páni, 

vážení priatelia športu,

PRÍHOVOR AJ ZA KOMUNITU UčPS

rád by som sa k vám prihovoril nielen za seba ako zakladajúceho člena Učenej právnickej spoločnosti, ale aj za celú komunitu členov, spolupracovníkov a priateľov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS). 

UčPS PLATFORMA EXISTUJÚCA UŽ VIAC AKO 13 ROKOV

Tento spolok už viac ako 13 rokov poskytuje platformu pre odborníkov pôsobiacich nielen v odbore práva, ale aj v ďalších vedách blízkych športu. 

Dnes po 10 ročníkoch Konferencie „Šport a právo” má UčPS česť byť odborným partnerom konferencie „Šport a spoločnosť 2023”, ktorá má ambíciu spojiť na najvyššej odbornej, športovo-politickej i spoločenskej úrovni všetky významné subjekty dlhodobo rozvíjajúce oblasť športu.

Áno už je to 13 rokov, čas nášho jediného života plynie.

STARNEME a ZREJEME

Mnohí už máme po štyridsiatke, ja osobne už aj po päťdesiatke. Mnohí, ktorí celý život zasvätili športu sú už aj po šesťdesiatke, či sedemdesiatke. Niektorí z našich priateľov a súputníkov na misii v športe z vyššej moci nemohli pokračovať a odišli veľmi mladí …, nedá mi nepripomenúť športových fanatikov Jožka Čorbu, Jara Lovašša, Mareka Majtána, či Jožka Malicha. 

POHREBY PRIBÚDAJÚ, PRICHÁDZAJÚ AJ NÁSTUPNÍCI

Uvedomujúc si postupne zvyšujúci sa počet pohrebov našich rovesníkov, čím ďalej viac a intenzívnejšie uvažujeme o tom, čomu by sme chceli v produktívnom období nášho života venovať náš čas, našu energiu, našu nadobudnutú skúsenosť - múdrosť. Premýšľame stále častejšie o tom, v akej atmosfére, v akej komunite by sme chceli existovať, na akých projektoch participovať. Snažíme sa našu múdrosť a najmä spôsob myslenia a komunikácie zdieľať a odovzdať kolegom, priateľom, známym, študentom a samozrejme aj našim deťom.

SKÚSENOSTI Z KOMUNIKÁCIE, REALIZÁCIE PROJEKTOV, UPLATŇOVANIA MOCI

Vyskúšali sme si za uplynulé roky mnohé spôsoby a formy komunikácie so štátom, zväzmi, klubmi, športovcami, trénermi, funkcionármi, ale aj univerzitami, krajmi mestami a inými autoritami, absolvovali sme rôzne cesty vytvorenia a presadenia myšlienok, projektov, rozhodnutí, zákonov ale aj rôzne spôsoby uplatnenia moci autoritami, vrátane štátu. Raz sme boli vnímaní a rešpektovaní ako pomocníci spoločnosti a v partnerskom vzťahu sme boli súčasťou diskusie o ceste k zlepšovaniu fungovania športu, niekedy to bolo inak … My sme však stále išli a ideme po podstate veci …

UMENIE KOMUNIKÁCIE - PONECHAŤ DÔSTOJNOSŤ 

Vieme, že umenie komunikácie spočíva v tom, že aj tie najhoršie veci je treba hodnotiť spôsobom, ktorý bude pre dotknutú stranu čo najohľaduplnejší a ponechá jej dôstojnosť. Je to v záujme predchádzania osobným anymozitám, ktoré sú hrobárom budúcej komunikácie a spolupráce.

ODKÁZANÍ NA SPOLOČNÝ ŽIVOT V ROVNAKOM PRIESTORE A ČASE

Už nám zrejme všetkým došlo, že v tomto „našom” slovenskom priestore a „našom” čase/období života sme odkázaní žiť a prežiť spolu a len od nás závisí ako. Či to bude zmysluplná tvorivá cesta života v aktívnej prajnej komunite alebo úmorné trápenie, prieky a krivdy, ktorých výsledkom je strata záujmu o veci spoločné, chladné vzťahy a často až utiahnutie sa do súkromia.

