logologo_small

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

pondelok, 28.02.2022|Posledná aktualizácia 1.3.2022 19:42
ID článku: 27457

39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty:

  • Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“)
  • Dôvodová správa k Zákonu o športe
  • Zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení (ďalej len „Živnostenský zákon“)
  • Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)
  • Zák č. 36/2005 Z. z. rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“)

Podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) Živnostenského zákona činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu nie je živnosťou.

Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c) Zákona o športe môže profesionálny športovec vykonávať šport aj ako samostatne zárobkovo činná osoba.

V Osobitnej časti dôvodovej správy k zákonu je uvedené, cit: „Druhou kategóriou, ktorú zavádza návrh zákona, je profesionálny športovec ako samostatne zárobkovo činná osoba. V týchto prípadoch návrh zákona reflektuje a vytvára právny rámec predovšetkým pre úpravu profesionálnych športovcov v individuálnych športoch. Ide predovšetkým o situácie, kedy sa konkrétny športovec výkonom športovej činností živí a táto pre neho predstavuje hlavný príjem (je pre neho hlavnou ekonomickou činnosťou), no jeho znaky hovoria o tom, že ho vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, v čase podľa svojho uváženia a podobne (čo v prípade profesionálneho športovca - zamestnanca neplatí). V prípadoch, ak bude chcieť tento typ profesionálneho športovca vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie, predpokladá sa, že športová organizácia a športovec uzavrú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 51), alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka (ustanovenie § 269 ods. 2).“.

Aj napriek absencii zákonnej úpravy postupu, podmienok a procesu zápisu športovca a skutočnosti, že MŠVVaŠ SR do dnešného dňa nezapisovalo žiadneho športovca ako SZČO sme toho právneho názoru, vzhľadom na právnu úpravu (ust. § 4 ods. 3 písm. c) Zákona o športe a negatívne vymedzenie živnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) Živnostenského zákona ) a Dôvodovú správu k Zákonu o športe, v prípade, že profesionálny športovec má záujem vykonávať šport ako SZČO, sme toho právneho názoru, že pri profesionálnom športovcovi by sa malo postupovať obdobne ako pri zápise športového odborníka.

Ustanovenie § 31 ods. 2 Zákona o športe, znie, cit.: „Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnúť ako deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.“ môže profesionálny športovec vykonávať šport aj ako samostatne zárobkovo činná osoba.“.

Podľa ust. § 31 ods. 2 Zákona o športe na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy.

Podľa ust. § 9 Občianskeho zákonníka majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

Ustanovenie § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka znie, cit.: „Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje Zákon o rodine.“.

Podľa ust. § 31 ods. 1 Zákona o rodine zastupujú rodičia maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.

K prípadu neplnoletého športovca a vyššie uvedenému treba uviesť, že v prípade živností sa všeobecne požaduje podmienka 18 rokov veku, avšak vzhľadom na negatívne vymedzenú pôsobnosť Živnostenského zákona a analógiu s vykonávaním športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu pre športovcov od 15 do 18 roku života majú neplnoletí športovci podľa ust. § 31 ods. 2 a 3 Zákona o športe právnu spôsobilosť pri zmluvných vzťahoch, ktorú vykonávajú so súhlasom zákonného zástupcu.

Vzhľadom na uvedené sme právneho názoru, že MŠVVaŠ SR môže zapísať neplnoletého športovca ako SZČO, a malo by mu byť pridelené IČO obdobne ako pri SZČO športových odborníkoch, pričom právne úkony súvisiace s podnikaním musí urobiť zákonný zástupca neplnoletého.

Týmto si dovoľujeme požiadať sekciu legislatívno-právnu o posúdenie nášho právneho názoru a o stanovisko ako má sekcia športu ďalej postupovať pri neplnoletom športovcovi, ktorý chce vykonávať šport ako SZČO s prideleným IČO.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

FAQ00485 - 42. Chcel by som Vás poprosiť o právny výklad "vrcholového športu".

1.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022