logologo_small

TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY

utorok, 19.08.2014|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: JUDr. Peter Vachan | ID článku: 17353

Autor sa v článku venuje analýze fungovania inštitútu tréningovej kompenzácie a mechanizmu solidarity vo futbale.

I. Tréningová kompenzácia

A. Pojem

V zmysle ustanovení pravidiel FIFA sa výcvik a výchova hráča uskutočňuje vo veku medzi 12. až 23. rokom. Tréningová kompenzácia je splatná podľa všeobecného pravidla pri dovŕšení 23. roku veku.

Výcvik hráča je vo všeobecnosti ukončený dovŕšením k 21. roku veku hráča, okrem prípadov ak je zjavné, že hráč už skončil svoje obdobie výcviku pred dovŕšením 21.roku veku.

Ak je výcvik ukončený pred 21. rokom veku hráča, v takomto prípade je síce tréningová kompenzácia splatná až na konci obdobia, v ktorom hráč dovŕši 23 rokov, ale výpočet výšky kompenzácie bude určený iba za obdobie medzi 12. rokom a vekom, pri ktorom bude stanovené, že hráč už ukončil svoj výcvik.

B. Nárok na tréningovú kompenzáciu

1. Podmienky pre vyplatenie tréningovej kompenzácie

Tréningová kompenzácia sa zaplatí tréningovému klubu (klubom) hráča:

  • keď hráč podpíše svoju prvú zmluvu profesionála (t.j. sa hráč registruje ako profesionál po prvýkrát) alebo
  • vždy, keď profesionál prestupuje medzi klubmi dvoch rôznych zväzov (či už počas alebo na konci zmluvy) pred skončením sezóny jeho 23. narodenín.

Povinnosť zaplatiť tréningovú kompenzáciu vzniká bez ohľadu na skutočnosť či k prestupu hráča došlo počas alebo na konci jeho zmluvy.

Pri prvej registrácii hráča za profesionála je za zaplatenie tréningovej kompenzácie zodpovedný klub, v ktorom je hráč ako profesionál zaregistrovaný. Tento klub je povinný zaplatiť do 30 dní od registrácie hráča každému klubu, v ktorom bol hráč predtým registrovaný (ako amatér), a ktorý prispel k jeho výcviku za obdobie od 12. roku veku hráča, tréningovú kompenzáciu.

Suma, ktorá má byť zaplatená, sa vypočíta pomerne na základe dĺžky jednotlivých období výcviku, ktoré hráč strávil v každom z klubov. V prípade, že profesionálny hráč následne prestupuje do nového klubu iného futbalového zväzu, tréningová kompenzácia sa uhradí len jeho bývalému klubu, a to za obdobie, v ktorom ho klub efektívne trénoval.

V oboch spomínaných prípadoch splatnosť tréningovej kompenzácie je 30 dní nasledujúcich po registrácii profesionála v novom zväze.

Pre prípad že sa klubu, ktorý je povinný vyplatiť inému klubu tréningovú kompenzáciu nepodarí spojiť s ktorýmkoľvek z klubov, ktoré ho trénovali do 18 mesiacov od registrácie hráča, je tento klub povinný vyplatiť tréningovú kompenzáciu tým zväzom, kde sa profesionál trénoval. Kompenzácia sa vyhradí pre rozvojový program futbalovej mládeže v príslušnom zväze.

2. Výška tréningovej kompenzácie a jej výpočet

Za účelom výpočtu kompenzácie za náklady na trénovanie a výchovu majú zväzy pokyn od FIFA zadeliť svoje kluby do maximálneho počtu štyroch kategórii v súlade s finančnými investíciami klubov do trénovania hráčov. Na území Slovenskej republiky sú len kluby kategórie 3 a 4.

Náklady tréningu sú stanovené pre každú kategóriu a zodpovedajú sume, ktorá je potrebná pre výcvik jedného hráča za jeden rok vynásobená priemerom „hráčsky faktor“, ktorý sa stanoví ako pomer hráčov, ktorí musia byť trénovaní na vychovanie jedného profesionálneho hráča.

prehlad_nakladov_treningu

Ako všeobecné pravidlo na výpočet tréningovej kompenzácie, ktorá sa má zaplatiť bývalému klubu (klubom) hráča, je nutné zvážiť náklady, ktoré by vznikli novému klubu, ak by bol sám trénoval daného hráča.

Keď sa hráč po prvýkrát registruje ako profesionál, splatná tréningová kompenzácia sa vypočíta tak, že sa zoberú do úvahy náklady výcviku nového klubu vynásobené počtom rokov výcviku, v zásade z obdobia 12. roku veku hráča do obdobia jeho 21. roku. V prípade následných prestupov sa tréningová kompenzácia vypočíta na základe nákladov výcviku nového klubu vynásobené počtom rokov výcviku v novom klube.

Pravidlá FIFA tiež stanovujú pre veľmi mladých hráčov vo veku medzi 12. a 15. narodeninami (t.j. prvé štyri sezóny) náklady na ich výcvik a výchovu vo výške, ktorá zodpovedá nákladom pre kluby z kategórie 4.

