corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

streda, 16.03.2022|Posledná aktualizácia 23.3.2022 23:00
Autor: Peter Sepeši

Prinášame vám zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry SR k návrhu novely zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, ktorou sa navrhuej bez náhrady zrušiť inštitút "náhrady za stratu času dobrovoľníka zapísaného v IS športu" aj s daňovým zvýhodnením tejto náhrady.

Náhrada za stratu času dobrovoľníka bola zavedená do právneho poriadku SR zákonom NR SR schváleným v roku 2015 preto, aby pomohla riešiť závažný celospoločenský problém spočívajúci v úbytku zanietených športových odborníkov, ktorý vykonávajú rôzne odborné činnosti v športe potrebné pre organizovanie a vykonávanie športu športovcami.

Pri dobrej správe vecí verejných v slovenskej spoločnosti by sa nemal rušiť právny inštitút, ktorý rieši vážny problém bez náhradného riešenia.

Stanovisko GP SR zverejnené v rámci MPK aj na portáli SLOV-Lex:

Legislatívny materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-102

Zásadne nesúhlasíme s vypustením inštitútu „náhrady za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu“ a nadväzujúceho daňového zvýhodnenia tohto príjmu v zákone o dani z príjmov z právneho poriadku Slovenskej republiky bez náhrady.

Odôvodnenie:

V novembri roku 2015 slovenský zákonodarný zbor schválil 133 hlasmi zo 136 poslancov (3 poslanci sa zdržali hlasovania) návrh zákona o športe - zákon kódexového typu, ktorý komplexne upravil súkromnoprávne i verejnoprávne vzťahy v oblasti športu.

Týmto zákonom (č. 440/2015 Z. z.) sa zmenil a doplnil aj zákon o dobrovoľníctve a zákon o dani z príjmov, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zaviedol inštitút „náhrady za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu“ aj s jeho daňovým zvýhodnením.

Účelom a cieľom zavedenia tohto inštitútu a jeho daňového zvýhodnenia bolo pomôcť pri riešení vážneho celospoločenského problému v oblasti športu, spočívajúceho v nedostatku a neustálom znižovaní počtu a tým aj kvality kvalifikovaných športových odborníkov (trénerov, pomocných trénerov, inštruktorov, rozhodcov, hlásateľov, organizátorov, usporiadateľov, vedúcich družstiev a ďalších), ktorí vykonávajú špecifické športové, často pomocné, či podporné činnosti pri organizovaní športovej prípravy a športových súťaží najmä detí a mládeže, ale aj vo výkonnostnom športe dospelých a športe pre všetkých.

Volení zástupcovia občanov - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválením uvedeného zákona odsúhlasili východisko, že pre podporu a rozvoj športu, osobitne športu detí a mládeže je najdôležitejšia mravenčia dobrovoľnícka činnosť zanietencov, ktorú vykonávajú v športových kluboch športoví odborníci, členovia športovej komunity, často aj z radov (bývalých) športovcov a ich rodinných príslušníkov.

Prijatím zmeny uvedených zákonov sa poslanci zhodli na tom, že chcú podporiť tých, ktorí pomáhajú pri organizovaní športových podujatí vrátane tréningov, športových súťaží a iných podujatí pre ostatných členov športovej komunity najmä na úrovni športu pre všetkých a v mládežníckom športe, kde sa vykonáva množstvo rôznych pomocných a podporných činností dobrovoľnícky bez nároku na odmenu.

V športe podľa počtu evidovaných subjektov pôsobí cca 10 000 občianskych združení a iba cca do 100 obchodných spoločností (spravidla sú to tímy najvyššej ligy národných súťaží kolektívnych športov, resp. pri futbale a hokeji aj v prvých dvoch ligách). Iné typy právnických osôb sú v športe v zanedbateľných počtoch.

Oblasť športu je teda takmer výhradne doménou spolkov - občianskych združení.

Športové kluby nevyrábajú ekonomické hodnoty, netvoria zisk, ich účelom a cieľom je niečo úplne iné. Kluby existujú preto, aby pre svojich členov, ale aj pre ďalších ľudí, ktorí prichádzajú pravidelne, či dokonca denne do klubov za športovou aktivitou, vytvorili možnosti na športovanie, viedli komunitný život, ktorý vychováva a rozvíja v ľudskej osobnosti kompetencie ako je vytrvalosť, plánovitosť, tímovosť, obetavosť, disciplína, odolnosť, zodpovednosť, rešpektovanie autorít, dlhodobá systematická práca na dosahovaní športových cieľov, ktorej súčasťou je neustále vzdelávanie, poznanie a ovládanie svojej psychiky a v neposlednom rade socializácia mládeže. To všetko je dôležité a užitočné pre všetky ďalšie oblasti života tak jednotlivca, ako aj spoločnosti, pre ktorú sú ľudia, ktorí získajú kompetencie a zručnosti v športe veľmi hodnotní a žiadaní.

Oblasť športu nielen na tej najnižšej úrovni je odkázaná na činnosť verných zanietencov, rodičov, príbuzných, priateľov a iných podporovateľov športovcov a športového klubu. Ich činnosť ma komunitný charakter a obsahom je veľmi blízka činnosti dobrovoľníkov. V tomto smere sa zmysel a cieľ činnosti dobrovoľníkov v športe prekrýva so všeobecným poslaním a cieľmi dobrovoľníctva všeobecne.

