logologo_small

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

streda, 10.03.2021|Posledná aktualizácia 10.3.2021 21:13
Autor:

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

Number of active athletes. Is it one of the parameters of the formula for calculating the contribution to the recognized sport or an element of creativity?

Ing. Ivan Greguška[1], projektový manažér, Slovenský tenisový zväz

JUDr. Marcel Blažo, advokát, účastník OH 1992 v Barcelone v plávaní


Kľúčové slová:
financovanie športu, štátne prostriedky, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, informačný systém športu, príspevok uznanému športu, vzorec, výpočet, členská základňa, aktívny športovec, národný športový zväz, súťaže, kontrola.

Key words:
financing of sport, state resources, The Ministry of Education, Science, Research and Sport, state sport information system, contribution to recognized sport, formula, calculation, membership, active athlete, national sports federation, competition, control.

Abstract:
Ambíciou autorov článku je na podklade uvedených príkladov a analýzy verejne dostupných údajov určitým spôsobom až vyprovokovať diskusiu na systémové zjednotenie a najmä systémovo jednotnú aplikáciu pravidiel a pohľadu na verejný záujem v športe a na nástroj samotného primárneho cieľa podpory štátu (financovanie športu mládeže cez príspevok uznanému športu), ktorým je čo najväčšia množina pravidelne športujúcej mládeže. To všetko súčasne bez zámeru nejako osobitne a zvlášť poukázať iba na národné športové zväzy, ktorých analýza dát sa objavuje v tomto článku a že by sa zistenia, na ktoré je poukázané v článku, nemohli týkať prípadne aj iných národných športových zväzov.

Abstract/Summary:
The ambition of the authors of the article is to start a discussion on systemic unification and especially systemically uniform application of rules and views on the public interest of sport and on the tool of the primary goal of state support (financing of youth sport through a contribution to recognized sport), which is based on the above examples and analysis from publicly available data, which aims for as many regular youth sportsmen as possible. At the same time, all this without the intention of pointing out only the national sports federations, whose data analysis appears in this article, and that what is pointed out in the article could not possibly be applied to other national sports federations.


Na úvod

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoŠ”) zadefinoval obsah záujmu štátu, teda verejného záujmu v oblasti športu. Jedným z nich je aj podpora a rozvoj športu mládeže. Za mládež štát považuje v súčasnosti športovcov do 23 rokov veku a touto vekovou hranicou ohraničil aj finančnú podporu športovej činnosti mládeže a súčasne určil podmienky, za ktorých má byť táto finančná podpora z verejných prostriedkov distribuovaná tejto mládeži do klubov, ku ktorým majú títo športovci príslušnosť.

Za strohým a legislatívnym definovaním pojmu verejný záujem v športe sa skrývajú ciele a zámery štátu, aby slovenská populácia žila zdravým a fyzicky aktívnym spôsobom, aby sa štát aktívne postaral o to, aby si ľudia a predovšetkým deti a mládež obľúbili športovú aktivitu (aby si vytvorili pozitívny návyk), ktorú následne budú ďalej vykonávať ako niečo prirodzené, obľúbené a potrebné na udržiavanie celoživotnej kondície a zdravia. Ďalej záujem najmä na tom, aby športová činnosť bola pre mládež zážitkovou formou fyzickej aktivity a na základe toho, aby sa do takejto fyzickej aktivity zapojilo čo najviac detí.

V tomto článku sa pokúsime analýzou verejne dostupných údajov poukázať na to, že ciele štátu zapojiť do športových aktivít čo možno najväčšiu skupinu detí a mládeže, na čo aj štát vyčlenil verejné prostriedky, na ktorých tvorbe sa podieľajú všetci daňoví poplatníci, sa nemusia vždy a za každých okolností stretnúť so záujmami subjektov pôsobiacich v športe (ich volených športových funkcionárov), ktorým boli zverené úlohy pri rozvoji a správe jednotlivých uznaných športov. Počet súťažiacej mládeže nemusí ešte automaticky znamenať identický počet pravidelne, sústavne a počas celého kalendárneho roka športujúcej mládeže a počet (iba) súťažiacej mládeže, môže byť aj len špekulatívnym prostriedkom navýšenia činiteľa vstupujúceho do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu (ďalej len “PUŠ”) a tým aj jeho „umelého” navýšenia na úkor ostatných uznaných športov.

Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu.

Počet aktívnych športovcov do 23 rokov je významným parametrom vzorca na výpočet PUŠ s váhou 20%. Bližšie vysvetlenie vzorca a jeho parametrov je uvedené v tomto článku[2]. Parameter počtu aktívnych športovcov (na rozdiel od úspechu dospelých a mládeže) nie je ovplyvnený hodnotou záujmu o šport a jeden aktívny športovec má vo výpočte PUŠ rovnakú váhu pri všetkých športoch bez ohľadu na druh športu. Aj použitie tohto na prvý pohľad jednoduchého údaju má svoje viaceré (objektívne, ale aj subjektívne) úskalia, na ktoré sa budeme snažiť poukázať v ďalšom texte.

Definícia zo zákona

Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca, uvedeného v Prílohe č.3 ZoŠ :

P = (A[3] × KVVD[4] + A × KVVM[5]) × (B[6] × ZD[7] + C[8] × ZZ[9]) + (1 - 2 × A) × M23

Parameter M23 predstavuje priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov. Pre bližšie vysvetlenie, napr. vo výpočte PUŠ na rok 2020 bol v októbri 2019, kedy sa v súlade s § 68 ods. 3 ZoŠ vypočítavala výška PUŠ na rok 2020, použitý priemer počtu aktívnych športovcov k 30.9.2018 a k 30.9.2019.

Podľa § 4 ods. 6 ZoŠ je aktívnym športovcom taký športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých. Táto definícia platí až po novele ZoŠ č. 354/2016 Z.z. od 1.1.2017. V zmysle pôvodného znenia zákona platného od 1.1.2016 do 31.12.2016 stačila na splnenie zákonných požiadaviek definície aktívneho športova len jedna účasť na súťaži a vek aktívneho športovca bol obmedzený len do 18 rokov. Podľa dôvodovej správy k legislatívnemu procesu novely ZoŠ bolo dôvodom zvýšenia veku talentovaného a aktívneho športovca z 18 na 23 rokov zrovnoprávnenie všetkých uznaných športov a “špecifiká v technických a motoristických športoch, v ktorých aktívny výkon športovej činnosti je ovplyvnený hlavne dosiahnutím určitého veku napr. plnoletosti”[10].

Podľa § 3 písm.g) ZoŠ je súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu, teda nejde o akúkoľvek organizovanú alebo neorganizovanú športovú aktivitu, napr. cvičenie alebo tréning.

Váha parametra 20%

Váhu parametrov vzorca určujú Nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu. Podľa zatiaľ posledného Nariadenia na rok 2020[11] bola váha parametra M23 ustanovená na 20%, rovnaká hodnota platila aj pre výpočet na roky 2018 a 2019. V roku 2017 mal parameter M18 váhu 15%. V predchádzajúcich rokoch 2016-2013 pre platnosťou ZoŠ mali športové zväzy vypočítanú dotáciu na základe veľmi podobného princípu Vzorca, kde váha parametra M18 bola na úrovni 10%, pričom boli do výpočtu počítaní tí športovci, ktorí sa aspoň raz v priebehu predchádzajúceho roka zúčastnili na oficiálnej súťaži žiadateľa o PUŠ v danom športe.

Celkový trend počtu športovcov súhrnne a v jednotlivých športoch

Celkový počet aktívnych športovcov v priebehu 3 rokov (od 30.9.2017 do 30.9.2019) vzrástol o 11,83%, čo predstavovalo nárast o 15.254 športovcov. Neporovnávame to s úplne prvým rokom 2016, keďže obsah parametra k 30.9.2016 (vek do 18 rokov, 1 účasť v súťaži) nie je úplne porovnateľný s nasledujúcimi 3 rokmi (vek do 23 rokov, 3 účasti v súťaži).

Nárast počtu aktívnych športovcov pri prvých 30 športoch (podľa počtu aktívnych športovcov k 30.9.2019) je v nasledujúcej tabuľke :

Súhrnný údaj k 30.9.2017 a 30.9.2018 nie je na 100% presný z dôvodu chýbajúcich údajov za futbal a ľadový hokej. Tieto 2 športy boli nesystémovou novelou ZoŠ č.354/2016 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2017 vyčlenené zo vzorca. Na rozdiel od ostatných športov, ktorých ohodnotenie závisí od dosahovaných výsledkov, záujmu o šport a počtu športovcov do 23 rokov, majú oba tieto športy zákonom garantovaný % podiel z PUŠ, čo ich nenúti (nemotivuje k plneniu objednávky štátu vychádzajúcej z verejného záujmu v športe - zvyšovať počet mladých aktívnych športovcov) zlepšovať parametre zadávané do vzorca, ani súťažiť s ostatnými športami.[12] Ak porovnáme ostatných 73 športov (bez futbalu a ľadového hokeja), ich celkový nárast za obdobie 2017 - 2019 predstavoval 18,8%, pričom futbal samostatne za rovnaké obdobie narástol v počte športovcov len o 1,39% a ľadový hokej dokonca poklesol o 2,72%. Pri futbale treba objektívne priznať, že ich malý nárast počtu športovcov je aj v dôsledku toho, že už niekoľko rokov majú stabilný a vyčistený register športovcov.

Rekordéri v náraste športovcov

Športom s najväčším absolútnym nárastom členskej základne za 3 roky je karate, u ktorého počet športovcov narástol až 2,3 násobne a v číselnom vyjadrení o 1.848 športovcov. Novým športom s rýchlo rastúcou členskou základňou je aj florbal. Podľa vyššie uvedenej tabuľky počet športovcov v absolútnom vyjadrení podstatne narástol aj v hádzanej, volejbale a futbale. V % vyjadrení sú pozoruhodné nárasty v športovom lezení, horolezectve, thajskom boxe, kulturistike a fitnes a triatlone. U niektorých športov s málo početnou členskou základňou môže byť vysoký percentuálny nárast spôsobený aj nižšou kvalitou zoznamu športovcov v prvom roku zverejňovania.

Veková štruktúra športovcov

Celkový počet záznamov aktívnych športovcov v registroch k 30.9.2019 je 144.416 (bez očistenia o duplicitné záznamy športovcov pôsobiacich súčasne vo viacerých uznaných športoch), z toho je 105.428 chlapcov (73%) a 38.988 dievčat (27%).

Po očistení o duplicitné záznamy v registroch evidujeme 137.007 aktívnych športovcov, z toho je 99.941 chlapcov (73%) a 37.066 dievčat (27%) vo vekovej štruktúre uvedenej v nasledovnom grafe:


Najsilnejším ročníkom narodenia je rok 2008 (11 roční). Počet športovcov postupne skoro lineárne rastie od ročníka 2014 do 2008 (5 až 11 roční), potom sú ďalšie 4 ročníky (2007 – 2004) s relatívne vysokým počtom detí (12 až 15 roční). Pri prechode na strednú školu badať prvý výraznejší postupný pokles – ročníky 2003 až 2000 (16 až 19 roční) a druhý výraznejší pokles je po skončení strednej školy – ročníky 1999 a starší ( 20 roční a starší).

(Len) každé piate dieťa je aktívnym športovcom

Zaujímavé je porovnanie počtu aktívnych športovcov s počtom živonarodených detí v SR podľa jednotlivých ročníkov narodenia podľa údajov štatistického úradu. Najväčšie zastúpenie v registri aktívnych športovcov k 30.9.2019 majú jedenásťročné deti (ročník narodenia 2008), kde ich podiel predstavuje 21,15% z celej populácie. S hodnotou tesne nad 20% alebo blížiacou sa k 20% sú aj ročníky 2004-2009 (10 až 15 roční). S pribúdajúcim vekom po nástupe na strednú školu a po jej skončení percentuálny podiel naďalej klesá a to až na 6% pri poslednom ročníku u 23 ročných športovcov.

Počet a podiel aktívnych športovcov do 23 rokov k 30.9.2019[13]

Priemerný vek aktívnych športovcov v registroch je 14 rokov. Najnižší priemerný vek majú gymnastika (9,80), atletika (10,72) a karate (11,04), športy s najvyšším priemerným vekom aktívnych športovcov (nad 18 rokov) sú boby, skialpinizmu, lakros, pretláčanie rukou, americký futbal, šípky a silové športy.

