logologo_small

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 3. Blok - Ministerstvo športu a …

piatok, 13.10.2023|Posledná aktualizácia 17.10.2023 16:14
Autor: UčPS tím

Prinášame podrobnejší rešerš myšlienok diskutujúcich z 3. bloku konferencie Šport a spoločnosť 2023, ktorý niesol názov “Ministerstvo športu a …”, v ktorom sa diskutujúci hostia zaoberali otázkou, že aké by bolo najvhodnejšie oblasti športu na ústrednej úrovni štátu a ako by sa športové hnutie spolu so štátom mali dopracovať k tomu, čo by malo/mohlo byť pre slovenský šport, pre slovenskú spoločnosť na základe dosiahnutých poznatkov a skúseností, ale aj vízií do budúcnosti, najloptimálnejšie.

Základom pre úspešné hľadanie odpovede na túto otázku by mala byť partnerská spolupráca a synergia (zástupcov) štátu so športovým hnutím. Ide nám predsa všetkým o slovenský šport, o Slovensko.

Blok s názvom „Ministerstvo športu a …” bol zaradený do programu konferencie ŠPORT a SPOLOČNOSŤ preto, lebo ide o tému vysoko aktuálnu a už niekoľko rokov pri rôznych príležitostiach a na rôznych fórach prebieha diskusia o potrebe zastrešenia oblasti športu na ústrednej úrovni štátu takým spôsobom, ktorý zaručí, že téma športu - nielen jeho potreby, ale najmä jeho osobitosti a prínos pre spoločnosť, budú zohľadňované pri všetkých procesoch a rozhodnutiach, ktoré sa na tejto úrovni významnejšie (priamo alebo aj nepriamo) dotýkajú oblasti športu. 

Význam, spoločenská úloha a zodpovednosť športu neustále narastá. Výrazom toho je na medzinárodnej úrovni prijatie viacerých medzinárodných dohovorov na úrovni OSN (proti apartheidu v športe, proti dopingu) Rady Európy (proti dopingu, proti manipulácii športových súťaží, proti diváckemu násiliu a na ochranu bezpečnosti a pohodlia účastníkov športových podujatí) i na úrovni EÚ - oblasť športu podľa čl. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ patrí medzi politiky, v ktorých EŮ plní koordinačnú a doplňujúcu úlohu pri zvýraznení osobitnej povahy športu a jeho spoločenskej a vzdelávacej úlohy v čl. 165 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Na národnej úrovni sa postavenie športu po roku 2010 postupne posilnilo prijatím sektorovej legislatívy v podobe zákona o športe (2015), ale aj zákona o organizovaní verejných športových podujatí (2014), zákona o príspevku športovým reprezentantom (2015), zákona o Fonde na podporu športu (2019) a ďalších vykonávacích predpisov. 

Na úrovni jednotlivých športov sú vzťahy súvisiace s organizovaním a vykonávaním športu regulované predpismi príslušných medzinárodných športových organizácií, národných športových zväzov a tiež národných športových organizácií, ktoré sa zjednotili aj vďaka transparentným pravidlám fungovania športu a rozdeľovania prostriedkov na základe zákona a vzorca, nie subjektívnych preferencií. 

Jednota založená na vzájomnom rešpekte, úcte a dôvere, vďaka existencii a snahe o dodržiavanie pravidiel je základom pre to, aby šport mohol byť vážnym partnerom pre štát a prísľubom pre dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti v oblasti športu.

Oblasť športu je dnes podľa kompetenčného zákona (č. 575/2001 Z.z.) zaradená pod ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu [§ 17 písm. e)]. Skúsenosť z predchádzajúcich volebných období však opakovane preukázala, že na takomto veľkom ministerstve témy ako sú vzdelávanie, veda a výskum, ktoré v sebe zahŕňajú ďalšie témy, sú tak veľké a zložité, že oblasť športu, do značnej miery aj z objektívnych dôvodov, nedostáva dostatočný priestor a pozornosť. 

Ani pri najlepšej vôli ministrov školstva, vedy výskumu a športu, ktorí sa venujú iným prioritám dôležitým pre Slovensko. Zrejme aj preto pri vláde niekoľko funkčných období pôsobil splnomocnenec vlády SR pre mládež šport. Táto pozícia bola zrušená až poverenou úradníckou vládou v auguste roku 2023 uznesením vlády č. 414/2023, ktorým bolo uložené úradu vlády celú agendu splnomocnenca previesť na kompetenčne príslušné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. 

