logologo_small

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

pondelok, 02.10.2023|Posledná aktualizácia 2.10.2023 15:26
Autor: UčPS tím

V dňoch 21. a 22.9.2023 sa v AquaCity Poprad konala konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ, ktorá nadviazala na desať ročníkov konferencie ŠPORT A PRÁVO organizovanou Učenou právnickou spoločnosťou v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a na štyri ročníky konferencie SPORT (R)EVOLUTION organizovanej Slovenským olympijským a športovým výborom.

Tentokrát Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou a s ďalšími partnermi pripravili konferenciu už pod novým názvom ŠPORT A SPOLOČNOSŤ s cieľom vytvoriť unikátnu platformu na osobné stretnutie všetkých, športovou terminológiou povedané „hráčov“, ktorí majú mandát, ako aj spoločensko-politické postavenie diskutovať a prinášať návrhy riešení, ktoré môžu šport na Slovensku posunúť z úzadia na miesto, ktoré mu zaslúžene patrí.

A keďže sa konferencia uskutočnila iba osem dní pred parlamentnými voľbami, využila sa táto okolnosť na vytvorenie priestoru pre relevantné politické strany a zoskupenia na prezentáciu ich zámerov pre budúci rozvoj oblasti športu. 

Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia politických strán a zoskupení, u ktorých sa javilo reálne, že by ich zástupcovia mohli byť súčasťou nového parlamentu a teda pozvanými zástupcami boli zástupcovia politických strán, ktoré v priemere v prieskumoch od zverejnenia termínu volieb do uzavretia kandidátok dosahovali viac ako 3% voličských hlasov.

Jednotliví zástupcovia politických strán a zoskupení, ktoré pozvanie prijali a vyslali svojich zástupcov prostredníctvom svojich prezentácií,predstavili ich programové predstavy o tom, aký status má mať šport v našej spoločnosti a akým spôsobom chcú po voľbách dosiahnuť svoje zámery týkajúce sa športu. 

Nižšie uvádzame prehľad výrokov, myšlienok a postulátov diskutujúcich zástupcov politických strán vo vylosovanom poradí a v závere každej časti venovanej jednotlivej politickej strane či zoskupeniu nájdete odkaz na prezentáciu prezentovanú počas ich osobného predstavenia programu, zámerov a plánov v oblasti športu a jeho rozvoja.

I. (5) OĽANO A PRIATELIA (Karol Kučera, poslanec NR SR, ex-splnomocnenec vlády SR pre šport)

Výroky a myšlienky:

 • Silnejšia autonómia športu - Korporácia športu, ktorá by mala právomoci dávať príkazy Slovenskej športovej agentúre, ktorá by mala byť pod Úradom vlády, sekcia športu na MŠVVaŠ SR je poddimenzovaná; zriadená športová agentúra Slovenska by disponovala vlastným rozpočtom, vlastným predsedaom, ktorý by mal možnosť zúčastniť sa rokovaní vlády
 • V prípade vzniku Agentúry, by zanikol inštitút splnomocnenca vlády pre šport
 • Financovanie športu - zaostavanie za priemerom EÚ
 • Športovné 50 eur na mesiac pre deti 7-14 rokov, 
 • Financie získať vyšším zdanením bánk, zvýšiť zdanenie výnosov stávkových kancelárií aspoň o 10% - čo prinesie cca 288 mil. ročne
 • Výnosy z lotérií ako zdroja financovania športu zameniť za výnosy zo stávkových kancelárii
 • Systémovejšie financovanie športu zo samospráv, po dohode a za konsenzu samotných samospráv.
 • Využiť EÚ fondy pre regionálnu infraštruktúru, výstavba telocviční do roku 2027 v každej škole s viac ako 150 žiakmi
 • Daňové úľavy pre firmy a štátne podniky na podporu športu
 • Dokončenie Informačného systému športu 
 • Podpora školských športových klubov
 • Športová korporácia popri športovej agentúre Slovenska
 • V prípade vzniku Agentúry, nebude splnomocnenec vlády pre šport
 • Rezortné športové strediská je potrebné optimalizovať, spolupracovať s nimi.