Duplicita športovcov v registroch

Fyzický počet duplicitne evidovaných športovcov[14], t. j. tých, ktorí k 30.9.2019 podľa údajov NŠZ spĺňajú zákonné kritériá aktívneho športovca vo viac ako jednom športe, je 6.943. T. j. 5,07% z celkového počtu 137.007 aktívnych športovcov je evidovaných vo viac ako jednom športe, z nich 6.510 športovcov je evidovaných súčasne vo dvoch športoch, 401 športovcov súčasne v troch športoch, 31 športovcov súčasne v štyroch športoch a 1 športovec dokonca až v piatich športoch (11 ročné dievča vedené ako aktívny športovec v atletike, gymnastike, kulturistike a fitnes, horolezectve aj triatlone).

Najväčšie zhody športovcov vykazujú športy, ktoré sú zastrešené jedným športovým zväzom

100% športovcov (49) za šport boule lyonnaise je zároveň započítaných aj pre šport boccia, ktoré zastrešuje jeden NŠZ - Slovenská asociácia boccie.

Rovnako 100% športovcov (376) za šport športové lezenie je zároveň započítaných aj pre horolezectvo, oba športy zastrešuje Slovenský horolezecký spolok JAMES.

35% rýchlokorčuliarov (24) je zároveň započítaných aj pre šport kolieskové korčuľovanie, tieto športy zastrešuje Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz.

Poslednou štvrtou asociáciou, ktorá zastrešuje 2 uznané športy (kulturistika a fitnes, silové športy), je Slovenská asociácia fitnes,kulturistiky a silového trojboja. Prienik medzi týmito 2 športami je ale minimálny (iba 3 športovci).

Vo vyššie uvedených prípadoch za jedného aktívneho športovca dostáva peniaze za PUŠ takýto NŠZ (spoločný pre dva uznané športy) celkovo dvakrát, čo je rozdiel oproti viacodvetvovým športom, kde NŠZ dostane za športovca peniaze iba raz (napr. Slovenská plavecká federácia dostane za športovca v plaveckých športoch, ktorý súťaží zároveň aj vo vodnom póle, peniaze iba 1 raz). Tento rozdiel však pramení len z toho faktu, že kým všetky plavecké športy sú zastrešené jednou asociáciou (jedna asociácia, jeden príspevok uznanému športu pre všetky športy), asociácia (NŠZ), ktorá zastrešuje viac uznaných športov, dostane dva príspevky uznanému športu (pre každý uznaný šport zvlášť). 

Pri zvyšných športoch je najväčšie prepojenie medzi príbuznými športami: 77% športovcov zo softballu hrá aj baseball, 21% triatlonistov je aktívnych v plaveckých športoch a 19% biatlonistov v lyžovaní. Športom s najväčším zastúpením svojich športovcov vo väčšine iných športov je logicky najpočetnejší futbal.

Kreatívnosť bez hraníc alebo snaha obísť systém

Medzi uznanými športami sa vyskytujú aj športy, pri ktorých sú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v počte aktívnych športovcov, ktoré by sa pri riadnej a treba uznať, že náročnej, kontrole preukázali. A vyzerá to tak, že niektoré športy ani nedbajú na upozornenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “Ministerstvo”), ktoré je uvedené hneď v úvodných ustanoveniach Metodického manuálu k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu, každoročne aktualizovaného v súvislosti s podávaním žiadosti o príspevok uznanému športu a poskytnutím údajov do Registra športovcov do 23 rokov. Ministerstvo v manuáli totiž upozorňuje na povinnosť v žiadosti a vo formulároch uviesť výlučne pravdivé údaje pod hrozbou možnosti trestno-právnych následkov[15].

ZoŠ upravuje zodpovednosť za úplnosť a pravdivosť údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie a v informačnom systéme športu (§ 79 ods. 4 ZoŠ) jednak voči NŠZ a iným športovým organizáciám ale aj voči konkrétnym funkcionárom - fyzickým osobám, ktorí zapisujú údaje do zdrojovej evidencie športovej organizácie a tieto sa následne prenášajú do informačného systému športu. Právnymi následkami neúplnosti alebo nepravdivosti zapísaných údajov môže byť pri športovej organizácii (vrátane NŠZ) strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov (§ 67 ods. 5 písm. a) ZoŠ) alebo pri fyzickej osobe (ktorá vykonala zápis alebo na zápis dala pokyn) postih za priestupok podľa § 96 ods. 3 písm. f) ZoŠ, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky. Na rozdiel od trestnoprávnej zodpovednosti za subvenčný podvod, kde sa vyžaduje preukázanie úmyselného zavinenia, na vyvodenie zodpovednosti podľa ZoŠ postačuje zavinenie z nedbanlivosti, čo je z pohľadu orgánov štátu nepomerne jednoduchšie.

Hasiči ako bobisti

V zozname aktívnych športovcov za Slovenský zväz bobistov (SZB) boli podľa medializovaných informácií, ktoré sa dostali na verejnosť v roku 2019, uvedení od roku 2016 aj profesionálni hasiči z Piešťan a Hlohovca, ktorí o tom nevedeli a v boboch dovtedy nesedeli[16]. Išlo o cca polovicu z celkového počtu bobistov. Vzhľadom na nízky počet registrovaných športovcov v tomto športe je pravdepodobné, že bez zaregistrovaných nič netušiacich hasičov by SZB nesplnil podmienky uvedené v § 16, ods. 1, písm. c) ZoŠ pre uznanie za národný športový zväz (kde je uvedené, že NŠZ musí mať najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe) a na základe toho by SZB od roku 2016 nemal zrejme ani nárok na príspevok uznanému športu.

Zákonnú podmienku minimálne 100 aktívnych športovcov môžu mať problém naplniť aj ďalšie uznané športy s málo početnou členskou základňou. Preto je namieste otázka, či zákonom ustanovené kritéria pre uznanie športu sú v tomto smere nastavené tak, aby zodpovedali aj charakteru takých športov, ktoré na základe ich špecifickej podstaty, vekových a technických obmedzení (napr. technické športy), či vysokých nárokov na bezpečnosť pri športovaní (napr. cestná cyklistika), nedostatku či dokonca neexistencie športovej infraštruktúry pre vykonávanie daného športu (strelnice, bazény, bobové dráhy a iné), sú pri získavaní členskej základne objektívne podstatne obmedzené. Niektoré športy sú potom nevyhnutne nútené bojovať o svoje prežitie aj, nazvime to zhovievavo, kreatívnymi metódami.

V gymnastike boli aktívnymi športovcami žiaci skoro celej základnej školy.

V zozname aktívnych športovcov za rok 2018 (k 30.9.2018) je ako jeden z údajov uvedený aj dátum poslednej účasti v súťaži, pričom je vo veľa prípadoch v gymnastike totožný.

Na ZŠ Školská, Handlová mala veľká väčšina detí (až 316 z 328) uvedený dátum 2.6.2018. Rovnaký dátum má uvedený aj 152 zo 154 detí s príslušnosťou k ZŠ Mierové námestie, Handlová a 306 z 314 detí z KŠG Handlová. Podľa týchto údajov sa dňa 2.6.2018 (sobota) malo konať oficiálne gymnastické podujatie/podujatia, ktorých sa zúčastnilo minimálne týchto 774 detí z 3 uvedených klubov (pozor, mohli sa ho zúčastniť ešte aj iné deti z iných klubov). Dňa 2.6.2018 sa v Handlovej naozaj konal Slovenský pohár kategórie C, 2.6.2018, Handlová, ktorého sa zúčastnilo 108 pretekárok z 15 klubov z celého Slovenska (a z nich bolo len 8 z KŠG Handlová). Iné gymnastické podujatie konané dňa 2.6.2018 sa neuskutočnilo. Môžeme polemizovať, či ide o chybu pri zápise dátumu poslednej účasti v súťaži, alebo o uvedenie športovcov, ktorí sa súťaže nezúčastnili.

Zároveň je otázne, či v gymnastike nie sú do zoznamu zaradení aj takí športovci, ktorí sa zúčastnili súťaží športu pre všetkých a v registroch nemali byť uvedení. Je to možné predpokladať napríklad pri športových kluboch, zriadených najmä pri základných školách.

Napríklad ZŠ Školská Handlová mala v školskom roku 2018/2019 spolu 372 žiakov, z nich 328 žiakov (88,17%) bolo vedených ako aktívnych športovcov - gymnastov. V porovnaní s inými školskými rokmi išlo o rapídny nárast počtu gymnastov, keď podľa Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová navštevovalo v šk.roku 2016/2017 spolu 2 gymnastické krúžky úhrnne len 46 detí a v školskom roku 2019/2020 len 26 detí[17].

ZŠ Mierové námestie Handlová mala v školskom roku 2018/2019 spolu 513 žiakov, z nich bolo 441 žiakov (85,9%) evidovaných ako aktívnych športovcov - gymnastov! Podľa web stránky školy navštevovalo 2 gymnastické krúžky spolu 42 detí (šk. rok 2017/2018) a 29 detí (šk. rok 2016/2017)[18].

Zaujímavý prípad je aj ZŠ v Raslaviciach, okres Bardejov, ktorá mala v školskom roku 2017/2018 spolu 457 žiakov. Z nich bolo až 423 aktívnych športovcov- gymnastov, čo predstavovalo 92,6% všetkých žiakov školy. Nasledujúci rok 2018 však všetci gymnasti evidovaní za túto základnú školu z registrov nepochopiteľne zmizli, ani jeden z nich nepokračoval v roku 2018 v žiadnom inom klube v gymnastike ani v inom športe. V správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2017/2018 nie je žiadna zmienka o gymnastike, správa za šk. rok 2016/2017 nebola dostupná[19].

Uvádzané údaje, podľa ktorých bolo viac ako 85% žiakov týchto základných škôl evidovaných v zozname aktívnych športovcov – gymnastov s 3 účasťami v súťaži, sa javia ako nepravdepodobné a na prvý pohľad aj vysoko nedôveryhodné. Časť týchto detí je evidovaných aj v gymnastických krúžkoch, ale po porovnaní ide o značný nepomer malého počtu detí v krúžkoch a veľkého počtu detí v oficiálnom registri SGF. To nevylučuje, že sa všetky tieto deti nezúčastnili nejakej inej vhodnej formy športovej - gymnastickej aktivity (cvičenie na hodine TV, školská súťaž a pod.). Nespochybňujeme význam gymnastiky ako jedného zo základných lokomočných športov, práve naopak, ale takúto aktivitu nemožno všeobecne zahrnúť do definície aktívneho športovca v zmysle § 4, ods. 6 ZoŠ a tento údaj následne nemožno akceptovať ako základ pre výpočet PUŠ, na základe ktorého sa rozdeľuje 20% sumy určenej pre uznané športy.

Na takéto nelogické či pozoruhodné údaje by mali aktívne reagovať kontrolné mechanizmy štátu, vyžiadať si vysvetlenie a zabezpečiť jednotné dodržiavanie pravidiel všetkými subjektmi v organizovanom športe, ktorých činnosť štát podporuje z verejných prostriedkov.

Korešpondenčné súťaže v atletike

Slovenský atletický zväz (SAZ) organizuje projekt detskej atletiky, ktorý je určený pre najmenších adeptov kráľovnej športov od 5 do 11 rokov. V rámci detskej atletiky sú okrem iných súťaží organizované aj korešpondenčné súťaže v atletike s 3 disciplínami - predklon s dosahovaním v sede, člnkový beh 4x10m a odhod medicinbalom obojruč zdola vpred. V roku 2018 bolo do korešpondenčných súťaží zapojených 12.689 detí (bez zimného kola)[20]. Nie je ale možné z verejne dostupných údajov overiť, koľko detí sa dostalo do zoznamu aktívnych športovcov iba na základe absolvovania takýchto korešpondenčných súťaží.

Zaujímavý je aj vekový profil počtu aktívnych športovcov v atletike. Najviac aktívnych športovcov má atletika v skupine 7 až 11 ročných, čo zodpovedá prvým piatim ročníkom základnej školy. Títo športovci tvoria dve tretiny (66,06%, 7.047 športovcov) zo všetkých aktívnych športovcov do 23 rokov v atletike. Po 11. roku veku športovcov, teda po poslednom ročníku cieľovej skupiny programu Detská atletika, sa rady atlétov náhle výrazne znižujú až o 60% a v ďalších rokoch nasleduje ich kontinuálny pokles.