A to samozrejme platí nielen o oblasti športu …

NOVÍ ĽUDIA NEPRÍDU

Už sme snáď pochopili, že nemáme „niekde” pripravených čakajúcich stovky či tisíce úplne nových schopnejších športových funkcionárov, trénerov, rozhodcov, športovcov … ale ani úradníkov štátu či samosprávy, sudcov, prokurátorov, policajtov, učiteľov, lekárov ale i politikov, ktorí by zo dňa na deň hromadne nahradili tých, ktorí zastávajú tieto pozície na Slovensku dnes.

MôŽEME S TÝM BOJOVAŤ, VYTVÁRAŤ BARIÉRY A NEPRIATEĽOV, ALEBO TO PRIJAŤ AKO FAKT

Môžeme s týmto východiskom skúšať bojovať alebo s pokorou prijať to, že sme tu, takí akí sme a treba sa snažiť byť umiernenejší a výchovou, vzdelávaním i vlastným príkladom aktivovať a rozvíjať v každom z nás „to dobré”, čo v každom z nás nepochybne je. Každý tak môže konať a mnohí z nás to už aj robia vo svojom okolí, vo svojej komunite, vo vzťahoch a procesoch, na ktoré máme nejaký dosah.

HANBA, KRIVDA, JAZVY Z MINULOSTI

Už poznáme (nielen v športe) pocity hanby, výčitiek, krivdy či hlboké dlho liečené jazvy na vzťahoch, dôvere a rešpekte, ktoré na dlhé roky ostávajú vo vedomí (nielen) športovej komunity ako smutné dedičstvo po nevydarených, nezvládnutých, účelových, špekulatívnych či zmanipulovaných športových projektoch, súťažiach, rozhodnutiach, novelách zákona … ľudia sa však nakoniec takmer vždy nejako dozvedia, ako to v skutočnosti bolo a minulosť nás dobehne.

A keď sa z minulosti nepoučíme, zopakuje sa.

MORÁLNE ŠKODY NÁS SPREVÁDZAJÚ A ZNEHODNOCUJÚ NAŠE ÚSILIE PO DLHÉ ROKY

Morálne škody sprevádzajú naše dejiny čakajúc, či sa z nich poučíme alebo sa staré chyby zopakujú znovu.

HRDOSŤ, ZMYSLUPLNOSŤ, ZADOSŤUČINENIE, FUNGUJÚCI SYSTÉM

No na strane druhej poznáme aj pocit hrdosti, zmysluplnosti, zadosťučinenia a spokojnosti na základe úspešných projektov s celospoločenským dopadom, či už išlo o výstavbu a rekonštrukciu veľkej, regionálnej i malej športovej infraštruktúry - futbalových, hokejových, atletických, tenisových, či multišportových štadiónov, hál a ihrísk, alebo išlo o úspešné zorganizovanie významných medzinárodných podujatí v hádzanej, volejbale, hokeji, futbale, plávaní, cyklistike, atletike.

TISÍCE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT DENNE FORMUJÚ OSOBNOSTI ŠPORTOVCOV 

V neposlednom rade sme hrdí na slovenských športovcov a osobitne na to, že slovenské športové kluby denne organizujú po celom Slovensku tisíce tréningov, súťaží, turnajov, pretekov, ktoré formujú osobnostné vlastnosti malých, veľkých i zdravotne znevýhodnených športovcov a zvyšujú ich športové majstrovstvo. A mnohé vedia pomôcť, aby ich bolo ešte viac, aby bol šport atraktívnejší aj na školách, v rámci vyučovania i krúžkovej činnosti.

Šport reprezentačný, klubový, ale aj šport v komunite, či športujúci rodičia inšpirujú a motivujú deti a mládež k športovaniu.