V snahe klásť väčší dôraz na šport na široko odvetvovom ministerstve (1.1.2019) došlo k ďalšiemu posunu v inštitucionálnom zastrešení oblasti športu vychádzajúcemu z jeho významu a dôležitosti, keď zmenou kompetenčného zákona bola pre oblasť športu vytvorená a garantovaná pozícia (tretieho) štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, výslovne určená iba pre šport (§ 4 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení zákona č. 313/2018 Z.z.). 

Niekoľkoročné skúsenosti s takýmto zastrešením riadenia a správy športu na ústrednej úrovni štátu priniesli poznanie, že nepochybne ide o zlepšenie postavenia športu. Veľmi významne možno vyhodnotiť skutočnosť, že aj reálne v praxi minister školstva ponechal agendu športu v rukách štátneho tajomníka pre šport, ktorý túto agendu zastrešoval po všetkých stránkach, dokonca, minister školstva štátneho tajomníka pre šport poveril aj podpisom zmlúv podľa zákona o športe. Aj napriek tomu, charakteristika pozície štátneho tajomníka daná kompetenčným zákonom nedovoľuje štátnemu tajomníkovi pre šport participovať na prijímaní rozhodnutí, ktoré majú zásadný význam pre šport. Kľúčové rozhodnutia týkajúce sa oblasti športu sa prijímajú na rokovaniach vlády, kde sa štátny tajomník pre šport nedostane, a ak sa aj dostane, z dôvodu, že zastupuje ministra, nemá hlasovacie právo. Je prirodzene pochopiteľné, že minister často nemá kapacity, dostatočnú znalosť alebo má iné priority ako riešiť problematiku športu. 

Toto poznanie, táto skúsenosť vedie nielen športové hnutie, ale aj politikov, ktorí vnímajú rozvoj a perspektívy oblasti športu k úvahám o ďalšom posune oblasti športu bližšie k stolu, pri ktorom sa robia kľúčové rozhodnutia štátu. 

Aby sme sa inšpirovali tým, ako uvažovali o zaradení oblasti športu v rámci kompetencií ústredných orgánov verejnej správy v iných štátoch Európy i Sveta, požiadali sme o vypracovanie prezentácie k tejto téme športovú konzultantku Alicu Fisterovú.

Vzhľadom na kultúrnu i historickú blízkosť sme požiadali o detailnejšie zdieľanie skúsenosti priateľov z Českej republiky, kde bola od 1.8.2019 vytvorená Národná športová agentúra ČR „jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu…” , konkrétne jej súčasného predsedu pána Šebeka.

Predmetom diskusie a ďalších úvah je zhodnotenie plusov a mínusov štyroch alternatív, a to

 1. status quo - ponechanie športu v rezorte školstva
 2. vytvorenie samostatnej národnej inštitúcie podľa vzoru “českej agentúry”
 3. minister bez portfeja
 4. samostatné ministerstvo športu

Výroky diskutujúcich:

Ondřej Šebek - predseda Národní sportovní Agentúra ČR (NSA)

