logologo_small

PROBLÉM (PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV PO UKONČENÍ KARIÉRY)

pondelok, 03.06.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: MSc. Klaudia Malenovská, Spracoval: UčPS tím

Uvedomujeme si globálny problém profesionálnych športovcov, ktorí sa po ukončení športovej kariéry nachádzajú v období zmätku, straty zmyslu života a identity, bez akéhokoľvek smeru, ktoré následne vedú k nepríjemným pocitom a životným krízam, či už mentálneho, sociálneho, osobnostného, kariérneho alebo finančného charakteru.

PROBLEM

(PROFESSIONAL ATHLETES AFTER THEIR SPORTS CAREER IS OVER)

MSc. Klaudia Malenovská
životný kouč (life coach) pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry

Kľúčové slová:

Profesionálny športovec, ukončenie kariéry, životná kríza, prechod do bežného života

Key words:

Professional athlete, career termination, life crisis, transition into normal life

Abstrakt:

Uvedomujeme si globálny problém profesionálnych športovcov, ktorí sa po ukončení športovej kariéry nachádzajú v období zmätku, straty zmyslu života a identity, bez akéhokoľvek smeru, ktoré následne vedú k nepríjemným pocitom a životným krízam, či už mentálneho, sociálneho, osobnostného, kariérneho alebo finančného charakteru.

Abstract/Summary:

We are aware of the global problem of professional athletes who, after completing their sporting career, find themselves in a period of confusion, loss of identity and meaning of life, without any direction, which consequently lead to unpleasant feelings and life crises, whether mental, social, personal, work or financial nature.


SPÔSOB A PRÍČINY UKONČENIA KARIÉRY MÔŽU BYŤ RÔZNE

Predčasné ukončenie:

 • Strata motivácie, absentujúca radosť zo športu
 • Nedostatočná výkonnosť, neobnovenie zmluvy zo strany klubu, zväzu, či sponzora
 • Nedostatok finančných zdrojov
 • Zranenie
Plánované ukončenie:
 • Rozhodnutie športovca
 • Niekoľko ročná úspešná športová kariéra
 • Dosiahnutie vytýčených športových cieľov

Bez ohľadu na vyššie uvedené situácie alebo faktory, ktoré ukončenie kariéry športovca sprevádzajú, väčšina prípadov sa vyznačuje spoločnými znakmi, ktoré majú negatívny dopad na obdobie prechodu do civilného života:

 • Športovcovi ostáva 30-40 produktívnych rokov do konca života
 • Športovec strávil 15-25 rokov venovaním sa úzko špecializovanej činnosti
 • Nepomer krátkeho trvania profesionálnej kariéry (v priemere 3-8 rokov) voči dlhým rokom cieľavedomého a obetavého trénovania (10-15 rokov)  
 • Športovec sa pohybuje dlhé roky v prostredí do značnej miery izolovanom v rámci odvetvia svojho športu 
 • Športovec nie je na obdobie prechodu pripravení

Ďalej je tu celá rada faktorov, typická pre život športovca, ktoré mu môžu sťažiť bezproblémový prechod z profesionálnej športovej kariéry do bežného života:

 • Športovec ako hrdina (neochota pripustiť si nepríjemné pocity či psychické problémy)
 • Pravidelné dávky serotonínu a adrenalínu počas súťaženia (ich absencia po ukončení kariéry môže spôsobiť v tele športovca biochemický chaos)
 • Silno štruktúrované dni s presným harmonogramom tréningov (pocit prázdnoty a strach z budúcnosti v rámci nového životného štýlu)
 • Sociálnych väzby (obzvlášť u tímových športov, pocit niekam patriť, väzby sa po ukončení kariéry pretŕhajú)
 • Chýbajúce zručnosti či vzdelanie (nízke sebavedomie, strach rozbehnúť novú kariéru)
 • Financie (špecifický zárobkový „model“ športovcov, v priebehu krátkeho obdobia potreba zarobiť na neskoršie obdobie, nedostatočná finančná gramotnosť
 • Vidíme nutnosť o danej téme diskutovať v rámci jednotlivých zainteresovaných strán: športovci, tréneri, rodičia, funkcionári – zväzy, sponzori, podnikateľské prostredie, vzdelávacie inštitúcie, keďže každá z týchto strán určitým spôsobom ovplyvňuje kariéru a život športovca. Identifikácia problému a ochota vykonať zmenu je potrebná od každej z týchto strán, ak chceme očakávať trvalé zmeny a zlepšenie kvality života profesionálnych športovcov. 

RIEŠENIE

Najväčší potenciál na celkovú zmenu vidíme zameraním sa na športovcov a prácu s nimi ešte počas ich aktívnej kariéry. Veríme, že zmena prístupu a odbúranie určitých stereotypov pomôže športovcovi nielen uľahčiť obdobie po ukončení kariéry, ale taktiež maximalizuje jeho možnosti už počas kariéry.

Keďže sa v praxi často stretávame s neochotou športovcov uvažovať a hovoriť o tom, čo bude po ukončení ich kariéry, vidíme ako dobré riešenie motivovať ich k zmene správania práve zameraním sa na súčasnosť – ich aktuálnu kariéru a jej možné kapacity.

V rámci riešenia výzvy sme rozdelili pozornosť na 6 hlavných oblastí:

 • Mentálna oblasť / Mindset
 • Vzdelávanie
 • Financie
 • Sociálna sieť – Online platforma
 • Sprostredkovanie pracovných miest / HR poradenstvo
 • Výlety / Travel retreats

AKTUÁLNA SITUÁCIA

V druhej polovici 2018 sme zorganizovali 6 eventov, ktoré sa dotkli hore uvedených tém a mali slúžiť ako zdroj informácií pre aktuálnych a bývalých športovcov. Eventy boli prístupné verejnosti a boli spropagované na Facebooku a Instagrame.

Zoznam eventov:

 1. Športom k Trvalej Depresii?[1]
 2. Ako nájsť novú vášeň po športovej kariére?[2]
 3. Smart is the new sexy – Duálna kariéra športovca[3]
 4. Všetko je o peniazoch[4]
 5. Ako sa stať influencerom?[5]

Na eventy prišlo viac ako 140 športovcov, trénerov, rodičov, fanúšikov športu a bolo pozvaných viac ako desať inšpiratívnych hostí panelových diskusií.

V roku 2019 sa zameriame na priamu spoluprácu s klubmi a zväzmi, v rámci ktorej budeme pracovať so športovcami, trénermi, funkcionármi či rodičmi športovcov. 

1.
Dostupné na FB stránke: https://www.facebook.com/events/1858027967861229/^
2.
Dostupné na FB stránke: https://www.facebook.com/events/233805034082976/^
3.
Dostupné na FB stránke: https://www.facebook.com/events/1910878632547566/^
4.
Dostupné na FB stránke: https://www.facebook.com/events/234595440541403/^
5.
Dostupné na FB stránke: https://www.facebook.com/events/2016842111695994/^
MSc. Klaudia Malenovská, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022