Z 10.671 aktívnych športovcov v atletike k 30.9.2019 ich má viac ako polovica uvedené 2 rovnaké dátumy poslednej účasti v súťaži: nedeľa 1.9.2019 (34,2%) a piatok 1.2.2019 (16,6%). Keďže priemerný vek športovcov s týmito 2 dátumami je 9 rokov a priemerný vek športovcov s inými dátumami v súťaži je 12,5 roka, je pravdepodobné, že u 2 najčastejšie uvedených dátumov išlo o súťaže Detskej atletiky. Podobný jav nastal aj v roku 2018, najčastejšie 2 rovnaké dátumy účasti v súťaži má 48,4% športovcov: utorok 1.5.2018 (31,3%) a streda 1.8.2018 (17,1%) a priemerný vek športovcov s týmito 2 dátumami (8,9 roka) je o 3,6 roka nižší ako u ostatných dátumov účasti v súťaži. Účastníci súťaží detskej atletiky teda mali najčastejšie uvedené len 2 dátumy účasti v súťaži, pričom vždy išlo o prvý deň kalendárneho mesiaca. Z prvej desiatky klubov zoradených podľa počtu aktívnych športovcov za rok 2019 malo tieto 2 najčastejšie dátumy účasti v súťaži uvedených až 58,3% športovcov. Prvých 10 klubov malo za obdobie 2017-2019 priemerný 28,2% nárast počtu športovcov, kým všetkých viac ako 140 klubov malo za rovnaké obdobie pokles o 6,3% .

Ako uvádza web stránka SAZ, “práve rastúca členská základňa mládeže do 23 rokov, k čomu výrazne prispieva aj úspešný projekt Detská atletika, pomáha SAZ-u pri získavaní štátnych financií na ďalší rok.”[21] Môžeme konštatovať, že ide o pravdivé tvrdenie. Zavedenie projektu Detskej atletiky má nepochybne veľký význam pre skutočné športovanie detí na prvom stupni základných škôl, nie je však možné overiť, či tieto deti aj spĺňajú kritériá pre aktívneho športovca.

V prvej desiatke všetkých športových klubov v SR zoradených podľa počtu aktívnych športovcov k 30.9.2019 sa nachádza až 5 atletických klubov, ďalej 2 z gymnastiky, 2 z futbalu a 1 z volejbalu. Rekordérom je Klub športovej gymnastiky z Handlovej s obdivuhodným počtom 617 aktívnych športovcov do 23 rokov s 3 účasťami v súťaži.

Karate agility ako inšpirácia pre kreatívnych funkcionárov aj v iných športoch

Výkonný výbor Slovenského zväzu karate (SZK) schválil od roku 2015 pre kategórie 5 až 11 ročných detí zavedenie novej súťažnej disciplíny "KARATE AGILITY"[22]. Ako konštatuje SZK vo svojej výročnej správe za rok 2018, zavedenie tejto disciplíny sa ukázalo počas rokov 2016, 2017 a 2018 ako efektívne a v roku 2018 zaznamenali oproti minulým rokom rapídny nárast počtu pretekárov štartujúcich v kategórii Karate agility.[23] Tejto novej disciplíne nemožno uprieť cieľ, aby sa k nejakému druhu pohybovej aktivity pritiahli aj deti, ktoré sú začiatočníkmi v karate. Na druhej strane je aj po zhliadnutí ukážky[24] tejto disciplíny dôvodné tvrdiť, že má len málo spoločné s doterajšími tradičnými súťažnými disciplínami kumite a kata a je ju rovnako možné (ako prípravnú alebo testovaciu pohybovú aktivitu) zahrnúť ku akémukoľvek uznanému športu v SR, snáď s výnimkou šachu a bridžu. Je preto otázne, či absolvovanie takejto súťaže, ktorá nemá oporu v postupových súťažiach európskej alebo svetovej federácie karate, je možné zahrnúť medzi 3 účasti v súťaži, ktoré sú počítané pre výpočet PUŠ. V agility súťažiach sa síce súťaží aj na Majstrovstvách Slovenska v karate, ale na zahraničných podujatiach, prípadne majstrovstvách Európy, by sme takúto disciplínu hľadali márne. Zo zverejnených údajov nie je možné určiť, koľko z celkového počtu aktívnych športovcov tvoria iba účastníci agility súťaží. 

Uzavretá klubová súťaž - ďalší spôsob na získanie aktívnych športovcov v karate

V rámci súťaží SZK je aj jedno špecifikum : uzavretá klubová súťaž. Ide o súťaž, ktorej sa zúčastňujú len členovia jedného klubu. Prvá takáto súťaž sa konala 15.12.2017, odvtedy ich počet neustále rastie, viď nasledujúca tabuľka a graf:


Na webe sutazekarate.sk je uvedený kompletný zoznam všetkých podujatí v karate všetkých vekových kategórií. V sezóne 2018/2019 za obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019[25] bolo usporiadaných celkom 115 podujatí, z ktorých až pri 63 podujatiach (54,8%) sa súťaží zúčastnil iba 1 klub[26]. V období 1.10.2018-30.9.2019 tvorili štarty v súťažiach agility 22% všetkých štartov v súťažiach karate a súťaže agility sa konali na 59 zo 115 podujatí (51,3%).

Napr. podujatie NEMO CUP 2018, organizované klubom KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z.[27], ktorý mal k 30.9.2019 v registroch spolu 216 aktívnych športovcov. Tohto jednodňového podujatia, ktoré sa konalo dňa 22.12.2018, sa zúčastnilo spolu presne 200 športovcov iba zo svojho materského klubu, z toho štartovalo 177 v agility, 186 v kata a 186 v kumite.

Klub KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. mal v registroch k 30.9.2019 spolu 138 športovcov, oproti stavu k 30.9.2017 (46 športovcov) tento počet narástol po dvoch rokoch presne na trojnásobok. Klub v roku 2019 zorganizoval v priebehu 3 piatkov 3 jednodňové podujatia iba pre svojich členov v dňoch 17.5.2019[28], 24.5.2019[29] a 31.5.2019[30]. Každého podujatia sa zúčastnilo na prekvapenie presne 138 všetkých aktívnych športovcov. A zo 138 športovcov tohto klubu v registroch ich má až 77 uvedený ako dátum poslednej účasti na súťaži práve 31.5.2019.

Alebo iný príklad, dňa 15.6.2019 sa vo Viničnom v čase od 9:00 do 13:00 uskutočnila uzavretá klubová súťaž - Oddielový turnaj Rapid Cup organizátora TJ Rapid Bratislava[31]. Z celkového počtu 200 aktívnych športovcov TJ Rapid v registroch malo 87 uvedený ako dátum poslednej účasti v súťaži práve dátum 15.6.2019. Na podujatí štartovalo dovedna 107 súťažiacich, z toho 84 v Agility, 85 v Kata a 86 v Kumite, trojnásobnú účasť vo všetkých 3 disciplínach malo 77 športovcov. Pri porovnaní zoznamu športovcov s deklarovanou účasťou na tomto podujatí podľa oficiálnej štatistiky na stránke sutazekarate.sk a kliknutím na históriu účasti jednotlivých športovcov na súťažiach karate zistíme, že zo 107 uvedených športovcov má štart na tomto konkrétnom podujatí skutočne zaznamenaný len 25 športovcov (23,4% zo zoznamu).

Možno príde súťažiť aj Mikuláš

Len s údivom môžeme medzi športovými súťažami akceptovať podujatie “SKUPINOVÉ CVIČENIE KARATISTOV RAPIDU[32]”, ktoré sa konalo dňa 7.12.2018. Podujatia sa zúčastnilo 167 súťažiacich iba z klubu TJ Rapid Bratislava, ktorí spolu v ten deň mali absolvovať 491 štartov v kata. Išlo zrejme o špeciálne podujatie, keďže všetci účastníci stihli 3 štarty absolvovať podľa propozícií v jeden deň od 17:00 do 22:00 a popritom mali mať čas (podľa pozvánky[33]) aj na vyhlásenie najúspešnejších karatistov klubu, príchod Mikuláša, rozdávanie darčekov deťom, tombolu, diskotéku a posedenie pri občerstvení… V tomto prípade išlo o mikulášsku akciu klubu pre deti a nie o športové podujatie.

Celkový počet aktívnych športovcov v karate narástol za 2 roky 2,3 násobne, z úrovne 1.417 na 3.265 športovcov. Ešte výraznejšie, až 3,17 násobne narástol za 2 roky aj počet aktívnych športovcov v prvých 20 klubov karate (podľa stavu k 30.9.2019) zo 708 na 2.242 športovcov. Z tejto prvej dvadsiatky klubov až 15 klubov organizovalo aj uzatvorené klubové súťaže iba pre svojich športovcov. Počet športovcov v TOP 20 kluboch rovnako narástol z 50% z celkového počtu k 30.9.2017 na 68,7% všetkých aktívnych športovcov - karatistov k 30.9.2019.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné tvrdiť, že zavedenie Karate agility a najmä usporiadanie uzatvorených klubových súťaží má jednoznačný vplyv na nárast počtu aktívnych športovcov v kluboch, ktoré tieto súťaže organizujú. Tieto súťaže sú bez kontroly zástupcov iných klubov a nie je pri nich možné objektívne overiť skutočný počet účastníkov, či absolvovanie deklarovaných súťaží.

Je to výhodné len pre SZK či aj pre všetky kluby?

Ako vidno z nižšie uvedenej tabuľky, príspevok uznanému športu pre karate od r.2017 vzrástol 2,5 násobne, úmerne k tomu rovnako narástla aj celková hodnota príspevku klubom, ktoré musí SZK v zmysle ustanovení § 69 ods. 4 písm. a) ZoŠ prerozdeliť na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Ale podiel, ktorý pripadá na 1 aktívneho športovca v klube klesá. V porovnaní s najvyššou sumu 44,29€ v roku 2018 je po dvoch rokoch tento príspevok o 20% nižší, len 35,39€.


Pri takomto rapídnom náraste počtu aktívnych športovcov okrem SZK profitujú aj tie kluby, ktorým podstatne vzrástla členská základňa. Klubom, ktoré sa napr. venujú len výkonnostnému športu, majú počet športovcov na približne rovnakej úrovni a neriešia hromadný nábor členskej základne, hodnota príspevku v absolútnej výške klesá.

Počet aktívnych športovcov v kulturistike a fitnes

Zaujímavá situácia súvisiaca s vykazovaním počtov aktívnych športovcov je aj v Slovenskej asociácii kulturistiky, fitnes a silového trojboja (SAFKST), presnejšie v samostatne financovanom športe kulturistika a fitnes. Počty aktívnych športovcov, ktoré SAFKST nahlasovalo v priebehu času do Registra aktívnych športovcov do 23 rokov, sa neuveriteľným spôsobom zmenili. Zmeny v počte aktívnych športovcov do 23 rokov mali samozrejme vplyv na financie, ktoré SAFKST získavalo od Ministerstva (pretože tento údaj je aj súčasťou kalkulačného vzorca pre výpočet PUŠ športovým zväzom od štátu), a aj na sumu, ktorá pripadá na jedného aktívneho športovca (v tomto prípade nastal logický, dramatický pokles).

●             pre rok 2017 ... do registra bolo nahlásených 612 aktívnych športovcov, kulturistov/fitnessiek
●             pre rok 2018 ... do registra bolo nahlásených 341 aktívnych športovcov, kulturistov/fitnessiek
●             pre rok 2019 ... do registra bolo nahlásených 117 aktívnych športovcov, kulturistov/fitnessiek (Ministerstvom akceptovaných bolo 111)
●             pre rok 2020 ... do registra bolo nahlásených 1221 aktívnych športovcov, kulturistov/fitnessiek (Ministerstvom akceptovaných bolo 1158 a následne po úprave na podklade kontroly MInisterstva SAFKST upravených na 951)

V septembri 2020 však Ministerstvo obdržalo od SAFKST žiadosť o úpravu a počet aktívnych športovcov, kulturistov/fitnessiek a v Registri aktívnych športovcov do 23 rokov znížený z pôvodne nahlásených 1221 na 951, tzn. o mínus 270 športovcov; paradoxom je, že iba “vyškrtnutých” tzv. SAFKST aktívnych športovcov je 2,3x viac ako všetkých, ktorí boli SAFKST do Registra nahlásení v predchádzajúcom období pre rok 2019, kedy bolo za celý uznaný šport Kulturistika a fitnes akceptovaných 111 aktívnych športovcov.