SME SKÚSENEJŠÍ A SPÁJA NÁS LÁSKA K ŠPORTU

Dnes sme všetci podstatne skúsenejší, máme veľké množstvo poznatkov. Všetkých, ktorí sme dnes tu fyzicky v sále alebo sa pozerajú cez stream, spája dlhé desaťročia láska k športu. K športu ako životnému štýlu, ceste poznania, ceste sebarealizácie, získavania skúseností, prežitia emócií, ktoré nás vedú k ľudskosti i zdieľaniu zodpovednosti za kvalitu života ďalších generácií Slovákov, za budúcnosť našej krajiny.

ĽUDSKOSŤ, POCHOPENIE, POUČENIE, OSPRAVEDLNENIE A ODPUSTENIE

Ak hovoríme o ľudskosti, jej súčasťou je vzájomné pochopenie, umiernenosť, rozvaha, poučenie z chýb či krívd, ospravedlnenie a odpustenie.

NAPLNENIE ZMYSLUPLNOSTI ŽIVOTA

Urobiť život zmysluplným by pre mnohých mohlo znamenať snahu vytvoriť a zanechať po sebe hodnotný odkaz, dielo, myšlienky, múdrosť, ktoré budú slúžiť pre ďalšie generácie ľudí žijúcich na Slovensku.

HISTORICKÁ ÚLOHA UČPS

Osobne to dnes cítim tak, že historická úloha UčPS pri rozvoji slovenského športu sa, a pritom vôbec neromantizujúc vzájomné vzťahy, dovŕšením spojenia síl a potenciálu SFZ, SOŠV, UčPS v podobe spoločnej trojstrannej spoluorganizácie 11. ročníka tejto konferencie a zmeny jej tradičného názvu zo “Šport a právo” na do ďalších desiatich rokov nový a výrazne širší “Šport a spoločnosť”, do značnej miery naplnila.

KONFLIKT EXPERTOV A POLITIKOV JE PRÍTOMNÝ AJ V INÝCH ŠTÁTOCH

Zo stretnutia s gréckym profesorom Spyridonom Flogatisom (prezident Európskej organizácie pre verejné právo - EPLO) si pamätám jeho konštatovanie, že isté pnutie a niekedy až konflikt medzi predstaviteľmi tzv. vedeckej moci (scientific power) prezentujúcimi a podporujúcimi vedecky podložené dlhodobo udržateľné riešenia/postupy a predstaviteľmi politickej moci (political power), ktorých politickým/manažérskym cieľom a úlohou je vyriešiť problém/otázku/tému, je prítomné takmer v každom štáte, v každej mocenskej štruktúre, kde politici a/alebo manažéri robia rozhodnutia v záujme rýchleho dosiahnutia politického, ekonomického alebo iného cieľa, pri ktorých ich často limitujú odborné argumenty expertov, potreba širšej participatívnej diskusie, či predpísané postupy.

OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE DLHODOBÚ UDRŽATEĽNOSŤ

Na pretavenie poznania a skúseností, na jednej strane expertov vied dôležitých pre oblasť športu a na strane druhej top manažérov a lídrov (nielen) slovenského športu, do dlhodobo udržateľných systémových riešení sú vytvorené najlepšie podmienky vtedy, keď dosiahneme vzájomný rešpekt, úctu, vedieme zmysluplnú diskusiu a uskutočňujeme spoluprácu expertov a športových lídrov v podstatných otázkach, ktoré si zaslúžia takýto prístup.

KEDY JE DISKUSIA ZMYSLUPLNÁ

Predpokladom zmysluplnej diskusie sú dve veci:

  1. Rovnocenné vzájomné vnímanie partnerov.
  1. Schopnosť vnímať argumenty toho druhého adekvátne, teda schopnosť rozlišovať medzi dobrými a zlými argumentami a poznať hierarchiu ich dôležitosti.

NEUSTÁLY KONFLIKT MEDZI ODBORNÍKMI A POLITIKMI NIE JE PRE FUNGOVANIE CELKU DOBRÉ

Ak športový manažér presadí riešenie, ktoré nespĺňa parametre podľa existujúcich  odborných poznatky a skúsenosti alebo zásadne porušuje procesné pravidlá, takéto riešenie bude expertmi vecne kriticky zhodnotené a odmietnuté, a to nie je pre fungovanie celku dobré, narúša to dôveru a oslabuje potenciál spolupráce.

