logologo_small

REALIZÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

streda, 06.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Mgr. Igor Šumichrast, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 16748

Článok sa zaoberá problematikou výkonu dobrovoľníctva v podmienkach športových organizácií. Článok prináša návrhy a riešenia pre vytvorenie interného systému, ktorý zabezpečí riadny a efektívny spôsob výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športových organizácií, predovšetkým športových klubov.

REALIZATION OF VOLUNTEERING IN THE PRACTICE

OF SPORTS ORGANIZATIONS

Mgr. Igor Šumichrast
advokát
člen legislatívno-právnej komisie SOV
E-mail: sumichrast@ucps.sk

Kľúčové slová:

dobrovoľníctvo, športová organizácia, zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti, vysielajúca organizácia, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Key words:

volunteering, sports organization, volunteer agreement, volunteer-sending organization, beneficiary of volunteering

Abstrakt:

Článok sa zaoberá problematikou výkonu dobrovoľníctva v podmienkach športových organizácií. Článok prináša návrhy a riešenia pre vytvorenie interného systému, ktorý zabezpečí riadny a efektívny spôsob výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športových organizácií, predovšetkým športových klubov.

Abstract/Summary:

The article deals with the issue of realization of volunteering in the terms of sports organizations. The article provides suggestions and solutions to create an internal system to ensure proper and efficient way of performing voluntary activity for the benefit of sports organizations, especially sports clubs.


ÚVOD

Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3 a § 80 ods. 7 Zákona o športe). Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľníctve“) v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), keď v § 9 ods. 1 písm. m) ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

V nadväznosti na vyššie uvedené možno dôvodne predpokladať, že výkon dobrovoľníckej činnosti v športovej obci bude posilňovať. Otázkou však ostáva, akým spôsobom je potrebné nastaviť vzťahy pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športovej obci tak, aby bol výkon dobrovoľníckej činnosti čo najviac efektívny a ekonomicky únosný. Predovšetkým pre malé športové kluby, ktoré nemajú finančné prostriedky a ani kapacity na všetku administratívu spojenú s dobrovoľníkmi, je dobrovoľnícka činnosť bytostne dôležitá.

POVINNOSTI VOČI DOBROVOĽNÍKOM A ZÁKONNÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA

Za predpokladu, že má športový klub záujem o pomoc zo strany dobrovoľníka, je povinný splniť viaceré zákonné povinnosti, napríklad:

 1. uzatvoriť zmluvu s dobrovoľníkom,
 2. zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti,
 3. zabezpečiť oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti,
 4. vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti,
 5. poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život,
 6. (po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu,
 7. (po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť v prospech dobrovoľníka poistenie pre prípad jeho úrazu,
 8. uhradiť náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak tak bolo dohodnuté v zmluve o dobrovoľníckej činnosti.

Nie všetky z vyššie uvedených povinností sú malé športové kluby schopné vo vlastnej réžii zabezpečiť. Prekážkou sú predovšetkým už spomenuté súvisiace ekonomické náklady, prípadne personálne možnosti športových klubov spočívajúce v nedostatku odborných zamestnancov z príslušných oblastí, ktorí by zabezpečili potrebné odborné školenia dobrovoľníkov, resp. pripravili a spravovali právnu a ekonomickú (účtovnú) dokumentáciu súvisiacu s dobrovoľníkmi (napr. spísanie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti). Súčasné znenie Zákona o dobrovoľníctve upravuje dve alternatívy, ktoré upravujú výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech športových klubov.

1. ALTERNATÍVA: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je uzatvorená medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (športovým klubom) a dobrovoľníkom

Následky uplatnenia prvej alternatívy:

 • pre každý prípad využitia dobrovoľníka splní všetky povinnosti vo vzťahu ku každému dobrovoľníkovi športový klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti,
 • do zmluvného vzťahu s dobrovoľníkom vstupuje športový klub,
 • národný športový zväz nefiguruje vo vzťahu športový klub – dobrovoľník.
2. ALTERNATÍVA: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je uzatvorená medzi vysielajúcou organizáciou (národným športovým zväzom) a dobrovoľníkom, pričom športový klub vystupuje ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Následky uplatnenia druhej alternatívy:

