logologo_small

34. Chcel by som sa spýtať, či môže byť dobrovoľník v športe, registrovaný na úrade práce, zároveň vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez toho, aby bol vyradený z evidencie UPSVaR? Na základe mojich zistení, môže uchádzač vykonávať zárobkovú činnosť resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Avšak dobrovoľnícka činnosť nie je pracovnoprávny vzťah a dobrovoľník ani nedostáva príjem ale iba náhradu za stratu času.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. Náš kontrolór dotácií nám vyčíta, že nie sú zapísaný v informačnom systéme špotru. Chcela by som vedieť či všetky osoby, ktoré pomáhajú pri organizácii podujatia musia byť zapísené v ISŠ.

32. 
1. Môže byť Zmluva o dobrovoľníckej činnosti napísaná na dobu neurčitú?
2. Ak je jej účinnosť na 1 rok, tak je možné ju predĺžiť Dodatkom na ďalšie obdobie?

31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenke) vo forme náhrady za stratu času podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiadať o preplatenie.
Na Vašej stránke som našla veľa informácii o dobrovoľníctve ako takom, ale ako hľadám tak hľadám, nemôžem sa dopátrať ako sa refinancuje táto činnosť cez ministerstvo.

29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur.

  1. Sú príjmy z takýchto zmlúv oslobodené od platieb do sociálnej a zdravotnej poisťovne? Zaznievajú hlasy, že nie.
  2. Sú výdavky organizácie spojené s vyplácaním týchto náhrad daňovo uznateľnými výdavkami?
  3. Aký vplyv na celú agendu má názor finančnej správy, že v prípade kontroly nebudú takéto náklady uznané a oslobodenie od dane u dobrovoľníkov akceptované? Ako argumentovať?
  4. Dobrovoľníkom, ktorí pracujú v zamestnaní (v závislej činnosti) sú podsúvané informácie, že si pri takomto príjme budú musieť sami spracovávať daňové priznanie, teda že im mzdová účtareň nespracuje ročnú zúčtovanie dane. Hrozí toto riziko pri príjme do 500 EUR (podľa nás nie) a čo pri príjme nad 500 EUR? 
  5. Pokiaľ je nefunkčný informačný systém športu, kde majú byť dobrovoľníci zaregistrovaní, majú byť uvedení na webovej stránke federácie/klubu. Ako v tomto prípade nazerať na ochranu osobných údajov? Takéto dáta sú citlivé a súčasne ich nemožno na bežnom webe klubu dostatočne chrániť (o to viac, že majú byť zrejme kontrolovateľné, aby sa dokázalo, že tam v danom čase boli uvedené). Je názor na takýto rebus?

28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § 6 ods. 3 písm. c) ZoŠ, ako dobrovoľník vykonáva činnosť iba športový odborník a nie amatérsky športovec, ten vykonáva činnosť podľa § 4 ods. 4 ZoŠ. Podľa mňa teda nie je možné s aktívnym futbalistom uzavrieť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a dojednať náhradu za stratu času počas zápasu či tréningu. Zároveň sú všetci cez hráčov až po výbor klubu jeho členmi, je vôbec možné ich za dobrovoľníkov považovať s poukázaním na § 2 ods.1 písm. b) 406/2011? ŠK chce touto formou zabezpečiť vydokladovanie dotácie poskytnutej obcou. Ako by mali postupovať aby tento zámer mohli zrealizovať a ja som im mohol tieto výdavky uznať ako oprávnené pri zúčtovaní dotácie.

27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či si môže urobiť na daný deň cestovný príkaz, (či sem môže spadať v zmysle §1 ods.2 písm. c) Zákona o cestovných náhradách).

26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a bude nám vypomáhať pri organizácii a zabezpečení športového podujatia? Stačí iba vo vlastnom registri dobrovoľníkov v športovej organizácii (športovom klube)?

K § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako dobrovoľník) zápasov v najvyššej lige, pričom súčasne osoba "A" je aj amatérsky športovec v tom istom klube, ale v nižšej lige.

Môže člen klubu vykonávať vo zväze (v ktorom je klub členom) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" je členom klubu (ako napr. amatérsky športovec), ale súčasne vykonáva odbornú činnosť - rozhodca (ako dobrovoľník) a svoju činnosť vykonáva "pre" zväz (ktorého je členom, nakoľko je členom klubu, ktorý je členom zväzu).

Ako to je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z.
K § 2 
zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť? Za akých podmienok?
K § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na výkon dobrovoľníckej činnosti a poskytnúť mu náhradu mzdy?
K § 138a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu?
K § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových podujatí?
K § 2 ods. 2 a § 7 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný?
K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie?
K § 4 ods. 9, § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti.
K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu sociálne a zdravotne poistený? Sú plnenia poskytované dobrovoľníkovi predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené?
K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov K § 8 ods. 1 písm. r), § 9 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani s príjmov v znení neskorších predpisov
K § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16. Je vysielajúca organizácia povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti?
K § 4 ods. 11 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15. Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná dobrovoľníkovi poskytnúť pracovné nástroje na výkon dobrovoľníckej činnosti?
K § 4 ods. 5 až 8 a § 5 ods. 3 až 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14. Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu?
K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13. Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve?
K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športového odborníka)?
K § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu v cudzine a ak áno, za akých podmienok?
K § 3 ods. 4, § 4 ods. 5, § 6 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti?
K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 ods. 7 a ods. 8, § 5 ods. 4 a ods. 5, § 6 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu?
K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8. Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu?
K § 3 písm. a), § 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov?
K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
K § 4 ods. 2 a ods. 3, § 5 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Na základe akého právneho vzťahu vykonáva dobrovoľník v športe dobrovoľnícku činnosť? Musí mať uzatvorenú zmluvu?
K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Pre koho vykonáva dobrovoľník na účely zákona o športe dobrovoľnícku činnosť?
K § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Môže športový odborník vykonávať odbornú činnosť v športe v dobrovoľníckom vzťahu k športovej organizácii?
K § 3 písm. k) bod 6, § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Kto je dobrovoľníkom na účely zákona o športe?
K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Aké zmluvné vzťahy upravuje zákon o dobrovoľníctve?
K § 2 ods. 2 a § 4 ods. 1 a ods. 11 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Kde je v zákone o športe riešené dobrovoľníctvo?
K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie články v sekcii

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00484 - 34. Chcel by som sa spýtať, či môže byť dobrovoľník v športe, registrovaný na úrade práce, zároveň vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez toho, aby bol vyradený z evidencie UPSVaR? ...

1.2.2022

FAQ00483 - 33. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. ...

1.2.2022

FAQ00444 - 32. Môže byť Zmluva o dobrovoľníckej činnosti napísaná na dobu neurčitú? ...

1.2.2022

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022