Priority:

 • Športovné v 50€/mesačne pre Kluby, Školy
 • Športová agentúra SR
 • Samosprávy systémové financovanie športu
 • Zdroj financovania stávky +10%
 • Dlh na infraštruktúru riešiť cez Fond na podporu športu (FNPŠ) a Eurofondy
 • Valorizovanie príspevku reprezentantom
 • Informačný systém športu
 • Stredné športové školy
 • Učitelia telesnej a športovej výchovy
 • Vysoké školy, koeficient, špecifiká

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

II. (12) SAS (Ivan Husár, ex-štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR)

Výroky a myšlienky:

 • Šport má byť prostriedkom, aby sa mladí ľudia stali najlepšími verziami seba samých.
 • SASKA vo všeobecnosti a ako základ vníma, že štát má čo najmenej zasahovať do športu, ale vôbec do každej oblasti nielen športu.
 • Preferujú pozíciu štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ SR, ktorý by bol účastný na všetkých rokovaniach vlády so všetkými kompetenciami; samostatné alebo spojené ministerstvo športu nepovažujú za vhodné riešenie.
 • Nemyslia si, že peňazí v športe je málo, ale stále je priestor na zlepšenie
 • Výmena lotérii ako zdroja financovania športu za stávky a hazard, naďalej budú presadzovať, pretože neschválenie zákona o športe znamenalo mínus 20 mil. eur do športu a je predpoklad rastu tejto sumy v ďalších rokoch.
 • Vzorec pre rozdeľovanie PUŠ ako inštitút je základ, je ho potrebné priebežne upravovať podľa zistených faktov, odstraňovať chyby v ňom. Rovnako je potrebný vzorec aj pre Parašport a prerozdeľovanie financií samosprávami.
 • Vykonal sa poriadok a nastavili pravidlá v Top Tíme Slovakia 
 • Čo najskôr zaviesť do praxe inštitút športového štipendia na vysokých školách.
 • Fond na podporu športu (FNPŠ) je hodnotený vysoko, sú presne nastavené pravidlá pre prerozdeľovanie financií, malo by byť vrátených vládou odňatých 20 mil. Eur
 • Podpora škôl, ktoré podporujú šport detí, zavedenie voľnočasových poukazov.
 • Pri požiadavke na zafixovanie 1% alebo 2% rozpočtu na šport zo strany expertov strany dostávajú otázku na čo presne by boli určené

Priority:

 • Podpora škôl, ktoré motivujú deti k športu
 • Oprava systému voľnočasových poukazov
 • Vrátenie futbalu a hokeja do vzorca prerozdeľovania financií
 • Podpora športu seniorov
 • Vzorec pre parašport
 • Financovanie športu zo stávkových hier - výmena za lotérie

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

III. (13) SME RODINA (Igor Kašper, poslanec NR SR)

Výroky a myšlienky:

 • Šport spája viac ako čokoľvek iné
 • Šport je až na poslednom mieste v rámci MŠVVaŠ SR; ministri neboli a nie nie sú aktívni športovci
 • Aby bolo možné vychovať viac talentov a zlepšiť infraštruktúru potrebujeme Ministerstvo športu alebo Ministerstvo športu a cestovného ruchu; minister športu by mohol na vláde razantne bojovať o športové témy naproti tomu šéf Agentúry pre šport by nemal hlas na vláde, ale minister áno
 • Zriadenie ministerstva športu by nebolo spojené s nadmernými nákladmi alebo už v súčasnosti existujú sekcie športu na MŠVVaŠ SR a sekcia cestovného ruchu na Ministerstve dopravy
 • Vo financovaní športu je Slovensko predposledné, vynakladá sa 0,4% štátneho rozpočtu, priemer v EÚ je to 1% a v Maďarsku dokonca 2,4 %
 • Fond na podporu športu (FNPŠ) považujú za vhodný inštitút a je mu potrebné dať viac finančných prostriedkov na infraštruktúru; Česko dáva na infraštruktúru 10x viac a to 200 mil. Eur; je potrebné zlepšiť a posilniť postavenie FNPŠ
 • Potreba budovať cyklotrasy, podporiť samosprávy pri budovaní športovísk
 • Navýšenie príspevku pre národné zväzy o 20%.
 • Je potrebné vybudovať národné športové centrá 
 • Podporiť kandidatúru a organizovanie medzinárodných športových podujatí
 • Navrhujú legislatívne zmeny za účelom zvýhodnenia daňového zaťaženia pre súkromný sektor podporujúci šport

Priority:

 • Zvýšiť počet hodín telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách, skvalitniť ich obsah s prepojením na činnosť športových klubov
 • Vytvoriť „partnerstvo" rnedzi ministrom, športovými zväzmi, klubmi, SOŠV a vládou
 • Zmeniť legislatívu v oblasti sponzoringu, daní a odvodov tak, aby súkromný sektor mohol prispievať na šport prostredníctvom jeho zdrojov
 • Prijať nový zákon o športe po pripomienkovaní všetkých relevantných športových organizácií na základe partnerskej dohody, nie jednostranne