Je to výhodné len pre SAFKST či aj pre všetky kluby uznaného športu Kulturistika a fitnes?

Ako vidno z nižšie uvedenej tabuľky, príspevok uznanému športu pre Kulturistiku a fitnes od roku 2017 vzrástol 1,5 násobne, úmerne k tomu by mala rovnako narásť aj celková hodnota príspevku klubom, ktoré musí SAFKST v zmysle ustanovení §69 ods. 4 písm. a) ZoŠ prerozdeliť na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Ale podiel, ktorý pripadá na 1 aktívneho športovca je samozrejme závislý nielen od výšky príspevku, ale aj od celkového počtu aktívnych športovcov. A práve na príklade SAFKST, konkrétne na príklade uznaného športu Kulturistika a fitnes je zrejmé, že účelový a fiktívny medziročný nárast počtu akceptovaných aktívnych športovcov z objemu 111 aktívnych športovcov na 951 športovcov oddiely poškodzuje. Štatisticky vysoko nepravdepodobný nárast o viac ako 850% (pred úpravou ich bolo 1221 čo predstavuje 1100% nárast) vedie k tomu, že príspevok pre kluby počítaný v závislosti od sumy na jedného aktívneho športovca je radikálne nižší. Zo sumy 854,36€ [34] v roku 2019 klesol závratne na sumu len 109,25€ 17, čo je pokles o enormných takmer 700 % tzn. o 745,11€. Týmto vzniká zaujímavý paradox, keď SAFKST vlastnou kreativitou pri navyšovaní počtu aktívnych športovcov spôsobí, že kluby dostanú na jedného aktívneho športovca ďaleko menšiu sumu a tak vlastne ukráti vlastné kluby.

Otázkou potom však ostáva, kde a u koho skončili prostriedky vyplývajúce z tohto rozdielu? Sú len dve možnosti:
a)            dostali ich subjekty (kluby), ktoré sa podieľali na účelovom a fiktívnom medziročnom náraste počtu aktívnych športovcov; tieto kluby ukrátili ostatné subjekty (kluby), ktoré mali v celkovom počte aktívnych športovcov iba reálnych aktívnych športovcov.
b)            prostriedky si ponechal zväz, čo je však v rozpore so zákonom a aj Zmluvou o poskytnutí príspevku uznanému športu a tieto prostriedky, ktoré neboli rozdelené medzi kluby, zväz nemôže použiť na iné účely a je ich povinný vrátiť Ministerstvu, a ak nie, ide o porušenie finančnej disciplíny.

SAFKST mala povinnosť rozdeliť oddielom z kulturistiky podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR:


SAFKST deklaruje MŠVVaŠ SR, že rozdelila oddielom z kulturistiky:

*2020 : SAFKST tento rok ešte nezúčtovala vo vzťahu k MŠVVaŠ SR, údaj o sume je zverejnený na jej webovom sídle https://safkst.sk/a/dotacia-na-kluby-safkst-v-zavislosti-od-poctu-clenov-do-23-rokov-v-roku-2020-537 

** vyúčtovanie dotácie: každoročne sa zverejňuje na stránke MINEDU, v Registri poskytnutých dotácií, v časti vyúčtovanie dotácie za príslušný rok a daný NŠZ
http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-dotacii-za-rok-2019

Na webovom sídle SAFKST www.safkst.sk sú pre rok 2019 zverejnené súťaže v kulturistike a fitness v kalendári súťaží, k nim sú zverejnené propozície a výsledky. Je tam uvedený kompletný zoznam všetkých podujatí v Kulturistike a fitnes všetkých vekových kategórií. V sezóne 2018/2019 za obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019[35] bolo usporiadaných celkom 12 podujatí, tzn. o 3 menej ako v predchádzajúcom období, ktoré pre SAFKST prinieslo iba 111 aktívnych športovcov do 23 rokov. Z toho 5 v sezóne 2018 a 7 v sezóne 2019. Naproti tomu sezóna 2018/2019 “vykreovala” až 1221, resp. po úprave na výzvu Ministerstva 951 aktívnych športovcov do 23 rokov.

Paradoxne menej súťaží prinieslo pre SAFKST 11x viac aktívnych športovcov do 23 rokov. Z 15 súťaží v sezóne 2017/2018 bolo určených 6 pre detské fitness, 3 pre dorast/juniorov, 6 pre seniorov; v tomto období mala SAFKST 117 nahlásených, resp. 111 zo strany Ministerstva akceptovaných aktívnych športovcov. Z 12 súťaží v sezóne 2018/2019 bolo určených 4 pre detské fitness, 3 pre dorast/juniorov, 5 pre seniorov; v tomto období mala SAFKST 1221 nahlásených, resp. po redukcii zo strany Ministerstva 951 akceptovaných aktívnych športovcov. Je zrejmý medziročný nepomer v počte športovcov a zrealizovaných tradičných, klasických pohárových a majstrovských súťaží organizovaných pre všetky vekové kategórie v kulturistike a fitnes v porovnávaných obdobiach sezón 2017/2018 (15 súťaží) a 2018/2019 (12 súťaží).

zdroj: https://safkst.sk/

Ako teda došlo k prírastku aktívnych športovcov v SAFKST od 30.9.2018 do 30.9.2019?

Analýzou údajov z Registra športovcov do 23 rokov nahlásených SAFKST ku 30.9.2019 je možné zistiť viacero zaujímavých skutočností, ktoré ale žiaľ nie je už možné overiť na webovom sídle SAFKST, tak ako je to v prípade karate.

Z Registra športovcov do 23 rokov pôvodne nahlásených SAFKST ku 30.9.2019 vyplýva, že až 261 športovcov z odvetvia kulturistika a fitnes je priamo členom SAFKST a nemá príslušnosť k žiadnemu klubu. Podľa predpisov SAFKST (Stanovy a najmä Registračný poriadok [36]) možnosť nemať príslušnosť ku klubu neexistuje a žiaden športovec nemôže byť bez príslušnosti k nejakému klubu a už vôbec nemôže súťažiť bez klubovej príslušnosti. O to viac účelovo a fiktívne vyznieva skutočnosť, že SAFKST do Registra športovcov do 23 rokov nahlásila ku 30.9.2019, že títo športovci súťažili v troch súťažiach a ich posledná súťaž bola nahlásená dňa 14.4.2019, čo boli dokonca Majstrovstvá SR mužov a žien. Vo výsledkových listinách žiadni takýto športovci samozrejme nefigurujú a pritom podľa údajov z Registra športovcov do 23 rokov nahlásených SAFKST ku 30.9.2019 sa na týchto Majstrovstvách SR mužov a žien (tzn. súťaž je primárne určená pre seniorov a nie mládežníkov do 23 rokov) zúčastnilo neuveriteľných 261 športovcov do 23 rokov - súčet všetkých športovcov z výsledkovej listiny je ale menej ako 150.

Pre úplnosť informácie je potrebné dodať, že v čase písania článku platí, že pôvodné ku 30.9.2019 nahlásené údaje boli zo strany SAFKST na podklade Ministerstvom iniciovanej kontroly upravené z akceptovaných 1158 športovcov na počet 951 športovcov a v registri sa už nenachádzajú žiadni športovci bez príslušnosti k nejakému klubu, resp. s príslušnosťou ku SAKFST. Pod IČO samotného SAFKST sa nachádza ešte 49 športovcov, ale súčasne je pri nich uvedený Športový klub PENGYM BRATISLAVA, čo je možné však považovať za chybu v uvedení IČO pri tomto klube 

Ak by sme však hľadali niektoré súťaže v sezóne 2019, ktoré sú ako posledná súťaž nahlásené SAFKST do Registra športovcov do 23 rokov ku 30.9.2019, zistíme, že žiadne takéto súťaže sa nekonali. A preto nie je známe, na základe čoho sa takéto údaje vôbec ocitli v Registri športovcov do 23 rokov a ako ich mohla SAFKST uviesť.

zdroj: https://safkst.sk/

Žiadne iné súťaže a ani oddielové súťaže, ako to robili iné zväzy príkladom uvedené vyššie, SAFKST v sezóne 2018/2019 neorganizovala a preto nie zrejmé ako môžu byť v Registri športovcov do 23 rokov uvedené súťaže v nasledovných termínoch:

14.6.2019 - súťaže v tomto termíne sa zúčastnilo celkom 140 športovcov z 3 klubov Roland Fitness s.r.o., (52 športovcov) RSFIT (52 športovcov) a POWER GEMER ACADEMY (36 športovcov) všetky kluby z jedného mesta Rimavská Sobota.

19.6.-21.6.2019 - súťaže v tomto termíne sa zúčastnilo celkom 128 športovcov iba z 2 klubov ALIS, s.r.o. (25 športovcov) a Športový klub ALL STARS Slovakia (103 športovcov) oba kluby z jedného mesta Šurany.

13.9.2019 - súťaže v tomto termíne sa zúčastnilo celkom 223 športovcov z 5 klubov GYM4U, s.r.o. (50 športovcov), BENch Team Bratislava (1 športovec), SLOVENSKÝ ZVÄZ KONDIČNÝCH ŠPORTOV (48 športovcov), SLOVENSKÁ KOMORA ŠPORTOVÝCH CENTIER (27 športovcov), GM Star Bratislava [37] (48 športovcov), Športový klub PENGYM BRATISLAVA (49 športovcov). V prípade týchto klubov sa objavuje aj jedna zaujímavosť a síce, že s výnimkou klubu BENch Team Bratislava ide všetko o kluby vzájomne prepojené vlastníckymi vzťahmi a úzkym personálnym prepojením samotného štatutára SAFKST a jemu blízkych osôb.

V súvislosti s touto súťažou je potrebné poznamenať, že pri zhromažďovaní podkladov pre tvorbu článku v minulosti propozície súťaže Pengym Day 2019, ale bez výsledkových listín k tejto súťaži na webovom sídle SAFKST boli, avšak v čase písania článku na webovom sídle SAFKST už nie sú k dispozícii.

V každom prípade podľa obsahu propozícií súťaže Pengym Day 2019 sa jedná dokonca o Pohárovú súťaž pre kategórie dorast, junior a senior a vyhlasovateľom súťaže bol Výkonný výbor SAFKST. Z neznámeho dôvodu však takáto pohárová súťaž nefiguruje v Kalendári súťaží na rok 2019 medzi pohárovými súťažami, nemá zverejnené ani výsledky, ale je uvádzaná v Registri športovcov do 23 rokov ako dôkaz aktívnych športovcov v celkovom počte až 223 športovcov.

Ak sa pozrieme na disciplíny uvedené v propozíciách, je dôvodné tvrdiť, že tieto majú len veľmi málo spoločné s oficiálnymi súťažnými disciplínami kulturistiky či fitnes a z pohľadu vekových kategórií (dorast, junior a senior) tieto disciplíny už neobstoja vôbec. Je preto otázne, či absolvovanie takejto súťaže, ktorá nemá oporu v súťažiach národnej asociácie a už vôbec nie z pohľadu svetovej federácie IFBB, je možné zahrnúť medzi 3 účasti v súťaži, ktoré sú počítané pre výpočet PUŠ. Takéto disciplíny na zahraničných podujatiach, prípadne majstrovstvách Európy či sveta by sme hľadali márne. A úplne komicky vyznieva upútavka na túto súťaž na facebookovom profile organizátora Športového klubu PENGYM BRATISLAVA kde sa uvádza “Súťaže v tlaku na lavičke, - na max. výkon; - na počet opakovaní so 100 kg; HUDBA - TANEC - KLOBÁSA”, čo skôr evokuje nejakú zábavnú kultúrnu akciu a nie Pohárovú súťaž v kulturistike a fitnes pre kategórie dorast, junior a senior jedného uznaného národného športového zväzu.

zdroj: https://www.facebook.com/events/1329853173844966

S obsahom webového sídla SAFKST, kde nie sú uvedené žiadne oddielové súťaže, žiadne výsledky, žiadne také súťaže v kalendári súťaží, však nekorešponduje obsah Výročnej správy SAFKST za rok 2019, kde sa uvádza:
Oddielové (klubové) súťaže sú zarátavané do aktivity subjektov a ich členov a tým samozrejme aj do aktivity národných športových zväzov. Preto SAFKST už minulý rok rozbehla systém oddielových súťaží. Niektoré kluby oslovili školy a rodičov v ich blízkom okolí a začali organizovať pre nich oddielové súťaže. Podmienkou účasti bola úplne vyplnená záväzná prihláška člena SAFKST, ktorú za mládež do 18 rokov podpísali ich zákonní zástupcovia a zaplatený ročný poplatok člena. Tento systém oddielových súťaží spôsobil razantný nárast počtu aktívnych športovcov (v súlade so zákonom o športe) v našej asociácii. To sa odzrkadlilo aj na zvýšenej dotácii od štátu, čo považujem za jednu z priorít práce prezidenta SAFKST. V tomto ešte vidím u členov SAFKST veľké rezervy - pre naše športy fitnes, kulturistiku a silový trojboj je veľmi dôležité, aby tréneri či samotní športovci robili osvetu na školách, získavali nových členov a organizovali pre nich súťaže na oddielovej úrovni, čím naštartujeme prílev nadšencov pre naše športy”.