 • financovanie športu v ČR nie je ideálne, požiadavky športu sú väčšie, suma určená na šport je neistá a nestabilná, každý rok sa musí vyrokovať s MF ČR jej výška, ktorá nie je upravená žiadnym zákonným pravidlom (na rozdiel od právnej úpravy SR, ktorá ustanovuje, že suma určená na šport nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom roku)
 • NSA je najvyšší orgán v rámci štátnej správy, ktorý financuje šport v ČR, avšak nie je jediný orgán, ktorý financuje šport v ČR 
 • pri financovaní športu v ČR sú významné obce a aj kraje, v neposlednom rade podnikateľský sektor a samozrejme aj spoluúčasť rodičov
 • rozpočet NSA - cca 6,9 mld Kč (cca 280 mil. Eur)
 • snažia sa čerpať zdroje z EÚ na optimalizáciu energetickej situácie športovej infraštruktúry, kde však nie sú až tak úspešní 
 • NSA je v gescii predsedu vlády ČR, prostredníctvom neho aj predkladá zákony na vládu, pričom jej orgánmi sú aj Národní rozhodčí soud pro sport (predmetom sú najmä spory súvisiace s dopingom, môže sa však na neho obrátiť akýkoľvek subjekt zo športového prostredia) a Antidopingový výbor (funguje ako príspevková organizácia) 
  Poznámka: právna úprava upravujúca Národní rozhodčí soud pro sport (
  § 3g zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu) bola napadnutá na Ústavnom súde ČR z dôvodu prepojenia/závislosti výkonu súdnej moci od výkonnej moci, keďže NSA ako iný ústredný orgán štátnej správy pre oblasť športu je súčasťou sústavy orgánov výkonnej moci.
 • NSA sa snaží byť nielen orgánom na rozdeľovanie peňazí, ale snaží sa mať pre organizáciu športu pridanú hodnotu, čomu bola prispôsobená aj ostatná novela zákona o NSA
 • NSA tiež zastupuje český šport v rámci rokovaní so zahraničnými inštitúciami (nie však podpisovanie medzinárodných dohôd, pričom táto právomoc patrí ministerstvu školstva)
 • peniaze sa rozdeľujú v rámci dotačných programov, ktoré sú záväzné a sú schválené MF ČR
 • v minulosti išla podpora až 130 zväzom, čo však NSA vyhodnotila ako neúčelné a preto bol vypracovaný projekt prioritizácie športu, kde počet adresátov bude obmedzený na základe stanovených kritérií (celkovo 4), ktorej cieľom je vytvorenie skupiny 30 športov 
 • najväčšia čiastka prostriedkov je vyplácaná v dotačnom projekte “Můj Klub” - podporuje základnú sieť klubov v ČR bez ohľadu na lokalitu, veľkosť či športové prostredie
 • NSA podporuje a významné športové podujatia, ktoré sú/budú organizované v ČR - napr. MS v hokeji
 • 150 mil. Kč je vyčlenených na financovanie 7 kolektívnych ženských športov, aby boli schopné kvalifikovať sa na LOH a ZOH - veľký úspech 
 • NSA má konkrétne dotačné programy zamerané na výstavbu športovej infraštruktúry
 • v ČR existuje snaha prijať Zákon o športe, obsahom ktorého by malo byť viac tém napr. aj vznik Ministerstva športu ČR
 • zámerom zamýšľanej je okrem iného aj zakotvenie športu ako verejnoprospešnej a zdravotne prospešnej činnosti, úprava právne postavenie profesionálnych športovcov a pod.
 • v ČR nie je garancia objemu peňazí plynúcich do športu zo štátneho rozpočtu, pričom cieľom je dosiahnutie stavu ako v SR a teda mať v športe minimálne rovnakú sumu peňazí určených na dotácie ako tomu bolo minulý rok
 • NSA vníma vysoký potenciál v univerzitnom športe

Alica Fisterová - organizácia športu v zahraničí:

 • odprezentovala rôzne formy ukotvenia riadenia a správy športu v rôznych štátoch Európy a Sveta - prezentácia je dostupná TU
 • o téme vytvorenia Ministerstva športu sa v SR diskutuje na pôde NR SR už od roku 1994
 • v roku 1995 bol prvý krát predložený návrh na vytvorenie Ministerstva športu SR
 • oproti ostatným odvetviam je šport výnimočnejší v tom, že nie je možné predvídať jeho výsledok a nikdy nie je možné nastaviť procesy vo všetkých disciplínach rovnako
 • prvá konkrétna predstava o Ministerstve športu v podmienkach SR je z roku 1999
 • usporiadanie ministerstva tak, ako je tomu v súčasnosti (MŠVVaŠ SR), nedokáže pokryť celú šírku športu a významné presahy do iných kompetenčných oblastí
 • bola vytvorená analýza 75 krajín týkajúca sa inštitucionálneho zakotvenia športu v štáte z toho 35 krajín má samostatné ministerstvo športu
 • napr. Rakúsko - šport je spojený s umením a kultúrou
 • Poľsko - má ministerstvo športu a cestovný ruchu, avšak šport je riešený aj v rámci ministerstva školstva
 • Taliansko - má samostatné ministerstvo športu, pričom veľká časť kompetencií prechádza na Národný olympijský výbor
 • Cyprus - v rámci jedného ministerstva je riešená kultúra, školstvo a šport
 • výhody samostatného ministerstva športu - legislatívna právomoc, riadenie z jedného uzla, podpora fyzickej a duševnej zdatnosti obyvateľstva, motivácia a podpora zamestnanosti v športe športových odborníkov, zabezpečenie zázemia športovcov až po profesionálov, podpora dobrovoľníctva
 • nevýhody samostatného ministerstva športu- počiatočná záťaž na štátny rozpočet
 • v porovnaní s krajinami s porovnateľnými kritériami sme vo viacerých ukazovateľoch na poslednom mieste z hľadiska usporiadania športu v štáte
 • otázka je, či samostatné ministerstvo športu vyrieši spoločenské postavenie športu

