logologo_small

Stanovisko k náhrade za stratu času dobrovoľníka zapísaného v IS športu

pondelok, 14.03.2016|Posledná aktualizácia 26.12.2019 00:01
Autor: Mgr. Igor Šumichrast a členovia pracovnej skupiny k návrhu nového zákona o športe

V tomto článku Vám prinášame stanovisko pracovnej skupiny k vyhláseniu Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií ohľadom možnosti priznať dobrovoľníkovi zapísanému v informačnom systéme športu náhradu za stratu času.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vydala vo vzťahu k možnosti priznať dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu náhradu za stratu času (najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy) nasledovné vyhlásenie:

1.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., ktorý súčasne novelizoval Zákon o dobrovoľníctve. V Zákone o dobrovoľníctve doplnil časť dotýkajúcu sa zmluvy o dobrovoľníctve a to tak, že použil tzv. inštitút straty času ako možnosť finančnej úhrady za stratu času „dobrovoľníka“ vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v športe. Takto novela zásadným spôsobom narušila základný princíp dobrovoľníctva, ktoré sa vykonáva bez nároku na odmenu, slobodne a vo voľnom čase.

V Zákone o dobrovoľníctve sa konkrétne v § 6, venujúcemu sa zmluve o dobrovoľníckej činnosti, v článku 2 - doplnil nový bod e), v ktorom je uvedené, že písomná zmluva medzi organizáciou a dobrovoľníkom môže obsahovať: „náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy.“ Podľa nového znenia sa teda dobrovoľníkom v športe môže platiť za stratu času, teda za ich dobrovoľnícku činnosť.

Inštitút náhrady za stratu času uvádza zákonník práce ako možnosť odmeny alebo náhradného voľna za čas strávený napr. na služobnej ceste. Inštitút straty času ďalej môžu využívať advokáti, znalci či prekladatelia na základe vyhlášok jednotlivých ministerstiev, ktoré stanovujú spôsoby a výšky náhrady či odmeny. Náhrada či odmena za stratu času je však v rozpore s princípom dobrovoľníctva. Človek vstupuje do dobrovoľníctva s vedomím, že venuje svoj čas, t.j. vzdáva sa toho, že by požadoval nejakú náhradu za stratu času.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií týmto vyhlasuje, že uvedené doplnenie zákona o citovaný bod vážne narušilo nielen filozofiu dobrovoľníctva, ale aj zákonnú definíciu dobrovoľníctva, uvedenú v Zákone o dobrovoľníctve, § 2, bod 1: „Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.“ Platforma po voľbách bude preto vyzývať štát k novele zákona o dobrovoľníctva. Rovnako žiadame organizácie občianskej spoločnosti, aby sa nepokúšali legislatívne rozšíriť podobné nároky na náhradu straty času dobrovoľníkov aj v iných verejnoprospešných oblastiach.


K vyššie citovanému vyjadreniu uvádzajú členovia pracovnej skupiny nasledovné stanovisko:

Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) sa zaviedla možnosť priznať dobrovoľníkovi zapísanému v informačnom systéme športu, náhradu za stratu času, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu však bude naďalej tak, ako aj iní dobrovoľníci, vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez nároku na odmenu.

Náhrada za stratu času a odmena sú dva odlišné inštitúty, ktoré nemožno stotožňovať. Nie je pravdou, že náhrada za stratu času predstavuje v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) možnosť odmeny zamestnanca. Odmenou za vykonanú prácu zamestnanca je mzda. V zmysle § 96b Zákonníka práce: „Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.“ V tomto prípade ide o zásah do doby odpočinku zamestnanca, ale nejde o výkon práce, keďže zamestnanec nepracuje. Počas doby trvania takéhoto zásahu zamestnanec nemôže svoj (inak voľný) čas venovať odpočinku, koníčkom, prípadne ďalšiemu zamestnaniu alebo inej ekonomickej činnosti. Z dôvodu kompenzácie tohto zásahu má zamestnanec (ak sa tak dohodlo) nárok na náhradu za stratu (jeho voľného) času.

Obdobne, aj v prípade niektorých povolaní, napr. advokátov, nepredstavuje náhrada za stratu času formu odmeny advokáta. Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, patrí advokátovi náhrada za stratu času. Podstatou náhrady za stratu času advokáta je teda kompenzácia času, ktorý advokát nemohol vynaložiť efektívnejšie, napr. vykonávaním právnych úkonov, za ktoré by mal nárok na odmenu.

V oboch vyššie uvedených prípadoch predstavuje náhrada za stratu času paušalizovanú kompenzáciu produktívnej časovej jednotky, ktorú by inak zamestnanec, resp. advokát, mohol využiť ekonomicky prospešnejšie, avšak vzhľadom na reálnu nevyhnutnosť ju musel venovať iným spôsobom. Rovnako aj dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu mohol svoj čas využiť iným, pre seba (napr. ekonomicky) prospešnejším spôsobom, avšak z dôvodu výkonu dobrovoľníckej činnosti v športe svoj čas vynaložil inak. Za samotný výkon dobrovoľníckej činnosti v športe, teda za použitie „svojich rúk“, schopností, zručností resp. vedomostí však ani takémuto dobrovoľníkovi nebude prislúchať odmena, v dôsledku čoho ostane zákonná definícia bezodplatnosti výkonu dobrovoľníckej činnosti naďalej zachovaná.

Záverom dodávame, že v ustanovení § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený pojem „hodinová minimálna mzda“, ktorý sa v právnej úprave používa v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a preto zrejme môže v niekom nesprávne evokovať dojem, že pri náhrade za stratu času dobrovoľníka ide o odmenu. Ide však o legislatívnu techniku, ktorou sa pomocou právneho inštitútu už existujúceho v platnej právnej úprave obmedzila maximálna hodnota náhrady za stratu času tak, aby táto náhrada ostala iba ako symbolická bez ohľadu na trhovú hodnotu činnosti dobrovoľníka v prípade, ak by sa vykonávala ako platená práca alebo odplatná služba. Podotýkame, že napr. pri advokátoch je náhrada za stratu času určená v podstatne vyššej hodnote ako je hodinová minimálna mzda.

Mgr. Igor Šumichrast a členovia pracovnej skupiny k návrhu nového zákona o športe
Mohlo by vás zaujímať

Kde je v zákone o športe riešené dobrovoľníctvo?K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aké zmluvné vzťahy upravuje zákon o dobrovoľníctve?K § 2 ods. 2 a § 4 ods. 1 a ods. 11 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Kto je dobrovoľníkom na účely zákona o športe?K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Môže športový odborník vykonávať odbornú činnosť v športe v dobrovoľníckom vzťahu k športovej organizácii?K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Pre koho vykonáva dobrovoľník na účely zákona o športe dobrovoľnícku činnosť?K § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Na základe akého právneho vzťahu vykonáva dobrovoľník v športe dobrovoľnícku činnosť? Musí mať uzatvorenú zmluvu?K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov?K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonovK § 4 ods. 2 a ods. 3, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu?K § 3 písm. a), § 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu?K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti?K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 ods. 7 a ods. 8, § 5 ods. 4 a ods. 5, § 6 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu v cudzine a ak áno, za akých podmienok?K § 3 ods. 4, § 4 ods. 5, § 6 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športového odborníka)?K § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve?K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu?K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná dobrovoľníkovi poskytnúť pracovné nástroje na výkon dobrovoľníckej činnosti?K § 4 ods. 5 až 8 a § 5 ods. 3 až 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.10.2019 | PETER KAČINEC