Dôkaz inšpirácie kreativity karatistov aj v iných športoch - SAFKST prekážkový beh Fitness agility

Aj SAFKST našlo podnetnú inšpiráciu v SZK, ktorý SAFKST upútal už spomínaným projektom určenom na „nábor” aktívnych členov tzn. KARATE AGILITY. SAFKST de facto tento projekt v roku 2020 okopírovala a zaviedla tiež novú disciplínu - kombináciu prekážkového behu, behu dozadu, poskakovania na jednej/dvoch nohách a k tomu kotrmelec dopredu a dozadu. Disciplínu FITNES AGILITY[38] športovcov, ktorí sú (mali by byť) kulturistami a fitnesákmi ilustrujú nasledovné obrázky, ktoré súčasne porovnávajú Karate agility (a z oboch súťaží je vidieť rovnaký rukopis ich tvorcov):

zdroj: http://www.karate.sk/880/karate-agility
https://safkst.sk/files/other/documents/kulturistika_fi/pravidla/2020/pravidla_fitnes_agility_2020.pdf

SAFKST teda tvrdí rovnako ako SZK, že stačí 3x zabehnúť túto trať a vďaka cca 15-20 sekundovému prekážkovému behu SAFKST bude mať stovky aktívnych kulturistov a fitnesiek. A pritom hneď na prvom mieste sekcie webovej stránky SAFKST venovanej pravidlám má SAFKST zverejnené Súťažné kategórie v kulturistike a fitnes [39], ktoré korešpondujú s oficiálnymi disciplínami tohto športu.

A pri pohľade do aktuálneho súťažného kalendára SAFKST pre rok 2021 [40] sa zdá, akoby kulturisti prestávali byť kulturistami, prestali si formovať telá vo fitnes centrách a posilňovniach, ale ich príprava smeruje k atletike alebo všeobecnej zdatnosti formovanej prekážkovým behom, u ktorého sa zdá, že sa stal dôležitejší ako všetky ostatné, regulárne súťaže v kulturistike a fitnes organizované na Slovensku.

Myšlienku disciplíny Fitnes agility „pobehni, poskáč a si kulturista a aktívny športovec”, vyjadrilo SAFKST v úvodnej časti pravidiel FITNES AGILITY, keď táto súťažná disciplína bola SAFKST zavedená: “ako odozva na upadajúci fyzický stav mládeže a predstavuje prostriedok rozvoja nielen obratnosti a výbušnosti. Rovnomerný a vyvážený rozvoj fyzických schopností jednotlivca je dôležitý nielen pre zvýšenie výkonnosti v rôznych športoch, ale aj pre zvýšenie celkovej odolnosti voči športovým zraneniam.” Sme toho názoru, že samotná SAFKST týmto textom túto disciplínu vymedzila zo súťaží a disciplín, ktoré sú a môžu byť ako jediné považované za súťaže, z ktorých je možné získať status aktívneho športovca do 23 rokov a zapísať ho do registra pre účely výpočtu PUŠ.

Ako sme už vyššie uviedli, ak táto nová disciplína bude slúžiť k nejakému druhu pohybovej aktivity, ktorá pritiahne deti k športu a neskôr aj povedzme ku fitnes či kulturistike, ide o záslužnú činnosť na poli verejného záujmu v športe. Na druhej strane ale je zrejmé, že disciplína má len veľmi málo spoločné s doterajšími súťažnými disciplínami v kulturistike a fitnes. Súčasťou športu kulturistika a fitnes sú disciplíny, kde sa dôraz kladie predovšetkým na hodnotenie vzhľadu postavy, čo sa dosahuje sústavnou silovou prípravou a dôsledným dodržiavaním stravovacieho režimu. Disciplínu Fitnes agility je možné považovať len za prípravnú alebo testovaciu pohybovú aktivitu a nemôže byť súťažou, ktorá sa považuje za súťaž, ktorú je možné uviesť do Registra športovcov do 23 rokov ako podklad pre výpočet PUŠ. Navyše, táto disciplína Fitnes agility je ako druh pohybovej aktivity a stanovená prekážková dráha rovnaká pre dievčatá aj chlapcov od 8 rokov dokonca až do 23 rokov, čo nemôže byť primerané veku zodpovedajúcej zdatnosti - tá je diametrálne odlišná vo veku 8 rokov a vo veku 23 rokov. 

SAFKST nie je iba kulturistika, ale aj silový trojboj

Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja je národným športovým zväzom, ktorý v sebe združuje 2 štátom uznané športy - tie sú financované od Ministerstva samostatnými zmluvami. Okrem spomínanej kulturistiky a fitnes je to aj silový šport - silový trojboj. Kulturisti od štátu dostávajú cca 12-14x väčší objem financií ako siloví trojbojári. Každá vetva si v SAFKST organizuje pod jednotným vedením samostatné, na druhom uznanom športe nezávislé súťaže, ktoré sa uskutočňujú podľa vzájomne veľmi odlišných súťažných pravidiel. A prirodzene, aj v Registri aktívnych športovcov do 23 rokov sa uvádzajú samostatne kulturisti/fitnesky a samostatne siloví trojbojári. Snaha o navýšenie počtu SAFKST aktívnych športovcov sa prejavila aj v silovom trojboji, kde sa v priebehu času počty aktívnych športovcov menili nasledovne:
●             pre rok 2017 ... do registra bolo nahlásených 109 aktívnych športovcov, silových trojbojárov
●             pre rok 2018 ... do registra bolo nahlásených 239 aktívnych športovcov, silových trojbojárov
●             pre rok 2019 ... do registra bolo nahlásených 36 aktívnych športovcov, silových trojbojárov
●             pre rok 2020 ... do registra bolo nahlásených 180 aktívnych športovcov, silových trojbojárov (akceptovaných bolo 173)

SAFKST mala povinnosť rozdeliť oddielom silového trojboja podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR:


SAFKST deklaruje MŠVVaŠ SR, že oddielom silového trojboja rozdelila:

*2020: SAFKST tento rok ešte nezúčtovala vo vzťahu k MŠVVaŠ SR, údaj o sume je zverejnený na Facebook profile p. poslanca NRSR R. Nemca; podľa tejto informácie sa však suma 9031€ delila medzi 96 a nie medzi 173 akceptovaných aktívnych športovcov
https://www.facebook.com/105857164298849/photos/a.106716507546248/216789036538994/

**vyúčtovanie dotácie: každoročne sa zverejňuje na stránke MINEDU, v Registri poskytnutých dotácií, v časti vyúčtovanie dotácie za príslušný rok a daný NŠZ
http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-dotacii-za-rok-2019

Rovnako ako v prípade uznaného športu kulturistika a fitnes, na webovom sídle SAFKST www.safkst.sk sú pre rok 2019 zverejnené súťaže v silovom trojboji v kalendári súťaží a k nim sú zverejnené propozície a výsledky :

zdroj: https://safkst.sk/

Ak by sme opäť porovnávali, zistíme, že v sezóne 2018/2019 tzn. za obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019 bolo v silovom trojboji usporiadaných celkom 12 súťaží (3 v roku 2018, 9 v roku 2019), v sezóne 2017/2018 to bolo 11 súťaží (5 v roku 2017, 6 v roku 2018). Paradoxne, SAFKST silovým trojbojárom postačovalo zvýšiť počet súťaží v sledovanom období z 11 na 12, aby dosiahli 4,8 násobný medziročný prírastok v počte aktívnych športovcov do 23 rokov - z 36 na 173. Rovnako ako v prípade kulturistiky a fitnes, aj v prípade silového trojboja v Registri aktívnych športovcov nájdeme dátumy posledných účastí na súťažiach, ktoré sa však v kalendári súťaží silového trojboja pre rok 2019 nenachádzajú.

Rekordných 42 aktívnych športovcov - trojbojárov z klubu Štart Zlatníky (tzn. takmer 25% z celkového počtu silových trojbojárov) údajne poslednú súťaž absolvovalo dňa 20.9.2019. Takáto súťaž sa však nenachádza v kalendári súťaží a nemá ani zverejnené žiadne výsledky. V predchádzajúcom období tento klub nemal v Registri aktívnych športovcov zapísaného ani jedného športovca. V tejto počtom obyvateľov malej obci (666 obyvateľov) pôsobí ešte aj ďalší klub silového trojboja Power Sport Zlatníky, ktorý v registri vykázal 16 aktívnych športovcov.

Na inej súťaži konanej dňa 26.9.2019 opätovne neuvedenej v kalendári súťaží a bez výsledkov (a pritom podľa kalendára súťaží sa v tom istom meste konala súťaž 28.9.2019 Grand Prix Slovakia 2019) 10 športovcov zo Športového klubu SPC Častá údajne absolvovalo poslednú súťaž. Z tohto športového klubu môžeme v registri nájsť zapísaných celkom 39 aktívnych športovcov, čo je viac, ako bolo v tomto športe za prechádzajúce obdobie roku 2019.

Na spomínanej súťaži Grand Prix Slovakia 2019 v Častej dňa 28.9.2019 (podľa dátumu uvedenom v registri) sa údajne zúčastnilo 70 súťažiacich športovcov, avšak v konečných výsledkových listinách z tejto súťaže figurujú mená iba 59 športovcov.

zdroj: https://safkst.sk/

Základné školy ako volejbalové kluby

Slovenská volejbalová federácia je po futbale a atletike národným športovým zväzom s tretím najvyšším počtom aktívnych športovcov (10.059), v rokoch 2017 - 2019 počet jej športovcov narástol o 16,9% (1455 športovcov). Najväčší vplyv na tento nárast ale mali športovci v 48 základných a 2 stredných školách, uvádzaných ako volejbalové kluby. Kým v roku 2017 bolo v 3 školách evidovaných 71 športovcov, v r.2019 bolo v 50 školách evidovaných už 1002 športovcov. Počet a menovitý zoznam športovcov sa pritom na 43 školách vôbec nezmenil, na všetkých týchto školách boli v r.2018 aj v r.2019 evidovaní ako aktívni športovci - volejbalisti presne rovnaké osoby, bez jedinej zmeny. V zozname za rok 2019 má všetkých 10.059 volejbalistov uvedený rovnaký dátum poslednej účasti v súťaži - 30.6.2019, podobne má za rok 2018 uvedený rovnaký dátum poslednej účasti v súťaži - 6.6.2018 kompletne všetkých 9.739 volejbalistov.

V súťažiach SVF v sezóne 2018/2019 štartovalo spolu 386 družstiev zo 73 klubov[41], ktoré majú 79,1% športovcov z celkového počtu k 30.9.2019. Ďalších 563 družstiev z 236 škôl súťažilo podľa Výročnej správy za rok 2019 v súťažiach Coolvolley a 253 družstiev zo 157 škôl súťaže prehadzovanej trojíc, tieto súťaže sú ale zaradené do programu dlhodobých školských súťaží. Keďže za tieto súťaže SVF ani neprerozdeľuje klubom podiel z 15% z PUŠ, oprávňuje nás to predpokladať, že nespĺňajú podmienku účasti družstiev s aktívnymi športovcami do 23 rokov. Pritom ale v 87 kluboch, ktoré túto podmienku rovnako nespĺňajú, je evidovaných 2.103 športovcov, ktoré sa SVF počítajú do parametra vzorca pre výpočet PUŠ. Stále sme presvedčení, že počet 10.059 volejbalistov s minimálne troma účasťami v súťaži je pravdivý údaj?