Z VECNEJ DO OSOBNEJ ROVINY TO NIE JE CESTA

Dôsledkom vecného sporu, ktorý sa mal riešiť za pracovným stolom s tiež múdrymi a zodpovednými ľuďmi sú potom často dlhodobé osobné animozity prenesené do prostredia sociálnych sietí a verejného priestoru.

NA VÝBER - ELITÁRSTVO A IZOLÁCIA ALEBO DIALÓG A SPOLUPRÁCA

Takže ak nám dnes naše poznatky, skúsenosti i získaný kredit a postavenie ponúkajú na jednej strane cestu kritiky a spochybňovania nedostatkov vecných riešení a ich autorov bez ponúkania alternatívnych riešení, ponúkajú nám cestu elitárstva, veľkého ega, hrdosti až pýchy, cestu principiálneho odmietania spolupráce a komunikácie pre nezhody, spory či subjektívne vnímané krivdy z minulosti, cestu izolovaného žitia pre vlastnú pravdu …

Na strane druhej nás však naša skúsenosť, múdrosť či snaha o zmysluplné využitie toho, čo vieme poskytnúť športovej komunite i celej spoločnosti, jasne vedie k ceste spolupráce, rozvahy, konštruktívneho dialógu so športovými manažérmi a lídrami, ponukou názoru, vecných argumentov, podkladov, poukázaním na dôležité detaily a súvislosti, plusy a mínusy, prípadne ponúknuť alternatívne riešenia, aby na konci mohli urobiť informované rozhodnutia tí, ktorí nesú politickú či manažérsku zodpovednosť za príslušnú oblasť športu.

My v UčPS sa snažíme ísť tou druhou cestou, cestou dialógu a spolupráce, a teší nás, keď sa na nej stretneme (nielen) s lídrami športovej obce.

PRÍBEH A SKÚSENOSŤ UčPS NECH JE INŠPIRÁCIA PRE INÉ SPOLOČENSKÉ OBLASTI I PRE POLITIKOV

A veľmi radi by sme inšpirovali aj iné oblasti života slovenskej spoločnosti, lebo keď sa vieme rozprávať, dohodnúť a zjednotiť pre spoločné ciele v športe, musí sa to dať robiť lepšie aj na úrovni štátu.

DVA CITÁTY ALBERTA EINSTEINA NA ZÁVER:

„Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.“

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“

Angažovaní tréneri - učitelia športu ako kultúry tela i ducha, športoviská prístupné po celý deň, osvetlené aj večer, podporené nástrojmi ako sú športové poukazy alebo aj športové štipendiá na podporu športujúcich stredoškolákov i vysokoškolákov, by mohli ukázať mnohým deťom a mládeži ako byť šťastnými a ponúknuť im alternatívu voči desiatkam hodín stráveným pri mobile, tablete či počítači, a možno (nielen) deti priviesť k tomu, aby ich používali rozumnejšie a žili svoj vlastný život viac v tom reálnom ako virtuálnom svete, kde často zo závislosti míňajú čas na to, aby sledovali ako žijú iní a čo vytvorili iní.

Človek je tvor náchylný na závislosti pozitívne i negatívne, žiaľ bez vedenia rodičmi, učiteľmi, trénermi, bez výchovy a vzdelania majú navrch tie negatívne.

Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia športu,

Prajem Vám zmysluplne prežitý čas konferencie Šport a spoločnosť 2023.

Ďalšie podnetné citáty Albert Einsteina: 

… nielen pre manažérov a politikov:

„Keby som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, na ktorom by závisel môj život, strávil by som 40 minút jeho štúdiom, 15 minút jeho analýzou a 5 minút jeho riešením.“

… pre tých, ktorí problémy športu zjednodušujú na nedostatok peňazí:

„Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.“

„Ťaživé problémy, ktorým čelíme nemôžu byť vyriešené na rovnakej úrovni myslenia, na akej vznikli.“

Peter Sepeši, UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - záznam

5.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 3. Blok - Ministerstvo športu a …

17.10.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022