 • pre každý prípad využitia dobrovoľníka splní povinnosti[1]vo vzťahu ku každému dobrovoľníkovi národný športový zväz,
 • národný športový zväz následne vyšle dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť v prospech športového klubu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
 • do zmluvného vzťahu s dobrovoľníkom (zmluvy o dobrovoľníckej činnosti) vstupuje národný športový zväz,
 • športový klub vystupuje len ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pre športové kluby sa javí výhodnejšie uplatňovanie druhej alternatívy pri využívaní dobrovoľníckej činnosti. Jej realizácia je však priamo podmienená ingerenciou národného športového zväzu, ktorého je športový klub členom. Bez účasti zväzu, ktorý na seba preberie ťažisko povinností vo vzťahu k dobrovoľníkom, nebude môcť športový klub túto možnosť využiť. Cieľom národného športového zväzu má byť predovšetkým poskytnutie odborného a finančného zázemia pre športové kluby, ktoré sa tak budú môcť vo väčšej miere venovať športovej činnosti.

AKO VYRIEŠIŤ VZŤAH VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA – PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI?

Odpoveď na túto otázku dáva § 4 ods. 11 Zákona o dobrovoľníctve. V jeho zmysle môže vysielajúca organizácia uzatvoriť dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Táto dohoda však musí byť v súlade so zmluvou o dobrovoľníckej činnosti, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom. Zákon o dobrovoľníctve neustanovuje obsahové náležitosti dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Okrem spôsobu, rozsahu a obsahu výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športového klubu v nej možno dohodnúť ďalšie podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti, napr. spolupodieľanie sa športového klubu na úhrade časti nákladov vynaložených národným športovým zväzom na dobrovoľníka, vedenie právnej a ekonomicko – účtovnej agendy národným športovým zväzom alebo to, že pracovný odev, pomôcky a pod. zabezpečí pre dobrovoľníkov športový klub.

Je len na národnom športovom zväze a športovom klube, aby našli vzájomnú rovnováhu v rozsahu práv a povinností, ktoré budú plniť vo vzťahu k dobrovoľníkom. Práve primerané nastavenie tohto vzťahu a správne nastavenie procesov (napr. nahlasovanie potreby dobrovoľníkov športovým klubom na národný športový zväz) môže viesť k zefektívneniu výkonu dobrovoľníckej činnosti v športe a k odbremeneniu malých športových klubov od nadmerných povinností.

Poznámky pod čiarou:

1.
Resp. rozsah povinností, ktoré splní národný športový zväz (vysielajúca organizácia) a ktoré splní športový klub (prijímateľ dobrovoľníckej činnosti ) možno upraviť v dohode o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti (výnimkou je napr. poučenie podľa § 5 ods. 5, ktoré bude povinný zabezpečiť národný športový zväz aj športový klub).^
Mgr. Igor Šumichrast, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00483 - 33. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. ...

1.2.2022

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022

FAQ00456 - 20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc...

1.2.2022

FAQ00457 - 19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie? K § 4 ods. ...

1.2.2022

FAQ00458 - 18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti. K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z....

1.2.2022

FAQ00459 - 17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonáva...

1.2.2022

FAQ00460 - 16. Je vysielajúca organizácia povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti? K § 4 ods...

1.2.2022

FAQ00461 - 15. Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej ...

1.2.2022

FAQ00462 - 14. Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu? K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o z...

1.2.2022

FAQ00463 - 13. Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve? K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niekto...

1.2.2022

FAQ00464 - 12. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športové...

1.2.2022

FAQ00465 - 11. Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrov...

1.2.2022

FAQ00466 - 10. Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti? K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 o...

1.2.2022

FAQ00467 - 9. Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a dop...

1.2.2022

FAQ00468 - 8. Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu? ...

1.2.2022

FAQ00469 - 7. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov? K § 3 písm. k) bod 6,...

1.2.2022

FAQ00470 - 6. Na základe akého právneho vzťahu vykonáva dobrovoľník v športe dobrovoľnícku činnosť? Musí mať uzatvorenú zmluvu? K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o ...

1.2.2022

FAQ00471 - 5. Pre koho vykonáva dobrovoľník na účely zákona o športe dobrovoľnícku činnosť? K § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení ...

1.2.2022

FAQ00472 - 4. Môže športový odborník vykonávať odbornú činnosť v športe v dobrovoľníckom vzťahu k športovej organizácii? K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona...

1.2.2022

FAQ00473 - 3. Kto je dobrovoľníkom na účely zákona o športe? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.2.2022