Triatlonisti bez klubovej príslušnosti

Z celkového počtu 936 aktívnych športovcov k 30.9.2019 v triatlone je 31% (290 športovcov) takých, u ktorých Slovenská triatlonová únia (STÚ) neuviedla klubovú príslušnosť. Pri športovcoch bez klubovej príslušnosti ide o športovcov, ktorí sa zúčastnili na športovom podujatí v triatlone, nie sú členmi žiadneho športového klubu a spolu so štartovným si zaplatili aj jednorazový poplatok pretekára bez uhradeného ročného poplatku, ktorý po skončení pretekov odvádza organizátor každého podujatia za každého neregistrovaného člena v prospech STÚ. Počet športovcov bez klubovej príslušnosti narástol už za sezónu 2018 (192 zo 747), rok predtým išlo len o 8 športovcov (zo 338).

V roku 2019 malo najčastejší dátum poslednej účasti v súťaži 22.9.2019 až 267 triatlonistov. Podľa kalendára súťaží išlo o podujatie Kúpeľný duatlon[42] v Trenčianskych Tepliciach. Pri porovnaní výsledkových listín sa ho ale zúčastnilo len 116 športovcov zo Slovenska vo veku do 23 rokov. Druhým najčastejším dátumom poslednej účasti v súťaži bol 17.8.2019, kedy sa konal Žilinský triatlon[43]. Aj keď je s týmto dátumom uvedených v registroch až 202 športovcov, vo výsledkových listinách nájdeme len 143 športovcov do 23 rokov.

Celkový počet aktívnych triatlonistov vzrástol za roky 2017 - 2019 až 2,8 násobne (z 338 na 936). Pochybnosti o tom, či je tento údaj správny, vyvoláva aj zverejnená zápisnica z Konferencie STÚ zo dňa 8.3.2020[44], kde sa v bode 10 uvádza : “v termíne určenom ministerstvom školstva boli z informačného systému STÚ vygenerovaní členovia do 23 rokov, pričom počet 272 bol počet aktívnych členov STÚ do 23 rokov s klubovou príslušnosťou k 30.9.2019”. Počet 272 športovcov bol rozhodujúci aj pre prerozdelenie 15% PUŠ klubom na účely športu mládeže na rok 2020. Odkiaľ sa v roku 2019 vzalo chýbajúcich 664 aktívnych športovcov v triatlone?

A aj v tomto prípade vyvstáva otázka, u koho skončili a ako boli použité prostriedky vyplývajúce z tohto rozdielu? Sú len dve možnosti, ktoré sme už uviedli vyššie. Najzásadnejšia otázka je však z pohľadu finančnej disciplíny. Ak si prostriedky ponechal zväz a použil ich, je to v rozpore so zákonom a aj Zmluvou o poskytnutí príspevku uznanému športu a tie prostriedky, ktoré neboli rozdelené medzi kluby, zväz nemôže použiť na iné účely, než šport mládeže s jeho príslušnosťou a je ich povinný vrátiť Ministerstvu. A ak nie, ide o porušenie finančnej disciplíny.

Na tomto mieste je vhodné spomenúť, že z tohto všeobecne platného stavu sa však pre rok 2020 a podľa podmienok Zmlúv o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2021[45], aj pre rok 2021, objavila pre takéto zväzy “záchrana” v podobe ustanovenia § 101a ods. 5 ZoŠ, ktorý v súvislosti s pandémiou umožnil, že v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa neuplatňujú ustanovenia podľa § 69 ods. 4 ZoŠ. Tiež sa neuplatňujú ani ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, ktorým sa NŠZ ukladá povinnosť rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, najmenej 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov a najmenej 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.

Nebyť však zákona 148/2020 Z.z., ktorým bol v súvislosti s Covid pandémiou s účinnosťou od 11.6.2020 novelizovaný ZoŠ, tak by platili všeobecne platné a uvedené dôsledky porušenia finančnej disciplíny.

Registrovaní športovci bez klubovej príslušnosti priamo vo zväze sú aj v iných športoch

Chýbajúca klubová príslušnosť nie je len doménou triatlonu, podobné príklady nájdeme aj v iných športoch (stav k 30.9.2019) :

14,95% horolezcov (138 z 923 ) a 5,32% športových lezcov (20 z 376) je členom priamo Slovenského horolezeckého spolku JAMES, ktorý zastrešuje oba uznané športy.

10% hádzanárov je bez klubovej príslušnosti (585 z 5860), sú členmi Slovenského zväzu hádzanej a patria pod regionálne centrá hádzanej. Rovnako tak v prípade hráčov hádzanej ako aktívnych športovcov nie je podľa predpisov SZH možné, že by akýkoľvek hráč nemal príslušnosť k nejakému klubu. V predchádzajúcom roku 2018 bolo bez klubovej príslušnosti 282 hádzanárov (6,1%), v roku 2017 neboli žiadni. U hádzanárov registrovaných priamo za SZH je ešte jedna zvláštnosť, priemerný vek aktívnych športovcov hádzanej v r.2019 je 13,7 roka, ale hádzanári registrovaní priamo v SZH sú v priemere až o 4,05 roka mladší (9,64 roka). V roku 2018 bol tento rozdiel ešte väčší, až 4,65 roka.

6% šachistov je bez klubovej príslušnosti (50 z 832) a sú členmi Slovenského šachového zväzu.

2,27% tanečníkov je bez klubovej príslušnosti (46 z 2024) a sú priamo členmi Slovenského zväzu tanečného športu.

Aj 100% športovcov v automobilovom (90) a motocyklovom športe (282) je bez klubovej príslušnosti, registrovaných priamo vo svojom NŠZ.

A aby bol zoznam úplný, zanedbateľný počet športovcov, evidovaných priamo v NŠZ, majú aj skialpinizmus (6), boby (6), atletika (3), lyžovanie (1) a tenis (1).

Počet športovcov, evidovaných mimo materského klubu, môže mať v niektorých odôvodnených prípadoch svoje opodstatnenie, individuálne je nutné overiť aj fakt, či je takýto stav vôbec v súlade s vnútornými predpismi NŠZ (vyššie sme príkladom podrobili analýze iba tri najviac dotknuté zväzy). Pri vysokých počtoch takýchto športovcov ide ale o nedôveryhodné údaje, ktoré je nutné skontrolovať. V takomto prípade môžu byť aj odôvodnené pochybnosti, ako tento počet športovcov bez klubovej príslušnosti vplýva na povinné prerozdelenie 15% z PUŠ v zmysle ustanovení §69, ods.4, písm. a) ZoŠ medzi športové kluby a či si NŠZ neponecháva časť z tohto 15% podielu, ktorý by mal medzi kluby rozdeliť. 

Nie súťažiam športu pre všetkých

Oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu sú súťaže, ktoré sú organizované športovou organizáciou, za ktorú sú športovci registrovaní v zdrojovej evidencii (§3 písm. q) ZoŠ), a teda v evidencii športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol (organizované teda buď klubom alebo zväzom). Zároveň by však mali tieto súťaže spĺňať pravidlá súťaže (§3 písm. i) ZoŠ), čím sa rozumejú pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom (tzv. propozície súťaže) a schválené národným športovým zväzom, ktorých súčasťou sú najmä :
1.             podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
2.             športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, súťažné disciplíny,
3.             spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži.

Z definície vyplýva, že by nemalo ísť iba o oddielové súťaže, súťaže školského športu alebo súťaže športu pre všetkých, ak nie sú oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu.

Sú oddielové súťaže oficiálnymi súťažami? Je možné dať rovnosť medzi slovenským šampionátom, Slovenským pohárom, sústavou pohárových súťaží a jednoduchou oddielovou/klubovou súťažou, kde mladí športovci (bez sústavnej, pravidelnej športovej prípravy) dokážu zvládnuť jednoduché súťažné disciplíny, ktoré sú skôr akceptovateľné ako „šport pre všetkých“ a na základe toho si daný NŠZ zvýši počty aktívnych športovcov na úkor ďalších NŠZ? Súťaže, ktorých disciplíny nevyžadujú pravidelnú športovú prípravu, nie sú súčasťou oficiálnych súťaží v systéme súťaží a svojím charakterom a spôsobom absolvovania športového výkonu sa odlišujú od klasických súťažných disciplín, by nemali byť používané ako nástroj na zvyšovanie počtu aktívnych športovcov. Problémom môžu byť aj tzv. oddielové súťaže, do ktorých sa masovo zapájajú celé ročníky základných alebo stredných škôl.

Efekt snáh účelového navyšovania členskej základne alebo ako si nestreliť vlastný gól

Mnohé NŠZ a ich funkcionári programovo (ako bolo aj uvedené vyššie poukázaním na niektoré aktivity a citácie zo zväzových dokumentov) naháňajú umelo členskú základňu s cieľom zvýšenia PUŠ. Avšak pri nastavení vzorca, jeho parametrov a spôsobu výpočtu PUŠ, to môže mať v konečnom dôsledku v niektorých prípadoch len nepatrný dopad na výšku PUŠ dotknutého zväzu, pričom riziko subvenčného podvodu, ktorému sa týmto spôsobom vystavujú, je neúmerné dosiahnutému výsledku navýšenia PUŠ. Takéto konanie zároveň (ako je možné vidieť v grafoch vyššie) znižuje sumu podielu pripadajúceho na jedného aktívneho športovca, ktoré NŠZ rozdeľuje medzi športové kluby, čím trpia najmä kluby, ktoré sa nezameriavajú na kvantitu, ale preferujú menší počet športovcov a ich výkonnosť. Tým napĺňajú iný parameter vzorca, ktorým sú kvalitné výsledky, čo je tiež a ďaleko dôležitejší parameter, ktorý by mali NŠZ a ich funkcionári taktiež sledovať.

Automatická kontrola údajov v registroch nepostačuje

Pri zisťovaní počtu aktívnych športovcov je problémom to, že kvôli stavu informačného systému športu (ďalej len „ISŠ“) nie je možné overiť 3 účasti jednotlivých športovcov zväzu v súťaži a formuláre registrov, ktoré vypĺňali jednotlivé zväzy spolu so žiadosťou o poskytnutie PUŠ obsahovali iba údaj o poslednej účasti na súťaži. Celé tri roky trval rozpor medzi zo zákona zapisovanými údajmi v ISŠ (do konca roka 2019 mala byť zapisovaná len posledná účasť v súťaži) a definíciou aktívneho športovca zo zákona, ktorá od 1.1.2017 vyžaduje 3 účasti v súťaži. Tento stav bol de iure odstránený až zákonom č.310/2019 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval ZoŠ[46]. Napriek viac ako roku[47] po účinnosti novely nielenže ISŠ pri športovcoch stále zobrazuje iba dátum poslednej účasti v súťaži, ale vôbec neboli ani prispôsobené exportné formuláre pre NŠZ na to, aby bolo možné dátumy posledných 3 účastí v súťaži aspoň zapísať, nieto ešte vložiť odkazy na výsledky z týchto súťaží, obdobne ako to je v prípade vkladania odkazov na výsledkové listiny pri výsledkoch z významných súťaží. Uvedené je nevyhnutný prvok možnej kontroly toho, či sa vôbec súťaže konali a hlavne, či sa daný športovec súťaže (troch súťaží) aj zúčastnil.

Kontrola stavov údajov v registroch bola vykonaná iba matematicky a boli ňou vylúčené niektoré na prvý pohľad nesprávne zadané údaje, napr. zlý matematický formát rodného čísla (rodné čísla nebolo deliteľné číslom 11 bezo zvyšku), nesprávny vek športovca (športovci starší ako 23 rokov a 364 dní k 30.9.), nesúlad rodného čísla a dátumu narodenia, chýbajúci resp. nesprávny posledný dátum účasti v súťaži a duplicitu športovca za daný šport. Preverenie, či sa športovec aj reálne súťaže zúčastnil, je veľmi komplikované a nedá sa realizovať celoplošne.

Niektoré zväzy tiež vykazovali značný nepomer osôb zapísaných v ISŠ a osôb zadaných v registri aktívnych športovcov, ktoré zasielajú Ministerstvu ako súčasť žiadosti o PUŠ. Vzhľadom na absenciu úplnosti údajov v ISŠ bola jediným kontrolným mechanizmom verejná kontrola zverejnených údajov.

Novela ZoŠ č. 310/2019 Z.z. určila od 1.1.2020 ako nezverejňovaný údaj aj dátum narodenia športovca. Po jej účinnosti boli preto registre športovcov zverejnené na webe ministerstva už bez tohto dátumu. Je nelogické, ak z ISŠ nie je možné verejne overiť vek športovca. Tento údaj (alebo aspoň ročník narodenia) by sa mal v budúcnosti podľa nášho názoru opäť zverejňovať.