Anton Siekel:

 • model spojenej pozície predsedu Národného olympijského výboru a ministerstva športu nie je optimálny model (Taliansko)
 • máme v športe taký subjektívny sen, že ministerstvo športu by vyriešilo všetky problémy, čo však nie je možné
 • najbližšia je nám paralela s českým systémom riadenia športu, pričom v porovnaní s ním zisťujeme, že nie sme na až tak zle - garantované financovanie športu, Fond na podporu športu a pod.
 • je dobré, že sme nároční na seba, že chceme zmeniť šport k lepšiemu, no na druhej strane si musíme uvedomiť, že sme sa dostali za relatívne krátke obdobie dosť ďaleko na to, aby sme aj ostatným krajinám boli príkladom, čo si je treba vážiť
 • dobrých príkladov z praxe iných krajín je veľa, ale ani jeden nie je aplikovateľný len jeho jednoduchým prenesením do podmienok SR
 • šport žiada štát o väčšiu pozornosť pre rentabilnosť zdrojov do neho vložených 
 • prostredníctvom športu táto krajina napreduje a može sa výrazne posunúť smerom vpred
 • šport má úžasnú výhodu, že aj napriek tomu, že by mu všetci chceli zle, tak on prežije, ale bude to na úkor krajiny, nášho sociálno - spoločenského rozvoja osobnosti, rodiny, ľudia sa nenaučia prekonávať prekážky
 • verejná deklarácia stanovísk politických strán je obrovským skokom vpred, čo tu nikdy predtým nebolo
 • SOŠV je prostredníctvom športových odborníkov akýmisi architektom systému financovania športu cez Fond na podporu športu
 • úradníci na ministerstve a politici by mali načúvať a aplikovať názory športového hnutia, ktoré by dali do praxe a nám občanom následne zlepšili život 
 • ak sa športovému hnutiu podarí presvedčiť politikov o vážnosti športu, nie je až tak podstatná inštitucionálna podoba športu
 • silný hlas na vláde (prostredníctvom štátneho tajomníka pre šport) by mal byť prvým krokom, ktorý je najrýchlejšie a najsilnejšie aplikovateľný
 • finančné prostriedky sú krvou v celom systéme, preto postavenie a právomoci Fondu na podporu športu sú v súčasnosti a naďalej budú veľmi dôležité
 • politika a šport sa nedá oddeliť - musia sa vzájomne rešpektovať
 • silný model Fondu na podporu športu so silnými kompetenciami a silná legislatíva - takýto model by bol dostatočný na slovenské pomery 
 • úroveň autonómie športu v prípade samostatného ministerstva športu závisí od vôle a postoja športového hnutia si zobrať túto autonómiu

Mária Berdisová:

 • za posledných 10 rokov sa veľa z toho, čo sa diskutovalo na tejto odbornej konferencii, sa aj zrealizovalo, pričom SFZ bol aj odborne nápomocný týmto zmenám
 • trošku opomíname existenciu Fondu na podporu športu ako veľmi silnej inštitúcie na prerozdeľovanie peňazí na infraštruktúru, ktorá má určitý rozpočet, ktorý bol minulý rok navýšený
 • je potrebné si zadefinovať cieľ a na základe neho vyhodnotiť, či potrebujeme novú inštitúciu
 • punc dôležitosti žiadnej agende nedá len zriadenie nejakej samostatnej inštitúcie, pričom zriadenie samotného ministerstva športu by malo vzísť zo silného spoločenského postavenia športu, nie naopak
 • športové hnutie sa chce podieľať na správe vecí verejných, chce aby ho štát vnímal ako serióznych partnerov a aby malo dosah v rozumnej miere na tom, čo je výsledkom rozhodnutí
 • primárnou ambíciou štátu by nemalo byť vlastniť športovú infraštruktúru, nakoľko ide aj o prevádzku, čo iní, napr. aj samospráva vie robiť kvalitnejšie