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

IV. (15) SNS (Andrej Danko, predseda SNS)

Výroky a myšlienky:

 • SNS iniciovala zriadenie funkcie štátneho tajomníka pre šport
 • Zriadenie Ministerstva športu a cestovného ruchu bude podmienkou vstupu SNS do vlády
 • Povinný odvod vo výške 20% zo zisku zo stávkových kancelárií priamo do Fondu na podporu športu (FNPŠ), taktiež 10% zisku z vybraných štátnych podnikov.
 • Je potrebné vykonať audit športovísk a športovej infraštruktúry
 • Maloleté dieťa do 18 rokov si môže nárokovať príspevok na šport, ktorý je výsledkom SNS
 • Audit pamiatok a audit športovísk, by mal slúžiť pre potreby cestovného ruchu, aby sa vedelo kam sa občanom oplatí ísť pozrieť a cestovať tam, kde miesto spĺňa jeho predstavy
 • Dať čo najviac finančných prostriedkov do FNPŠ; podmienka vstupu SNS do vlády bude minimálne 75 mil. Eur do FNPŠ od 1.1.2024, 
 • Ministerstvo dá športovej obci a následne a o všetkom si musí už šport rozhodnúť sám, ale to si všetko aj prípadne vyhádať šport medzi sebou
 • Rezortné strediská športu presunúť pod nové ministerstvo športu a cestovného ruchu
 • Tok financií do športu do infraštruktúry má ísť cez FNPŠ

Priority:

 • Podpora funkčného zavedenia športových poukazov pre mládež do 18 rokov.
 • Osveta pri používaní príspevku na šport vo výške 500 eur, o ktorom zamestnanci v zmysle zákonníka práce takmer nič nevedia. 
 • Rozvoj športovej infraštruktúry v regiónoch (nadviazanie na naše programy v období 2016-2020)
 • Legislatívu a ekonomiku ohľadom športu budeme sústavne konzultovať so zástupcami SOŠV, národných športových zväzov ako aj samosprávy
 • V prípade, že SNS vstúpi po voľbách do koalície nepodpíše koaličnú zmluvu skôr než nevyslovia súhlas s kapitolou o športe zástupcovia SOV, Futbalového a hokejového zväzu. Týchto považujeme za našich prioritných partnerov, cez ktorých zaznie politický hlas športovcov. 
 • Navrhneme, aby akékoľvek sponzorstvá štátnych podnikov išli len do SOV a registrovaných športových zväzov. 

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

V. (16) SMER - SSD (Jaroslav Rybánsky, ex-podpredseda správnej rady FNPŠ)

Výroky a myšlienky:

 • Šport má dostatok regulačných nástrojov na to, aby nebolo potrebné vytvárať samostatné ministerstvo, vhodnejšie je posilniť pozíciu pre štátneho tajomníka pre šport cez kompetenčný zákon a zabezpečiť jeho pravidelnú účasť na zasadnutí vlády SR
 • Je potrebné personálne posilniť sekciu Športu na MŠVVaŠ SR a vytvoriť efektívny analytický útvar
 • Navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu (FNPŠ) na základe vyhodnotenia záujmu o vypísané výzvy FNPŠ
 • FNPŠ bol pôvodne zriadený aj na iné účely. ako iba na podporu výstavby. modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry a podpory významných súťaží, preto by bolo vhodné obnoviť jeho pôvodný účel a podporiť aj iné výzvy, než iba infraštruktúrne, napr. výzvy rozvojové, výzvy na organizovanie športových podujatí, výzvy pre univerzitny šport atď.
 • V prípade infraštruktúry národného významu vytvoriť tzv. „mapu vrcholových podujatí”, ktoré je Slovenská republika schopná v priebehu 10 rokov zorganizovať a to podporiť výstavbu športovísk a v prípade regionálnej infraštruktúry vytvoriť tzv. kružnicu záujmov a potrieb; v prvom prípade to znamená, aby štát v spolupráci s SOŠV a NŠZ identifikoval mapu vrcholových podujatí. o ktoré sa môže Slovenská republika uchádzať zorganizovať 
 • Financie pre šport získať zvýšením odvodov stávkových kancelárií a zdravotných poisťovní, z plánu obnovy, zaviesť superodpočet.
 • Ak by prichádzala do úvahy reflekcia na poľskú organizácia OH 2036 v spolupráci začať už budovať infraštruktúru
 • FNPŠ by mal mať posilnené kompetencie akoby „malé ministerstvo“
 • Je potrebné získať a následne aktualizovať relevantné dáta a zriadenie nového ministerstva športu nepovažujú za vhodné riešenie
 • Vyrastá chorá digitálna generácia, budeme potrebné reagovať na digitalnu dobu 
 • Je potrebné v rámci športu myslieť aj na potreby generácie 40-45 ročných ľudí a aj seniorov, keď šport by mal byť relaxom popri hodnotách, ktoré vytvárajú v produktívnom veku pre spoločnosť