V zozname aktívnych športovcov s 3 účasťami v súťaži sa napr. za rok 2017 nachádzalo napr. aj 126 detí vo veku do troch rokov, v nasledujúcich rokoch tento nezmyselný stav klesol (8 detí do 3 rokov k 30.9.2018 a 4 deti k 30.9.2019). Nerozporujeme vhodnosť primeraných športových aktivít aj pre deti v takomto nízkom veku, ale už účasť takýchto detí na minimálne 3 športových súťažiach je krajne nepravdepodobná. Tieto deti môžu byť zapísané v nejakej športovej prípravke, ale objektívne nie je možné, aby spĺňali definíciu zo zákona (aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých).

Vykonaná kontrola zo strany ministerstva školstva

Nové vedenie Ministerstva školstva SR uskutočnilo na jeseň 2020 kontrolu registrov aktívnych športovcov do 23 rokov k 30.9.2019 zasielaných zväzmi v rámci podkladov k výpočtu príspevku uznanému športu na rok 2020. Predmetom kontroly boli registre aktívnych športovcov do 23 rokov v 7 národných športových zväzoch. Podľa informácie z Ministerstva jednotlivé subjekty poskytli vo všetkých prípadoch súčinnosť a zaslali sekcii športu Ministerstva požadované informácie a doklady, vrátane výsledkových listín a dokladov o úhrade členských príspevkov.

Výsledkom kontroly bola redukcia v registri aktívnych športovcov do 23 rokov pri športovom zväze Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja, kde klesol počet aktívnych športovcov k 30.9.2019 z pôvodného počtu 1158 športovcov na redukovaný počet 951 športovcov.

Ministerstvo zároveň upozornilo na problematické prípady, ktoré boli v rámci kontroly riešené:
1.             športový klub športovca je škola, priamo národný športový zväz alebo športový klub športovca nie je uvedený,
2.             dátum poslednej účasti športovca na súťaži je rovnaký pri všetkých športovcoch, resp. pri nereálne vysokom počte športovcov,
3.             veľký rozdiel medzi počtom športovcov uvedených v registri aktívnych športovcov do 23 rokov a medzi počtom fyzických osôb - športovcov v Informačnom systéme športu,
4.             športová súťaž, ktorej sa športovec zúčastňuje, prebieha v športovom odvetví alebo disciplíne, ktorá nie je oficiálnym športovým odvetvím alebo disciplínou príslušného športového zväzu,
5.             športová súťaž, ktorej sa športovec zúčastňuje, je súťaž školského športu.

Všetky zistené informácie a údaje z vykonanej kontroly by podľa Ministerstva mali byť podkladom rokovaní k novelizácií zákona o športe tak, aby bolo možné v budúcnosti predísť možným prípadom rozdielneho uvádzania a interpretácie vstupných dát do registra športovcov v Informačnom systéme športu.

Napriek zvýšeniu váhy parametra mládeže vo vzorci (z 10% na 20%), napriek rozšíreniu počtu štartov v súťažiach (z jednej na tri) štát tomu zodpovedajúco nenastavil systematické mechanizmy verifikácie týchto údajov a ani verifikáciu pravidelne a dostatočne nevykonáva(l). Dokonca ani nevytvoril obdobu povinného vkladania odkazov na výsledky (propozície) súťaží obdobne tak, ako je to v prípade parametru výsledky, kde sa uvádzajú aj linky na jednotlivé výsledkové listiny.

Dočasný spôsob ad hoc kontroly v blízkej budúcnosti

Za účelom overenia správnosti je do budúcnosti vhodná pravidelná kontrola aktívnych športovcov do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži v nasledovnom minimálnom rozsahu pri prvých 10-15 zväzoch v poradí podľa najvyššieho počtu športovcov do 23 rokov a vo všetkých ostatných zväzoch, kde je medziročný nárast počtu akt. športovcov do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži väčší ako 25% a zároveň majú viac ako 200-300 športovcov v registroch. 

Spôsob kontroly: náhodný výber 1-2% športovcov zo zoznamu (minimálne 20 športovcov za každý NŠZ, pričom v každom klube s počtom viac ako 50 aktívnych športovcov bude náhodne vybraný min. 1 športovec). NŠZ je v tomto prípade povinný preukázať 3 účasti v súťaži (štartovné listiny, súpisky, evidencia súťaže a športovca v elektronickom systéme či v oficiálnej termínovej listine NŠZ a pod.).

V ideálnom prípade má NŠZ v členskej zóne na webe systém, ktorý pri kliknutí na konkrétneho športovca zobrazí jeho účasti v súťažiach, v tomto prípade by kontrola trvala relatívne krátko. V prípade nepreukázania 3 účastí v počte nad 5% z kontrolovanej vzorky športovcov by malo nasledovať postúpenie zistenia kontrolným orgánom, následne kontrola účasti v súťaži u všetkých športovcov a zodpovedajúce krátenie výšky PUŠ.

Súčasťou takejto kontroly by mala byť aj analýza faktorov, ktoré majú vplyv na počet športovcov, napr.: spôsob tvorby zoznamu aktívnych športovcov (automatický export z evidencie / manuálny výber), či a akým spôsobom prebehla kontrola zoznamu športovcov a ich min. 3 štartov v súťažiach, možnosť verejnej kontroly podujatí a účasti športovcov, spôsob registrácie a úhrady členských poplatkov športovcov za klub (individuálne alebo naraz len prostredníctvom klubu), doba registrácie športovca a výška členského príspevku, stanovenie minimálneho veku športovca pre účasť na súťažiach v predpisoch NŠZ, spôsob definovania započítaných podujatí, ktoré vstupujú do výpočtu min. 3 účastí v súťaži a pod. Kontrola sa môže inšpirovať aj kreatívnymi počinmi niektorých zväzov, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Perspektíva nastavenia trvalého riešenia - automatický export výsledkových listín do ISŠ

Ak by mal ideálny spôsob kontroly údajov o účasti konkrétneho športovca v členskej zóne na webe NŠZ naraziť na rôznorodosť webov NŠZ a nákladovosti vytvorenia takýchto evidencii pod správou NŠZ, ako jedno zo systematických riešení pre kontrolu sa nám javí aj vytvorenie povinného systému:
a)            nahlasovanie oficiálne schválených kalendárov súťaží, termínových listín Ministerstvu,
b)            zverejňovanie schválených kalendárov súťaží, termínových listín v informačnom systéme športu
(
každý NŠZ si schvaľuje kalendáre súťaží, termínové listíny súťaží každoročne, prípadne na súťažné sezóny, ktoré sa neriadia kalendárnym rokom),
c)             zverejňovanie propozícií schválených súťaží zahrnutých do kalendárov súťaží, termínových listín v informačnom systéme športu,
d)            zverejňovanie výsledkových listín, zápisov zo stretnutí a podobne jednotlivých nahlásených a zverejnených súťaží v dňoch (napr. 5 alebo 10 či 15 dní) určenej lehote v PDF formáte (
všetko v závislosti od formy výsledkov toho ktorého zo športov.)
e)            iba a len tieto súťaže, preteky, by potom mohli byť započítané ako súťaže pre stanovenie počtu aktívnych športovcov,
f)             do vstupných dát do registra športovcov v informačnom systéme športu pri podávaní žiadosti o PUŠ by sa uvádzal nie len dátum konania 3 súťaží, ale aj oficiálny názov súťaže, pretekov.

Ak má totiž byť od takýchto údajov závislé prideľovanie verejných a ešte aj nárokovateľných prostriedkov cez PUŠ, je náležité očakávať, že údaje budú transparentné, overiteľné a najmä to, aby ich zo strany štátu a verejnosti bolo možné aj pokiaľ možno čo najjednoduchšie, najefektívnejšie a najrýchlejšie skontrolovať.

Pri rôznych formátoch súťaží a výsledkových listín všetkých uznaných športov, odvetví, disciplín a vekových kategórií to bude komplikovaný, ale zvládnuteľný proces, ktorý bude vyžadovať automatický export z informačného systému zväzu do ISŠ. Toto všetko by malo byť súčasne verejne dostupné v jednoduchom a užívateľsky prívetivom formáte aj pre účely vzájomnej kontroly klubu klubom ako členov NŠZ navzájom a v neposlednom rade aj samotnými rodičmi a športovcami. Predstavovalo by to cenný a ľahko dostupný prvok verejnej kontroly ako prvku transparentnosti a súčasne by bolo doplnkom k obligatórnej kontrole zo strany Ministerstva.

Za účelom eliminácie negatívnych javov spojených s parametrom počtu aktívnych športovcov do 23 rokov s minimálne 3 účasťami v súťaži je pri plánovanej novelizácii ZoŠ vhodné aj :
a)            definovať minimálny vek aktívneho športovca, ktorý môže vstupovať do výpočtu,
b)            pozitívne a výslovne definovať aké súťaže z pohľadu súťažných disciplín jednotlivých športov budú považované za súťaže, ktoré budú započítané ako súťaže pre stanovenie počtu aktívnych športovcov,
c)             negatívne a výslovne zadefinovať súťaže a tým obmedziť započítanie účastí v súťaži na školských športových súťažiach, súťažiach športu pre všetkých a zástupných súťažiach, ktoré nemajú oporu v doterajších disciplínach jednotlivých športov (súťaže typu Agility),
d)            upraviť podmienky pre účasť na súťaži v rôznych dňoch, nezapočítať 3 absolvované súťaže (disciplíny) za 1 deň či dokonca 1 poldeň [48],
e)            stanoviť rozhodný deň, ktorý bude určujúci pre delenie prostriedkov PUŠ medzi kluby [49],
f)             zaviesť sankcie pre NŠZ a športové kluby, ak pri zverejnení výsledkov a súpisiek uvedú nepravdivé údaje.

Celé to ešte skomplikovali obmedzenia kvôli ochoreniu COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla na jar 2020 do všetkých oblastí života, nielen do športu. Obmedzenie samotného tréningového procesu a pravidelného športovania, zrušenie domácich a medzinárodných súťaží, uzatvorenie športovísk, komplikácie pri cestovaní, aktuálny zákaz vychádzania či iné obmedzenia majú vplyv aj na parametre, vstupujúce do vzorca na výpočet PUŠ. Novela ZoŠ č. 148/2020, účinná od 11.6.2020 určila, že pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použili vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020, vlastne skopírovala výpočet na základe parametrov z predchádzajúceho roka. Už teraz je pravdepodobné, že podobný výpočet na základe parametrov minulých období bude musieť byť z dôvodu obmedzenej športovej sezóny 2021 zrejme čiastočne použitý aj pre výpočet PUŠ 2022, keďže mnohé športy nie sú pri aktuálnych obmedzeniach objektívne schopné napĺňať parametre vzorca.

Obmedzenia z dôvodu COVIDu majú ešte aj reálnejší dosah v počte detí, ktoré nemôžu vykonávať pravidelné športové aktivity v športových krúžkoch a klubov, či vôbec na hodinách telesnej a športovej výchovy. Negatívny vplyv takéhoto niekoľkomesačného výpadku na pohybové schopnosti detí, ich zdravotný stav a následne aj na počet aktívnych športovcov v budúcnosti bude zaiste alarmujúci.

Voľnočasový poukaz ako budúci všeliek?

Inštitút voľnočasových poukazov, uvedený pôvodne vo volebnom programe strany SaS[50], sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády[51] na roky 2020-2024 (“Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov”). Poukazy budú formou financovania mimoškolských aktivít žiakov, o ktorých rozhodnú rodičia. Mali by nahradiť doterajší systém financovania rôznych inštitúcií, poskytujúcich tieto služby, vrátane financovania prípravy športovcov v športových kluboch. Parameter počtu aktívnych športovcov vo vzorci a následné prerozdeľovanie najmenej 15% podielu na športové kluby by po ich zavedení stratili význam, keďže o financovaní športu na miestnej úrovni by po novom rozhodovali rodičia dieťaťa na základe svojich preferencií. Je dôležité pripomenúť, že tento výber by bol len výberom z dostupných možností v rámci bližšieho okolia bydliska dieťaťa, s použitím nielen na športové a pohybové aktivity, ale napr. aj na hru na hudobný nástroj, výtvarné umenie, predmetové krúžky, prípadne iné oblasti, v ktorých sa žiak ďalej dobrovoľne a výberovo (podľa schopností a záujmu) ďalej bude vzdelávať pod vedením odborníkov. Sprievodným efektom môže byť vznik rôznych voľnočasových športovo-náučno-zábavných akadémií, ktorých primárnym cieľom nebude súťažná športová činnosť, ale len vyplnenie voľného času dieťaťa. Tieto organizácie nebudú mať príslušnosť k žiadnemu NŠZ a samozrejme nebudú tak spadať pod verejnú reguláciu a vykazovanie použitia verejných prostriedkov, ktorých rámec vytvárajú jednak ZoŠ, ale aj pravidlá a predpisy NŠZ a nebojíme sa konštatovať, že sa môžu vyskytnúť opätovne problémy, aké sa objavovali a objavujú pri Centrách voľného času (CVČ)[52] [53].

