logologo_small

10+ pozitív Zákona o športe

streda, 12.01.2022|Posledná aktualizácia 24.3.2022 18:21
Autor: Pracovná skupina k zákonu o športe

Táto prezentácia bola spracovaná už dávnejšie. Niekedy v roku 2018.

Je však nadčasová a predstavuje ďalší dobrý podnet na zamyslenie a diskusiu o tom, aký obraz o zaákone o športe aktívne vytvárali jeho odporcovia a aký vlastne je, aké obsahuje pravidlá, čo prinášajú slovenskému športu, aké garancie, istoty a štandardy.

Rozhodli sme sa prezentáciu zverejniť v čase prípravy novely zákona o športe, aby sme si pripomenuli aj mnohé pozitíva, ktoré priniesol do prostredia slovenského športu nový Zákon o športe účinný od roku 2016.

Osobitne hodnotný ostane už navždy najmä participatívny spôsob, akým bol návrh tohto zákona pripravovaný niekoľko rokov so širokým zapojením expertov na rôzne oblasti súvisiace so športom. Od legislatívneho zámeru, k tézam až po paragrafové znenie s dôvodovou správou.

Na druhej strane je však potrebné povedať, že ľudia, vrátane tých v športe, vo všeobecnosti nemajú radi zmeny, zemny pravidiel, zmeny zaužívaných postupov či vzorcov správania, nevynímajúc pravidlá získavania a rozdeľovania prostriedkov, štátnych prostriedkov na šport.

Tí, ktorí sa v starom systéme pravidiel fungovania a najmä financovania športu cítili komfortne - mali v ňom moc a prístup k štátnym prostriedkom, tí nový systém pravidiel založený na dohode so štátom: "Transparentnosť športu výmenou za viac štátnych prostriedkov pre šport" nepotrebovali, ani nechceli. Hoci nahlas skutočné dôvody odmietania novej zákonnej úpravy pre oblasť športu, povedať nemohli.

Samotná skutočnosť, že šport vyvolal celospoločenskú diskusiu a aj napriek tomu, že bolo krátko pred voľbami zákon o športe kódexového typu si získal okrem podpory a dôvery veľkej časti športovej obce aj podporu absolútnej väčšiny zákonodarcov (hlasovalo zaň 133 zo 136 prítomných poslancov) zvýšila kredit športu v spoločnosti.

V médiách bolo po prijatí zákona o športe poukazované pomerne často a jednostranne na nedostatky zákona o športe, ktoré v ňom určite sú (veď zákon je len kompromisom toho, na čom sa dokázali všetky záujmové skupiny vrátane poslancov dohodnúť).

Považujeme však za správne, aby si odborná i laická verejnosť mohla vytvoriť názor na základe širšieho množstva faktov a argumentov, a nie iba tých negatívnych, často skreslených či podsúvaných tak, aby vyhovavovali želanému mediálnemu obrazu zákona o športe a jeho tvorcov, ako je to žiaľ na Slovensku aj dnes bežné.

Buďme hrdí na svoju prácu a rešpektujme prácu iných, vždy nájdeme aj rezervy či nedostatky, ktoré sú niekedy dôsledkom chýbajúceho poznania či skúsenosti, niekedy sú výsledkom kompromisu či ultimáta tých, ktorí majú rozhodujúci vplyv.

Bez ohľadu na to, ktorá strana "vládla" v príslušnom rezorte, skúsme nadviazať pri prevzatí pomyselnej vlajky na ministerstvách na to dobré a odstraňovať nedostatky, skúsme ísť cestou evolúcie.

Veď "tí predchádzajúci" boli možno síce z inej politickej strany, urobili možno aj zlé rozhodnutia (kto ich neurobí), ale tiež to boli len takí istí Slováci, ktorí iba dočasne vykonávali správu vecí verejných v danom rezorte.

A štátni úradníci s ich expertízou a historickou pamäťou, tí tam často zostávajú dlhé roky, tak ich zapojme do odborných procesov čo najviac.

Skúsme ísť cestou evolúcie, a nie cestou niekedy až dogmatického negovania doterajšej práce politických súperov a cestou revolúcie, ktorá v konečnom dôsledku znamená, že občan - volič a organizácie majú neustále menené pravidlá ich života.

Pracovná skupina k zákonu o športe
Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022