Žaneta Surmajová: 

 • téma športu na ministerstve v minulosti až tak výrazne nerezonovala
 • prvý krát kedy začala vnímať otázku športu bola príprava zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí, následne prišiel Zákon o športe, Fond na podporu športu a pod.
 • výhodou spoločného ministerstva športu a školstva je predovšetkým podpora školského športu (aktívna škola) a tiež dôležitá téma, ktorou je duálna kariéra športovca, ministerstvo má ďalší aparát, ktorý zabezpečuje podporu všetkým útvarom a sekciám spoločného ministerstva
 • ako nevýhody vníma umiestnenie športu v názve ministerstva na konci, čo odzrkadľuje aj pozíciu športu v spoločnosti, nakoľko samotné školstvo je veľmi široká agenda, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti, ďalej tiež to, že doterajší ministri boli viac odborníci na školstvo ako na šport a napokon skutočnosť, že ak sa navyšujú finančné prostriedky, ktoré sa rozpočtujú ministerstvu, tak väčšina prostriedkov ide na platy učiteľov a pod,
 • najhoršia cesta pri tvorbe a následnej aplikácie predpisu je legislatívny postup bez akejkoľvek komunikácie s tými, ktorých sa to týka
 • pri myšlienkach o tvorbe ministerstva športu nemožno ísť hneď po voľbách šokovou terapiou, ale je potrebné si zadefinovať a diskutovať, akú by mal mať presne agendu
 • pri samotnom ministerstve je potrebné si povedať, či chceme väčšiu silu štátu voči športovej obci
 • neživme si ilúzie o silonom postavení štátneho tajomníka pre šport - ten len zastupuje ministra na vláde, má len poradný hlas - nie je reálne, aby mal na vláde hlasovacie právo 

Myšlienky do sumára na záver:

 1. Športová obec potrebuje byť vnímaná ako dôležitý partner pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú oblasti športu, nevyhnutne aj ako rovnocenný partner pri tvorbe legislatívy
 2. Nevyhnutne potrebujeme (šport) osobu na vláde, ktorá bude zastrešovať (výlučne) oblasť športu a bude mať na vláde hlas.
 3. Cesta vytvorenia samostatného ministerstva športu skokovou metódou nie je dnes dostatočne prediskutovanou a dátami podloženou alternatívou
 4. Pozícia silného štátneho tajomníka pre šport je limitovaná charakterom pozície štátneho tajomníka, ktorý je daný kompetenčným zákonom, bez ohľadu na to, akékoľvek prívlastky mu dáme a to:
 5. jeho partnermi v rokovaniach sú a vždy budú štátni tajomníci iných rezortov, nie ministri a 
 6. z podstaty postavenia štátneho tajomníka v systéme upraveného pre všetkých štátnych tajomníkov ministerstiev v kompetenčnom zákone je zrejmé, že na vláde nebude nikdy môcť hlasovať (má tam nadriadeného ministra).
 7. Na základe prezentácií a diskusií, ktoré prebehli v rámci programu konferencie, sa ako najvhodnejšie riešenie a ako prvý krok javí cesta vytvorenia pozície ministra bez portfeja, resp. pozícia podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo a spadá pod neho oblasť športu. 
 8. Takýto člen vlády by následne mohol v horizonte 1-2 rokov na základe svojich poznatkov a skúseností v dialógu so športovou obcou pripraviť návrh optimálneho inštitucionálneho zastrešenia oblasti športu na ústrednej úrovni či už v podobe “štandardného” ministerstva alebo v podobe ústredného orgánu štátnej správy alebo inej, prípadne skonštatovať, že takáto forma zastrešenia oblasti športu (minister bez portfeja/podpredseda vlády) je plne vyhovujúca z hľadiska napĺňania potrieb/politík štátu, športovej obce i obyvateľstva.

Podklady k bloku (linky na prezentácie, stránky, dokumenty, tabuľky, grafy, videá, rozhovory):

Videozáznam z bloku: ŠPORT A SPOLOČNOSŤ | Ministerstvo športu a ... ?

Alica Fisterová - prezentácia TU

UčPS tím