logologo_small

Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Eurojustu

utorok, 13.10.2020|Posledná aktualizácia 14.10.2020 10:03
Autor: Prokurárorské fórum, Eurojust (Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) | ID článku: 38748

Prinášame Vám tlačovú správu Eurojustu o znovu zvolení slovenského prokurátora Ladislava Hamrana do funkcie predsedu Eurojustu s jej prekladom do slovenského jazyka.

Eurojust je významným orgánom Európskej únie, ktorého poslaním je podporovať a posilňovať koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vykonaných a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov a Europolom. je pre spoluprácu v trestných veciach (čl. 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EŮ).

13. októbra 2020 | TLAČOVÁ SPRÁVA

Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Eurojustu, Európskej agentúry pre spoluprácu v trestných veciach. Národný člen za Slovenskú republiku v Eurojuste, pán Hamran (47), bol zvolený počas dnešného virtuálneho stretnutia kolégia Eurojustu na nové štvorročné funkčné obdobie.

Hamran uviedol:
„To, že som bol opätovne zvolený svojimi rovesníkmi, je veľkou výsadou a najvyšším uznaním mojej práce počas môjho prvého funkčného obdobia predsedu. Pevne verím v naše poslanie a schopnosť dosiahnuť zmenu a považujem za absolútnu česť viesť agentúru ďalšie štyri roky.

Dnes som dostal jasný mandát nasmerovať organizáciu na úplnú digitalizáciu justičnej spolupráce v Európe a zamerať sa na ďalšie rozširovanie našej globálnej siete. Teším sa na nadviazanie na pôsobivé výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli, spolu s členskými štátmi, európskymi inštitúciami a mnohými ďalšími partnermi v rámci aj mimo EÚ.

Digitalizácia súdnictva v EÚ bola jedným z ústredných bodov prvého funkčného obdobia pána Hamrana vo funkcii predsedu a bude naďalej hlavným zameraním Eurojustu. V tomto roku Európska komisia predloží návrhy na projekt Digitálna spravodlivosť a Eurojust bude hrať dôležitú úlohu pri zavádzaní systému bezpečných digitálnych kanálov na výmenu informácií a dôkazov medzi prokurátormi v celej EÚ.

Ďalšou prioritou pre pána Hamrana bude ďalšie rozšírenie globálneho rozsahu Eurojustu. Zdôrazňujúc potrebu dlhodobejšej medzinárodnej spolupráce, pričom zločinecké siete čoraz viac fungujú v globálnom meradle, pán Hamran od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii predsedu zintenzívnil spoluprácu s partnermi mimo EÚ.

Medzi ďalšie priority patrí pokračovanie v boji proti terorizmu po minuloročnom zavedení registra justičných protiteroristických opatrení v Eurojuste a posilnenie partnerstiev Eurojustu s ostatnými agentúrami EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Europol a Frontex. Okrem toho chce pán Hamran nadviazať dobré pracovné vzťahy s Európskou prokuratúrou v Luxemburgu, ktorá sa začala v tomto roku, a pokračovať v dobrej spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Ladislav Hamran je prokurátor s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami, najmä v prípadoch hospodárskej trestnej činnosti, korupcie a zaisťovania majetkových hodnôt. Po ukončení právnických štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal v roku 1997 pracovať ako prokurátor.

V roku 2003 nastúpil na Generálnu prokuratúru v Bratislave, kde vyšetroval a stíhal najmä prípady týkajúce sa hospodárskej trestnej činnosti a korupcie, až do svojho dočasného pridelenia do Eurojustu v septembri 2007. V roku 2013 bol zvolený za podpredsedu Eurojustu a do tejto funkcie bol znovu zvolený v roku 2016 predtým, ako sa v novembri 2017 stal predsedom Eurojustu. Pán Hamran je ženatý a má dve deti. Hovorí slovensky, anglicky, maďarsky a rusky.

Vzhľadom na súčasnú krízu COVID-19 sa voľby uskutočnili počas virtuálneho stretnutia kolégia Eurojustu, ktoré zahŕňalo všetkých národných členov a zástupcu Európskej komisie. Predsedu Eurojustu volia každé tri roky (pozn. správne má byť "štyri" roky) národní členovia, ktorí majú sídlo v Agentúre v Haagu a Európska komisia. Národný člen za Nemecko Klaus Meyer-Cabri bol znovu zvolený za podpredsedu v novembri minulého roku. Druhý podpredseda Eurojustu bude zvolený budúci mesiac.


Prokurátorské fórum úprimne gratuluje Ladislavovi Hamranovi ku znovu zvoleniu do funkcie predsedu Eurojustu a praje mu veľa úspechov pri naplnení budúcich profesionálnych ale aj osobných výziev. 

Nech sa Ti darí, pán kolega!!!

za Prokurátorské fórum
Peter Sepeši


Prokurárorské fórum, Eurojust (Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach)
Mohlo by vás zaujímať

Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

30.4.2024

K problematike procesných účinkov rozhodnutia o vylúčení policajta a k otázke dozorových oprávnení prokurátora v tejto záležitosti

16.1.2024

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021