Priority:

Vytvoriť dlhodobú stratégiu v slovenskom športe a zohľadniť v nej:

 • Alarmujúce dáta úbytku športovcov, zánik klubov alebo počty družstiev v kluboch, klesajúca výkonnosť športujúcich detí v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami a vôbec záujem o športovanie, úbytok našich športovcov na OH
 • Upravovať trendy spoločnosti, negatívny jav stráveného času ľudí s mobilnými zariadeniami na pozitívny jav napr. edukačný (digitalizácia slovenského športu – uchovanie artefaktov v digitálnej forme, digitalizácia Siene slávy, digitálne aukcie športových artefaktov – NFT a tým získavanie nových finančných zdrojov do športu )

Posolstvo športu na Slovensku:

 • Šport ako jedna z ciest udržania duševného zdravia obyvateľstva
 • Vytvoriť systém pohybovej kultúry detí a mládeže ako zmiernenie negatívnych vplyvov digitálnej doby na spoločnosť

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

VI. (17) HLAS - SD (Rastislav Železník)

Výroky a myšlienky:

 • Je potrebný ústredný orgán štátnej správy, pod gesciou premiéra, ktorým by bola Národná agentúra pre šport; šport potrebuje samostatné riadenie
 • Viaczdrojové financovanie cez štátny rozpočet, samosprávu a súkromný sektor vo výške objemu finančných prostriedkov, ktoré sú vynakladané ostatnými krajinami EÚ, financovanie športu vo výške priemeru EÚ, rovnako dôležitá je stabilita financovania
 • Štruktúra financovania optimalizovaná na jednotlivé druhy športových oblastí
 • Merateľnosť cieľov financovania a stabilita financovania
 • Nedostatkom športu je nedostatočný zber a vyhodnocovanie dát
 • Štát má byť silným partnerom voči všetkým subjektom, ktorých sa odvetvie športu týka; šport sa musí stať vážnym ekonomickým odvetvím a nástrojom sociálnej a zdravotnej prevencie
 • Zlepšiť postavenie profesionálneho športu – podporiť zo zdrojov štátu a samospráv, mala by to byť úloha novovytvorenej Národnej agentúry pre šport.

Priority:

 • Športovanie detí a mládež a jeho podpora v každom regióne Slovenska
 • Zlepšiť postavenie profesionálneho športu
 • Šport pre všetkých ako súčasť zdravého životného štýlu

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

VII. (22) DEMOKRATI (Richard Nemec, ex-štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR)

Výroky a myšlienky:

 • Riadenie športu by malo byť zverené ministrovi vlády bez kresla alebo podpredsedovi vlády, ktorý by mal v gescii oblasť športu; uvedené riešenie by bolo kompromisom a nevyžadovalo by si náklady na zriadenie ministerstva alebo novej agentúry
 • Ako zdroj financovania športu navrhujú namiesto lotérií výnosy zo stávok a hazardu čo by predstavovalo prínos v navýšení o cca 15 mil. eur ročne pre šport
 • Upraviť vzorec pre výpočet príspevku uznanému športu 
 • Upraviť sponzorstvo v športe tak, aby sa poskytnuté sponzorské považovalo u sponzora za náklad už po jeho poskytnutí sponzorovanému
 • Uviesť do praxe pohybové poukazy
 • Strana má v pláne prehodnotiť uplatnenie superodpočtu vo vede a výskume, čo by následne využila v diskusiách aj pre znova otvorenie inštutúru superodpočtu aj pre oblsť športu 
 • Podporiť organizovanie vrcholných medzinárodných podujatí na Slovensku, k tomu dopracovať už tvorený dokument, ktorý by zabezpečoval predvídateľný systém a pravidlá podpory zo strany štátu; materiál je potrebné vytvoriť po analýze a za spolupráci s národnými športovými zväzmi; zabezpečia sa tak jasné pravidlá a podmienky organizovania medzinárodných podujatí a jasné vopred garantované spolufinancovanie štátom
 • Zachovanie projektu Aktívnej školy, ktorá zabezpečuje a smeruj k pohybu nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj počas aktívnych prestávok, počas docházadania do škôl a pod.; uvítali by keby sa zavedené a etablované projekty Aktívna škola, Školský šport a Moduly po voľbách nemenili v kontexte snáh o novelizáciu zákona o športe alebo prijatia nového zákona o športe.
 • Plná digitalizácia športu ako nástroja na uľahčenie práce pre športovcov, trénerov a športové zväzy
 • Zachovať Fond na podporu športu (FNPŠ), ktorý je dobre nastavený, financie idú na infraštruktúru.
 • Jasné pravidlá a podmienky organizovania medzinárodných podujatí, jasné, vopred garantované spolufinancovanie štátom.
 • Postaviť aspoň 30 športových hál, štadiónov a 2 komplexné športové areály cez FNPŠ 