V športe vykonávajú činnosť dobrovoľníci dlhodobo a počas celého roka pre konkrétnu komunitu sústredenú okolo entity - športového klubu, spravidla spolku, ktorého hlavnou činnosťou nie je ekonomická činnosť ani zamestnávanie, na ktoré drvivá väčšina z 10 000 občianskych združení nemá a nebude mať dostatok finančných prostriedkov, preto bude vždy odkázaná na pomoc dobrovoľníkov.

Keď dobrovoľníci pomáhajú na veľkom regionálnom, národnom, či medzinárodnom podujatí, tak sa zídu z celého sveta a organizátor alebo vysielajúca organizácia im preplatí ich náklady na ubytovanie, stravu, oblečenie, rôzne pomôcky s cieľom rozvíjať obdobné kompetencie, ako sa rozvíjajú v športových kluboch.

Vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na projektovom základe. Na jednej strane vykonávajú činnosť bezodplatne a na strane druhej ani táto činnosť nie je vykonávaná bez nákladov, rôznych príspevkov a náhrad, nevynímajúc ani paušálne príspevky napríklad na stravu alebo pomôcky a pod. Sú s ňou spojené nemalé náklady, ktoré spravidla znáša organizátor, ktorý dobrovoľníkov zapojí do svojho projektu. Poslanie a ciele sú obdobné, je to len o nastavení pravidiel komunitnej, či projektovej dobrovoľníckej činnosti.

Na Slovensku sa zákonodarný zbor v roku 2015 zhodol na tom, že podporí šport a činnosť dobrovoľníkov v športe tým spôsobom, že pri dobrovoľníckej činnosti umožní športovým organizáciám (klubom a zväzom), aby poskytol dobrovoľníkovi okrem preplatenia nákladov, stravy technických pomôcok aj náhradu za stratu času.

Poskytnutie náhrady za stratu času je vždy fakultatívne/nepovinné, t. j. je výlučne na rozhodnutí prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, či túto náhradu dobrovoľníkovi poskytne alebo nie. Výška tejto náhrady nie je nijako viazaná na druh vykonávanej činnosti dobrovoľníka a nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.

Pritom činnosť dobrovoľníka v športových kluboch často nahrádza aj také druhý prác, pri ktorých by bola trhová hodnota práce ohodnocovaná v bežnom svete mzdou, aj niekoľkonásobne vyššia ako je najvyššia možná hodnota nenárokovateľnej náhrady za stratu času dobrovoľníka.

Pracovná skupina, ktorá pripravovala návrh zákona o športe, pri navrhovaní inštitútu „náhrady za stratu času dobrovoľníka“ a jeho daňového zvýhodnenia vychádzala z konceptu/prístupu aplikovaného v USA, ktorý je bližšie popísaný v odbornom príspevku Michaela Váleka s názvom „Podpora dobrovoľníctva (nielen v športe) vo vybraných krajinách“ (In: Magister Officiorum č. 2/2015, dostupné aj na internete: https://www.magisterofficiorum.sk/vydania-rocnik-v-2015/cislo-2-2015/). Predkladateľ návrhu zákona vychádza z iného konceptu dobrovoľníctva, čo je legitímne, neexistuje však právna povinnosť zaviesť ho.

Poukazujeme na to, že Slovenská republika je suverénny štát a na svojom území schvaľuje pravidlá - zákony, ktoré majú pomáhať jej obyvateľom viesť plnohodnotný život ekonomický/pracovný i sociálny/osobný. Dnes platná právna úprava inštitútu „náhrady za stratu času dobrovoľníka“ je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právom Európskej únie i medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nebola ani napadnutá na žiadnom súdnom orgáne.

V tej súvislosti poukazujeme aj na čl. 165 ods. 1 druhá veta Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého:

„Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu.“.

Taktiež poukazujeme na dôležitú okolnosť z pohľadu občanov - športovcov, ich rodičov, dotknutých dobrovoľníkov, ale aj športových organizácií, ktoré organizačne zabezpečujú ich činnosť a to, že navrhovaná zmena zasahuje do živého a už pomerne pevne zavedeného systému právnych, vrátane zmluvných vzťahov zabezpečujúcich fungovanie športu.

Podľa dnes platnej právnej úpravy (platnej viac ako 6 rokov) si mnohé zväzy a športové organizácie vybudovali a zaviedli systém fungovania dobrovoľníkov v športe (schválili interné predpisy, vytvorili evidencie dobrovoľníkov, zmluvný systém, osobitné informačné a evidenčné systémy na túto agendu nielen v športových evidenciách, ale aj na úrovni štátu v rámci IS športu), ktorý predkladateľ návrhu zákona navrhuje ku dňu účinnosti predloženého návrhu zákona (1.3.2023) zrušiť bez náhrady.

Z uvedeného vyplýva, že je výslovne vecou občanov Slovenskej republiky a ich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky, či inštitút náhrady za stratu času dobrovoľníka ostane súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky alebo ho zákonodarca modifikuje alebo ho zruší.

Ak by sa tak malo stať, z hľadiska dobrej správy vecí verejných v danom prípade v oblasti športu považujeme za správne a primerané, neponechať bez riešenia vyššie naznačený vážny celospoločenský problém v oblasti športu spočívajúci v nedostatku a neustálom znižovaní počtu a kvality kvalifikovaných športových odborníkov, ktorí vykonávajú záslužnú dobrovoľnícku činnosť pre športové kluby a ich komunitu a tým aj pre celú slovenskú spoločnosť.

Inštitút „náhrady za stratu času dobrovoľníka“ preto navrhujeme riešiť komplexne a systematicky na základe rokovaní zainteresovaných rezortov, zástupcov národných športových zväzov a záujmových skupín v rámci aktuálne prebiehajúceho legislatívneho procesu k príprave veľkej novely zákona o športe.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022