Zvláštne ustanovenia o výške tréningovej kompenzácie pre Európsku úniu/ Európske hospodárske spoločenstvo:

1. Výška splatnej tréningovej kompenzácie pre hráčov prechádzajúcich z jedného zväzu do druhého v rámci územia EÚ/EHP sa stanoví nasledovne:

  • ak hráč prestúpi z nižšej do vyššej kategórie klubu, výpočet bude vychádzať z priemerných nákladov výcviku oboch klubov,
  • ak hráč prestúpi z vyššej do nižšej kategórie, výpočet bude vychádzať z nákladov výcviku klubu nižšej kategórie.

2. V rámci EÚ/EHP sa záverečná sezóna výcviku môže vyskytnúť pred sezónou dovŕšenia 21. roku veku hráča, ak je stanovené, že hráč dokončil svoj výcvik pred týmto termínom.

3.    Ak bývalý klub neponúkne hráčovi zmluvu, nevyplatí sa žiadna tréningová kompenzácia, pokiaľ bývalý klub neodôvodní, že na túto kompenzáciu má nárok. Bývalý klub musí hráčovi ponúknuť zmluvu v písomnej podobe prostredníctvom registrovanej pošty najmenej 60 dní pred uplynutím jeho súčasnej zmluvy. Takáto ponuka má byť minimálne v hodnote súčasnej zmluvy. Toto ustanovenie nespôsobí ujmu na práve tréningovej kompenzácie predchádzajúceho (-ich) klubu (klubov) hráča.

3. Výnimky z platenia tréningovej kompenzácie

Tréningová kompenzácia sa neplatí ak:

  • bývalý klub vypovedá zmluvu s hráčom bez oprávneného dôvodu (bez ujmy na právach predchádzajúcich klubov), alebo
  • hráč prestúpi do klubu kategórie 4,
  • profesionál pri prestupe opätovne získa štatút amatéra.

II. Mechanizmus solidarity

Ak dôjde k prestupu profesionála pred uplynutím jeho zmluvy, každý klub, ktorý sa podieľal na jeho výchove a výcviku, získa časť kompenzácie, ktorá sa zaplatila jeho bývalému klubu (príspevok solidarity).

Ak profesionál prestúpi počas platnosti zmluvy, 5% z odplaty za prestup hráča bývalý klub odpočíta z celkovej výšky tejto odplaty a rozdelí ju ako príspevok solidarity klubu (klubom), ktoré sa podieľali na niekoľkoročnom výcviku a výchove hráča. Tento príspevok solidarity odráža počet rokov, ktoré bol profesionál registrovaný v príslušnom klube (kluboch) medzi sezónami jeho 12. a 23. roku veku, nasledovne:

  • sezóna od 12. roku veku do 15. roku veku : 5% za každú sezónu (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
  • sezóna od 16. roku veku do 23. roku veku : 10% za každú sezónu (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)

Nový klub zaplatí príspevok solidarity výcvikovému klubu (klubom) v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami do 30 dní od registrácie hráča, alebo v prípade kontingentových platieb do 30 dní odo dňa vykonania takýchto platieb.

Nový klub zodpovedá za výpočet výšky príspevku solidarity a za jeho rozdelenie v súlade s kariérnou minulosťou hráča, tak ako je uvedená v preukaze hráča. V prípade potreby hráč pomôže novému klubu pri výkone týchto povinností.

Ak sa spojenie medzi profesionálom a akýmkoľvek klubom, ktorý ho trénoval, nemôže uskutočniť do 18 mesiacov od jeho prestupu, príspevok solidarity sa uhradí zväzom krajín, kde sa profesionál trénoval. Tento príspevok solidarity sa vyhradí pre rozvojový program futbalovej mládeže v predmetnom zväze (zväzoch).

Záver:

Tréningová kompenzácia je formou náhrady nákladov vzniknutých klubu súvisiacich s výchovou a tréningom mladých hráčov, ktorí boli pred skončením sezóny, v ktorej dosiahli 23. rok veku prvýkrát zaregistrovaní ako profesionálni hráči alebo prestúpili medzi klubmi dvoch rôznych futbalových zväzov.

Mechanizmus solidarity má za účel určitým spôsobom odmeniť kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráčov.

Príspevok solidarity nie je viazaný na vek hráča, ktorý prestupuje a kluby, ktoré sa podieľali na výchove a tréningu hráča do sezóny, v ktorej hráč dosiahol 23. rokov veku, sú odmeňované pri každom jeho prestupe, a to vo výške 5 % z výšky odplaty za jeho prestup.

JUDr. Peter Vachan
Mohlo by vás zaujímať

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

2.5.2022

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

16.2.2022

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022

FAQ00456 - 20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc...

1.2.2022

FAQ00457 - 19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie? K § 4 ods. ...

1.2.2022

FAQ00458 - 18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti. K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z....

1.2.2022

FAQ00459 - 17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonáva...

1.2.2022

FAQ00460 - 16. Je vysielajúca organizácia povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti? K § 4 ods...

1.2.2022

FAQ00461 - 15. Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej ...

1.2.2022

FAQ00462 - 14. Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu? K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o z...

1.2.2022

FAQ00463 - 13. Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve? K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niekto...

1.2.2022

FAQ00464 - 12. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športové...

1.2.2022

FAQ00465 - 11. Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrov...

1.2.2022

FAQ00466 - 10. Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti? K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 o...

1.2.2022

FAQ00467 - 9. Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a dop...

1.2.2022

FAQ00468 - 8. Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu? ...

1.2.2022

FAQ00469 - 7. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov? K § 3 písm. k) bod 6,...

1.2.2022