Priority:

 • Aktívna Škola (hodina pohybu denne deťom)
 • Digitalizácia v Športe (dielo do konca roka vytvorené)
 • Pohybové poukazy (vytvorenie ďalšieho zdroja financovanie pre Športové kluby a krúžky)
 • Zákon o športe

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

VIII. (25) REPUBLIKA (Jaroslav Šmátrala, Miroslav Suja, poslanec NR SR)

Výroky a myšlienky:

 • Nepríjmu žiadne rozhodnutie bez súhlasu športovej komunity; uvedené predstavuje zakladny sľub a záväzok
 • Súčasne nastavenie a zaradenie športu pod MŠVVaŠ SR považujú za dostatočné a neuvažujú o žiadnej zmene nastavenia, časom to podporia 
 • Zvýšenie odvodov stávkových kancelárií, povoliť podporiť športové kluby sumou do 10% z asignačnej dane z príjmov a zrušiť možnosti odvádzať 2% asignačnej dane z príjmov pre veľké firmy, ktoré si na ten účel vytvárajú vlastné subjekty tretieho sektora.
 • Fond na podporu športu (FNPŠ) je správny inštitút, ktorý sa osvedčil je mu potrebné navýšiť zdroje a rozpočet na rekonštrukciu už existujúcich športovísk
 • Každá obec nad 3 tis. obyvateľov musí mať vlastnú viacúčelovú športovú halu a športovú infraštruktúru, minimálne 1% z rozpočtu musí ísť do športu, infraštuktúru budovať z peňazí na obnovu.
 • Zriadiť športové akadémie pre jednotlivé športy pod VÚC, zabezpečiť duálnu kariéru a vzdelávanie na uplatniteľnosť na trhu práce
 • Podpora štátnej športovej reprezentácie, medaile sú výbornou propagáciou štátu
 • Zaviesť športové štipendia, podpora univerzitných celoslovenských súťaží, podpora atraktívnych študijných programov z oblasti športu
 • Podpora vzniku arbitrážneho súdu.
 • Právnu úpravu financovania športu nastaviť tak, aby sa stransparentnili toky financií v športe
 • Každá obec nad 3000 obyvateľov by mala mať viacúčelovú športovú halu – minimálne 1% z rozpočtu do športu, vybudovať z peňazí na obnovu.

Priority:

Duálne vzdelávanie a šport na športových akadémiách 

 • kľúčom k úspechu je prepojenie vzdelania a športu; 
 • podpora univerzitných súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou; 
 • podpora nových a atraktívnych študijných programov v športe;
 • športové štipendium a individuálny študijný plán.

Reforma športového práva na Slovensku

 • právne postavenie profesionálnych športovcov; 
 • daňovo-odvodová reforma pri profesionálnom športe;
 • zriadenie rozhodcovského súdu pre šport.