Dôležitým predpokladom pre zavedenie poukazov (okrem vyčlenenej príslušnej sumy v štátnom rozpočte) bude realizácia pilotného programu, ktorá by ich odskúšala v menšom meradle. A ako nevyhnuté vidíme potrebu ich spolufinancovania zo strany rodičov, aby nedochádzalo k zneužívaniu prostriedkov. Zavedením poukazov by sme získali aktuálny prehľad o popularite a zastúpení športov v činnostiach detí a mládeže, o trávení ich voľného času a aj o skutočnom počte fungujúcich športových a iných voľnočasových subjektov, o počte ich členov a o reálnom počte odborníkov v systéme.

Diskusia sa len začína

V článku sme prostredníctvom analýzy verejne dostupných údajov poukázali na nežiadúci jav slovenského športu a snahu niektorých národných športových zväzov a klubov o získanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Tieto prostriedky síce opätovne použijú v rámci svojho športu, ale ich snaha sa nejaví byť realizovaná férovým športovým spôsobom. Najmä však je v rozpore s obsahom verejného záujmu športu, ktorým je zapojiť do pravidelných a periodicky sa opakujúcich športových aktivít čo možno najväčšiu množinu detí a mládeže a to nielen pre účel ich uvedenia do registra športovcov.

V každom prípade však našou snahou a primárnym zámerom je, aby obsah analýzy v tomto článku bol základom pre širší pohľad na aktivity smerujúce k získavaniu - pritiahnutiu mnohých detí k športu a vyvolanie diskusie, akým spôsobom by sa tak malo diať. Či len prostredníctvom oficiálnych súťažných disciplín jednotlivých športov, alebo aj prostredníctvom iných aktivít a súťaží patriacich skôr do preskúmania všeobecnej zdatnosti a predpokladov detí pre vykonávanie toho ktorého športu. Majú byť aj takéto súťaže zahrnuté do množiny súťaží, ktoré generujú aktívnych športovcov v pravom zmysle slova, a na ktorých športovú činnosť sa prostredníctvom financovania športových klubov, štát rozhodol používať verejné zdroje? Ak áno, aby v takom prípade mohol za rovnakých podmienok a dodržiavania pravidiel činiť každý z uznaných národných športových zväzov, respektíve aj každý uznaný šport.

Diskusia a jej výsledky, by sa následne dali ponúknuť na pretavenie do myšlienok a zámerov aktuálne pripravovanej zmeny Zákona o športe[54], ako aj do úvah o v budúcnosti plánovaných voľnočasových poukazoch. V neposlednom rade je aj návrhom na doplnenie metodiky a kontroly procesov na Ministerstve s cieľom zefektívnenia práce Ministerstva a výkonu jeho kontrolnej činnosti nad verejnými zdrojmi. Dôsledkom týchto aktivít by mohlo byť aj prispenie k naplneniu či nadstavbe záverov a odporúčaní z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR[55] v oblasti vnútornej kontroly Ministerstva nad efektívnym, hospodárnym a účelným nakladaním s finančnými zdrojmi - verejnými prostriedkami v športe.[56] 


[1] Autor sa ako externý spolupracovník MŠVVaŠ SR podieľal na výpočte príspevku uznanému športu na roky 2019 a 2020.
[2]
 Greguška, I.: Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu. http://www.ucps.sk/clanok-0-3392/VZOREC_NA_VYPOCET_PRISPEVKU_UZNANEMU_SPORTU__NAHRADA_SUBJEKTIVNEHO_ROZHODOVANIA_POLITIKOV_A_PRIESTOR_NA_NEUSTALE_ZLEPSOVANIE_VYPOCTU.html
[3]
 A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu (40%).
[4]
 KVVD je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom športe v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
[5]
 KVVM je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom športe v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
[6] B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport (70%),
[7] ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
[8] C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport (30%),
[9] ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
[10] LP/2016/787 Dôvodová správa - osobitná časť https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/787
[11] NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930
[12] Greguška, I.: Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej. http://www.ucps.sk/Porovnanie_vysky_prispevku_uznanemu_sportu_pre_futbal_a_ladovy_hokej_
[13] podľa pôvodného stavu registrov k 30.9.2019 (bez úprav počtu športovcov v kulturistike a fitnes po kontrole na jeseň 2020)
[14] duplicitné záznamy boli testované na porovnanie reťazca: „menopriezviskodátumnarodenia“ (všetko s malými písmenami) v registroch aktívnych športovcov k 30.9.2019. Automatický test nemusel rozpoznať rozdiely v diakritike alebo preklepy a chyby v texte zápisu. Tento možný dodatočný rozdiel môže odhadom predstavovať cca ďalších 5% až 10% nad 5,07%, t. j. odhadovaná duplicita je do 5,6% z celkového počtu športovcov v registroch.
[15] čl. 1 ods. 4 Metodického manuálu k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu - “Žiadateľ je povinný v žiadosti a vo formulároch uviesť výlučne pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.”
[16] Čudné machinácie Slovenského zväzu bobistov: Zaregistrovaní sú aj nič netušiaci hasiči https://dajto.markiza.sk/clanok/1942127?name_url=cudne-machinacie-slovenskeho-zvazu-bobistov-zaregistrovani-su-aj-nic-netusiaci-hasici
[17] Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová za školský rok 2019/2020 https://www.zsskolska.sk/uploads/files/16081014342548.pdf.
[18] Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017           https://cloud7.edupage.org/cloud/Sprava_o_vychovno-vzdelavacej_cinnosti__jej_vysledkoch_a_podmienkach_za_skolsky_rok_2016-2017_.pdf?z%3AdKdRVdpPvcZUF99k1vxyBFMFcIIvYpYwjXzKuIiG3AGNZCkqkHEOrv6VPFulx9mV.
[19] Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Raslaviciach za školský rok 2017/2018 https://cloud6.edupage.org/cloud/sprava_VVC_2017-18.pdf?z%3AZTPmJt%2BH8OZZevwb0cxLZIkGt1T3Mjdy%2B%2FqKA8LhRY3ozecEtkhHcEADlZE%2FdAv5.
[20] Bližšie informácie o projekte Detská atletika: https://www.atletika.sk/detska-atletika-oslovila-tisice-skolakov-na-celom-slovensku-vitaju-ju-treneri-aj-ucitelia/
[21] https://www.atletika.sk/detska-atletika-je-prinos-pre-vsetkych-aj-pre-klasicke-kluby/
[22] http://www.karate.sk/880/karate-agility
[23] Výročná správa SZK za rok 2018, strana 33: http://www.karate.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=16740 
[24] Vzorová ukážka Karate agility  veková kategória 8, 9, 10 a 11 roční
[25] 12 mesiacov počas ktorých sa počítajú 3 účasti v súťaži pre účely výpočtu PUŠ
[26] 58 uzatvorených klubových súťaží a 5 súťaží pre pozvané federácie/kluby s účasťou iba jedného klubu
[27] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=166
[28] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=223
[29] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=224
[30] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=225
[31] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=232
[32] https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=169
[33] https://sutazekarate.sk/sutaze/169/propozicie/Klubovy%20turnaj%20Rapid-pozvanka.pdf
[34] počítané vychádzajúc z vyúčtovania PUŠ na rok 2019 - http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-dotacii-za-rok-2019
[35] 12 mesiacov počas ktorých sa počítajú 3 účasti v súťaži pre účely výpočtu PUŠ
[36] Licencia pretekára vyjadruje príslušnosť pretekára k subjektu, ktorý je registrovaný v SAFKST. Platná   licenčná   karta oprávňuje pretekára štartovať na súťažiach organizovaných komisiou fitnes a kulturistiky pri SAFKST a má nárok na všetky výhody plynúce z členstva v SAFKST.
Športovec žiada o registráciu prostredníctvom klubu - člena SAFKST. Dokladom športovca o vykonanej registrácii je „Licenčná karta pretekára“, opatrená ústredným evidenčným číslom registrácie a ďalšími náležitosťami. Licenčnou kartou sa pretekár preukazuje pri prezentácii na súťažiach podľa pravidiel SAFKST a propozícií na súťaž.
[37] IČO klubu „GM Star Bratislava” patrí obchodnej spoločnosti GYM Security, spol. s r.o., ktorá nemá v predmete činnosti športovú činnosť (k tomu pozri § 8 ods. 2 a § 95 ods. 1 písm. a), ods. 5 ZoŠ).
[38] PRAVIDLÁ FITNES AGILITY https://safkst.sk/files/other/documents/kulturistika_fi/pravidla/2020/pravidla_fitnes_agility_2020.pdf
[39] Súťažné kategórie v kulturistike a fitnes https://safkst.sk/files/other/documents/kulturistika_fi/pravidla/2020/sutazne_kategorie_v_kulturistike_a_fitnes_na_rok_2020_a_zmeny_v_pravidlach_safkst_1.2.2020.pdf
[40] Súťažný kalendár SAFKST pre rok 2021 (platný ku 15.1.2021) https://www.facebook.com/SAFKSTOFFICIAL/photos/a.963702937107287/2265885576889010/
[41] Výročná správa SVF za rok 2019, strany 42-44. http://www.svf.sk/_img/Pictures/DOKUMENTY/KONFERENCIA/2020/Vy%CC%81roc%CC%8Cna%CC%81%20spra%CC%81va_SVF_2019_komplet.pdf
[42] https://www.sportsofttiming.sk/en/race/results/5045?rid=4443&eventid=1
[43] https://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3952
[44] Zápisnica z XXXIII. konferencie STÚ konanej dňa 08. 03. 2020 v Bratislave https://triathlon.sk/images/dp/Zverejnovanie/XXXIII.k/XXXIII_konferencia_Bratislava_08032020-final_aktualizovana.pdf
[45] čl. 4 ods. 2 - Ak v roku 2021 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní odsek 1 sa v súlade s § 101a ods. 5 nepoužije. V takom prípade je Prijímateľ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 Zákona o športe tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20% z Príspevku.
[46] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/310/20201120
[47] stav k 16.2.2021
[48] pozn. sú totiž športy ako atletika, plávanie, gymnastika, kde je možné aj v priebehu jedného dňa alebo poldňa absolvovať 3 disciplíny a z pohľadu súčasného platného právneho stavu je tak naplnený status aktívneho športovca, čo u mnohých či väčšine ostatných športov nie je možné.
[49] pozn. ako najrelevantnejší je dátum 30.9., ku ktorému NŠZ nahlasujú Ministerstvu údaje a od ktorých údajov sa aj odvíja výška PUŠ na príslušný kalendárny rok.
[50] Program SaS 2020 - 2024, https://www.sas.sk/detail/5496/nr-sr-2020/obsah
[51] Sepeši, P.: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež” https://beta.ucps.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2020-az-2024-pre-oblast-sport-a-mladez
[52] https://www.noviny.sk/ekonomika/104504-centra-volneho-casu-su-vyhodnym-biznisom
[53] https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-su-sluzbou-a-nie-biznisom/
[54] Tézy novely zákona o športe (verejná diskusia)
https://drive.google.com/file/d/1Pmjw1S8mwRhtnip9mY_wAddt8C-kNhBJ/view?usp=sharing
[55] Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR https://www.nku.gov.sk/documents/10157/04db5e36-ce68-4553-be05-2b647e9f2bb1
[56] vytvoriť efektívny a účinný vnútorný kontrolný systém, ktorý je významným nástrojom riadenia, ktorý má poskytovať štatutárnemu orgánu a vrcholovému vedeniu každej organizácie primerané uistenie, že pridelené verejné zdroje sa používajú v súlade so zásadami hodnoty za peniaze, t. j. hospodárne, efektívne, účinne a účelne a že sa plnia stanovené zodpovednosti, ciele a úlohy.

Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019

FAQ00393 - 11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dosta...

23.10.2019

FAQ00392 - 12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

23.10.2019