Celá prezentácia programu, zámerov a plánov v oblasti športu prezentovaná počas vystúpenia TU:

Ospravedlnení zástupcovia politických strán:

(3) PS (Dávid Dej) účasť zrušená 19.9.2023
(23) KDH (Dávid Skokan) účasť zrušená 20.9.2023

pozn. Aliancia odmietla účasť, PS a KDH sa ospravedlnili pre chorobu nimi nominovaného zástupcu

Myšlienky do sumára na záver:

 • Prezentovaný pohľad politických strán na riešenie, kto - aký orgán, ústredný orgán štátnej správy či iný orgán má byť pre budúcnosť zástupcu športu v rámci štátnej správy alebo či zachovať súčasný stav v podobe “politického” zástupcu športu, ktorým je štátny tajomník pre šport na MŠVVaŠ SR
 • nie je úplná zhoda v obsahu riešení - objavili sa riešenia:
 • od zriadenia samostatného ministerstva, ktoré by malo oblasť v športu v jeho primárnej kompetencii, prípadne v spojení s inou kompetenciou,
 • zriadenia štátnej agentúry pre šport pod gesciou či už samotného predsedu vlády alebo úrady vlády,
 • zachovanie súčasného nastavenia s posilnením pozície štátneho tajomníka pre šport cez kompetenčný zákon s doplnením - posilnením sekcie športu MŠVVaŠ SR vytvorením efektívneho analytického útvaru a posilnením kompetencií a postavenia Fondu na podporu športu (FNPŠ) ako akéhosi malého ministerstva,
 • zriadenia pozícia ministra bez kresla, ktorý by mal v gescii oblasť športu v celej jeho šírke.
 • Celkom pochopiteľná zhoda nastala v deklarácii a potrebe navýšenia finančných prostriedkov do športu, a to: 
 • prostredníctvom zámeny financovania športu z výnosov z lotériových hier za výnosy z príjmov stávkových kancelárií, 
 • navýšenia prostriedkov pre FNPŠ,
 • úpravy inštitútu sponzorstva v športe, výšky tzv. asignačnej dane, superodpočtu,
 • odvodov zo zdravotných poisťovní alebo vybraných štátnych podnikov.
 • Zhodne prezentovaný názor a pohľad na potrebu rozvoja športovej infraštruktúry v regiónoch.
 • Zhodne prezentovaný pohľad na väčšiu či menšiu mieru spolupráce so subjektmi v športe, v každom prípade však v pozadí unisono zaznel záväzok zúčastnených politických strán na komunikáciu so športovou obcou a s rešpektom k autonómnej povahe športu.
 • Prezentovaný pohľad na potrebu digitalizácie procesov v športe a konečne dokončenie Informačného systému v športe.
 • Vyzdvihnúť a zdôrazniť je potrebné úplnú zhodu zástupcov politických strán, ktorý zhodne a vysoko ako prospešný inšitutút a inštitúciu hodnotili FNPŠ a jeho poziciu a funkciu v slovenskom športe. FNPŠ je považovaný za dobre nastavený a že financie sú smerované na infraštruktúru. Vo vzťahu ku FNPŠ bola zhodne prezentovaná potreba ďalšieho posilnenia FNPŠ a najmä, čo potrebné osobitne zdôrazniť, že je potrebné práve do FNPŠ alokovať ešte viac finančných prostriedkov, než je tomu v súčasnosti.

Zaujímavé výroky a myšlienky:

“ Šport má byť prostriedkom, aby sa mladí ľudia stali najlepšími verziami seba samých.”

“ Vyrastá nám chorá digitálna generácia, ak si bežný pracujúci človek odsleduje už len svoj čas, ktorý venoval mobilnému zariadeniu v rámci svojej práce, koľko času musia potom venovať obrazovkám mobilných zariadení mladí ľudia, deti. Digitálna generácia prináša nové a nové výzvy pre spoločnosť.”

“ Bolo by vhodné, aby už zavedené a etablované projekty Aktívna škola, Školský šport a Moduly sa po voľbách nemenili, aby boli zachované a neboli dotknuté prípadnou výmenou politických garnitúr po nadchádzajúcich voľbách, avšak nielen nich, ale aj ďalších, ktoré budú nasledovať v budúcnosti. ”

“ Z hľadiska športu a jeho rozvoja, je potrebné vnímať aj iné vekové kategórie občanov Slovenskej republiky, nie iba mládež, ale aj generáciu 40-45 ročných ľudí, ale aj seniorov, pre ktorých by mali byť šport a športová, či ak chceme pohybová aktivita relaxom popri tom ako vytvárajú v rámci ich produktívneho veku hodnoty pre celú spoločnosť. “

Podklady k bloku (linky na prezentácie, stránky, dokumenty, tabuľky, grafy, videá, rozhovory):

Videozáznam z bloku: ŠPORT A SPOLOČNOSŤ 2023 | Šport očami politikov

Pre historickú pamäť a možno aj odpočet - prehľad obsahov programov všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách 2023 so zameraním na oblasť športu - TU

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - záznam

5.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 3. Blok - Ministerstvo športu a …

17.10.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022